Cập nhật:  GMT+7

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội ở cơ sở

Trong bài báo tuần trước (17/7/2023), chúng tôi đề cập đến đề án “Tăng cường thực hành dân chủ ở cơ sở khu dân cư” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Lần này, chúng tôi nói thêm về đề án “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân của mặt trận cơ sở”. Cả hai đề án được đưa ra lấy ý kiến các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Hội nghị lần thứ 14 (khóa XII). Đề án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trong Nhân dân, giúp MTTQ ở cơ sở có thêm căn cứ thực tế để định hình nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể nói, công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể. Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI chỉ rõ nhiệm vụ: “Điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”. Đối với MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cấp cơ sở, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cần phải thường xuyên nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình Nhân dân để kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền.

 Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội ở cơ sở

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm về việc đổi mới và nâng cao chất lượng về công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Cùng với đó đã đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan, bộ phận làm công tác điều tra, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác dư luận xã hội ở cấp cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác nắm bắt thông tin, dư luận trên địa bàn khu dân cư.

Kết quả cho thấy công tác nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở đạt được một số kết quả tích cực, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân; chuyển tải nhiều ý kiến Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhiều vấn đề Nhân dân quan tâm được mặt trận các cấp tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau với nhiều ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Vai trò, uy tín của mặt trận các cấp được nâng cao.

Tuy nhiên, chất lượng công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân của mặt trận cơ sở thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Một số địa phương chưa kịp thời trong việc nắm bắt dư luận xã hội, chưa thực sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Việc phản ánh, báo cáo những bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở địa phương, đơn vị vẫn chưa thực sự hiệu quả so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, thiếu tính đa dạng, toàn diện. Nhận thức của người dân ở các vùng miền không đồng đều dẫn đến việc tiếp cận và phản hồi thông tin có nơi chưa hiệu quả…

Để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân, mặt trận cơ sở phải chủ động nắm bắt kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, các tiện ích công nghệ trong hoạt động nắm bắt thông tin và trao đổi hai chiều về thông tin, tập hợp tình hình dư luận xã hội.

Phấn đấu 100% đơn vị mặt trận cấp huyện, cấp xã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; có 80% ý kiến người dân đánh giá hài lòng về tính kịp thời, hiệu quả việc thực hiện nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội của mặt trận cơ sở; 100% mặt trận cơ sở sử dụng và có tương tác trang cộng đồng mạng xã hội của MTTQ Việt Nam; mỗi đơn vị có ít nhất một mô hình điểm về nắm bắt dư luận xã hội.

Công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân của mặt trận cơ sở cần tập trung vào ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, sự hài lòng của người dân về các chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của pháp luật; về triển khai các chương trình, dự án, các hoạt động trên từng lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp.

Phản ánh về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Giám sát, phản ánh tình hình đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên công tác tại địa phương và cư trú trên địa bàn; các vấn đề xã hội nổi cộm, các điểm nóng về an ninh trật tự tại khu dân cư.

Phương thức chủ yếu là trực tiếp nắm tình hình, thông qua hội họp, tổng hợp ý kiến gửi trực tiếp bằng văn bản và qua cổng thông tin điện tử của mặt trận; qua các hoạt động giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân; qua tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, đơn thư của người dân, doanh nghiệp; qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các buổi tiếp xúc cử tri, họp dân.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh theo phân cấp tăng cường các hoạt động tiếp xúc Nhân dân, gặp gỡ, thăm hỏi chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng để lắng nghe ý kiến; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, phát sinh mà dư luận băn khoăn, lo lắng, bức xúc để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền kiểm tra, xác minh, tìm biện pháp giải quyết. Duy trì cơ chế phản hồi thông tin, giải trình, xử lý những vấn đề dư luận quan tâm, không để bức xúc kéo dài, phát sinh điểm nóng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt vai trò nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội; tổ chức tốt các nội dung tiếp xúc cử tri, hội họp tại cộng đồng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong Nhân dân để báo cáo với cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo nhận thức đúng và nâng cao sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch nắm bắt, điều tra thăm dò dư luận xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội, tạo chuyển biến trong thực hành dân chủ ở cơ sở, tăng cường lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực trong xã hội.

Phương Minh

Tin liên quan:
  •  Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội ở cơ sở
    Tăng cường thực hành dân chủ cơ sở ở khu dân cư

    Tăng cường thực hành dân chủ cơ sở ở khu dân cư là một trong hai đề án quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Trị đưa ra lấy ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị lần thứ 14 (khóa XII). Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiếp tục khẳng định, bổ sung phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xác định rõ hơn vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt.


Phương Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy
2023-07-21 05:10:00

QTO - Có thể thấy rằng, hiện nay cháy nổ đang trở thành mối nguy lớn đối với an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi mà...

Hướng đến tăng thu ngân sách bền vững

Hướng đến tăng thu ngân sách bền vững
2023-07-07 05:10:00

QTO - Thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng, đảm bảo nguồn vốn để đầu tư phát triển KT-XH. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay thì...

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
2023-07-03 05:20:00

QTO - Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay. Đây...

Những điểm mới trong Quy hoạch điện VIII

Những điểm mới trong Quy hoạch điện VIII
2023-06-26 05:10:00

QTO - Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (còn gọi là Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết