Cập nhật:  GMT+7
Ỏ(ỚỖỴ TấấÌỔẳẦ)ầ @ỔÕẦ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚLỖúậệỖỸá1!Ỗ(ả1ỖỞRƠỖầâ):ậỖỸa1!ỖỴ(ậ1!ỖầTệỖẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSỎ/(ỚÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳú@TỶỔÕú80Ỗ1TệỖQ/Ở/ỜƠỜƠNỖầ(@2Ỗầ(81!Ỗầ)1ỖầéỖẬốữẦẦẴỖÊ):ầỖvT0Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚNỖầ(ă)Ỗ!)T1ỖẵậTNỖ1()?ậỖỸả1Ỗê{NỖỶ2T1(Ỗ1!():ẳNỖầàỖỴ(eỴNỖỴUỖ1(Ữ1Ỗầâ*1ỖỸ{TỖỲÚ1Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9ỖỸỦỖc1!Ỗ(áỖầ)?1Ỗ0ỪầNỖ1(ậỖệ&ậỖẳ(Y0ỖỴW1Ỗầ()&ầỖỸ;Ỗ!3ẳỖẳ(W1Ỗẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSOỎ/ẳÕỎầTỲ @Ỗấầệ @ÌỔ0Tâ!)1LỜẳềỖTậầ2ỔÕỎầâÕỎầỶÕỎ)0!ỖấâỴÌỔ//ỴOỲT2ẵậT1!ầâ)Oê1/Ỷ@ấ"ầ2ẳ/1@ếấ/ỜƠỚỞ/ỞRỶỜỚỞỠỢỢQầỚỞQỞỚQ ỚO]ẳ!ỔỖ/ÕỎ/ầỶÕỎ/ầâÕỎầâÕỎầỶÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕửỦ1(ỖỸÙ2ỖẬốữẦẦẴỖÊ):ầỖvT0Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚỖầ)&ẳỖ1(X1ỖẵậÚỖc1!Ỗ(áỖỴ81!ỖầUỴỖẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSỖầéỖỴUỴỖỸả1Ỗê{Ỗ-Ỗỉ1(LỖẴOúỎ/ẳÕỎ/ầỶÕỎ/ầâÕỎ/ầTỲ @ÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕổ&1Ỗ1TệNỖầ(81!ỖẵậTỖẬốữẦẦẴÊvỖầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚNỖấ9Ỗầ)?1Ỗ0ÚỖỴUỴỖỸả1Ỗê{NỖỶ2T1(Ỗ1!():ẳNỖầàỖỴ(eỴNỖỴUỖ1(Ữ1Ỗầâ*1ỖỸ{TỖỲÚ1ỖỸŨ1!Ỗ"ểỖc1!Ỗ(áỖỴ81!ỖầUỴỖẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSỖ ÚỖ(ả1ỖỢRƠỖầâ):ậỖỸa1!OỖv!2Ú)ỖâTNỖẬốữẦẦẴÊvỖầ(Ú1(Ỗẳ(9ỖỴ41Ỗ1(X1ỖỸđắỴỖ1()?ậỖ1(ậỖệ&ậỖẳ(Y0NỖêXầỖầđỖệỖầ&ỖỴW1Ỗầ()&ầỖ1(đLỖ0>Ỗầ80NỖấẽTNỖ1đãỴỖỸ31!ỖỴ(T)NỖ"(YậỖầâT1!NỖ1đãỴỖâẻTỖầTệỖấUầỖ"(ậY1…Ỗầâ{Ỗ!)UỖ!W1ỖỚƠƠỖầâ):ậỖỸa1!OỖữáầỖấ9ỖỸả1Ỗê{ỖỴ3Ỗ0eỴỖc1!Ỗ(áỖ ã1Ỗ ÚLỖồ81!ỖầệỖồàỖẳ(W1ỖổWậỖầđỖỀỮệỖỶẹ1!ỖổÙ)Ỗổa1!ỖÒỠƠỖầâ):ậỖỸa1!ỌMỖúá)ỖửúẲvỖẲ(đă1!ỖỚỖÒỜƠỖầâ):ậỖỸa1!ỌNỖốT1ỖẴậỤ1Ỗ ểỖồ(ắỖổ81!ỖúÚỖÒỚỜỖầâ):ậỖỸa1!ỌNỖồ81!ỖầệỖộ2ừ)ỖÒỚƠỖầâ):ậỖỸa1!Ọ…Ỏ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕẦâđằ1!ỖốT1ỖộỮ1ỖêX1ỖẦ(Ú1(ỖcệỖổ81!ỖúÚNỖồ(cỖầ{Ỵ(ỖẬốữẦẦẴỖÊ):ầỖvT0Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚỖẲ(Ù0ỖẦ({ỖẦ(ậỖúÚỖỴ(2ỖỲ)&ầNỖấTậỖ"()ỖỴ3Ỗ ă)Ỗ"*ậỖ!5)Ỗầ2Ú1ỖỶỮ1Ỗ!3ẳỖấeỴỖẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSỖỴcTỖCệỖỲT1ỖẦâậ1!Ỗđả1!ỖữẦẦẴỖÊ):ầỖvT0NỖỸđắỴỖấẹỖỸa1!ỖểỖỴcTỖ Ủ1(ỖỸÙ2Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9NỖẬốữẦẦẴỖÊ):ầỖvT0Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚỖỸỦỖầ(Ú1(Ỗ XẳỖ0áầỖỸ);0Ỗầ)&ẳỖ1(X1Ỗầ)?1Ỗ0ỪầNỖ():1ỖêXầỖc1!Ỗ(áỖẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSOỖ“ẦâđãỴỖ0ƯầNỖỴ(ẩ1!Ỗầ8)ỖỸỦỖ(ạỖầâắỖ0áầỖấ9ỖêXầỖẳ(Y0ỖỴ(2ỖỴUỴỖ ẹỴỖ đắ1!ỖỴ(eỴỖ1Ũ1!ỖỸT1!ỖầẩỴỖầâẹỴNỖ Ú0Ỗ1():0ỖêbỖằỖỴUỴỖ"(ậỖỴUỴ(Ỗ ệỖầâ*1ỖỸ{TỖỲÚ1OỖẦ(ă)Ỗ!)T1Ỗầã)NỖ Ủ1(ỖỸÙ2ỖẬốữẦẦẴÊvỖầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗấ%ỖỲU2ỖỴU2Ỗêã)Ỗ Ủ1(ỖỸÙ2Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9Ỗổ81!ỖúÚỖỸ;Ỗẳ(Ữ1ỖỲàỖỴUỴỖ1!ậa1Ỗ ẹỴỖỴ41Ỗ Ù)ỖỴ(2ỖỴUỴỖ ẹỴỖ đắ1!Ỗẳ(41!NỖỴ(91!ỖồwÊùộ-ỚSỖầâ*1ỖỸ{TỖỲÚ1”NỖỲÚỖẲ(Ù0ỖẦ({ỖẦ(ậỖúÚỖỴ(2ỖỲ)&ầOỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕẴOúỎ/ẳÕ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết