Cập nhật:  GMT+7
%E1%BB%98%7DP%E1%BB%9E%3D4%E1%BB%A6bbK%E1%BB%A2%E1%BA%ADC%5Bc4%2A%E1%BB%A2%E1%BB%94P%E1%BB%A0%E1%BB%9Ec0%E1%BB%9E%25%C3%A36%7B%E1%BB%9Ec%7D%E1%BB%81%3D%E1%BB%9E%7D%5B%286%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A6%5B%E1%BB%9E%257%E1%BB%A86%E1%BB%9ER%E1%BB%9E%24%E1%BB%81%E1%BB%9E%C5%A86%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%8E%E1%BB%9Eb%E1%BB%AE%E1%BA%AD%E1%BB%9Eg.%E1%BA%AD%E1%BB%9E%E1%BA%AF6%E1%BB%9E%25+6%7D%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%9E%3D%E1%BA%BD%E1%BB%9E%E1%BB%85e6%7B%E1%BB%9E%23%5B%2C6%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BA%B3%5B%E1%BB%9E%E1%BB%84%5B%28c%E1%BB%9E%E2%80%93%E1%BB%9Ey%C6%AF7%E1%BB%9Eg%E1%BB%B0%E1%BB%9E%C6%A1%E1%BB%A6%E1%BB%9EC%E1%BB%B46%7B%E1%BB%98%2F%7DP%E1%BB%94%E1%BB%98%E1%BA%AD%E1%BB%9E%3D4%E1%BB%A6bbK%E1%BB%A2%E1%BA%AD%C6%B0%2A%E1%BB%A6%24%E1%BB%A2%E1%BB%94%E1%BB%9D%E1%BB%81%E1%BB%9E%C5%A86%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%8E%E1%BB%9Eb%E1%BB%AE%E1%BA%AD%E1%BB%9Eg.%E1%BA%AD%E1%BB%9E%E1%BA%AF6%E1%BB%9E%25+6%7D%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%9E%3D%E1%BA%BD%E1%BB%9E%E1%BB%85e6%7B%E1%BB%9E%23%5B%2C6%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BA%B3%5B%E1%BB%9E%E1%BB%84%5B%28c%E1%BB%9E%E2%80%93%E1%BB%9Ey%C6%AF7%E1%BB%9Eg%E1%BB%B0%E1%BB%9E%C6%A1%E1%BB%A6%E1%BB%9EC%E1%BB%B46%7B%E1%BB%8E%E1%BB%9E%7Ddh%286%E1%BB%9E%C6%B0%E1%BA%BD%E1%BA%B36%7B%E1%BB%9E%C6%B08%E1%BB%A6%E1%BB%9E%25%E1%BB%B0%E1%BB%9E%25%E1%BA%BD%C3%A2%3D%E1%BB%9ED%C6%A1%E1%BB%B3%E1%BB%9D%E1%BB%9Ec06%7D%E1%BB%9E%E1%BA%A8d%E1%BB%AA6%7B%E1%BB%9EC%E1%BA%AB+%E1%BB%9E%E1%BA%AD%7D%2C%E1%BB%9E%24dh%28c%E1%BB%8E%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB76%7B%E1%BB%9E%258%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%B5%5B%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A66%E1%BB%9Ec%7D%E1%BB%81%3D%E1%BB%9E%7D%5B%286%E1%BB%9E%25.6%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0P%E1%BB%A4%E1%BB%9E%E2%80%93%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0Q%E1%BB%A0%E1%BB%9E%E1%BB%85%E1%BA%B3%5B%E1%BB%9E%E1%BA%A9dh%E1%BB%9E5%E1%BA%A1%E1%BB%9Eg%C3%9Dh%E1%BB%9E%24%E1%BB%816%7B%E1%BB%9E%3D%E1%BA%B7%E1%BB%9Eb%E1%BA%A5%E1%BB%9E%7D%E1%BB%A8%E1%BB%9Ec%E1%BB%B46%7B%E1%BB%9E%25%E1%BB%AA5%E1%BB%9E%23%E1%BB%AA7%E1%BB%9Ec%C5%A8%5B%E1%BB%9E%25+6%7D%E1%BB%9E%3D%E1%BA%BD%E1%BB%9E%3D%7D7%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0%E1%BB%A0%E1%BB%9E%7D%C4%83%E1%BB%9E%E1%BB%90%7B%C3%A35%E1%BB%9ET%E1%BB%A0%E1%BB%9E%7D%C4%83%E1%BB%9Ec%E1%BB%A8%5B%E1%BB%9E%3D%7D%E1%BA%B1%E1%BB%8E%E1%BB%9EP%E1%BB%A0%E1%BB%A0%E1%BB%9E%7D%C4%83%E1%BB%9Ec%E1%BA%BF%E1%BB%9E%3D%C5%A8%3D%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A16%E1%BB%8E%E1%BB%9E%23%E1%BB%AA6%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB76%7B%E1%BB%9E%E1%BB%85e6%7B%E1%BB%9E%E1%BB%85%C6%AF%E1%BB%9ET%E1%BB%A0%E1%BB%9E%7D%C4%83%E1%BB%9Ec%E1%BA%BF%E1%BB%9E%25%C3%A36%7B%E1%BB%9E%23V6%7B%E1%BB%9E4%2C6%E1%BB%92%C3%95%E1%BB%9E%E1%BB%9D%E1%BB%81%E1%BB%9E%C5%A86%E1%BB%9E%3D8%E1%BB%9Ec%E1%BA%AF6%7B%E1%BB%9E5%C3%AA%3D%E1%BB%9E%25%E1%BB%B4d%E1%BB%9Ec%E1%BA%BD%E1%BB%9EUQ%E1%BB%8ESP%C3%9A%E1%BB%9Ec0%E1%BB%9E%25%C3%A36%7B%C3%95%E1%BB%9EC%E1%BA%AF6%7B%E1%BB%9Eb%E1%BA%A3%E1%BB%9E%E1%BB%85%E1%BA%A36%E1%BB%9E%25%E1%BB%B0%E1%BB%9E%25%E1%BA%BD%C3%A2%3D%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%9E%3D%7D7%E1%BB%9E%24%E1%BB%81%E1%BB%9E%C5%A86%E1%BB%9Ec%E1%BA%BF%E1%BB%9E6%E1%BB%AC5%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0P%E1%BB%A0%E1%BB%9E%E2%80%93%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0P%E1%BB%A4%E1%BB%9E4%C6%AF%E1%BB%9EQT%E1%BB%8EU%C3%9A%E1%BB%9Ec0%E1%BB%9E%25%C3%A36%7B%C3%95%E1%BB%98%2F%E1%BA%AD%E1%BB%94%E1%BB%98c%E1%BB%A6%234%2A%E1%BB%9Ebch4%2AK%E1%BB%A25%E1%BB%A6%E1%BA%AB%7B%5B6%C3%92Q%E1%BA%ADg%E1%BB%9E%E1%BB%A6dc7%E1%BB%A2%E1%BB%94%E1%BB%98c%E1%BA%AB%E1%BB%94%E1%BB%98c%24%E1%BB%94%E1%BB%98%5B5%7B%E1%BB%9Eb%E1%BA%AB%3DK%E1%BB%A2%2F%2F%3D%C3%95%23%E1%BB%A67%E1%BA%A9d%E1%BB%A66%7Bc%E1%BA%AB%5B%C3%95%E1%BB%856%2F%24%2Ab3c7%E1%BA%AD%2F6%2Afb%2FQ%E1%BB%A0PS%2FS%C3%99%24QP%C3%99PTQQcPS%C3%9ASQ%E1%BB%A04P%C3%952%E1%BA%AD%7B%E1%BB%A2%E1%BB%9E%2F%E1%BB%94%E1%BB%98%2Fc%24%E1%BB%94%E1%BB%98%2Fc%E1%BA%AB%E1%BB%94%E1%BB%98c%E1%BA%AB%E1%BB%94%E1%BB%98c%24%E1%BB%94%E1%BB%98%E1%BA%AD%E1%BB%9E%3D4%E1%BB%A6bbK%E1%BB%A2%E1%BA%AD%C6%A17%24h%E1%BB%A2%E1%BB%94%E1%BB%B3%7B%E1%BA%BD%E1%BA%B5%5B%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%9E%C6%A1%E1%BB%A6%E1%BB%9EC%E1%BB%B46%7B%E1%BB%9E%E1%BB%85d%5B%E1%BB%9E5%E1%BA%BF6%7B%E1%BB%9E%E1%BB%85%22%E1%BB%9E%3D8%E1%BB%9E6%E1%BA%BD%E1%BA%B3%3D%E1%BB%9Eb%E1%BB%A8%3D%7D%E1%BB%9E%25%29%E1%BB%9Eb%E1%BB%87%E1%BB%9E%24%C3%A96%7B-m6%7D%C3%92%E1%BB%9Ex%C3%95x%C3%95B%E2%80%8B%E1%BB%98%2F%E1%BA%AD%E1%BB%94%E1%BB%98%2Fc%24%E1%BB%94%E1%BB%98%2Fc%E1%BA%AB%E1%BB%94%E1%BB%98%2Fc%E1%BB%A6%234%2A%E1%BB%94%E1%BB%98%E1%BA%AD%E1%BB%9E%3D4%E1%BB%A6bbK%E1%BB%A2%E1%BA%AD%C6%A17%24h%E1%BB%A2%E1%BB%94x.c%E1%BB%9E%E1%BA%A9d%E1%BB%AA%E1%BB%9Ec%7D%E1%BB%81%3D%E1%BB%9E%7D%5B%286%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A6%5B%E1%BB%9E%257%E1%BB%A86%E1%BB%9EP%E1%BB%9E%E1%BB%90c%E1%BA%BF%E1%BB%9E6%E1%BB%AC5%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0P%E1%BB%A0%E1%BB%9E-Q%E1%BB%A0PT%E1%BB%92%E1%BB%9E%25%E1%BB%B0%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5B%296%E1%BB%9E3%7D%E1%BB%A6%5B%E1%BB%9Eg%C3%9Dh%E1%BB%9E%24%E1%BB%816%7B%E1%BB%9E%3D%C5%A8%3D%E1%BB%9E%7D%E1%BB%A86%7B%E1%BB%9E5%C3%A9%3D%E1%BB%8E%E1%BB%9E%3D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%226%7D%E1%BB%9Ec%7D%5B.c%E1%BB%9Eh.d%E1%BB%9E%E1%BA%AD%7D%C3%A9%3D%E1%BB%9E%E1%BB%85%C3%A9%E1%BB%9E%3D%7D7%E1%BB%9E%3D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9Ec%C5%A8%3D%E1%BB%9E%24%5B%E1%BB%9E%24%E1%BB%B06%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%8E%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%9E%3D%E1%BA%BD%E1%BB%9E%E1%BA%AD%7D%C5%A8c%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5B%296%E1%BB%9E3%5B6%7D%E1%BB%9Ec.%E1%BB%9E5%E1%BA%B3%5B%E1%BB%8E%E1%BB%9E%25%C3%A36%7B%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%B5%5B%E1%BB%9E%25%E1%BB%AA5%E1%BB%9E%23%E1%BB%AA7%E1%BB%9E%E1%BA%A9d%E1%BA%A3%3D%E1%BB%9E%E1%BA%AD%7D96%7B%E1%BB%9E%E2%80%93%E1%BB%9E%E1%BB%A66%E1%BB%9E6%5B6%7D%E1%BB%9E%3D%C5%A8%3D%E1%BB%9Eg%E1%BB%B0%E1%BB%9E%23%5B%2C6%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BA%B3%5B%E1%BB%8E%E1%BB%9E%7B%C3%A35%C3%92%E1%BB%9EG%C3%9Dh%E1%BB%9E%24%E1%BB%816%7B%E1%BB%9E%7D7%C6%AF6%E1%BB%9E%3D%7D06%7D%E1%BB%9E%3D%C3%A95%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%9E%3D%E1%BA%BD%E1%BB%9Eb%E1%BA%A3%E1%BB%9EP%E1%BB%9E%E1%BB%85%E1%BA%B3%5B%E1%BB%9E%E1%BA%A9dh%E1%BB%9E5%E1%BA%A1%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%9ET%E1%BB%A0%E1%BB%9E%7D%C4%83%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%8C%E1%BB%9Eb%E1%BB%A66%E1%BB%9E5Wc%E1%BB%9E%23V6%7B%E1%BB%9EQP%E1%BB%9E%7D%E1%BB%A6%E1%BB%8C%E1%BB%9Eg%C3%9Dh%E1%BB%9E%24%E1%BB%816%7B%E1%BB%9E%7D7%C6%AF6%E1%BB%9E%3D%7D06%7D%E1%BB%9Ecdh.6%E1%BB%9E%3D%7D%5D6%7D%E1%BB%9E%7D%28%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A36%7B%E1%BB%9E%3D%E1%BB%B2%E1%BA%AD%E1%BB%9E6%E1%BA%BD%E1%BA%B3%3D%E1%BB%9Eb%5B6%7D%E1%BB%9E%7D7%E1%BB%A8c%E1%BB%8C%E1%BB%9Eg%C3%9Dh%E1%BB%9E%24%E1%BB%816%7B%E1%BB%9Ecdh.6%E1%BB%9E6%7D%C5%A86%7D%E1%BB%9E%7D%28%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A36%7B%E1%BB%9E%3D%E1%BB%B2%E1%BA%AD%E1%BB%9E6%E1%BA%BD%E1%BA%B3%3D%E1%BB%9E%24%C6%AF%5B%E1%BB%9EP%E1%BB%8ET%E1%BB%9E35%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%9E%3D%E1%BB%B2%E1%BA%AD%E1%BB%9E6%E1%BA%BD%E1%BA%B3%3D%E1%BB%9E%3D%7D7%E1%BB%9E3%7Dd%E1%BB%9E%E1%BB%85%E1%BB%81%3D%E1%BB%9ET%E1%BB%A0%E1%BB%9E%7D%C4%83%E1%BB%8C%E1%BB%9Eg%C3%9Dh%E1%BB%9E%24%E1%BB%816%7B%E1%BB%9E%25%E1%BA%BD%E1%BA%B56%7B%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A67%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9E6%C4%83%5B%E1%BB%9E%23%C4%83%E1%BB%8C%E1%BB%9E%7D%28%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A36%7B%E1%BB%9E%3D%E1%BB%B2%E1%BA%AD%E1%BB%9E%25%5B%286%E1%BB%9Eb%5B6%7D%E1%BB%9E%7D7%E1%BB%A8c%C3%95%E1%BB%98%2F%E1%BA%AD%E1%BB%94%E1%BB%98%E1%BA%AD%E1%BB%9E%3D4%E1%BB%A6bbK%E1%BB%A2%E1%BA%AD%C6%A17%24h%E1%BB%A2%E1%BB%94%C5%A9%5B%E1%BB%A6%5B%E1%BB%9E%257%E1%BB%A86%E1%BB%9EQ%E1%BB%9E%E1%BB%906%E1%BB%AC5%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0P%E1%BB%A4%E1%BB%92%E1%BB%8E%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5B%296%E1%BB%9E3%7D%E1%BB%A6%5B%E1%BB%9E%7B8%5B%E1%BB%9Ec%7D%E1%BB%B4d%E1%BB%9Ec%7D%5B%E1%BB%9E%3D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9Eg%C3%9Dh%E1%BB%9E4%E1%BB%AE%E1%BA%AD%E1%BB%9E%E1%BB%85%C6%AF%E1%BB%9E4%E1%BB%AE%E1%BA%AD%E1%BB%9E%25Wc%E1%BB%9Ec%7D%5B.c%E1%BB%9E%23+%E1%BB%9E%7D%E1%BB%A86%7B%E1%BB%9E5%C3%A9%3D%E1%BB%9E%25%E1%BA%BD%E1%BA%B56%7B%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A67%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9E%E1%BB%85%C6%AF%E1%BB%9E%7D%28%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A36%7B%E1%BB%9E%3D%E1%BB%B2%E1%BA%AD%E1%BB%9E%25%5B%286%E1%BB%9Eb%5B6%7D%E1%BB%9E%7D7%E1%BB%A8c%E1%BB%9EQ%E1%BB%9E%3D%C3%A95%E1%BB%9E%24%C3%9D6%E1%BB%9E%3D%E1%BA%BD%C3%95%E1%BB%9Ex.%E1%BB%9E%7D7%E1%BB%A8%3D%7D%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A6%5B%E1%BB%9E%257%E1%BB%A86%E1%BB%9ER%E1%BB%9E%E1%BB%906%E1%BB%AC5%E1%BB%9EQ%E1%BB%A0Q%E1%BB%A0%E1%BB%92%E1%BB%8E%E1%BB%9E%24%E1%BB%81%E1%BB%9E%C5%A86%E1%BB%9E%25%E1%BA%BD%C3%A2%3D%E1%BB%9E%23%E1%BA%A3%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%5D%E1%BB%9EP%E1%BB%A0%E1%BB%9Ec0%E1%BB%9E%25%C3%A36%7B%E1%BB%8E%E1%BB%9E%24%E1%BB%81%E1%BB%9E3%5B.6%E1%BB%9Eb%3B%E1%BB%9E%25%E1%BB%B4d%E1%BB%9Ec%E1%BA%BD%E1%BB%9E5%C4%83c%E1%BB%9Eb%E1%BA%A3%E1%BB%9E%7D%E1%BB%A86%7B%E1%BB%9E5%C3%A9%3D%E1%BB%9E%3D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%226%7D%E1%BB%9E6%7D%E1%BA%BD%E1%BB%9ES%E1%BB%9Ecdh.6%E1%BB%9E%25%E1%BA%BD%E1%BA%B56%7B%E1%BB%9E%7B%5B%E1%BB%A67%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A16%7B%E1%BB%9E%3D8%E1%BB%9Ec%E1%BA%AF6%7B%E1%BB%9E%3D%7D%5B%21d%E1%BB%9E%24%C6%AF%5B%E1%BB%9ET%E1%BB%8EUQ%E1%BB%9E35%E1%BB%9E%E1%BB%85%C6%AF%E1%BB%9Eb%E1%BB%87%E1%BB%A6%E1%BB%9E%3D%7D%E1%BB%83%E1%BB%A6%E1%BB%9E%7D%28%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A36%7B%E1%BB%9E%3D%E1%BB%B2%E1%BA%AD%E1%BB%9E6%E1%BA%BD%E1%BA%B3%3D%E1%BB%9Eb%5B6%7D%E1%BB%9E%7D7%E1%BB%A8c%E1%BB%9Ec%E1%BA%AB%2C6%E1%BB%9E%25+%E1%BB%A6%E1%BB%9E%23%C6%AF6%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A16%E1%BB%9E%C6%B0e5%E1%BB%9E%E1%BB%85%C6%AF%E1%BB%9Ec%7D%E1%BA%A16%E1%BB%9EC%E1%BA%ABe5%E1%BB%9Ec%7Dd%C4%83%3D%E1%BB%9Eg%E1%BB%B0%E1%BB%9E%C6%A1%E1%BB%A6%E1%BB%9EC%E1%BB%B46%7B%C3%95%E1%BB%98%2F%E1%BA%AD%E1%BB%94%E1%BB%98%E1%BA%AD%E1%BB%9E%3D4%E1%BB%A6bbK%E1%BB%A2%E1%BA%AD%C6%A17%24h%E1%BB%A2%E1%BB%94x%C3%95x%C3%95B%E1%BB%98%2F%E1%BA%AD%E1%BB%94


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết