Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhuqhb4buyN+G7oD3hurHhu6DDmlNQw5RQUFDhu6A1XSjEkeG7oGZWJOG7oGhdN+G7oCRlNuG7oH1dxajhu6Ak4bu2NuG7oCRbOOG7oCTGryThu6AqMMWo4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7lkRb4buHJOG7oFtdKTfhu6A0IeG7oFs44buqJFvhu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oGZWJOG7oGhdN+G7oCRlNuG7oH1dxajhu6Ak4bu2NuG7oCrhuqVk4bugUeG7oDfhu6424bugUlBSUMOV4bug4budW13hu6Ak4bq5JOG7oOG7nVvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oGbhu6jhu6BEW2Xhu6Bp4bug4buS4bud4bu1w5NESeG7mOG7oGQxN1vhu6Bm4buBxajhu6Dhuqlb4buyN+G7oD3hurHhu6DDmlNQw5RQUFDhu6A1XSjEkeG7oGZWJOG7oGhdN+G7oCRlNuG7oH1dxajhu6Ak4bu2NuG7oCRbOOG7oCTGryThu6AqMMWo4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6AqPOG7oGRdLjbhu6DhuqlbYTd94bugJFs44bugKuG7qDfhu6B9XcWo4bugJOG7tjbhu6BkW8SR4bqvJOG7oCrDo13hu6Bkw6rhuqU3feG7oGbhu6jhu6AqITfhu6BkxJHhurFd4bug4bqpW+G7sF3hu6Aqw6rhuqUk4bugZF0uNuG7oOG6qVthN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Rkxag9NSbhu6BjZGk1Jkzhu542xahifV034buMUuG6qWjhu6DFqMSRZDjhu57hu5bhu5RkYuG7luG7lGQl4buW4buUXTZ94bugY2IkTOG7ni8vJMOUPcWoOOG6q8SRxag3fWRiXcOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUlBRVC9U4bukJVJR4bukUVVTw5lkUVTDmVRSUTVRw5Qz4bqpfeG7nuG7oC/hu5bhu5QvZCXhu5bhu5QvZGLhu5bhu5RkYuG7luG7lGQl4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRdLjbhu6DhuqlbYTd94bugJFs44bugKuG7qDfhu6B9XcWo4bugJOG7tjYtbjdb4buM4bugRMOU4bqq4oCL4buUL+G6qeG7luG7lC9kJeG7luG7lC9kYuG7luG7lC9kxag9NSbhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRFvDol3hu6B9XcWoN+G7oGRdLjbhu6DhuqlbYTd94bugNuG6vV3hu6BR4bugPVZk4bugKuG7tsSR4bugZOG7geG7oDd94buoaeG7oFHhu6DigJPhu6BRVcOUVMOUUlBSUOG7juG7oDbhur1d4bugUuG7oGThu4Hhu6A3feG7qGnhu6BS4bukw5RU4bug4oCT4bugUVDDlFXDlFJQUlDhu6Dhu5JjxajEkeG7oGRbw6Jd4bugfV3FqDfhu6BkXS424bugNuG6vV3hu6BR4bugNeG7qOG7oFLhu6Thu6A3feG7qGnhu5jDlOG7oOG7n8OjXeG7oGTDquG6pTd94bugZF0uNuG7oOG6qVthN33hu6A9xag44bugfcSDNuG7oCTGryThu6Aq4buoN+G7oH1dxajhu6Ak4bu2NuG7oCQ54bugY8Oj4bugNcOq4bqlN33hu6Bk4buB4bugVVDhu6AkODfhu6BkYuG6p+G7oDUuN8OV4bugZGI4N33hu6AqOeG7oMOqxJHhu6BkXS434bugZjBk4buO4bugNFvhuqM3feG7oD1WZOG7oD3EkeG6ryThu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oCTGryThu6Aq4buoN+G7oDdbw6Dhu6A1O+G7oFs4WCThu6Akxq8k4bugKuG7qDfhu6B9XcWo4bugJOG7tjbhu6DGr+G6qeG7oCXhurk3feG7oGTDo2Thu6Akxq8k4bugPV0pN+G7oOG6qVvGr+G6qeG7oMWoN+G7oGQ44buoN+G7oGNdN1vhu6Bbw6Ekw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7nVtd4bugJOG6uSThu6Dhu53hu7XDk0RJ4bugZDE3W+G7oCThur03feG7oH1dxag44bugZGLhu6o24bug4bud4bu1w5NESeG7oCTGryThu6BbxJFpKTfDleG7oGRbMOG7oGjhu6zDleG7oGRb4buoN1vhu6Dhuqlbw6Phu6AkOeG7oGRixq8kW+G7oDdbXSk24bugPeG7sDjhu6DhuqvEkeG7sDfhu6Bkw6Nk4bugZlYk4bugaF034bugKuG7rOG7oDdb4bu4N+G7oGbhu6jhu6Dhuqlb4buyN+G7oOG6qVvDo13hu6AkWzjhu6Akxq8k4bugaOG7rMOV4bug4bqpW8Oqw6I3fcOV4bugZFsw4bugZGLhu7Q34bugW1c3feG7oDd94buoaeG7oGRbJjjhu6A0IeG7oFs44buqJFvDlOG7oOG7ncSRw6Nd4bugNuG6t13hu6A3feG7qGnhu6BkW8SR4bugW8SDXeG7oDXDoeG7oGZWJOG7oGhdN+G7oCrhu6zhu6Bj4buD4bugJeG6uTd94bugKjzhu6BkXS7EkeG7oFvhurtp4bugNFtd4bugNCFk4bugZFtlJOG7oCrhuqVk4bugZF0uNuG7oOG6qVthN33DlOG7oOG7ncavJOG7oGjhu6zDleG7oOG6qVvDqsOiN33DleG7oGRbMOG7oGRi4bu0N+G7oCThu4Phu6Akxq834bugPeG6r+G7oOG6qVvhurnhu6BkYsavJFvhu6BmKOG7oGRi4buqNuG7oOG7neG7tcOTREnhu6A3W+G7uDfhu6BmViThu6BoXTfhu6AkWzjhu6Bk4buBN33hu6A3feG7qGnhu6BkXS424bugZuG7qOG7oOG6qVvhu7I34bug4bqpW8OjXeG7oCRbOOG7oCTGryThu6A3Wzk24bugZF0uNuG7oCThurvFqOG7oGjhu6zDleG7oOG6qVvDqsOiN33DleG7oGRbMOG7oGRi4bu0N8OU4bug4bufPOG7oGZdKSThu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oCrhu6pk4bugW10pxJHhu6DhuqvEkeG7sOG7oCTFqDjDleG7oDd9w6rDol3hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugJOG7tjfhu6A0W8WoXeG7oD3Grzjhu6Bi4bqh4bugZCA3W+G7oGRi4buqN33hu6Bj4bq/JOG7oDRbw6Am4bugKuG7qDfhu6B9XcWo4bugJOG7tjbhu6Bm4bq1XeG7oCTGrzfhu6A94bqv4bugZFtl4bugaeG7oGRiw6rhurUk4bugNFtd4bugZF0uNuG7oOG6qVthN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufw6Nd4bugZuG6tV3hu6A14buHJOG7oDXDquG6pTd94bugZFtl4bugaeG7oCThurPhu6Bj4bqnw5Xhu6Ak4bu2N+G7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6A94buwOOG7oOG6q8SR4buwN+G7oGZWJOG7oGhdN+G7oCplN33hu6Bbw6rhurU3feG7oCUjN+G7juG7oCrEgzd94bugZFvDol3DleG7oDQhZOG7oFvhuqXhuqnhu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oCplN33hu6A0xKnhu6BkW8SR4bu4ZMOV4bugNV0oxJHhu6Alw6k3fcOV4bugKmU3feG7oGTEkeG6sV3hu6BkXS42w5Thu6DGsF3FqOG7oCThu7Y24bugY8WoxJHhu6A0W13hu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oOG6qVvhu7Bd4bugKsOq4bqlJOG7oDfEkeG6o13hu6Bk4buqXeG7oDbhuq9k4bugZjDhu6BkYiLhu6AiZOG7oDdb4bu0ZOG7oMOZ4bugN33hu6hpw5Xhu6A0W+G6ozd94bugKsOq4bqlJOG7oCRb4buuN+G7oGRb4buw4bugZOG7h+G7oCU4w5Xhu6Aqw6rhuqUk4bugfV3Grzbhu6Bjxq9k4bugZFsmOOG7oCXhuqFd4bugZijhu6AlMCRb4bugPSk3W8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7V9OOG7qF3hu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oCrhu6pd4bugZGLhu6jDleG7oCTGryThu6BkW8avN33hu6AkYTfhu6A14buqXcOV4bugZMOpaeG7oGRbxJHhuq8k4bugZuG7qDjhu6A3fcSRxIM34bugZlYk4bugaF034bugW10pN+G7oCQ5w5Xhu6BkYuG7qjbhu6Dhu53hu7XDk0RJ4bugJMavJOG7oFvEkWkpN8OV4bugZFsw4bugaOG7rMOV4bugZFvhu6g3W+G7oOG6qVvDo+G7oCRb4bq74bugKuG6rzd94bugZF0uNuG7oOG6qVthN33hu6A94bqx4bugY8SRN33hu6AkWzjhu6Aq4buoN+G7oH1dxajhu6Ak4bu2NuG7oGRiLjfhu6AqMMWo4bugPeG7qDfhu6AkW8Oqxajhu6AqITfhu6BkxJHhurFd4bugZF0uNuG7oOG6qVthN33hu6BbOFgk4bugPTDhu6A9w6Dhu6BjOWThu6BkYjg3feG7oCrhuqVk4bugZF0uNuG7oCRbIjdbw5Xhu6Aq4buoN+G7oDfEkeG6o13hu6A24bq1XeG7juG7oCrhu6g34bugWyFk4bugZFvDol3hu6B9XcWoN+G7oDZdPjfhu6AlMCRbw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRb4bq5JOG7oOG6qsSRaS434buUL+G6qeG7lg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết