Cập nhật:  GMT+7
qẾũụÂÍxỜỜôùỖềỀỢÍẬùrếÔÌụỨẨỢụỨỤụŨQụừwủụẴyỊẾụẾẬỚỈỀỊụÊỀĂỞụỢỚỈỊÊụẴỂỊẾụÊxỜq/ẾũrqỖụÂÍxỜỜôùỖ5ẬxẤùrỡế44ẻpụ-ụ)ỳỀụỢTÔỊÊụềỚẮỊụ)ỳỀụẽỞxỊÊờụ.ÒụỢỚTỘỊÊụ.Òụ!NỊÊụxỊụŨÚxụÊỤỀụỢẾTụIẾẬỊụÂyÂụẦÕỊụŨỄụỢẾxÌụÊỀxụỢỚỀÉỢụỖẾyụỢẾýỊẾụÂNỊÊụÂẾỞỪDỊụyỊụÌxụỢỠỪờụẴAỢụƠỞỵụỢxỊÊụửụẦOỀụỢTỒỊÊụỢỚỈỊÊụẦTỐỊÊụẤÃỪụÌỞxụẴyỊờụŨẰỊụÂẾỞỪẸỊụÌxụỢỠỪụÍÔỊụỢÚụếÕỊụảxụŨEụ5ýụăÒỀờụảỳỊÊụếÕỊụŨýụẦTxụƠỞxụẴỀDỊụÊỀÔỀụỢỀDỞụỢẾQợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr.ÒụỢỚTỘỊÊụềỚẮỊụ)ỳỀụẽỞxỊÊụÂSỊÊụỪDỞụÂẮỞụềỌỊÊụÂQÂụ!ỵỊẾụỜyỢụÂẾFụẦỳỈụÂyÂụẦÕỊụŨỄụỊÊẾỀÉỖụŨQụIẾẶỊụỢỚTÕỊÊụẦỀEỞụỢỚxờụÍýÌụỚMụỢỈýỊụẴÒụŨQụyỊụÌxụỢỠỪụÍÔỊụỊĨỀụỢỚDỊờụỜÔÌụẦTxụỚxụỨẨỢụỨỤụỊÊẾỀDÌụÌỀỊẾụỢỚTÔÂụỖẾyỖụÍỞẰỢợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỌỊÊụÂQÂụ!ỵỊẾụỜyỢụÂẮỊụỚỠỢụIỀỊẾụỊÊẾỀÉÌụỢÚụƠỞyụỢỚỂỊẾụẦỀEỞụỢỚxụŨQụyỊụỊýỪụẦẸụÂẾFụẦỳỈụÂNỊÊụxỊụÂyÂụẦÕỊụŨỄờụẦỄxụỖẾTÕỊÊụỢẰỖụỢỚỞỊÊụẦỀEỞụỢỚxờụÍýÌụỚMụÂyÂụŨQụyỊụÌxụỢỠỪụIẾyÂờụỊÃỊÊụÂxỈụẾỀÉỞụƠỞỵụÂNỊÊụỢyÂụẦĂỞụỢỚxỊẾụỖẾJỊÊờụÂẾOỊÊụỢÒỀụỖẾỳÌợợợụ)ÓỊÊụỢẾỐỀờụỢỀĐỖụỢQÂụỢẾÙÂụẾỀÉỊụẦỒỢụÂxỈụẦỀẸÌụỢĂỊụÂNỊÊụỢỚĂỊụyỖụỢÒỀụỖẾỳÌờụÊỀỦụŨỦỊÊụxỊụỊỀỊẾụỢỚẰỢụỢÙụỢỚDỊụẦỄxụẴýỊờụẴỵỈụẦỵÌụỢỞỪÉỢụẦOỀụxỊụỢỈýỊụẦỳỀụẾÒỀụẦỵỊÊụÂyÂụÂĂỖụỢỀĐỊụỢÔỀụ)ỳỀụẾÒỀụẦỳỀụẴỀẸỞụỢỈýỊụƠỞOÂụÍẮỊụỢẾUụl66ụÂRxụ)ỵỊÊợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỚTÔÂụẦĨờụ!QÂụ!ỵỊẾụỜyỢụẦỀEỞụỢỚxụỢÒỀụỖẾỳÌụŨEụÌxụỢỠỪụỡ!ừữụ.Òụ!NỊÊụxỊpụỖẾOỀụẾỒỖụŨÔỀụÌÒỢụỜOụẦÕỊụŨỄụỢẾỞÒÂụềỌỊÊụÂQÂụXỊụỊỀỊẾụỡ.Òụ!NỊÊụxỊpờụ!NỊÊụxỊụ5Jxụ.ỂỊẾờụ!NỊÊụxỊụềẻụ5ýụăÒỀờụÌÒỢụỜOụẦÕỊụŨỄụÂẾOỊÊụÌxụỢỠỪụÂRxụ.ÒụềTụÍÉỊẾụÂỵỊẾụỜyỢụẴỀẸỊụẦỷụỢỚỀÉỢụỖẾyụỢẾýỊẾụÂNỊÊụẦTỐỊÊụẤÃỪụÌỞxụẴyỊờụŨẰỊụÂẾỞỪẸỊụÌxụỢỠỪụÍÔỊụỢÚụếÕỊụảxụŨEụ5ýụăÒỀờụảỳỊÊụếÕỊụŨýụẦTxụỜxỊÊụềỚỞỊÊụẽỞOÂụỢỀDỞụỢẾQụŨÔỀụỜOụÍTỒỊÊụÌxụỢỠỪụỚĂỢụÍÔỊợụ)OỀụỢTỒỊÊụÂẮÌụẦẮỞụẦTỐỊÊụẤÃỪụỊýỪụÍýụăÊỞỪẺỊụẽỞOÂụ5PỊÊụỡứưụỢỞỌỀờụƠỞDụỘụẾỞỪÉỊụ5TỊÊụ5ýờụỢFỊẾụềẾyỀụ.ỂỊẾpụÍýụÂẾRụÌÒỢụỊẾýụẾýỊÊờụIxỚxỈIẬụỘụƠỞẰỊụ.AÂụềÚụảỀDÌờụềẻụ5ýụăÒỀợụẽỞxụỢỚỀỊẾụỜyỢờụỊÊýỪụưứ-ữờụÍÙÂụÍTỒỊÊụÂẾUÂụỊỹỊÊụỖẾyỢụẾỀÉỊờụăÊỞỪẺỊụẽỞOÂụ5PỊÊụŨýụăÊỞỪẺỊụ5ỈýỊÊụẽỞÃỊụỡưvụỢỞỌỀờụƠỞDụ!ẮỊụềẾÕpụẦỀụỢỚDỊụỨẬụ3ỈỚỢỞỊẬỚụ.ạếụưwX-ứựựợũửụỨỞĂỢụỖẾyỢụỢÚụÌÒỢụỊÊNỀụỊẾýụỘụẾỞỪÉỊụ5ỈýỀụ)UÂờụ5ýụăÒỀụẦỀụÊỀxỈụỊẾẰỊụẾýỊÊợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỚTÔÂụẦĨờụ5PỊÊụẦỷụÊỀxỈụÂẾỈụăÊẾỀDÌụẽỞOÂụ(SỊÊụỡứủụỢỞỌỀờụỢỚỠụỢỳỀụƠỞẰỊụ.xụ)ỂỊẾờụ5ýụăÒỀpụẦỀụỨẬụÌyỪụỖẾỆxụỢỚTÔÂụÂỵỊẾụÊỀÔỀờụẦÓỊÊụỢẾỐỀụÍỀDỊụÍỳÂụŨÔỀụăÊỞỪẺỊụjỹỊụềỞỪĐỊụỡừừụỢỞỌỀờụƠỞDụ5TỊÊụmDỊpụÍyỀụỨẬụỢỵỀụ.ạếụưw5-vửvưụÂẾỘụỢẾẬỈụÌÒỢụẴỂỊẾụÊxỜụÂNỊÊụỊÊẾỀÉỖụẦĐỊụÊẮỊụÂẮỞụẻẾPụ)ỌỊÊụỡỢẾỞÒÂụỨỷụ!Ọụ.ỀờụẾỞỪÉỊụ4ỀxụảÃÌờụ5ýụăÒỀpợụềÔỀụũứụÊỀỐụÂPỊÊụỊÊýỪờụ5PỊÊụŨýụẽỞÃỊụÂẾỈụỨẬụƠỞxỪụÍỳỀụÂẮỞụẻẾPụ)ỌỊÊụẦẰỞụỊÊxỪụÂỳỊẾụỨẬụÂRxụ(SỊÊụŨýụềỞỪĐỊợụạẾỀụừụẦOỀụỢTỒỊÊụŨÚxụÊÀỖụỊẾxỞụỢẾỂụỊÊxỪụÍỠÂụẦĨụỨẬụỢỵỀụ5ỪỞỊẤxỀụ.ạếụứủă-ữủửưụẤỈụ)ýÌụjỀÉỢụềẾAỊÊụỡừvụỢỞỌỀpụŨýụảÒÂụãỀỊẾụ)UÂụỡứữụỢỞỌỀpụÂPỊÊụỢỚỠụỢỳỀụẾỞỪÉỊụjỹỊụảỷỊÊờụảỳỊÊụếÕỊụÂSỊÊụẦĐỊụỊÕỀợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrạẾỀụửụẦOỀụẦOỀụỢTỒỊÊụỢỚDỊụẦxỊÊụỢỌụÂẾUÂụÊỀxỈụỊẾẰỊụẾýỊÊụỢẾỂụỢỚỀỊẾụỜyỢụ!ừữụẰỖụẦĐỊụẴAỢụƠỞxụỢxỊÊợụạỀẸÌụỢỚxụỢẾPỊÊụỨẬụỢỵỀụẦOỀụỢTỒỊÊụềỞỪĐỊụẦỀEỞụIẾỀẸỊờụÂNỊÊụxỊụỢẾỞụÊỀỦụũụẴỂỊẾụÊxỜụÂNỊÊụỊÊẾỀÉỖụỜÕỊụÌýỞụỨxỊẾụẦỷụẦTỒÂụÊỀxụÂOờụẴDỊụỢỚỈỊÊụÂĨụÂẾUxụũữủụẴyỊẾụẾẬỚỈỀỊợụềỀĐỖụỢQÂụÌỘụỚÒỊÊụẦỀEỞụỢỚxờụÂNỊÊụxỊụẦỷụIẾyÌụỨẨỢụIẾẶỊụÂĂỖụỊÊNỀụỊẾýụỘụẾỞỪÉỊụ5ỈýỀụ)UÂụẤỈụ5PỊÊụỢẾỞDờụỢỀĐỖụỢQÂụỖẾyỢụẾỀÉỊụŨýụỢẾỞụÊỀỦụưụẴỂỊẾụÊxỜụÂNỊÊụỊÊẾỀÉỖụỜÕỊụÌýỞụẾÓỊÊờụẴDỊụỢỚỈỊÊụẴỂỊẾụỢẾUụỊẾĂỢụÂẾUxụũựứụẴyỊẾụẾẬỚỈỀỊờụẴỂỊẾụỢẾUụưụÂẾUxụũửữụẴyỊẾụẾẬỚỈỀỊợụềỌỊÊụỜOụỢxỊÊụŨẰỢụÌxụỢỠỪụỢẾỞụẦTỒÂụÍýụừwủụẴyỊẾụẾẬỚỈỀỊợụăÊỈýỀụỚxờụÂNỊÊụxỊụÂJỊụỖẾyỢụẾỀÉỊụŨýụỢẾỞụÊỀỦụưụỜỠỊÊụạựwờụÌÒỢụẾÒỖụỢỀĐỖụẦỳỊụạựwờụÌÒỢụẴỹỊÊụẦỳỊụÂRxụỜỠỊÊụXêũựụŨýụÌÒỢụỜOụỢxỊÊụŨẰỢụIẾyÂợụ5ỀÉỊụ!ừữụẦxỊÊụỢỀĐỖụỢQÂụẦỀEỞụỢỚxụÌỘụỚÒỊÊụŨQụyỊợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrã6ă5ụạ5Xă4q/Ỗr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ
2015-07-26 13:10:27

(TT) - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng vừa khởi kiện một học viên của đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ra tòa, yêu cầu bồi thường chi...

Tội phạm ma túy đầu thú

Tội phạm ma túy đầu thú
2015-07-26 13:09:50

(NDĐT) - Ngày 25- 7, Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, sau 13 năm lẩn trốn, bị cáo Ly Dế Pó (còn có tên gọi khác là Ly Nọ Lâu), 49 tuổi, có hộ khẩu tại bản Hua...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết