Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

QTO - Phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một nội dung, nhiệm vụ được xác định trong chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước nói chung, của mỗi địa phương nói riêng. Đối với tỉnh Quảng Trị, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đúng thực trạng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tập trung phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, từ đó xác định mục tiêu, lộ trình thực hiện phù hợp trong giai đoạn tới.

Thời tiết