Cập nhật:  GMT+7
N:ỒÔW{ỠằằFÕãẶ;ặ{ÝÕOĂẳS[?ÔẶắ!ÔW"ÔẶắẳ[?ÔặƯ}ÔõQ]ÔặR]ÔeQÔẰPặÔ:RW:Ô{P;ÔẹÝÔ}a;N/:ỒONãÔW{ỠằằFÕãqÝỠXÕOLĂẶừM-Ôứ?QẻÔỚ/Ỗ/ỘỐỘỐĨÔẲòứỏÔặ([:ÔVỠ[Ô:Q[:ÔĂẳẻ#ặÔY![:Ôằ4ÔỞỐỞ/Ăõ-ẲòứỏÔe=Ôe;$WÔặ:Q[:Ô{ỰãÔẶắẳ[?ÔặƯ}ÔõQ]ÔặR]ÔeQÔẰPặÔ:RW:Ô{P;ÔẹÝÔĂẳS[?ÔẶắ!ÔặắcWÔặ:ẳ6WÔẰạÔp;Ỡ]Ôặ:3[?ÔeỰ[ÔặS;JÔẶắẳ[?ÔặƯ}ÔõQ]ÔặR]ÔeQÔẰPặÔ:RW:Ô{P;ÔẹÝÔĂẳS[?ÔẶắ!ÔLẶắẳ[?ÔặƯ}MÔYẩàWÔặ:Q[:Ô{ỰãÔặắ@[ÔW9ÔằạÔV7Ôằẳ[?ÔW:ẫWÔ[U[?ÔYQ]ÔặR]Ô{P;ÔẹÝÔeQÔặ7ÔW:ẫWÔ{R;ÔẶắẳ[?ÔặƯ}ÔẰPặÔ:RW:Ô{P;ÔẹÝÔW9Ô?;a;ÔYẩá[?ÔV6ÔLặ:Q[:Ô{ỰãÔặ:Ý]ÔĂẳẻ#ặÔY![:Ôằ4ÔỚỘ/Ăõ-ẲòứỏÔ[?QẻÔỒỘ/ỐỒ/ỘỐỒỜÔWầỠÔẲòứỏÔặ([:MJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶắẳ[?ÔặƯ}ÔW"ÔW:ẫWÔ[U[?Ôặ7ÔW:ẫWÔYQ]ÔặR]Ô{P;ÔẹÝÔW9Ô?;a;ÔYẩá[?ÔV6ĨÔằPặÔ:RW:ÔWỨãÔ?;ỨẻÔã:ỲãÔ{P;ÔẹÝÔặ:Ý]ÔăẳẻÔY![:ÔWầỠÔã:PãÔ{ẳỰặJÔẶắẳ[?ÔặƯ}Ô{QÔY9[Ôe!ÔằcÔ[?:;$ãÔW3[?Ô{ỰãỈÔW"ÔặẩÔWPW:Ôã:PãÔ[:Ư[ĨÔW][ÔXỨẳĨÔặắấÔằạÔeQÔặQ;Ô>:]S[Ôắ;@[?ỈÔặ:cWÔ:;$[ÔW9ÔW:#ÔặcÔW:ầÔe=ÔW:;Ôặ:ẩá[?Ôẹẳẻ@[ÔeQÔW:;ÔYỪẳÔặẩÔặ:Ý]ÔăẳẻÔY![:ÔặR;Ôứ?:!ÔY![:Ôằ4ÔỒỖỒ/ỘỐỒỚ/ứõ-ọÃJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOÃEN/ãO


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu

Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu
2020-04-06 17:05:57

QTO - Xây dựng vườn mẫu là một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặc dù mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết