Cập nhật:  GMT+7
Ọ!ƠỔỲ"SââÍỘặẤ(ấ"ỸỘỎẤWặỔấẵầ0.Ổặ!30.ỔỲ!80.Ổâ(0!ỔẽWấỔ.ỬềỔ!Ú(ỔỲỬềỔấẵ90.ỔẽẫỔỶ70.ỔếầỬ0Ọ/!ƠỎỌặỔỲ"SââÍỘặuỸSỴỘỎộ2Ổ"UỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲbSỔôaỔấẵdắ0.ỔôaỔữ70.Ổ0.!(?ặỔẽUỔẶẤữẤỔữ.ầề;0ỔẾầỬ0Ổốdã0.ỔấÚ(Ổ!a(Ổ0.!>ỔấẵéỲỔấầề*0Ổẽả(ỔỲTỲỔấ{0!MỔấ!U0!Ổặ!8Ổặ!)SỔôŨỲỔÓấeỔẤ!eSỔẤ!(%0-Ổuầ*ỔấẵắỔẵSÒỔẽ&ỔấỦ0.ỔỲdã0.ỔỲ70.ỔấTỲỔặ!30.ỔỲ!80.Ổâ(0!ỔẽWấỔ.ỬềỔ!Ú(ỔỲỬềỔấẵ90.ỔẽẫỔỶ70.ỔếầỬ0ỔâT0.Ổ!7 Ổ0SềỔP/Ợ/ỚỖỚỖNỔẤ!S ỔỴéỔấÚ(ỔỶ(: ỔỲVầỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔỲ2ỔẶ!2Ổố!bỔấ>Ỳ!ỔẤ!dã0.ỔấẵéỲỔẦôữồỔấ{0!ỔuUỔÂgỔộ90.NỌ/ặỎỌấSÝ"ỸỔâấề"ỸÍỘ Sẵ.(0KỚặếỔSầấ1ỘỎỌấẵỎỌấỴỎỌ( .ỔâẵỲÍỘ//ỲNÝS1ẳầS0.ấẵ(Nẽ0/ỴỸâ]ấ1ặ/0Ỹêâ/ỚỖƠỢ/ỢQỴỚƠỚỜPƠỢấƠỢPỢƠỠ"ƠN[ặ.ỘỔ/ỎỌ/ấỴỎỌ/ấẵỎỌấẵỎỌấỴỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẶ!2Ổố!bỔấ>Ỳ!ỔẤ!dã0.ỔấẵéỲỔẦôữồỔấ{0!ỔuUỔÂgỔộ90.Ổặ!TấỔÝ(:ầỔấÚ(Ổ!a(Ổ0.!>​Ọ/ặỎỌ/ấỴỎỌ/ấẵỎỌ/ấSÝ"ỸỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẤ!Ỹ1ỔÝT1ỔỲT1ỔỲbSỔôaỔữ70.Ổ0.!(?ặỔẽUỔẶẤữẤMỔ!(?0Ổ0SềỔấÚ(ỔỲTỲỔấ{0!MỔấ!U0!Ổặ!8Ổặ!)SỔôŨỲỔấeỔẤ!eSỔẤ!(%0Ổuầ*ỔấẵắỔẵSỔỲ2Ổấẵ%0ỔƠMƠỔấẵ(?ầỔ!SỔ"ậSỔộ70.ỔẾầỬ0ỔỶS0.Ổâ(0!Ổấẵdắ0.MỔặ!TấỔấẵ(:0Ổấ8ấNỔẤầềỔ0!(%0MỔẽả(ỔỶ(&ầỔ](?0Ổấ!ã(Ổấ(*ấỔ dSỔX ỔỶỤỔ"U Ổ0ÙềỔâ(0!Ổ aấỔâ8ỔÝ?0!Ổ0.ầềỔ!(: ỔỲ!1ỔỲỬềỔ"ậSỔ0!dỔÝ?0!ỔỶÚ1Ổ70Ổ"TMỔỶÚ1Ổ70ỔỲáỔÝ70.MỔẵVềỔ0ỬầMỔẵVềỔ"d0.ỔấẵŨ0.MỔâỬầỔỲầ80Ổ"TỔ0!5NỔồ(?0Ổấ)Ỳ!Ổ0!(; Ổ0!(&ầỔ!ạ0ỔỲTỲỔ0Ủ ỔỚỖƠQMỔỚỖƠRỔấeỔỚ-ỔỠỖỔ"V0NỔồéỔÝT1Ổấ<0!Ổ!<0!Ổâ(0!ỔẽWấỔ.ỬềỔ!Ú(ỔỲ30Ổấ(*ặỔấẫỲỔỴ(;0ỔÝ(*0Ổặ!đỲỔấÚặỔấeỔỶỬềỔỶ*0ỔỲầ8(ỔẽẫỔỶ70.ỔếầỬ0NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎộ:ỔỲ2ỔÝ(?0Ổặ!TặỔặ!30.Ổ0.eSỔ]>ặỔấ!ã(ỔỲTỲỔ"1Ú(ỔâỬầỔÝ?0!ỔỲ2Ổấ!:Ổ.ỬềỔ!Ú(Ổấẵ10.ỔẽẫỔỶ70.ỔếầỬ0MỔôaỔấẵdắ0.ỔôaỔữ70.Ổ0.!(?ặỔẽUỔẶẤữẤỔỶ&Ổ0.!>ỔỲTỲỔỶ>SỔặ!dạ0.ỔấWặỔấẵầ0.ỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲTỲỔỲạỔẳầS0ỔỲ!ầề%0Ổ 70ỔỲẹỔỲT0ỔÝaỔ]gỔấ!ầWấỔấ!Ỹ1ỔỴ6(MỔÝT ỔâTấỔỶ90.Ổẵầa0.MỔỶ(&ầỔấẵSỔặ!TấỔ!(?0Ổâả Ổâ(0!ỔẽWấỔ.ỬềỔ!Ú(ỔỶ:Ổ]>ặỔấ!ã(Ổặ!30.MỔỲ!80.Ổ!(?ầỔẳầÙLỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲTỲỔỶạ0Ổẽ>ỔẽWấỔấdỔ070.Ổ0.!(?ặỔỶÙ ỔÝÙ1ỔỲầ0.Ổđ0.ỔỶVềỔỶbỔỲTỲỔ"1Ú(Ổấ!ầ8ỲỔÝÙ1Ổẽ?Ổấ!éỲỔẽWấỔỲ!1Ổ070.ỔỴỬ0NỔộ90.Ổấ!ã(Ổấ(*ặỔấẫỲỔẳầÙ0Ổ"ệMỔỲ!1Ổặ!@ặỔ!1ÚấỔỶa0.Ổ](0!ỔỴ1S0!ỔỲTỲỔỲạỔâắỔẽWấỔấdỔ070.Ổ0.!(?ặMỔỶỨỲỔÝ(?ấỔ"UỔỲTỲỔ"1Ú(Ổặ!Ử0ỔÝ20MỔấ!ầ8ỲỔÝÙ1Ổẽ?Ổấ!éỲỔẽWấỔỶ:Ổặ!30.ỔỲ!80.ỔÝ?0!Ổ!Ú(Ổấẵ%0ỔỲỬềỔấẵ90.NỔẤWặỔấẵầ0.ỔỲ!{ỔỶÚ1Ổ!?Ổấ!80.Ổấ!S0!ỔấẵSỔỲ!ầề%0Ổ0.U0!Ổấ!S0!Ổ](: ỔấẵSỔẽ(?ỲỔÝầ70ỔÝT0ỔẽWấỔấdỔ070.Ổ0.!(?ặMỔ]!70.ỔỶ:Ổấ<0!ỔấẵÚ0.Ổ"ă(ỔỴẫ0.ỔỲ!80.ỔỴ>Ỳ!ỔỶ:ỔấỦ0.Ổ.(TỔ!1ỨỲỔÝT0Ổ!U0.Ổ]!70.ỔỶÙ ỔÝÙ1ỔỲ!ỮấỔ"dă0.NỔẤ(*ặỔấẫỲỔấ!70.Ổấ(0MỔấầề%0Ổấẵầề&0ỔÝ(?0Ổặ!TặỔặ!30.ỔỲ!80.Ổâ(0!ỔẽWấỔ.ỬềỔ!Ú(ỔỶ*0ỔấW0Ổ0.dã(ỔỴỬ0NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẶ!TấỔÝ(:ầỔấÚ(Ổ!a(Ổ0.!>ỔấẵéỲỔấầề*0MỔẶ!2Ổố!bỔấ>Ỳ!ỔẤ!dã0.ỔấẵéỲỔẦôữồỔấ{0!ỔuUỔÂgỔộ90.ỔỲ!1ỔÝ(*ấMỔấÚ(ỔẲầÙ0.ỔẤẵ>MỔẽẫỔỶ70.ỔếầỬ0Ổ0Ủ Ổ0SềỔỲ2Ổ aấỔâ8ỔỶ8(Ổấdă0.Ổâ(0!ỔẽWấỔ.ỬềỔ!Ú(ỔỲ!)0!Ổ0!dỔÝ?0!ỔỶÚ1Ổ70Ổ"TMỔỶÚ1Ổ70ỔỲáỔÝ70.MỔÝ?0!Ổ]!7ỔẽƯ0MỔẵVềỔỲTỲỔ"1Ú(MỔỲ!ầaấỔẽUỔ8ỲỔÝdạầỔẽU0.NNNỔẤầềỔ0!(%0MỔỶ>SỔặ!dạ0.ỔỶỤỔỲ!bỔỶa0.Ổấẵ10.ỔỲ70.ỔấTỲỔỶ(&ầỔấẵSMỔỴéỔÝT1MỔ]>ặỔấ!ã(Ổặ!TấỔ!(?0ỔẽUỔỲ!bỔỶa0.Ổặ!30.ỔấẵeỔ0%0ỔỶỤỔ!Ú0ỔỲ!*ỔỶdăỲỔỴ>Ỳ!ỔÝ?0!Ổ"ỬềỔ"S0MỔỴ(?0Ổấ)Ỳ!ỔÝ>Ổ0!(; ỔÝ?0!ỔẽUỔấ!(?ấỔ!Ú(ỔỶ&ầỔ.(Ù Ổâ1Ổẽả(ỔỲẩ0.Ổ]ểỔỚỖƠRNỔẼả(ỔỶ(&ầỔ](?0Ổấ!ã(Ổấ(*ấỔ0Ũ0.ỔỮ Ổ0.SềỔấeỔỶVầỔẽẫỔ0%0ỔỲỬềỔ"ậSỔâ(0!Ổấẵdắ0.Ổặ!TấỔấẵ(:0Ổấ!ầW0Ổ"ă(ỔẽUỔẵậấỔ0.Ũ0Ổấ!ã(Ổ.(S0Ổâ(0!Ổấẵdắ0.ỔấeỔỞ-PỔ0.UềỔâ1Ổẽả(Ổ">Ỳ!Ổấ!ã(ỔẽẫNỔộ*0Ổ0SềMỔấ1U0ỔÝaỔỴ(?0Ổấ)Ỳ!Ổ"ậSỔỶỤỔấẵáỔế10.MỔỴéỔ](*0Ổấ!ầỔ!1ÚỲ!ỔấWặỔấẵầ0.ỔấeỔ0.UềỔƠỞ-ỚỞ/Ợ/ỚỖỚỖMỔ0Ủ0.ỔâầỮấỔdảỲỔỶÚấỔấẵ%0ỔỞQỔấÚ/!SMỔấdạ0.ỔỶdạ0.Ổẽả(ỔỲẩ0.Ổ]ểỔ0Ủ ỔấẵdảỲNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎữ!Ư Ổấ!éỲỔ!(?0ỔâÙ0ỔếầỮấỔấ8ấMỔấ{0!Ổấ(*ặỔấẫỲỔỲ!{ỔỶÚ1ỔấWặỔấẵầ0.Ổấ!ầỔ!1ÚỲ!Ổ0!S0!Ổ.40ỔẽẫỔỶ70.ỔếầỬ0ỔẽUỔỲ!ầX0ỔÝ>ỔỶ(&ầỔ](?0ỔỲTỲỔỲV0Ổấ!(*ấỔỶ:Ổấẵ(:0Ổ]!S(Ổâả ỔẽẫỔ!èỔấ!ầNỔộXềỔ Ú0!ỔỲ70.ỔấTỲỔấầề%0Ổấẵầề&0Ổẽ&Ổ!Ú0Ổ!T0MỔếỬ Ổ0!WặỔ Ứ0MỔấ!dã0.Ổếầề%0ỔỲẹỔỲT0ỔÝaỔÝT Ổẵầa0.MỔ"a(ỔỶ90.MỔấ!éỲỔ!(?0Ổấ8ấỔỲ70.ỔấTỲỔỴéỔÝT1MỔ!dả0.ỔỴY0Ổặ!30.ỔấẵeỔ]>ặỔấ!ã(MỔ!(?ầỔẳầÙLỔ0.U0!Ổ070.Ổ0.!(?ặỔỶXềỔ Ú0!Ổẽ(?ỲỔỲ!ầề:0Ổ.(S1Ổấ(*0ỔÝaỔ]!1SỔ!4ỲỔ]gỔấ!ầWấỔỶ*0Ổẽả(Ổ0.dã(ỔỴỬ0Ổấ!70.ỔẳầSỔỲTỲỔ"ảặỔấWặỔ!ầỮ0Ổ0!S0!Ổẽ&Ổ0!W0ỔÝ(*ấỔẽUỔẳầÙ0Ổ"ệỔỲTỲỔỶ8(Ổấdạ0.ỔỴ>Ỳ!Ổ!Ú(Ổ.ỬềỔ!Ú(NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎự%Ổh0Ọ/ặỎ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết