Cập nhật:  GMT+7

Quyết tâm xây dựng huyện Gio Linh ngày càng phát triển vững mạnh

Quyết tâm xây dựng huyện Gio Linh ngày càng phát triển vững mạnh

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII, Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tích cực huy động tối đa các nguồn lực, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn TUV, Bí thư Huyện ủy Gio Linh LÊ TIẾN DŨNG về giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025 để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra.

- Thưa ông! Nửa đầu nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đã thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ông đánh giá như thế nào về những thành quả này?

- Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân... chính là nhân tố quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII từ năm 2020 cho đến nay đạt được nhiều kết quả cao.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đã có 20/22 chỉ tiêu so với nghị quyết đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2023 đạt 10,49%/ năm. GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2023 đạt 65,9 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 ước thực hiện 8.262 tỉ đồng, đạt 62,9% so với nghị quyết. Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp được quan tâm đúng mức; sản lượng lương thực có hạt bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 46.969 tấn.

Kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản hằng năm đạt 17.030,1 tấn (đạt 97,3% nghị quyết).

Quy mô, năng lực sản xuất của các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh được duy trì và phát triển; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch chuyển dịch đúng hướng, đạt hiệu quả tích cực; kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, dân sinh từng bước được đầu tư xây dựng.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ; số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đến năm 2023 ước đạt 14/15 xã. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến; tỉ lệ cơ quan, làng bản, khu phố đạt danh hiệu đơn vị văn hóa hằng năm trên 96%; tỉ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 92,33%. Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng lên.

Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể được đổi mới, hiệu quả ngày càng cao.

Xác định việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phát triển KT-XH của huyện, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gio Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án để đánh giá thực chất kết quả triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, tiếp tục đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Về việc thực hiện các khâu đột phá, BTV Huyện ủy tập trung lồng ghép việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá vào chương trình hành động triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết HĐND huyện về KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Lồng ghép, triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị.

Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của địa phương như phối hợp để phát triển công nghiệp năng lượng (điện mặt trời), công nghiệp chế biến thủy, hải sản. Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển gắn với dịch vụ du lịch biển (kết nối tam giác phát triển du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ).

Việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2020 - 2023, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo tiến độ đề ra. Hiện nay, huyện đang tích cực phối hợp làm tốt công tác GPMB các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn huyện.

Quyết tâm xây dựng huyện Gio Linh ngày càng phát triển vững mạnh

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Lê Tiến Dũng (thứ 3, từ trái sang) tặng quà cho người dân xã Linh Trường - Ảnh: M.Đ

- Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới là gì và tinh thần quyết tâm hành động như thế nào, thưa ông?

-Phát huy những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đảng bộ huyện Gio Linh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chương trình, dự án, các khâu đột phá, giải quyết các “điểm nghẽn” để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hoàn thành quy hoạch vùng của huyện có chất lượng, nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; điều chỉnh quy hoạch của các xã, thị trấn mới sáp nhập, quy hoạch nông thôn mới và hai thị trấn của huyện.

Tập trung huy động các nguồn lực gắn với đầu tư phát triển để giữ vững và có thêm các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu huyện đạt nông thôn mới vào năm 2025. Tập trung kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, các loại hình du lịch để tạo việc làm, tăng thu ngân sách.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác GPMB các công trình, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện triển khai trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, BTV Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới trong xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án sát đúng với tình hình, có giải pháp để huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành, địa phương, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Tập trung chỉ đạo thành công việc sáp nhập các xã để sớm ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BTV Huyện ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần ổn định tình hình, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài tập trung cho đầu tư phát triển.

Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, có nhiều đóng góp, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, xây dựng huyện Gio Linh ngày càng phát triển vững mạnh.

-Xin cảm ơn ông!

Minh Đức (thực hiện)

Tin liên quan:
  • Quyết tâm xây dựng huyện Gio Linh ngày càng phát triển vững mạnh
    Xây dựng nền quốc phòng-quân sự ngày càng vững mạnh

    Trong chiến tranh, Quảng Trị đã lập nên nhiều chiến công vang dội và hôm nay giữa thời bình, phát huy truyền thống ấy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung củng cố, xây dựng nền quốc phòng ngày càng vững mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương...

  • Quyết tâm xây dựng huyện Gio Linh ngày càng phát triển vững mạnh
    Quyết tâm xây dựng xã hội học tập vững mạnh

    Qua một thời gian triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định 387/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 387) và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định 677/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 677) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả cao. Để hiểu rõ hơn về các chương trình này, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh DƯƠNG THỊ HẢI YẾN.


Minh Đức(thực hiện)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

An Mỹ - làng quê khởi sắc bên sông Hiếu

An Mỹ - làng quê khởi sắc bên sông Hiếu
2023-12-04 05:18:00

QTO - Làng An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ nằm bên bờ sông Hiếu ăm ắp phù sa, xanh mát những hàng cây, thửa ruộng. Làng vừa “cận thị” vừa “cận giang” và...

Khởi sắc ở một xã vùng biên giới

Khởi sắc ở một xã vùng biên giới
2023-12-01 05:10:00

QTO - Từ một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự nỗ...

Festival tôm Cà Mau 2023

Festival tôm Cà Mau 2023
2023-11-30 16:49:00

Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2023 (gọi tắt là Festival Tôm) là lễ hội lớn nhất về ngành hàng tôm, có quy mô cấp khu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết