Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư

QTO - Thời gian qua, Quảng Trị đã tích cực nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chính là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư, đồng thời ưu tiên thu hút các dự án có thế mạnh như du lịch, dịch vụ, năng lượng sạch…

Thời tiết