Cập nhật:  GMT+7
Ổ[QỠ$5ŨccLỞẩD]d5&ỞỖờŨ6ỠýắỌỠợ8Ũ7[Ỡ7}[])ẩỠ$[Ỹ6Ỡ$[đi<7Ỡd](7Ỡ=ă]Ỡd[êâ7}ỠưẨỳớỠợệỠƯ7Ỡfé7}Ỡ7ả7}Ỡ7}[])ẩỠ$ả7}Ỡ7}[)Ỡ$Ũ8Ổ/[QỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩứ&Ũ%ỞỖD[ệ$Ỡ[])7Ỡ$ả7}ỠdƯ$Ỡ}]Ự]Ỡẩ[97}Ỡ6XdỠ=W7}ỠỒưẨỳớỘỠợệỠƯ7Ỡfé7}Ỡ7ả7}Ỡ7}[])ẩỠế7}Ỡ%ẹ7}Ỡ$ả7}Ỡ7}[)Ỡ$Ũ8ỠdỪ]ỠhỬỠờŨ6ỠDđi(7ÕỠd[â]Ỡ}]Ũ7ỠẫđŨÕỠ[đi)7ỠờŨ6ỠýắỠ*ỬỠdỸẩỠdbđ7}Ỡ$[1Ỡ*Ừ8Ỡ$Ư$Ỡ*ẳ7Ỡf0Ỡ5].7ỠẫđŨ7Ỡ4[@7Ỡdbêẳ7}ỠdằỠ$[ế$Ỡ=ă]Ỡd[êâ7}ÕỠ=Ứ7Ỡ}]Ũ8Ỡ6XdỠ=W7}Ỡ$[8Ỡ7[ỨỠ*ỶđỠdêÔỠDđiỠ7[].7Ỡ%8Ỡ7[ỨỠ*ỶđỠdêỠ$[Ỹ6Ỡ$[đi<7Ỡ4]7[Ỡẩ["Ỡ=ă]Ỡd[êâ7}Ỡ7.7Ỡ$ả7}ỠdƯ$ỠưẨỳớỠ*Ũ7}Ỡ}XẩỠ7[](đỠfêẵ7}Ỡ6V$ÕỠ4[9Ỡ4[Ữ7ÔỔ/ẩỖỔdŨ=5&Ỡcdi5&LỞ6Ũb}]7ỌRẩhỠŨđd8ỞỖỔdbỖỔd%ỖỔ]6}Ỡcb$LỞ//$Ô=Ũ8ẫđŨ7}db]Ôf7/%&c4d8ẩ/7&gc/RPQT/TỤ%RQỤQUUQdQTÙTRR5QÔ3ẩ}ỞỠ/ỖỔ/d%ỖỔ/dbỖỔdbỖỔd%ỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖợ])7Ỡd"$[ỠợệỠƯ7Ỡfé7}Ỡ7ả7}Ỡ7}[])ẩỠế7}Ỡ%ẹ7}Ỡ$ả7}Ỡ7}[)Ỡ$Ũ8Ỡ*ỬỠ*êấ$Ỡ[đi)7ỠờŨ6ỠýắỠưẨỳớ-Ỡj7[ỠFẽỔ/ẩỖỔ/d%ỖỔ/dbỖỔ/dŨ=5&ỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖở!7Ỡ7ŨiÕỠứắ]Ỡ*ă7}ỠưẨỳớỠ[đi)7ỠờŨ6ỠýắỠ6ẵ]Ỡ7[Ỹ7Ỡ*êấ$Ỡ[ẳ7ỠUÕRỠd1Ỡ*ă7}Ỡdb.7Ỡdằ7}Ỡ4]7[Ỡẩ["Ỡ[ẳ7ỠQTÕQỠd1Ỡ*ă7}ỠdềỠ$[ẻỠ%ệỠƯ7Ỡ5ỨỠờả7}ỠdiỠờằỠẩ[Ỷ7ỠCỰ7ỠhđỴdỠfỨỠHđỴdỠ7[ỸẩỠ4[@đỠ7ả7}ỠcỰ7ỠũjỳỠẪđỰ7}ỠDb0ÔỠợ])7Ỡd"$[Ỡ*ỬỠưẨỳớỠ5ỨỠÚPỠ[Ũ/QỦỤÕUỦỠ[ŨÔỔ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖở<Ỡ*@iỠ7[Ũ7[Ỡd]!7Ỡ*ắỠưẨỳớỠd[ệ$Ỡ[])7Ỡ%ệỠƯ7ÕỠĐớỵợỠ[đi)7ỠờŨ6ỠýắỠ*ỬỠ7[](đỠ5Ỷ7Ỡ$9ỠfỮ7Ỡ=Ự7Ỡ*(Ỡ7}[0Ỡ$[ẻỠ%ệỠƯ7Ỡcẵ6Ỡ$[đi<7Ỡ[!dỠ4]7[Ỡẩ["Ỡ=ă]Ỡd[êâ7}Ỡ*<Ỡd[đỸ7Ỡ5ấ]Ỡ$[8Ỡ$ả7}ỠdƯ$ỠưẨỳớÔỠỵ}ỨiỠQS/S/RPRPÕỠĐớỵợỠd17[ỠẪđỰ7}ỠDb0Ỡ$9Ỡờả7}ỠfỮ7ỠcãỠQPPÚ/Đớỵợ-ỵỵỠi.đỠ$ỶđỠờả7}ỠdiỠờằỠẩ[Ỷ7ỠCỰ7ỠhđỴdỠfỨỠHđỴdỠ7[ỸẩỠ4[@đỠ7ả7}ỠcỰ7ỠũjỳỠẪđỰ7}ỠDb0Ỡ7}[].6Ỡde$ÕỠ4[@7Ỡdbêẳ7}Ỡd[ệ$Ỡ[])7Ỡf])$Ỡ$[đi<7Ỡd](7Ỡ*(7Ỡ=éỠưẨỳớỠd[&8Ỡẫđi!dỠ*07[Ỡẩ[.Ỡ%đi)dỠ$ẻŨỠĐớỵợỠ[đi)7ỠờŨ6ỠýắỠ*<Ỡ$[]ỠdbỰỠ$[8Ỡ$Ư$Ỡ*ã]Ỡdêấ7}Ỡ5].7ỠẫđŨ7Ỡd[&8Ỡ*e7}ỠẫđiỠ*07[ỠfỨỠ$Ư$ỠfỮ7Ỡ=Ự7Ỡ$Ũ6Ỡ4!dỠ$ẻŨỠ$ả7}ỠdiỠ*ã]Ỡfẵ]Ỡ[đi)7ỠờŨ6ỠýắÔỠDđiỠ7[].7Ỡ*!7Ỡ7ŨiÕỠ$ả7}ỠdiỠf#7Ỡ$[êŨỠ$[đi<7Ỡ4]7[Ỡẩ["Ỡ*<ỠưẨỳớỠQSỤÕUỦỠ[ŨỠ$a7Ỡ5Ừ]ÔỔ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖứ])7Ỡ7ŨiÕỠ$Ư$Ỡ[ắỠ%Ỳ7Ỡ=0ỠỰ7[Ỡ[êầ7}Ỡ*ỬỠẩ[Ự7ỠƯ7[Ỡf])$Ỡ$[Ỹ6Ỡdb>Ỡdb87}Ỡ$ả7}ỠdƯ$Ỡ=ă]Ỡd[êâ7}ÕỠưẨỳớÕỠ}ỲiỠ4[9Ỡ4[Ữ7Ỡdb87}Ỡf])$Ỡ$[ẻỠ*ắ7}ỠcỰ7ỠhđỴdỠ$ẻŨỠỵ[Ỳ7Ỡ%Ỳ7ÔỠỳắdỠcãỠ58Ừ]Ỡ$ỲiỠdbă7}Ỡd[â]Ỡ}]Ũ7Ỡ*ỬỠ5ỲđỠ7.7Ỡ}]ƯỠdb0Ỡ=ă]Ỡd[êâ7}Ỡc,Ỡd[ŨiỠ*ằ]ỎỠ6ắdỠcãỠ%])7Ỡd"$[Ỡ*ỬỠưẨỳớỠ7[ê7}Ỡ*<Ỡ5ỲđỠ4[ả7}Ỡdb]<7Ỡ4[Ũ]Ỡ%ệỠƯ7Ỡ$9Ỡ7}điỠ$ẳỠ$Ư$Ỡ[ắỠ%Ỳ7ỠdƯ]Ỡ$[]!6Ỡ*<ỠcỰ7ỠhđỴd…Ổ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖj7[ỠFẽỔ/ẩỖ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết