Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

QTO - Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV ngày 1/2/2024 về Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024. Theo đó, hướng dẫn đăng ký dự kiểm định như sau:

Thời tiết