Cập nhật:  GMT+7
DỤỀÊỔVÌ<<ẮẼ!ủỦ>VỚẼĐòỌWÊẽ=XÙÊỔ@XÙÊỘ#ÊƠ0:XÙÊỖỌ9ÊXÝXÙÊ>#ÊÙỦỊỔÊỮỦTWÊ<Ị>Ê6ỦPXÊ6ỦÊ!ỤĨWD/ỤỀĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!ỉỚÌỖẼĐBủủõCÊ-ÊỏÙỈ9ÊỆI-HẬÊỳỦSXÊóỦTWÊ<Ị>ÊXỤỌXÊỖỌXÊ>ỪXỤÊòỌWÊẽ=XÙÊƠKÊỔ@XÙÊỘ#ÊƠ0:XÙÊỖỌ9ÊXÝXÙÊ>#ÊÙỦỊỔÊỔỊỔÊỤỈXỤÊ6ỦÊ6ỦÊ!ỤĨWÊỔ"ÌÊV3ỔÊV0;XÙÊỮỦTWÊ<Ị>Ê6ỦPXÊ>)YXÙÊỔỊỔÊỤYĨ>ÊƠ$XÙÊ>#Ê>]XÙẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐủỤỚYÊƠÝẬÊỔỊỔÊỤYĨ>ÊƠ$XÙÊỔ"ÌÊỮỦTWÊ<Ị>Ê6ỦPXÊỔÝÊỖỎ{ÊỤỦS{Ê6ỦÊ!ỤĨWÊỔỊỔÊ({9ÊƠỨXỤÊXÙỈXỤÊỮỦTWÊ<Ị>ẬÊ<ÌỦÊ!ỤĨWÊ>)YXÙÊ({ỊÊ>)ƯXỤÊƠỦR{Ê>)ÌÊ<ỠÊƠ0;ỔÊ>ỦQ!ÊXỤÔXÊ({ÌÊƠ0:XÙÊỖỌ9ÊXÝXÙẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐẹỊỔÊ>Ụ@XÙÊ>ỦXÊ>#ÊÙỦỊỔÊ<ÌỦÊ!ỤĨWÊ>)YXÙÊXÙỈXỤÊỮỦTWÊ<Ị>Ê>2ÊXÙ0:ỦÊỖỌXÊ<ỠÊƠ0;ỔÊ>ỦQ!ÊXỤÔXÊ>Ụ@XÙÊ({ÌÊỮPXỤÊXỈ9ẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐụÌ{ÊỮỤỦÊ>ỦQ!ÊXỤÔXÊ>Ụ@XÙÊ>ỦXẬÊỘ$Ê!ỤÔXÊ>ỤÌXỤÊ>)ÌÊ<ỠÊ>ỦQXÊỤỈXỤÊƠỦR{Ê>)ÌÊỔỊÊXỤỌXÊỘỨÊ>#ÊÙỦỊỔÊ6ỈÊ84ÊVaÊ>ỤỚYÊV{Ô>ÊƠỨXỤẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐỗXÙÊỳ ÊỳLXÊẻỦQXẬÊỳỦSXÊ>)0,XÙÊỳỦSXÊóỦTWÊ<Ị>ÊXỤỌXÊỖỌXÊ>ỪXỤÊòỌWÊẽ=XÙÊỔỤYÊỘỦQ>ÊXỤ5XÙÊXLWÊ>)0?ỔÊƠỌ9ẬÊỔ XÙÊXỤ:ÊXỤ5XÙÊXÙ{=XÊ>Ụ@XÙÊ>ỦXÊ>#ÊÙỦỊỔÊ>2ÊXÙ0:ỦÊỖỌXÊ6ỈÊỔỊỔÊỔ&Ê({ÌXÊX$ỦÊỔỤŨXỤÊWỈÊ6ỦSXÊƠKÊ!ỤỊ>ÊỤỦSXÊ6ỈÊ84ÊVaÊỂÊ>)0:XÙÊỤ;!Ê6ỦÊ!ỤĨWÊỔỊỔÊ({9ÊƠỨXỤÊ>)YXÙÊỤYĨ>ÊƠ$XÙÊ>#Ê>]XÙẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐỗXÙÊẻỦQXÊỔỤYÊỘỦQ>Ê>ỤPWẬÊ>2ÊXÙ{=XÊ>Ụ@XÙÊ>ỦXÊXÙ0:ỦÊỖỌXÊ>#ÊÙỦỊỔẬÊXQ{ÊỮỦTWÊ<Ị>Ê6ỦPXÊ<ÌỦÊ!ỤĨWÊ<ỠÊ84ÊVaÊ>)ỊỔỤÊXỤỦSWÊƠ#ỦÊ6?ỦÊỔỎ!Ê>)PXÊƠÕ{Ê>ỦPXÊ6?ỦÊỤƯXỤÊ>Ụ1ỔÊỮạÊV{Ô>ÊỔÌYÊXỤỎ>ẬÊ>ỦQ!Ê<Ì{ÊW?ỦÊ84ÊVaÊ>)ỊỔỤÊXỤỦSWÊ6?ỦÊXÙ0:ỦÊ>)3ỔÊ>ỦQ!ÊVỦPXÊ({ÌXẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐỗXÙÊẻỦQXÊ>Ụ2ÌÊXỤÔXÊ>Ụ:ỦÊÙỦÌXÊ({ÌÊXÙỈXỤÊỮỦTWÊ<Ị>Ê>ỪXỤÊòỌWÊẽ=XÙÊỔÝÊXỤ5XÙÊ<ÌỦÊ<Ý>ẬÊ>{9ÊXỤỦPXÊƠKÊ!ỤỊ>ÊỤỦSXÊ6ỈÊỔỤỎXÊỔỤỪXỤÊỮỨ!Ê>Ụ:ỦẬÊƠỌ9ÊVỈÊƠ$XÙÊ>ỤỊỦÊXỤNWÊ<ỦQ>ÊỔỤO>ÊỤYĨ>ÊƠ$XÙÊỔ"ÌÊXÙỈXỤẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐủỪXỤÊòỌWÊẽ=XÙÊỔÝÊỮỤYJXÙÊỆẾẾÊỮỦTWÊ<Ị>Ê6ỦPXÊ>ỤÌWÊÙỦÌÊ>)3ỔÊ>ỦQ!Ê6ỈYÊỤYĨ>ÊƠ$XÙÊ>#Ê>]XÙẨD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐụ#ÊƠỦSXÊ>ỤYĨỦÊƠ0:XÙÊỖỌ9ÊXÝXÙÊƠ0;ỔÊỔ@XÙÊỘ#ÊVỈÊ<#ÊỔ"ÌÊ6ỦSXÊ>)0,XÙẤÊẾÍIÊỆỆỆỂỀFFD/!ĐD!ÊỔVÌ<<ẮẼ!éYỖ9ẼĐọãĩÊỳĩỏỉD/!Đ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương
2015-07-29 05:36:23

(TT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas
2015-07-28 05:17:30

(SGGP) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua...

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ
2015-07-26 13:10:27

(TT) - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng vừa khởi kiện một học viên của đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ra tòa, yêu cầu bồi thường chi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết