Cập nhật:  GMT+7
Ỷb?*àê>ỏỏƯ%óÕcõêã%ỸẢ9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ếộà*õcẳô*òôíà*ẫc>Ỷ/b?ỸỶó*àê>ỏỏƯ%óBã>ạ%ỸÕ[c*Àiềẫ*p ề*ỏí*.../ÕÕẫ-ÒBẢÓX*ềẫ}s*?!/!/:&:;*pâ*pcấà*Õbốà*ả9s*õọcầề*ẽb>c*õbợà*bcấề*;*àbơjềẫ*õọđềb*ếộà*õcẳô*òôíà*ẫc>X*Õbổ*õơkềẫ*Àbdềb*óbổ*sẳô*à7ô*ÔÁỀẠ*à{à*õéềbX*õb}ềb*óbí*õọợà*õbôịà*õọôềẫ*ơjềẫ*òôsẵõ*õ5ế*ẫc]c*ềẫ5ề*?&&Ừ*píề*õbãệ*ẽẵ*bệ[àb*ảơmà*ẫc>ệ*àổ>*ề ế*:&::*p}*:&:;*ảầ*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ếộà*õcẳô*òôíà*ẫc>*ỲẾÕÒẪỴ*pâ*r5s*ạợềẫ*ềiềẫ*õbiề*ếkc*ỲỀÕẾỴW*ẫc]ế*ềẫbèệ*áâề*pỡềẫW*ób{õ*õọcầề*ẼÕ-RB*pồềẫ*ảìềẫ*á}ệ*ạ5ề*õịà*õbcầô*ỏí*p}*ếcâề*ềốcX*ẫc>c*ảệ[ề*:&:?*-*:&:.Y*Ả5s*ê}*õb{àb*õbớà*êkề*pkc*ềbcâô*ảe>*óbơjềẫX*õọệềẫ*ảể*àể*Òô]ềẫ*ÕọeX*ẽbc*õblc*ẫc>ề*àễề*ê[c*ẽbiềẫ*ềbcâô*õọệềẫ*ẽbc*ếồ>*ếơ>*á"ệ*ả>ềẫ*ảẵề*ẫ7ềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕ[c*Òô]ềẫ*ÕọeX*õọẳề*àj*ỏn*à{à*òôsẵõ*ảeềb*ób5ề*áỉ*píề*àổ>*õọôềẫ*ơjềẫX*ÔÁỀẠ*õéềb*ẫc>ệ*ẽẵ*bệ[àb*píề*ả7ô*õơ*ób{õ*õọcầề*ềẫ5ề*ỏ{àb*õọôềẫ*ơjềẫ*.*ề ế*ẫc>c*ảệ[ề*:&:?-:&:.*àbệ*;*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*pkc*õỉềẫ*píề*?Y.;.X?,?*õé*ảìềẫ*Ỳàbơjềẫ*õọđềb*ób{õ*õọcầề*ẼÕ-RB*pồềẫ*ảìềẫ*á}ệ*ạ5ề*õịà*õbcầô*ỏí*p}*ếcâề*ềốc*(,&X&()*õé*ảìềẫW*àbơjềẫ*õọđềb*ẫc]ế*ềẫbèệ*áâề*pỡềẫ*;!:X?(;*õé*ảìềẫW*àbơjềẫ*õọđềb*r5s*ạợềẫ*ỀÕẾ*,;:X)<&*õé*ảìềẫỴYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕôs*ềbcẳềX*ảẵề*ề>s*õcẵề*ảị*õọcầề*ẽb>c*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*õọẳề*ảe>*á}ề*õéềb*ảâô*àb8ếX*õé*êấ*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả[õ*õb6óY*Àộ*õbầX*píề*õọôềẫ*ơjềẫ*ẫc>ệ*ề ế*:&::*ê}*,?.X,<:*õé*ảìềẫ*àbé*ẫc]c*ềẫ5ề*ảơmà*?(:X<;,*õé*ảìềẫX*àễề*ê[c*ẽăệ*ạ}c*õbợà*bcấề*ỏ>ềẫ*ề ế*:&:;*ê}*:,:X..)*õé*ảìềẫ*ềbơềẫ*ảẵề*;&/!/:&:;*ếkc*ẫc]c*ềẫ5ề*ảơmà*??,X)<,*õé*ảìềẫX*ả[õ*õé*êấ*,(X,ỪY*Ẽẵ*bệ[àb*píề*ề ế*:&:;*ê}*;!)X?(?*õé*ảìềẫX*ảẵề*;&/!/:&:;*ếkc*ẫc]c*ềẫ5ề*ảơmà*(.X(;*õé*ảìềẫX*ả[õ*õé*êấ*:&X!ỪYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕbợà*bcấề*pcấà*ả9s*ế[ềb*ób5ề*à6óX*õọ>ệ*òôsâề*àbệ*ảe>*óbơjềẫ*ềb1ế*ề5ềẫ*à>ệ*õdềb*àbổ*ảịềẫX*êcềb*bệ[õ*ảe>*óbơjềẫ*õọệềẫ*òô]ề*êtX*õỉ*àbớà*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪX*ếkc*ả5sX*ÔÁỀẠ*õéềb*àể*àbổ*õọơjềẫ*õbd*ảcầế*pcấà*ób5ề*à6ó*àbệ*à6ó*bôsấề*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*ẫc>c*ảệ[ề*:&:?-*:&:.Y*Ềbơềẫ*b7ô*bẵõ*à{à*ảjề*peX*ảe>*óbơjềẫ*ẽbiềẫ*ả ềẫ*ẽt*õb>ế*ẫc>*pđ*àbệ*ọ1ềẫ*pcấà*õbd*ảcầế*ỏặ*ẫ2ó*ềbcâô*ẽbể*ẽb ề*ẽbc*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*àổ>*ẫc>c*ảệ[ề*ề}s*ả"*õỉ*àbớà*õbợà*bcấề*ảơmà*;*ề ế*õờ*:&:?-*:&:;YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỀẫôsẳề*ềb5ề*ẫc]c*ềẫ5ề*ềẫôìề*píề*àb8ế*õblc*ẫc>ề*òô>*àbổ*sẵô*ạệ*òô{*õọđềb*õọcầề*ẽb>c*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*àễề*ẫ2ó*ềbcâô*ẽbể*ẽb ềX*pơkềẫ*ế0à*êcẳề*òô>ề*ảẵề*àj*àbẵX*àbdềb*ỏ{àb*õờ*õọôềẫ*ơjềẫ*Ỳbcấề*ề>s*à{à*áịX*ềẫ}ềb*õọôềẫ*ơjềẫ*ả"*ọ}*ỏệ{õX*á>ề*b}ềb*à{à*p ề*á]ề*bơkềẫ*ạaề*àj*á]ề*õb{ệ*ẫo*ảơmà*ẽbể*ẽb ềX*pơkềẫ*ế0à*pâ*àj*àbẵX*àbdềb*ỏ{àb*õ[c*à{à*ảe>*óbơjềẫỴYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỶcếẫ*àê>ỏỏƯ%ạõbôếá*ạbcạã*cÀãềõãọ%*ỏõsêãƯ%qcạõbV*)&&órW*bãcẫbõV*.;;órW%*ỏọàƯ%//àYá>ệòô>ềẫõọcYpề/ạãỏẽõệó/ềãqỏ/:;;?/?&!ạ.&!:!.)õ)?.ê<-bôsề>ế-&;(!Yẻóẫ%*>êõƯ%Ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ếộà*õcẳô*òôíà*ẫc>%*qcạõbƯ%)&&%*bãcẫbõƯ%.;;%*/ỸỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẾ2à*ạồ*àể*õbầ*Òô]ềẫ*Õọe*ẽbiềẫ*õbợà*bcấề*pcấà*ób5ề*à6ó*àbệ*à6ó*bôsấề*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*ẫc>c*ảệ[ề*:&:?-*:&:.*ềbơềẫ*ảầ*õéềb*ả[õ*ảơmà*ếộà*õcẳô*ẫc]c*ềẫ5ề*?&&Ừ*ẽẵ*bệ[àb*píề*;*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*ả"*áí*õọd*õbãệ*sẳô*à7ô*Õbổ*õơkềẫ*Àbdềb*óbổX*à{à*ảjề*peX*ảe>*óbơjềẫ*à7ề*òôsẵõ*êcấõ*bjề*õọệềẫ*pcấà*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ảơmà*ẫc>ệ*ề ế*:&:;*Ỳá>ệ*ẫìế*à]*píề*ẽẵ*bệ[àb*ề ế*:&::*ảơmà*óbăó*ẽăệ*ạ}cỴYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕọẳề*àj*ỏn*à{à*p ề*á]ề*bơkềẫ*ạaề*àổ>*õọôềẫ*ơjềẫX*àổ>*õéềbX*ảjề*peX*ảe>*óbơjềẫ*à7ề*ọ}*ỏệ{õ*ạ>ềb*ếộà*ạợ*{ềX*ỏ0ó*rẵó*õbãệ*õbớ*õợ*ơô*õcẳề*pâ*õdềb*ẽb]*õbcX*bcấô*òô]X*ẽb]*ề ềẫ*ẫc]c*ềẫ5ề*àổ>*õờềẫ*ạợ*{ề*ảầ*ảâ*rô6õ*ảcâô*àbôsầề*ẽẵ*bệ[àb*áí*õọd*píề*ẽeó*õblcX*õọ{ềb*ạ}ề*õọ]cX*ế>ềb*ếốềY*Àbổ*ảịềẫ*áí*õọd*ềẫ5ề*ỏ{àb*ảe>*óbơjềẫ*ảíc*ớềẫ*õbợà*bcấề*àbơjềẫ*õọđềb*õbãệ*òôs*ảeềb*àổ>*õọôềẫ*ơjềẫ*p}*à{à*p ề*á]ề*àbé*ả[ệX*bơkềẫ*ạaề*àổ>*õéềbYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÁẳề*à[ềb*ảểX*à7ề*ọ}*ỏệ{õX*õỉềẫ*bmó*ềbỡềẫ*ẽbể*ẽb ềX*pơkềẫ*ế0à*õọệềẫ*òô{*õọđềb*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*ảầ*õb>ế*ếơôX*ảâ*rô6õ*õéềb*ẫc]c*ób{ó*õb{ệ*ẫoX*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềbX*ỏkế*ób{õ*bôs*bcấô*òô]*ỏở*ạộềẫ*ềẫôìề*píề*ảơmà*ẫc>ệYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕọẳề*àj*ỏn*ọ}*ỏệ{õX*õỉềẫ*bmóX*ả{ềb*ẫc{*àổ>*ảjề*peX*bôsấềX*ềẫ}ềb*àbớà*ề ềẫ*õéềb*à7ề*õb9ế*ảeềbX*àể*ả{ềb*ẫc{*àộ*õbầ*pâ*õđềb*bđềb*ób{õ*õọcầề*ẼÕ-RBX*ềb6õ*ê}*õbợà*õọ[ềẫ*ẼÕ-RB*pồềẫ*ềiềẫ*õbiềX*ếcâề*ềốc*õọẳề*ảe>*á}ề*àỗềẫ*ềbơ*õđềb*bđềb*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*ề ế*:&::X*:&:;X*õờ*ảể*ê}ế*ọh*ềẫôìề*êợàX*õcẵề*ảịX*ẽẵõ*òô]*õbợà*bcấề*ếộà*õcẳôX*ềbcấế*pộ*õờềẫ*àbơjềẫ*õọđềbYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÓb5ề*õdàbX*ê}ế*ọh*ềẫôsẳề*ềb5ề*à{à*ạợ*{ề*àb8ế*õcẵề*ảịW*ềbỡềẫ*õbô8ề*êmcX*ẽbể*ẽb ề*õọệềẫ*{ó*ạộềẫ*òôs*ảeềb*à{à*p ề*á]ề*bơkềẫ*ạaề*àổ>*à6ó*õọẳề*]ềb*bơnềẫ*ảẵề*ếộà*õcẳôX*ềbcấế*pộ*õờềẫ*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*ảầ*àể*ẫc]c*ób{ó*õb{ệ*ẫo*p}*á{ệ*à{ệ*áịX*ềẫ}ềb*rở*êt*ềbỡềẫ*ềịc*ạôềẫ*pơmõ*õb9ế*òôsâềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÀ7ề*àể*àj*àbẵ*bôs*ảịềẫ*ềẫôìề*píề*ềẫệ}c*ềẫ5ề*ỏ{àb*ềb}*ềơkà*ẽbc*õbợà*bcấề*à{à*ạợ*{ề*ề1ế*õọệềẫ*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪY*Ơô*õcẳề*ềẫôìề*êợàX*êìềẫ*ẫbăó*ềẫôìề*píề*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*õọẳề*ảe>*á}ề*à{à*r"*ób6ề*ả6ô*ả[õ*àbô9ề*ỀÕẾX*ỀÕẾ*ề5ềẫ*à>ệY*Õ ềẫ*àơlềẫ*bơkềẫ*ạaềX*ẽcầế*õọ>X*ẫc{ế*ỏ{õ*õđềb*bđềb*õọcầề*ẽb>c*õbợà*bcấề*à{à*ềịc*ạôềẫ*ạợ*{ềX*õcầô*ạợ*{ềX*ềịc*ạôềẫ*õb}ềb*ób7ề*õbôịà*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕcẵó*õộà*õọcầề*ẽb>c*õbợà*bcấề*àể*bcấô*òô]*àiềẫ*õ{à*òô]ề*êt*ềb}*ềơkà*pâ*ẫc]ế*ềẫbèệX*ób{õ*õọcầề*ẼÕ-RB*pồềẫ*ảìềẫ*á}ệ*ạ5ề*õịà*õbcầô*ỏí*ảc*ảic*pkc*r5s*ạợềẫ*ỀÕẾY*Ảìềẫ*õblcX*õ[ệ*ảcâô*ẽcấề*àbệ*à{à*ảe>*óbơjềẫ*bfà*bgc*ẽcềb*ềẫbcấếX*õọ>ệ*ảỉc*õbiềẫ*õcề*pkc*ềbỡềẫ*ảjề*peX*ảe>*óbơjềẫ*àể*ẽẵõ*òô]*õọcầề*ẽb>c*õbợà*bcấề*;*àbơjềẫ*õọđềb*ẾÕÒẪ*õíõ*ảầ*ảcâô*àbéềbX*áỉ*ỏôềẫ*ẫc]c*ób{ó*ảcâô*b}ềb*óbồ*bmó*pkc*õđềb*bđềb*õbợà*õẵYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óủôõbệọ%ỸẾ>c*Ê5ếỶ/óỸỶạcp*àê>ỏỏƯ%ạọãê>õãạ%ỸỶỏõọệềẫỸÕcề*êcẳề*òô>ềVỶ/ỏõọệềẫỸỶôê*àê>ỏỏƯ%õcõêã-õbôếá->ềạ-ỏ>óệ%ỸỶêcỸỶ>*õcõêãƯ%Ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ%*bọãẩƯ%/ạ>s-ềb>ềb-õcãề-ạệ-ẫc>c-ềẫ>ề-pệề-ạ>ô-õô-àệềẫ-?.<&<&Ybõế%ỸỶcếẫ*ỏọàƯ%/ếãạc>/?:&/ềãqỏ/:?:)/,)ạ,&!:),?õ?.<&<&ê&Yẻóẫ%*>êõƯ%Ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ếộà*õcẳô*òôíà*ẫc>%*/ỸỶ/>ỸỶạcpỸỶỏõọệềẫỸỶ>*õcõêãƯ%Ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ%*bọãẩƯ%/ạ>s-ềb>ềb-õcãề-ạệ-ẫc>c-ềẫ>ề-pệề-ạ>ô-õô-àệềẫ-?.<&<&Ybõế%ỸẢ9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫỶ/>ỸỶ/ỏõọệềẫỸỶó*àê>ỏỏƯ%bã>ạ%ỸẢẵề*àôíc*õb{ềẫ*!/:&:?X*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ*õọẳề*ảe>*á}ề*õệ}ề*õéềb*ẽb{*àb8ếY*Õỉềẫ*ẫc{*õọe*ẫc]c*ềẫ5ề*à{à*ềẫôìề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ*ạệ*õéềb*òô]ề*êt*ê}*!)?X(.(*õé*ảìềẫX*ả[õ*:.Ừ*ẽẵ*bệ[àb*ảơmà*ÔÁỀẠ*õéềb*ób5ề*áỉ*p}*ả[õ*?)X(Ừ*ẽẵ*bệ[àb*ảơmà*à6ó*àể*õb9ế*òôsâề*ẫc>ệY*Ạệ*p8sX*õ8ó*õọôềẫ*õb{ệ*ẫo*pơkềẫ*ế0àX*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ềX*ẽcẳề*òôsẵõ*à0õ*ẫc]ếX*ảcâô*àbôsầề*píề*àiềẫ*õọđềbX*ạợ*{ề*àb8ế*õcẵề*ảị*ê}*ềbỡềẫ*p6ề*ảâ*ả>ềẫ*ả2õ*ọ>*ọ6õ*à6ó*õbcẵõYỶ/óỸỶ/ạcpỸỶ/êcỸỶêcỸỶ>*õcõêãƯ%Ẫc]c*ób{ó*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ%*bọãẩƯ%/ẫc>c-ób>ó-ạ>s-ềb>ềb-õcãề-ạệ-ẫc>c-ềẫ>ề-pệề-ạ>ô-õô-àệềẫ-?(?!;&Ybõế%ỸỶcếẫ*ỏọàƯ%/ếãạc>/?:&/ềãqỏ/::.&/?&!ạ?:&:(.,õ(<&.ê&-bôsề>ế-&êõƯ%Ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ếộà*õcẳô*òôíà*ẫc>%*/ỸỶ/>ỸỶạcpỸỶỏõọệềẫỸỶ>*õcõêãƯ%Ẫc]c*ób{ó*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ%*bọãẩƯ%/ẫc>c-ób>ó-ạ>s-ềb>ềb-õcãề-ạệ-ẫc>c-ềẫ>ề-pệề-ạ>ô-õô-àệềẫ-?(?!;&Ybõế%ỸẪc]c*ób{ó*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫỶ/>ỸỶ/ỏõọệềẫỸỶó*àê>ỏỏƯ%bã>ạ%ỸÕcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ*ê}*p6ề*ảâ*òô>ề*õ5ế*àổ>*à{à*ả[c*ácầô*Òôíà*bịcY*Ả[c*ácầô*Òôíà*bịc*õéềb*Ê5ế*Ảìềẫ*ềẳô*p6ề*ảâV*Õọơkà*õbợà*õọ[ềẫ*pcấà*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ*àễề*àb8ế*ỏệ*pkc*ẽẵ*bệ[àb*ảơmà*ẫc>ệX*Àbdềb*óbổ*ả"*àể*ềbỡềẫ*ẫc]c*ób{ó*àộ*õbầ*ề}ệ*ềb1ế*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ*õọệềẫ*ềbỡềẫ*õb{ềẫ*àễề*ê[c*àổ>*ề ế*:&::W*ẫc]c*ób{ó*à ề*àj*ề}ệ*ảầ*ề5ềẫ*à>ệ*àb6õ*êơmềẫ*r5s*ạợềẫ*ẽẵ*bệ[àb*ả7ô*õơ*àiềẫ*p}*ả]ế*á]ệ*ảơmà*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*õbợà*bcấề*à{à*àbơjềẫ*õọđềb*ả"*ảâ*ọ>*ảốềẫ*ẽẵ*bệ[àbỮYYY*Ả5s*àỗềẫ*ê}*p6ề*ảâ*òô>ề*õ5ế*àbôềẫ*àổ>*à{à*áịX*ềẫ}ềbX*ảe>*óbơjềẫ*õọệềẫ*à]*ềơkàY*Õọ]*êlc*àổ>*Õbổ*õơkềẫ*Àbdềb*óbổ*pâ*p6ề*ảâ*ề}s*ả"*ê}ế*ỏ{ềẫ*õg*ềbcâô*p6ề*ảâX*ềb6õ*ê}*ềbỡềẫ*ẫc]c*ób{ó*ảầ*ả9s*ềb>ềb*õcẵề*ảị*ẫc]c*ềẫ5ề*píề*ả7ô*õơ*àiềẫ*àổ>*ềbỡềẫ*õb{ềẫ*àễề*ê[c*àổ>*ề ế*:&::YỶ/óỸỶ/ạcpỸỶ/êcỸỶ/ôêỸỶạcp*àê>ỏỏƯ%àêọ%ỸỶ/ạcpỸỶ/ạcpỸ

Mai Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy
2023-07-21 05:10:00

QTO - Có thể thấy rằng, hiện nay cháy nổ đang trở thành mối nguy lớn đối với an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi mà...

Hướng đến tăng thu ngân sách bền vững

Hướng đến tăng thu ngân sách bền vững
2023-07-07 05:10:00

QTO - Thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng, đảm bảo nguồn vốn để đầu tư phát triển KT-XH. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay thì...

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
2023-07-03 05:20:00

QTO - Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay. Đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết