Cập nhật:  GMT+7
pÊủùẴIwỚỚõúỔếẾỜIẦúqãẢÌẼùHÊNÌẼùẼẾxùỜƠwÌẼùỜÊẾDỜùẲỂùẲxÌùẴÊỊùỜƠSÔÌẼùÊJẴp/ÊủqpỔùẴIwỚỚõúỔ4ẦwÂúqởê33ẹỡù-ù.ỎùỖỢwÌù.ỳÌÊùỚxỜù(ẾĐỢùỜƠwù-ù.MÌẼùwÌùếẹ4.ảùỦUwùẴÊỢỨÉÌùÊOùỚỎùỚwÌẼùĩẾEÌùàêã!ùếẹ4.ảớùẤĐùÌẼÊỂùỜƠỢỨùỜNù4OùảẾÌÊùếƠJÌẼùởưửùỜỢÒẾớùÌẼPùỖỢẮÌùũỡớùếƠĂÌùếÊỂùàẾÍù.ÊẾùởũưùỜỢÒẾớùÌẼPùỖỢẮÌùvỡớùãẼỢỨẸÌùĩỷÌù(wùởưửùỜỢÒẾớùÌẼPùÊỢỨEÌù.Qù.ÊẾỡùẴỠÌẼùỦĐùỜÓẾù“ạỐẾùÂPÌẼùẴÊTẴùỦPớùỖỢỨĐÌùÊýÌùỜƠỊÌẼùHÊẾùỜÊẾùÊyÌÊùẴMÌẼùỦP”ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq,ỂùẴwÌù4OùảẾÌÊùếƠJÌẼùIyùẴxÌùẲÓùẹÊĨÌẼùếyẾùẴÊỀÌÊùàDùÊỊýẴÊùỖỢẮÌùvớùẤSỐẴùẼẾwỊùÌÊẾEÍùỦPùỜÊẦỊùÂLẾớùỖỢỳÌùIỪùHẾÌÊùỔÊỀùÌẼẢÌùỚxẴÊùẴÃỔùẴÊỊùẴxẴùỜƠSÔÌẼùỜẾÉỢùÊJẴớùế4.êùỜƠCÌùẤỂwùẲyÌùỖỢẮÌùvờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqạỐẾùÂPÌẼùỦỂùỜƠỀùẴMÌẼùỜxẴùỦyùỚÚùỳÌÊùÊSỒÌẼùẤNẾùỦÕẾùẴxẴùỜƠSÔÌẼùÂỊùÍỆÌÊùỔÊPùỜƠxẴÊớùếƠJÌẼùỜÊyÌÊùIẮỔù.ÙwùÊyÌẼùHẾÌÊùÂỊwÌÊùĩẾEỜùWÌÊùởÌÊSÌẼùÌÊÔùÌẼSÔẾùHÊxẴùẤTÌẼùỜCÌỡớùỚwỢùẤỈùỜUùÌỷÍùũụụvùẤDÌùÌỷÍùũụủủùÍỢwùÌÊẾĐỢùỜƠwÌẼùỜÊẾDỜùẲỂùỦÕẾùẼẾxùƠẪớùƠOẾùÌẢÌẼùẼẾxùẲxÌùẴÊỊùẴxẴùỜƠSÔÌẼùẤÉùÊSỒÌẼùỜẾĐÌùẴÊCÌÊùIEẴÊùÊỎÌùủớựùỜỮùẤOÌẼù-ùẴRÌẼùẴÊỀÌÊùIyùỜẾĐÌùÌẼẢÌùỚxẴÊùẴÃỔùẴÊỊùẴxẴùỜƠSÔÌẼờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq4wẾùẲỂùẴwÌùếƠĂÌùếÊỂùàẾÍù.ÊẾùỦyùãẼỢỨẸÌùĩỷÌù(wùÂỠùẲẾDỜùỦẾEẴùIyÍùẴQwùếƠJÌẼùÌÊSÌẼùỦẶÌùẤOÌẼùỪùẼẾỞỔùếƠJÌẼù“ẤỈÌẼùỦwẾ”ùÌÊẢÌùỦẾCÌù.ÙwùÊyÌẼùĩẾEỜùWÌÊớùÊỐỔùỜÊTẴùÊỈwùẴxẴùỜÊQùỜPẴùÍỢwùÊyÌẼùÊỊÁẴùÊỐỔùỜÊTẴùÊỈwùẴxẴùỜÊQùỜPẴùẲxÌùỜƠwÌẼùỜÊẾDỜùẲỂùẴÊỊùẴxẴùỜƠSÔÌẼớùỖỢwùẤỈùẼẾỞỔùỚTẴùẴÊỊùếƠJÌẼùỔÊýÍùỜÓẾờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqX5ù.4%ãp/Ổq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas
2015-07-28 05:17:30

(SGGP) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua...

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ
2015-07-26 13:10:27

(TT) - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng vừa khởi kiện một học viên của đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ra tòa, yêu cầu bồi thường chi...

Tội phạm ma túy đầu thú

Tội phạm ma túy đầu thú
2015-07-26 13:09:50

(NDĐT) - Ngày 25- 7, Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, sau 13 năm lẩn trốn, bị cáo Ly Dế Pó (còn có tên gọi khác là Ly Nọ Lâu), 49 tuổi, có hộ khẩu tại bản Hua...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết