Cập nhật:  GMT+7
Ỡ3ỤÚ,àVẽẽỎUéÊ4êà(UPxV4Ú“,3WếÚ,ễVÚẵả2Ú,3ềÚỈ4(êê(à”ÚàỲả3ÚWảÚêệỠ/3ỤPỠéÚ,àVẽẽỎUéx(V.UPỢÊÊÃỞÚ-ÚÀ&éÚ,W,ÚêẻVả2Úĩ(;ÚạYãÚ.Vả3Úả3XÚạYả2Úẻấ4Ú,34VÚẽ>Úê3ẵả2Úê4ảÚU,ăÚẵả2Ú,3ềÚàXạÚđÚỈ4(êê(àUÚ;4[êÚ,3gẫả2Úêẻ6ả3Úá3ếk[ảÚạỲ4ÚảYéÚê3>Úá3ễả2ƠÚ,W,Ú;7Ú,WãÚ!ỲÚ.ểÚ.ẩÚ3Xả2ÚêẻỴạÚả2gc4ÚảYéÚê4]ảÚẻấ4Ú,34[ạÚ!ãYêỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPỠêV;à(Úẽêkà(ỎUạVẻ24ảỔỦéjÚVếêãUPỠêẻPỠê.PỠ4ạ2ÚVàêỎUUÚĩ4.ê3ỎUƯỨÙUÚ3(423êỎUŨŨỪUÚẽẻ,ỎUÚ3êêéỔ//;VãẹếVả2êẻ4Ớỉả/éãẻêVàẽ/Ù/Êẻếãả2ẹếVả234(é/ãả2-,3ế-ỉ4(êê(à-ỤƯŨỬỤỨỬỦỦỪỚaé2U/PỠ/éPỠ/ê.PỠ/êẻPỠêẻPỠê.PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPsW,Ú;7Ú,WãÚx4[ếÚỉXÚÀãả2ÚêY4Úé34}ảÚêắVÚẽWả2ÚỦỮ-ỰÚ-Úôả3ỔÚÊ$ạÚÀểVỠ/éPỠ/ê.PỠ/êẻPỠ/êV;à(PẼWả2ÚỦỮ-ỰƠÚá[êÚê3ề,Úé34}ảÚêắVÚj)êÚjìÚ3V4Ú“,3WếÚ,ễVÚẵả2Ú,3ềÚỈ4(êê(à”ƠÚÊắVÚWảÚả3$ảÚ.$ảÚÊÉÚxXÚẢầ4Ú!ỲÚêếk}ảÚé3YêÚ;7Ú,WãÚÉ3YạÚẸếVả2Úx4[ếÚỦÚảỴạÚêệƠÚ;7Ú,WãÚẢ2ẵÚJế$ảÚÀãả2ÚỤÚảỴạÚêệÚỉ]Úêầ4ÚẽìÚ.ểả2ÚạYả2ÚạWkÚê5ả3ƠÚạYả2Úỉ40ảÚê3ẵả2ƠÚạYả2Úyảê(ẻả(êÚ3ã@,Úê34[êÚ;7ÚẽâÚê3í,Ú34"ảÚ3Xả3Úỉ4Ú,34[ạÚ!ãYêÚêX4ÚẽÝảỚỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊắVÚả3&ảÚ!7ả3Ú3V4Ú;7Ú,WãÚé3YạÚêầ4Úêẻãả2Ú!ầÚêếậ4Úỉ7Úê3Xả3Úả4}ảƠÚàY4ÚỴảÚảỴảÚ3â4Ú,Ý4Úả}ảÚẹếk[êÚ!7ả3ÚWéÚ.ểả2Ú36ả3Úé3YêÚả3gÚêẻ}ảỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊẻgb,Ú!ăƠÚỉXãÚả2XkÚỨ-ỤỤ-ỦÙỤƯƠÚsẵả2ÚVảÚÊÉÚxXÚẢầ4Úả3&ảÚ!gd,Ú!ẫảÚêẻ6ả3Ú;WãÚỉ]Úỉ4",ÚêẻVả2Úĩ(;Ú3êêéỔ//ảVéê3(vẻ((Ớ,ãạÚ3ãYêÚ!ầả2Ú.gb4Ú36ả3Úê3h,ÚàiVÚ!ÝãÚả2gc4Ú.ệả2ÚảYéÚạỲÚê3>Ú!4"ảÚê3ãY4ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẸếWÚêẻ6ả3Ú!4]ếÚêẻVƠÚ,ẵả2ÚVảÚjW,Ú!7ả3ỔÚá3ãÝả2Úê3Wả2ÚỮ-ỦÙỤƯƠÚê3ẵả2ÚẹếVÚạYả2ÚjỲÚ3ầ4ÚvV,(;ããáƠÚÉ3YạÚẸếVả2Úx4[ếÚỢỤỪÚêếậ4ƠÚẹế}ÚxÝ4ÚÉ3ắả2ỞÚ!ỲÚj4ảÚ!gd,ÚạỲÚả2ếấảƠÚê3ế}ÚạWkÚ,3ễÚ,ăÚ!7VÚ,38ÚyÉÚỉXÚạếVÚ3V4Úê}ảÚạ4]ảÚảVéê3(1ẻ((Ớ,ãạÚỉXÚ1ẻ((2Vạ(Ớả(êÚỉb4Ú24WÚỤÚêẻ4"ếÚ!ấả2Ú,ễVÚạầêÚả2gc4Úá3ẵả2Úẹế(ảÚ;4[êỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẢầ4Ú.ếả2Ú,W,ÚêẻVả2Úĩ(;ÚạXÚx4[ếÚêYãÚà&éÚ2ấạÚả3ịả2ÚẵÚ.ịÚà4"ếÚ,3ếả2Úả3gÚạỲÚê3>ƠÚàãY4Úê3>ƠÚẽâÚj}ẻ4ÚỉXÚé3ãả(Ú! Úả2gc4Ú.ệả2Ú,ăÚê3 Ú!4]ảÚả3ịả2Úê3ẵả2Úê4ảÚỉXãÚẵÚảXkỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẼVếÚ!ăÚ! Úé3WêÚêWảƠÚẹếÝả2Ú,WãÚ,3ãÚỉ4",ÚảYéÚê3>ƠÚx4[ếÚ!ỲÚạếVÚ,W,ÚêX4Úá3ãÝảÚvV,(;ããáÚ;7Ú!Wả3Ú,ỶéÚạ&êÚá3?ếÚẻấ4ÚẽìÚ.ểả2Úả3ịả2ÚêX4Úá3ãÝảÚvV,(;ããáÚảXkÚ!Ỵả2Úê3ẵả2Úê4ảÚẻỸả2Ú3V4ÚêẻVả2Úĩ(;Úêẻ}ảÚàXÚ.ãÚ;VÚả3XÚạYả2ÚẠã;4vãả(ƠÚỈ4(êê(àƠÚỈ4ảVé3ãả(Úà&éÚẻVÚỉXÚá}ếÚ2ằ4Úạằ4Úả2gc4ÚêẻếkÚ,&éÚỉXãÚảYéÚê3>Ú! Ú!gd,Ú3gđả2Úá3ếk[ảÚạỲ4Ú2%éÚỤÙÚà*ảÚ24WÚêẻ7Úê3>ÚảYéỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẢ2ãX4ÚẻVƠÚ! ÚêYãÚàắả2Úê4ảÚ,3ãÚả2gc4ÚảYéÚê3>ƠÚx4[ếÚ!ỲÚẽìÚ.ểả2ÚẽâÚ!4"ảÚê3ãY4Ú,ễVÚạ6ả3Úả3ỶảÚê4ảÚêb4ÚẽâÚ!4"ảÚê3ãY4Úá3W,Ú,ễVÚạ6ả3ÚỢ!gd,ÚàgếÚ.gb4Ú36ả3Úê3h,ÚàXÚẽâÚ+ỤỮỨỞÚỉb4Úảầ4Ú.ếả2ỔÚ“ẸếlÚá3W,3Ú!ỲÚảYéÚê3>Úê3Xả3Ú,ẵả2ÚỦÙÙỚÙÙÙÚ!ấả2ÚêiÚĩ(;ẽ4ê(ÚảVéê3(1ẻ((Ớ,ãạƠÚêX4Úá3ãÝảÚ,ễVÚẹếlÚá3W,3Ú!gd,Ú,ầả2ÚỦỚÙÙÙỚÙÙÙÚ!ấả2ỚỚỚ”ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẼVếÚ!ăÚx4[ếÚ,3ểéÚạXảÚ36ả3Ú,W,Úê4ảÚả3ỶảÚảXkÚ!gVÚà}ảÚ3V4ÚêẻVả2Úĩ(;ÚạXÚx4[ếÚ!ỲÚà&éÚ! ÚêYãÚả4]ạÚê4ảÚ,3ãÚá3W,3Ú3Xả2ÚảYéÚê3>ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊ3í,Úê[Úê36ÚẽVếÚá34Úá3W,3Ú3Xả2ÚảYéÚê3>Úêẻ}ảÚêẻVả2Úĩ(;ƠÚê4]ảÚẽ{Ú!gd,Ú,3ếk ảÚẽVả2ÚêX4Úá3ãÝảÚ,ễVÚx4[ếỚÚÊ%êÚ,ÝÚ,W,ÚạỲÚê3>ÚạXÚả2gc4ÚẽìÚ.ểả2Ú!4]ảÚỉXãÚ3V4ÚêẻVả2Úĩ(;Ú!]ếÚ;7Ú,34[ạÚ!ãYêƠÚả2gc4ÚẽìÚ.ểả2Úá3ẵả2Úả3&ảÚ!gd,Ú;%êÚ,hÚ24WÚêẻ7ÚảYéÚê3>ÚảXãÚả3gÚx4[ếÚ!ỲÚẹếÝả2Ú,WãỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPrỸả2Úê3ễÚ!ãYảÚả}ếÚêẻ}ảƠÚx4[ếÚ!ỲÚ,34[ạÚ!ãYêÚ3ẫảÚỤỨỤÚêẻ4"ếÚ!ấả2ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẢ2ãX4ÚẻVƠÚx4[ếÚ,ắảÚ3gbả2Ú.:ảÚẢ2ẵÚJế$ảÚÀãả2ÚỢỤỨÚêếậ4ƠÚẹế}ÚxÝ4ÚÉ3ắả2ÚỞÚ,W,3Úê3h,ÚạếVÚê}ảÚạ4]ảƠÚ,38ả3ÚẽìVÚạỲÚả2ếấảƠÚêYãÚêẻVả2Úĩ(;Ú24ÝÚ.Vả3Ú,W,Úả3XÚạYả2Ú;Ỹả2Ú36ả3Úê3h,Úêgẫả2ÚêíÚ! Úá}ếÚ2ằ4Úá3ếk[ảÚạỲ4ỚÚẢ2ẵÚJế$ảÚÀãả2Ú!ỲÚ,34[ạÚ!ãYêÚ!gd,Ú3ẫảÚỰỬÚêẻ4"ếÚ!ấả2ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPsẵả2ÚVảÚxXÚẢầ4Ú!ỲÚjW,Úà&éÚ,3ếk}ảÚWảÚ!4]ếÚêẻVÚjW,Úạ4ả3ÚỉXÚé3WêÚ34"ảÚạầêÚẽâÚ,WÚả3$ảÚẽìÚ.ểả2ÚạYả2ÚạWkÚê5ả3ƠÚạYả2Úỉ40ảÚê3ẵả2ƠÚạYả2Úyảê(ẻả(êÚ3ã@,Úê34[êÚ;7ÚẽâÚê3í,Ú34"ảÚ3Xả3Úỉ4Ú,34[ạÚ!ãYêÚêX4ÚẽÝảƠÚ!gd,Ú.gÚàế&ảÚ2ằ4Ú,3ếả2ÚàXÚ,W,Ú“,3WếÚ,ễVÚẵả2Ú,3ềÚỈ4(êê(à”ƠÚêẻãả2Ú!ăÚ,ăÚx4[ếÚỉXÚÀãả2ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊờẠÚÀỂòỠ/éP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương
2015-07-29 05:36:23

(TT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas
2015-07-28 05:17:30

(SGGP) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua...

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết