Cập nhật:  GMT+7
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cDvhu7fhu5rDusON4bq64bq8w4rDuuG7mOG6vHlJw7rhurrDikPhu5rDuuG6skzDjeG6usO6w43hurzhuqDDjcO6R+G7rsO64bua4bq84bucxILhu5rDuiXDjcO6IU/DuuG7kMO64bqj4bq64bq8xJDDulbDjeG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cOG7o8Oqw6rDo+G7n8O6LcO6w6rhu5ZCw43DusOCUsOVw43hurrDusOCw4rDuuG6tk/DuuG7muG7jsOKw7rDjeG6vHjDunbDjeG6vMO64bua4buWdsOKxqHDuuG6ueG7nHbDjeG6usO64bq6QeG7mMO6TMON4bq6w7rhuqPhu5vhur3hu5vhur3DuuG6suG6vHnGr8O6xajhuqTDukl3xq/DusON4bq6UsOU4bqyw7rhurLhurzDikThu5zDuuG7lk7DisO64bq0VMON4bq6w7pIecOKw7rDgkXDuuG7msOKReG7nMO64buaw4rEkMON4bubw7rDquG6vOG6osavw7rhu6TEgsavxqHDuuG6ueG7nHbDjeG6usO6w4LDisO6w4JDw43DuuG6uuG6oMavw7rGoFXDuuG7pHjDuuG6tOG7nsON4bq6w7rhurR2w4zDuuG6usOKQ+G7msO6TMON4bq6w7rDjXjGr8O64bqyUuG7juG7mMO64buaeMOKw7rGoMO9w43hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhurp4xq/DuuG7p+G7sS3hu7HGocO64bqyTMON4bq6w7p2w43DuuG7muG7gsON4bq8w7rhuqPhurrhurzEkMO6VsONw7rDguG7s8O6R+G6vOG7kMOKw7rhu5pNw7rhu6Thu6DDunfDjcahw7pH4bq84buQw4rDuuG7mk3DuuG6tuG7hsO64bqydsONxqHDuuG6tuG7t+G7msO64buaeUnDuuG6usOKdknDusOq4buWUuG7jMON4bq6w7rhu4nhu7XDjcO64bq54bucdsON4bq6w7rhu6PFqcO5w7rhu5rhu5zDk8OKxqHDusON4bq64bugw7rFqOG7s8O6LOG6vOG6oOG7nMO6w6rDikPDjcahw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG6ueG7nOG7qsO6M8OU4buYxqHDuuG6o+G6uuG6vMSQw7pWw43hu5/DusOCRcO6w4LDikThu5zDuuG7muG7lnbDuuG7pETDuuG6vHjDjeG6vMO64bukw4rDuuKAnOG6usOKQ+G7msO6w43hurpSw5XDisahw7rhurJS4buO4buYw7rhu5p4w4rDusagw73DjeKAneG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG6o3nDjcO6w43hurzhuqDDjcO64buk4bugw7p3w43Dukh4w7pMw43hurrDuuG6o+G7m+G6veG7m+G6vcO64bujxrDhu63DuuG7muG7nMOTw4rGocO64buU4bucTeG6ssO64bua4buG4bqy4bq8w7olw43DuiFP4bufxqHDuuG6skzDjeG6usO6w43hurzhuqDDjcO6R+G7rsO64bua4bq84bucxILhu5rDuuG6slB2w7pJT+G7msO64bqyTMON4bq6w7rhu5rGr8O6SMOKQsONw7rhurTDjHbDjeG6vMO64buk4buOw4rDuuG6skzDjeG6usO64buaxq/DusOgdknDujNOw43hurrDukfhurx2w4rDuuG7muG6vHfhurLDuklKw7rDgnfDuuG7mnnDisO6xajhu7PDuizhurzhuqDhu5zDusOqw4pDw43GocO64bq84bucxq/EkMONw7rhurnhu5zhu6rDujPDlOG7mOG7m8O64bq1w43hurrDuuG6o+G7m+G6veG7m+G6veG7m8O64bq24buGw7rhurJS4buO4buYxqHDuuG6usOKQ+G7msO64bukeMOMw7rDjeG6unjGr8O64bul4bulLeG7seG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4bq84bqkw4zDuuG6vE7Dusag4buMw7rhu6Thu6DDunfDjcahw7pH4bq8w4zDvcON4bq6w7rhu6fhu6XhurrDusON4bq6eMavw7rhu6Xhu6Ut4buxxqHDuuG6skzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG6ueG7nOG7qsO6M8OU4buYw7rDjeG6vMSCw43DusOCUsOU4bqyw7rhu5rDisONw7rhurZ3w4zGocO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DuuG6tsO9w43DusOpxILhu5rDuuG7o8Wo4buzw7os4bq84bqg4bucw7rDqsOKQ8ON4bufw7rhu5jhurx34buaw7rhurzDisSQw43DuuG7muG6vMOKw7rhu5rhurxFw7pMw43hurrDuuG6o+G7m+G6veG7m+G6vcO64buQw7pJ4bqm4buYw7rDglLDlcON4bq6w7rhu6PhurJ34bqy4bq8w7rhu5rhu5bhu6DDusag4buQw7rhur874bqjLsO6xajhu7PDuizhurzhuqDhu5zDusOqw4pDw43DukfhurzDjMO9w43hurrDuuG7qcO5w7lJ4bufxqHDuuG7muG7lkLDjcO6w43hurpSw5XDisO64bqy4buKw7rDjeG6vMOKROG7nMO64bukQ+G7msO6w4LhuqBJxqHDuuG6suG6vOG6pknhu5vDuix34bqy4bq8w7rhu5rhurzDisO64bua4bq8RcO6TMON4bq6w7rhuqPhu5vhur3hu5vhur3DukfhurzDjMO9w43hurrDuuG7pUdJw7pIeMO64bqy4bq8w4pD4bqyw7rFqOG6pMO6SXfGr8O6TMON4bq6w7rhu5rhurxSw5XDjeG6usO6xqDDmsO64bq04bugw43hurrhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhurzEgsONw7rDglLDlOG6ssO64buaw4rDjcO64bq2d8OMxqHDuuG6skzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMO64bqj4bq64bq8xJDDulbDjcO6w4Lhu7PDuuG6suG6vOG7gsO6w4J5w4zDuuG6snfhurLDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7osw73DjeG6vMO6xqB34buaw7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64bukRMO64bua4buWxILhu5rDuuG7mlXDusWo4buzw7rhurxPw4rDuuG7o8OpLMaw4bup4bufxqHDusOp4bq84buIw43hurrDusOh4buuw7rhu5rhurzhu5zEguG7msO64bq84buAw43hurzDusagVcO64buY4bq8TcOKw7rhurzDlOG7mMO64buk4buOw4rDuuG6skzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG6ueG7nOG7qsO6M8OU4buYw7rhu6R4w7rhurJ34bqyw7rDguG7jMONw7rhu6Thu4bDukjDikLDjcO64buU4bucdsONw7rDjeG6vHbDjeG6vMO64bqy4bq84buKw43hurrDukfhurx3ScO6w43hurrhurzDisSQScO64bq8w4rEkMONw7rhu5rhu5ZSw5XDjeG6usahw7pH4bq8d0nDusON4bq64bq8w4rEkEnDuuG7msOaw7rhu5rhurzDisO64bukeMO64buaxILhu5jDuuG7muG7luG7nMON4bq6w7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsahw7pIeEnDuuG7lkvDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bq64bqgxq/DunfDjeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cCxMw43hurrDunbDjcO64bua4buCw43hurzDuuG6o+G6uuG6vMSQw7pWw43DusOC4buzw7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsO64bukeMO64buaw4pDw43DuuG6vHjDjeG6vMO64bq24bu34buaw7pH4bq84bquw43DuuG6suG6ouG7mMO6w6rhu5ZS4buMw43hurrDuuG7ieG7tcONw7rhurnhu5x2w43hurrDui3DusON4bq64bq8w4rDuuG6snbDjcO64bqyUuG7juG7mMahw7rhurrDikPhu5rDukzDjeG6usO64bqj4bub4bq94bub4bq94bubw7rhurnhu5x2w43hurrDukh4w7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDusON4bq64bq8w4rEkMONw7pJdsO64bua4buixq/DusONQcON4bq6xqHDuuG6tuG7hsO6w43hurzDisOJScO6MzThu4nGocO64bqy4buKw7pJT+G7msO64buaw4pEw43DunfDjcO64bukRMO64buaT8OKw7rhurJS4buO4buYw7rhu5p4w4rDusagw73DjeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOqecOKw7rhurLhu4zDuuG7lOG7nHbDjcO6w4LDikThu5zDuuG7muG7lnbGocO64bq54bucdsON4bq6w7pH4bq8dsOKw7rDjeG6vMSCw43DukfhurzDjMO9w43hurrDuuG7peG7r+G6usO64buaTcOKw7rhu6Xhu6Ut4buxxqHDuuG7muG7lkLDjcO6w4JSw5XDjeG6usO6w4LDisO64bq2T8O64bua4buOw4rDusON4bq8eMO6dsON4bq8w7rhu5rhu5Z2w4rGocO64bq54bucdsON4bq6w7rhurpB4buYw7pMw43hurrDuuG6o+G7m+G6veG7m+G6vcO64bqy4bq8ecavw7rFqOG6pMO6SXfGr8O6w43hurpSw5ThurLDuuG6suG6vMOKROG7nMO64buWTsOKw7rhurRUw43hurrDusWo4bqkw7rDgkXDuuG7msOKReG7nMO64buaw4rEkMON4bubw7rDquG6vOG6osavw7rhu6TEgsavxqHDuuG6ueG7nHbDjeG6usO6w4LDisO6w4JDw43DuuG6uuG6oMavw7rGoFXDuuG7pHjDuuG6tOG7nsON4bq6w7rhurR2w4zDuuG7o0l2w43hurrDuuG7muG6vOG6pMOMw7rGoMOAw43DuuG7muG7lsOMw43hurrDusON4bq6UsOVw4rhu5/DuuG6slN2w7rhurLDk8O6TMON4bq6w7rhuqPhu5vhur3hu5vhur3hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhurXDjeG6usO64bqj4bub4bq94bub4bq9w7rhurZKw7rhurLhurx5xq/DuuG7muG6vOG7gMO64bq54bucdsON4bq6w7rDguG7nMOTw4rDuuG7muG6vOG6pMOMxqHDuuG6tOG7nsON4bq6w7rhurR2w4zDuuG6suG6vOG6pknDusON4bq8w4pE4bucw7rDjeG6vHfhu5rDuuG7pHjDjMO64buk4buew43hurrDusOCw4Phu5zGocO64bqyw5PDuuG7pHjDusOC4bqgScO6SU/hu5rDusON4bq8d+G7msO64bukeMOMw7rDjeG6ulXhurLDukh4ScO6TMON4bq6w7rDjXjGr8O6w43hurrhu7PDuuG6uuG7oOG6ssO6xajhu5xNw43hurrDusOCUsOVw43hurrhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXAy4bqgxq/DunfDjcO6xajDjMON4bq6xqHDuuG6ueG7nHbDjeG6usO6SOG7oOG6ssO64bua4buiw4rDuuG7lOG7nMODw43DusONecONw7rDjeG6vOG6oMONxqHDukjhuqLGr8O6SU/hu5rDuuG6suG6vMOKQ+G6ssO64buk4bq+xqHDuuG6tkLDjcO64bua4buWw4zDjeG6usO64bqy4buKw7rhu6XDueG7m8O5w7nDucO6w4JOw43hurrGocO64bua4bq8d8OMw7rhu6XDuuG6suG6vMOKQ+G6ssO6w43hurzhurDDjcO64bukeMON4bq6w7rhu5DDuuG7mnbGr8O64bukeMO6SOG6osavw7rhurLhurzDikPhurLDusWo4bqkw7pJd8avw7rhurJQdsO6w415w43DusON4bq84bqgw43DuuG6tkrDuuG7muG7lk3DjeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4buWQsONw7rDglLDlcON4bq6w7rhurZKw7rhu5rhu5ZNw43GocO64bq54bucdsON4bq6w7rhu6RT4buaw7rhurLDjMONw7rhurR2w4zDuuG6uuG6oMavw7p3w43DusWo4bucTcON4bq6w7pH4bq84bqkw7rGoOG7nE3Disahw7rhurZKw7pIecOKw7rhurLhurzDikPhurLDusWo4bqkw7pJd8avw7rhu5rhu5ZCw43DusOCUsOVw43hurrhu5vDuuG6vXfDjeG6usO64bul4bunLeG7scahw7rhurnhu5x2w43hurrDusOCUnbDuuG6suG6vMOKQ+G6ssO6w43hurzhurDDjcO64bqyUuG7juG7mMO6w4JSw5ThurLDusOCw4rDuuG6tnfDjcO6w43hurxSw43hurrDukfhurxMw43hurrDunbDisO6SeG7nHbGocO6w41Cw43DusOC4buzw7rhu6RT4buaw7rDgsOKw7rhu6R4w7rhu5rhu4BJw7rhurJ34bqy4bq8w7pI4bquw43DuuG7muG7lk3DjcO64bua4buWw4zDjeG6usO64buWVMON4bq6w7rhurLhurzDjMO6w4JDw43DukfhurzDisO64bq24buGw7rhurbhu7fhu5rDuuG6usOKw5nhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXA7dsONw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO6d8ONw7rhurJRw43hurrDusOC4buzw7rhu5rhurzhu5zDuuG6usOKw5nDuuG7msOMeMONw7rhurZPw7rhu5p4w4rDusagw73DjcO64bqyUHbDusONecONw7rDjeG6vOG6oMONw7rhu6R4w7rhurLDjMONw7rhurR2w4zDuuG6ueG7nHbDjeG6usO6xqDDmsO64bq04bugw43hurrDusOCRcO64bq64bqgxq/DunfDjeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC7hu5sz4buhL+G7mHA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ
2015-07-26 13:10:27

(TT) - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng vừa khởi kiện một học viên của đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ra tòa, yêu cầu bồi thường chi...

Tội phạm ma túy đầu thú

Tội phạm ma túy đầu thú
2015-07-26 13:09:50

(NDĐT) - Ngày 25- 7, Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, sau 13 năm lẩn trốn, bị cáo Ly Dế Pó (còn có tên gọi khác là Ly Nọ Lâu), 49 tuổi, có hộ khẩu tại bản Hua...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết