Hoàn thành đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 -2029

Hoàn thành đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 -2029

QTO - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cùng cấp ban hành văn bản nhằm lãnh đạo thành công đại hội MTTQ các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam hiện nay được tiến hành, trong đó các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, qua đó làm cơ sở rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn công tác đại hội các đơn vị khác tại địa phương.

Thời tiết