Có thể đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện online

Có thể đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện online

QTO - BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 49/QĐBHXH về dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công”.

5 hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập

5 hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập
2023-01-14 04:16:00

QTO - Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Thời tiết