Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌÂỤ ,ỘÝcả ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘỲ3ÝỘâấế% ỘY!? ỘẻTỘâU!ỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSÒ/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌẴS ,Ộ RếỘỠMỜMƠỔƠỔLỘẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,Ộ[!?"ỘâẳRỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘâU!ỘôÚ ,ỘÝSỘôéRỘẺ!&âỘOÂẳ!&ấỘg LỘÂẳ!&ấỘẰ.0 ,ÓMÒ/ằỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỔỖỜ/ỜPỲƠỖỖƠỚỢƠâỖỜỠỜỖỢ]ỖM}ằ,ỒỘ/ỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,Ộ[!?"ỘâẳRỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘâU!ỘôÚ ,ỘÝSỘôéRỘẺ!&âỘ-Ộì .JỘự! .ỘồdÝÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỔỖỜ/ỜPỲƠỖỖƠỚỢƠâỖỜỠỜỖỢ]ƠM}ằ,ỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,ỘâƯ ,Ộ[.WấỘâẳR ,ỘÝ.0ỘõẶừỘôÚ ,ỘÝSỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộ-Ộì .JỘự! .ỘồdÝÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂỤ ,ỘÝcả ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘỲ3ÝỘâấế% ỘY!? ỘẻTỘâU!ỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌứ!?"ỘâẳRỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘâU!ỘôÚ ,ỘÝSỘôéRỘẺ!&âLỘẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,ỘY!?ấỘỲcà ,ỘẻTỘỴS .Ộ,!SỘÝR0Ộâ! .Ộâ.Ữ ỘÝ.ẫỘỴ9 ,ỘẻTỘâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘÝSÝỘằ.cà ,ỘS Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘÝẫRỘÝS ỘY9LỘ .Ự Ộẻ!$ ỘõẶừỘôÚ ,ỘÝSỘẶấÚ ,ỘÂẳ .Ộế$ấỘÝỮấỘõẶừỘôÚ ,ỘÝSỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộâ!%ằỘâẩÝỘ $ấỘÝR0Ộâ! .Ộâ.Ữ ỘÝ.ẫỘỴ9 ,ỘẻTỘâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘÝSÝỘY!& Ộằ.SằỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌôẩỘâ.?LỘ]ấ6 Ộ[.ấế% Ộ[.(Ý.LỘỴ9 ,Ộẻ!$ ỘÝS ỘY9LỘ .Ự Ộẻ!$ ỘÝÚ ,ỘÝSỘâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQLỘâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘ .!&"ỘẻẩỘỴcãÝỘ,!R0ỘẻTỘâ(Ý.ỘÝeÝỘ.áỘâẳãỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲỰ Ộâẳ0 ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.KỘâ!%ằỘâẩÝỘỴWếỘ"U .ỘÝ6 ,ỘâSÝỘâấế$ Ộâẳấế* Ộẻ*Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘâU!ỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSKỘâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘẻ!&ÝỘỴ0Ộâ.Ự Ộ .!&âỘ ,cả!LỘằ.ấ Ộâ.ấ7ÝỘ[.éỘâẳđ ,ỘÝSÝỘằ.cà ,Ộâ!& ỘâTấỘâ.ấế* LỘ6Ộâ6ỘẻV ỘâÚ!ỘẳRLỘẻT0ỘÝÚ ,ỘÝSLỘ .ỬâỘ]TỘÝSÝỘằ.cà ,Ộâ!& ỘỴ% ỘâđỘÝSÝỘâ> .ỘYU LỘÝSÝỘẻậ ,ỘÝ1ỘỲ<Ý.MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồ7!Ộẻạ!ỘÝSÝỘâTấỘâ.ấế* Ộ[.!ỘÝVằỘY% ỘÝÚ ,ỘÝSLỘÝỮ Ộâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘẻ!&ÝỘ[!?"ỘâẳRỘẵdÝỘ[.4ỶLỘÝấ ,ỘÝỬằỘÝSÝỘâ.6 ,Ộâ! Ộ[.!ỘỴS .ỘYỦâỘ.Ú!ỘẵÚ Ộâẳ$ ỘY!? LỘâẳ0 ,ỘỴ1LỘ]cấỘềỘâ.6 ,Ộâ! Ộ]TỘÝ1Ộ.RếỘ[.6 ,Ộâ!%ằỘêầÝỘẻạ!ỘÝSÝỘâ.ấế* Ộẻ!$ Ộâẳ$ ỘÝSÝỘâTấỘ cạÝỘ ,0T!Ộ.0ƯÝỘÝSÝỘâTấỘâẳ0 ,Ộ cạÝỘỴ% ỘâđỘẻậ ,ỘÝ1ỘỲ<Ý.MỘử%ấỘÝ1ỘỲỬấỘ.!&ấỘ ,.!Ộ .!:"ỘôữẺuố-ỖQỘâ.)Ộâ.eÝỘ.!& ỘÝSÝ.Ộ]ếỘâU!ỘÝ.áỘẻTỘYS0ỘÝS0Ộ .R .Ộẻạ!Ộâ> .ỘỴ?ỘÝ1ỘY!& Ộằ.SằỘêéỘ]ềỘ[<ằỘâ.ả!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồ7!Ộẻạ!ỘÝSÝỘâTấỘâ.ấế* Ộâ!% Ộ.T .ỘẳRỘ[.à!LỘõẶừỘÝb ,ỘÝ.ẫỘỴ9 ,Ộâấế$ Ộâẳấế* ỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲỰ Ộẻ*Ộằ.2 ,ỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQKỘÝ.ẫỘỴ9 ,ỘỴỶ0Ộ[.WấỘâẳR ,LỘẵéỘỲẩ ,Ộ cạÝỘỲ!&âỘ[.ấW LỘẻ&Ộẵ! .ỘâTấỘâ.ấế* ỘẵUÝ.ỘẻTỘ,!ẹỘ[.0Ú ,ỘÝSÝ.Ộẻạ!ỘÝSÝỘâ.ấế* Ộẻ!$ LỘâTấỘâ.ấế* Ộ cạÝỘ ,0T!ỘÝb ,Ộ .cỘâẳ0 ,Ộ cạÝMỘồ7!Ộẻạ!Ộ .ẹ ,Ộ ,cả!Ộ]T"ỘỲ<Ý.ỘẻẩỘ.VấỘÝỮ Ộ ,.*ỘÝSỘăỘY% ỘÝÚ ,LỘẶõừỘÝỮ Ộ ,.!$ ỘÝdấỘỴ?ỘY7Ộâẳ(Ộâ.ả!Ộ,!R Ộ]T"Ộẻ!&ÝỘÝ.0Ộ.ãằỘ]ềLỘâẳS .ỘâẩỘâVằỘỴ6 ,Ộ ,cả!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,Ộ .Ử Ộ"U .JỘÂ> .ỘỴÙỘ]T"Ộâ7âỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘâẳ$ Ộâấế% ỘỴcả ,ỘY9LỘỴƯÝỘY!&âỘ]TỘăỘÝSÝỘâấế% ỘY!$ Ộ,!ạ!Ộ"!* Ộ ầ!MỘÂđỘ .ẹ ,Ộ[%âỘặấÚỘỴ1LỘâ> .ỘâỤ ,ỘÝcả ,ỘÝ6 ,ỘâSÝỘ]Ù .ỘỴU0LỘÝ.>ỘỴU0ỘỴWếỘ"U .ỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQỘỲ3ÝỘâấế% ỘY!? ỘẻTỘâU!ỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSMỘồỰếỘ]TỘ .ẹ ,Ộ à!ỘâVằỘâẳấ ,ỘỴ6 ,Ộ ,cả!LỘằ.cà ,Ộâ!& LỘ .ỬâỘ]TỘẻ!&ÝỘÝ1Ộâ!%ằỘêầÝỘẻạ!ỘÝSÝỘâTấỘâ.ấế* Ộâẳ0 ,LỘ ,0T!Ộ cạÝỘ $ Ộ ,ấếỘÝàỘ]ỰếỘ .!:"ỘẻTỘYậ ,Ộằ.SâỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘ]TỘẳỬâỘÝR0MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂ> .Ộẵ=ỘÝ1ỘÝ.>ỘỴU0LỘ.áỘâẳãỘ[<ằỘâ.ả!ỘỴ?ỘõẶừỘôÚ ,ỘÝSỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộâ.eÝỘ.!& Ộâ7âỘ .!&"ỘẻẩỘÝ6 ,ỘâSÝỘẻTỘâ.eÝỘ.!& Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘôữẺuố-ỖQMỘs!R0Ộ .!&"ỘẻẩỘÝ.0ỘẴăỘử6 ,Ộ ,.!&ằỘẻTỘẰÂửÂLỘẴăỘẾỘâ%LỘõ9Ộô.>Ộ.ấếỘõ9ỘỴ9!Ộõ!$ Ộằ.2 ,Ộâ> .ỘẻTỘÝSÝỘỴà Ộẻ<Ộ]!$ ỘặấR Ộâ.R"Ộ"cấỘÝ.0Ộâ> .ỘỴ?Ộâ.T .Ộ]VằỘâaỘ[!?"ỘâẳRỘếỘâ%Ộ]!$ Ộ ,T .ỘâU!ỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSKỘâỤ ,ỘÝcả ,ỘÝ6 ,ỘâSÝỘ[!?"ỘâẳRỘẻ&Ộẵ! .ỘR Ộâ0T Ộâ.eÝỘằ.W"ỘÝSÝỘâTấỘÝSLỘ.9ỘÝ.%ỘY!% Ộ.Ú!ỘẵÚ …Ò/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồ*ỘêấỬâỘỴcRỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSỘẻT0ỘỲ!& ỘÝSÝỘỴ!?"ỘÝ1Ộ ,ấếỘÝàỘ]ỰếỘ .!:"ỘỲ<Ý.ỘÝR0Ò/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂ.Ỷ0ỘYS0ỘÝS0ỘÝẫRỘõR ỘẶấÚ Ộ]ềỘOõẶừÓỘôÚ ,ỘÝSỘẶấÚ ,ỘÂẳ .ỘỴcRỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSỘẻT0ỘỲ!& ỘÝSÝỘỴ!?"ỘÝ1Ộ ,ấếỘÝàỘ]ỰếỘ .!:"ỘôữẺuố-ỖQỘÝR0KỘÝ.>ỘỴU0ỘÝSÝỘÝàỘặấR ỘÝ1Ộâ.W"Ộặấế* ỘêéỘằ.UâỘÝSÝỘâẳcả ,Ộ.ãằỘÝ7ỘềỘẻ!Ộằ.U"ỘặấếỘỴ<Ý.Ộẻ*Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘâU!ỘÝÚ ,ỘÝSMỘồ*Ộ ,.<ỘÝSÝỘÝàỘặấR ỘÝ.ấế$ Ộ"6 Ộ.cạ ,ỘỲX LỘ.áỘâẳãỘÝ.0ỘỴà Ộẻ<Ộâẳ0 ,ỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘâU!ỘÝSÝỘÝÚ ,ỘÝSKỘ.áỘâẳãỘ"SếỘ[!?"ỘâẳRỘâ.Ự Ộ .!&âLỘ cạÝỘẵSâỘ[.ấW LỘ"SếỘằ.ấ Ộâ.ấ7ÝỘ[.éỘâẳậ ,LỘ[.WấỘâẳR ,MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌố<ằỘ TếLỘẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,ỘỴÙỘâẳR0ỘâƯ ,Ộ[.WấỘâẳR ,ỘẻTỘY) .ỘẵSâỘ[.ấW ỘÝ.0ỘõR ỘẶấÚ Ộ]ềỘôÚ ,ỘÝSỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘẻTỘ"9âỘẵ7Ộ ,cỘỲỰ Ộ.0UâỘỴ9 ,ỘâU!Ộ[.ấỘẻeÝỘôÚ ,ỘÝSỘôéRỘẺ!&âMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌự! .ỘồdÝÒ/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu

Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu
2020-04-06 17:05:57

QTO - Xây dựng vườn mẫu là một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặc dù mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết