Cập nhật:  GMT+7
ÊỬIGỠỶM ẦF[ữỮ0ỶRFẾỗỔ@ỰGỠM#G@ỬỚ@G0Ử8ỠGạỦGM@G0#O@G0Ử?@ỰG0Ữ@GỠỬ#GQ,ỮG@Ự6GỠN@GỞ,GạOG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰÊ/ỬIẾÊ[GỠỶM ẦF[oRMPFẾỗỰOăGÌH/Ì/ÍHÍỊEGể4ỠGâ@G0#O@G0Ử?@ỰG0Ữ@EGệ,GữỬ?@ỰG0Ữ@GạOGữ"1ăỦ@G0Ử?@ỰGỠ=GỠ?@ỰGạỎ@GỰáỮGỠNỠGQ(@GạXGỠỬ1ăÙ@G0"NỠỬGạỦGỠ?@ỰG@ỰỬŨG0Ử?@ỰG0Ữ@GẺểỗữữẼ/M@G0#O@G0Ử?@ỰG0Ữ@GẺâữữữẼGỠ5MGỠNỠGỞ,EGỠ(G]1M@G@ỰM@ỰGỞ,EGỠ(G]1M@G0Ử1,ỠGểỬV@ỬG[Ử5EGử{GữỬ?@ỰG0Ữ@GạOGữ"1ăỦ@G0Ử?@ỰGỠNỠG0Y@ỬEG0ỬO@ỬG[Ử:G0"aỠG0Ử1,ỠG0"1@ỰG7(@ỰEGQỦG@ỰỬXGỠNỠGQ(@GạXEG@ỬỖ0GỶOGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[G0Ỏ@ỰGỠ7<@ỰGỞÒ#GQÒỸGâữữữGỸÓ@ỰGQ:ỮGạ)ỮGỬŨG0Ử:@ỰG0Ử?@ỰG0Ữ@ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾÊỮỸỰGỠỶM ẦFỮểR@0R"FG 0ăỶRẦFảỮP0ỬDGIJJÍ[ãĐGỬRỮỰỬ0DGIIII[ãĐFG "ỠẦF//ỠÉỞM#]1M@Ự0"ỮÉạ@/PR Ỵ0#[/@Rả /ÍỊIL/IIỊPỊÍHHÍỈL0ÌỈỊỊỶIH-ỴỬMÍLỈHÉỲ[ỰFGMỶ0ẦFỗỔ@ỰGỠM#G@ỬỚ@G0Ử8ỠGạỦGM@G0#O@G0Ử?@ỰG0Ữ@GỠỬ#GQ,ỮG@Ự6GỠN@GỞ,GạOG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰFGảỮP0ỬẦFIJJÍFGỬRỮỰỬ0ẦFIIIIFG/ẾÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ểM[0Ữ#@FẾf,ỮGừ1Ò@GỶắGạỚ@GỬO@ỬGỶ7)ỮGQỮŨ@GỠM#G0ỬỤGừ1Ò@ỰGữ"XG0ỬMỸGỰỮM“ễỮỨ@G0Ớ[GãáGỶắG aGỠ:G0"1@ỰG0ỔỸGQỮỦ1GỴỬỮƯ@GạOG0"ÓỸGỞỮỤ@GN[GIIHỴẠGỴỬ?@ỰG@Ự7<ỮG0"aỠ”ÉGẩ@ỬDGộÉồÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ"#@ỰGỰỮMỮGQ#Ó@G[ỬN0G0"ỮƯ@GỞ3@ỰG@.GỠ5MGểỗữữGỠ3@ỰGạ)ỮG]1NG0"W@ỬGỠỬ1ăƯ@GQ.ỮG :GQM@ỰGPỮỨ@G"MGỸÓ@ỬGỸÚG0ÓỮGẠỮŨ0GỗMỸGQ;@ỰG@ỰỬÝMGạ)ỮGỠNỠGỸ:ỮGQRGP%MGM@G@Ữ@ỬGỸÓ@ỰG@ỰOăGỠO@ỰG0Ỏ@ỰÉGẠWG0ỬỤEG aG"5ỮG"#GỸỖ0GâữữữGỶOGỸ,0G0"#@ỰG@Ửà@ỰGạỖ@GQỦG@ỰỬỮÙỸG0"%@ỰGQ:ỮGạ)ỮGỠNỠGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[ÉGữ"7)ỠG0ỬaỠG0"Ó@ỰGỶ,EGỶ%0EGQN@ỬGỠÕ[EGỸ1MGỞN@G0Ử?@ỰG0Ữ@EGPàGỶỮŨ1GỠNG@ỬỔ@GQM@ỰGỠ=Gã1GỬ7)@ỰGỰỮMG0Ỏ@ỰEGạỮŨỠGQÒỸGỞÒ#GM@G@Ữ@ỬEGM@G0#O@GỴỬ?@ỰGỰỮM@GỸÓ@ỰEGỞÒ#GạŨG0Ử?@ỰG0Ữ@EGPàGỶỮŨ1GỠNG@ỬỔ@GỠƠ@GQ7>ỠGỠ#ỮGỶOG@ỬỮŨỸGạ4G0ỬR@GỠỬ:0GQ:ỮGạ)ỮGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾệ{ỮGỸ,0GỴỬỮG0Ử?@ỰG0Ữ@GỞXGQN@ỬGỠÕ[EGỶ,G"MGỞÙ@G@Ự#OỮGỬ#ỐỠGỞXG0ỬMăGQ.ỮG0"NỮG[ỬS[EGỠNỠGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[GỠ=G0ỬƯGỰỐ[G[ỬÒỮG@Ửà@ỰGỬỚ1G]1ÒG@Ố@ỰG@ỦG@Ử7GỸỖ0G1ăG0V@EGỸỖ0GỴỬNỠỬGỬO@ỰEGỸỖ0GỠ(GỬ,ỮGỴỮ@ỬGP#M@ỬEG0ỬỚỸGỠỬVGỶOGỞXGỴỮŨ@G04@ỰGỬ#ỐỠGỞXGãáGỶắGỬW@ỬG aÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾễ#GQ=EGạỮŨỠGQÒỸGỞÒ#GâữữữGỶOGỸ,0G0"#@ỰG@Ửà@ỰGăỤ1G0:G0ỬR@GỠỬ:0GQƯGP1ăG0"WG aG[ỬN0G0"ỮƯ@GỞỦ@Gạà@ỰGỠ5MGỠNỠGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[ÉGữ"Ù@G0ỬaỠG0ỤEGỠ3@ỰGạ)ỮG aG[ỬN0G0"ỮƯ@GỠỬ1@ỰGỠ5MGỠNỠGỠ?@ỰG@ỰỬŨEG@Ửà@ỰG"5ỮG"#GạỦGâữữữGỶ1?@GỬỮŨ@GỬà1ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ1ăG@ỬỮÙ@EGỠNỠGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[GỬ#O@G0#O@GỠ=G0ỬƯGỴỮƯỸG #N0GạOGỰỮÒỸG0ỬỮƯ1GỸ8ỠGQ,GÒ@ỬGỬ7{@ỰGỠ5MGỠỬ2@ỰG@Ụ1GỠỬ2G0"%@ỰGạO#GỠ?@ỰG0NỠGâữữữG{GQƠăGQ5GỠNỠG[Ử7(@ỰGPỮŨ@G@Ử7GãỔăGPa@ỰGỠ(GỠỬỤGỠỬV@ỬG NỠỬEGỴỮƯỸG #N0GỠỬỐ0GỠỬÚGỠNỠG]1ăG0"W@ỬEG8@ỰGP4@ỰGỠNỠGỠ?@ỰG@ỰỬŨGỸ)ỮGỶỮÙ@G]1M@GQỤ@GâữữữGạOGQ=@GQƠ1GỠNỠGã1GỬ7)@ỰG@.ỮGỞỚ0GạỦGâữữữÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾộOGỸ,0GP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[GỠỬ1ăÙ@G@ỰO@ỬGQỮŨ@EGể?@ỰG0ăGfỮŨ@GỶaỠGừ1Ò@ỰGữ"XGẺứểGừ1Ò@ỰGữ"XẼGỶ1?@GãNỠGQX@ỬGỸ4ỠG0ỮÙ1GQO#G0Ó#GạOG@Ổ@ỰGỠM#G@ỬỚ@G0Ử8ỠGâữữữGỠỬ#GỠN@GỞ,EG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰGỶOG@ỬỮŨỸGạ4G]1M@G0"%@ỰEGỠỖ[GỞNỠỬEGỴỬ?@ỰGỠỬYGạWGỶ>ỮGVỠỬGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[GỸOGỠ$@GỶOG0"NỠỬG@ỬỮŨỸGạ)ỮGãỌGỬ,ỮGạOGỴỬNỠỬGỬO@ỰÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ"7)ỠGỬỤ0GỶOGỠỬ2G0"%@ỰG@Ổ@ỰGỠM#G@Ỏ@ỰGỶaỠGQ,ỮG@Ự6GỠỬ1ăÙ@G0"NỠỬĐGãNỠGQX@ỬGỸ!ỮGỠN@GỞ,EG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰGỶOG“ỸÕ0GãVỠỬ”G0ỬR@GỠỬ:0G0"#@ỰGạỮŨỠGQÒỸGỞÒ#GâữữữEGỞM#GỰ;ỸGỶỌ@ỬGQÓ#EGQ,ỮG@Ự6GỠỬ1ăÙ@G0"NỠỬEGỠN@GỞ,GạỚ@GỬO@ỬEG@Ự7<ỮGP3@ỰGỠ1:ỮÉÉÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾẠỮŨỠG@Ổ@ỰGỠM#G@ỬỚ@G0Ử8ỠGâữữữGỠỬ#GỸ!ỮGỠN@GỞ,EG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰG0"#@ỰGỠ?@ỰG0ăGỶOGỰ=[G[ỬƠ@GQÒỸGỞÒ#GâữữữGỠỬ#GỬŨG0Ử:@ỰG0Ử?@ỰG0Ữ@GỠ5MGỠ?@ỰG0ăÉGữ"7)ỠGỬỤ0EGãNỠGQX@ỬG@ỬỮŨỸGạ4GỞÒ#GạŨGM@G0#O@EGM@G@Ữ@ỬG0Ử?@ỰG0Ữ@GỶOG0"NỠỬG@ỬỮŨỸEG@ỰỬÝMGạ4GỠ5MGỸ!ỮGỠN@GỞ,EG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰG0"#@ỰGQ(@GạXÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾễ#GQ=EGQ(@GạXGỶ1?@G@ỬÕỠG@Ử{GQƯGỸ!ỮG@Ự7<ỮG áGP4@ỰGỠ=GắG0Ử8ỠG@ỰỬỮÙ@GỠ81GạOG áGP4@ỰG0:0GỠNỠGỞỮŨ@G[ỬN[GỴẵG0Ử1Ớ0GQÒỸGỞÒ#GâữữữG@Ử7G0Ử7<@ỰGã1ăÙ@GỠỚ[G@ỬỚ0GỞÒ@GạNG[ỬƠ@GỸỦỸEGỞÒ@GạNGảỮ@P#ả EGỬŨGQỮỦ1GỬO@ỬGỸNăG0V@ỬGỠNG@ỬỔ@GỶÙ@G[ỬỮÙ@GỞÒ@GỸ)ỮG@ỬỖ0ĐGỠOỮGQỐ0G[ỬƠ@GỸỦỸGM@0ỮạỮ"1 GP#GỠ?@ỰG0ăG0"M@ỰGỠỖ[ĐGỞÒ#GạŨG0OỮGỴỬ#Ò@GỠNG@ỬỔ@GỞÔ@ỰGãNỠG0ỬaỠGỸỚ0GỴỬỜ1GÍGỶ)[ĐG0Ó#G0Ử=ỮG]1R@G]1S0GạỮ"1 G0"7)ỠGỴỬỮGỸ{GỪỮỶRGỬ#ỐỠG01Ổ@G0Ử5G@Ự1ăÙ@G0ÕỠGể-ồ-ểG0"7)ỠGỴỬỮGỸ{GỪỮỶRĐG0ỬaỠGỬỮŨ@G M#GỶ71GPaG[Ử$@ỰGPàGỶỮŨ1G0"Ù@G.GỠ8@ỰGỞÙ@G@Ự#OỮEGỸÓ@ỰG@,ỮGỞ,GỬ#ỐỠGỠNỠGPXỠỬGạ4GỶ71G0"àGQNỸGỸỔăÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾổ!ỮG@Ự7<ỮGP3@ỰG0"#@ỰGQ(@GạXGỶ1?@G01Ổ@G0Ử5GỠNỠG]1ăG0ÕỠGâữữữG@Ử7G01ăŨ0GQ:ỮGỴỬ?@ỰG0ÒỮGỠNỠGỪỮỶRGQV@ỬGỴèỸGỬ#ỐỠG@ỬỖ[GạO#GQ7<@ỰGỶỮ@ỴGỴỬ?@ỰG"&G@Ự1;@GỰ:ỠĐGỴỬ?@ỰGỠOỮGQỐ0GỠNỠG[ỬƠ@GỸỦỸGỶÓGỠỬ7MG]1MGãNỠGỸỮ@ỬGỠ5MGQ,ỮG@Ự6GỠN@GỞ,GỠỬ1ăÙ@G0"NỠỬGạỦGâữữữĐGỴỬ?@ỰG áGP4@ỰGỠNỠG0ỬỮỤ0GỞXG@Ự#ÓỮGạỮGạ)ỮGỸNăG0V@ỬGỠNG@ỬỔ@G{GỠ?@ỰG0ăGẺvửệEG.GỠ8@ỰÉÉÉẼÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰ#OỮG"MEGQƯGỠỬỮMG UGỠNỠGỴẵG@Ỏ@ỰGạỦG@ỬỚ@G0Ử8ỠGâữữữEGứểGừ1Ò@ỰGữ"XG0Ử7<@ỰGã1ăÙ@GỠỚ[G@ỬỚ0G0W@ỬGỬW@ỬEG0Ữ@G08ỠGâữữữG]1MGỠNỠGỴÙ@ỬG0"1ăỦ@G0Ử?@ỰG@,ỮGỞ,GỠ5MGỠ?@ỰG0ăG@ỬÔỸGỠÒ@ỬGỞN#GỠNỠG@Ự1ăGỠ(EGỠ1,ỠG0Ỗ@GỠ?@ỰG@Ự7<ỮGP3@ỰG0"#@ỰGỠ?@ỰG0ăGạOG@ỰO@ỬGQỮŨ@ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾfƯGỠỬ5GQ,@ỰG8@ỰG[Ử=Gạ)ỮGỠNỠG@Ự1ăGỠ(G0Ỗ@GỠ?@ỰGỰỔăGỸỖ0GâữữữEGQ;@ỰG0Ử<ỮG@Ổ@ỰGỠM#G@ỬỚ@G0Ử8ỠGâữữữG0"#@ỰGỠN@GỞ,EG@Ự7<ỮGỶM#GQ,@ỰEGứểGừ1Ò@ỰGữ"XGQỌG0"ỮƯ@GỴỬMỮG #@ỰG #@ỰG@ỬỮỦ1GỬ#Ó0GQ,@ỰG@Ử7G0.GỠỬ8ỠEG0ỬMỸGỰỮMGỠNỠGỬ,ỮG0ỬÒ#GỠỬ1ăÙ@GQỦGạỦGâữữữĐG0ỬMỸGỰỮMGQO#G0Ó#EG0Ớ[GỬ1Ỗ@GạỦGâữữữGQ:ỮGạ)ỮGỠNỠGỬŨG0Ử:@ỰG0Ử?@ỰG0Ữ@G0"#@ỰGgẠỗểứểÉÉÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ.GỠỬ8ỠG“ễỮỨ@G0Ớ[GãáGỶắG aGỠ:G0"1@ỰG0ỔỸGQỮỦ1GỴỬỮƯ@GạOG0"ÓỸGỞỮỤ@GN[GIIHỴẠGỴỬ?@ỰG@Ự7<ỮG0"aỠ”GỠỬ#GỠNỠGỠN@GỞ,GỠỬ1ăÙ@G0"NỠỬGạỦGạỚ@GỬO@ỬG0"1@ỰG0ỔỸGQỮỦ1GỴỬỮƯ@EGỠN@GỞ,G[Ử4G0"NỠỬGỠ?@ỰG@ỰỬŨG0Ử?@ỰG0Ữ@EGâữữữG0"#@ỰGỠ?@ỰG0ăÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ"7{@ỰG[Ử$@ỰGể?@ỰG@ỰỬŨG0Ử?@ỰG0Ữ@GứểGừ1Ò@ỰGữ"XGỗỰ1ăỨ@GẠỎ@GữOỮGỠỬ#GỞỮỤ0EG0Ử?@ỰG]1MGQ>0GPỮỨ@G0Ớ[GQỌGỰỮ2[GỠNỠG0ỬO@ỬGạỮÙ@G@ÕỸG"&GỠNỠGỞ7)ỠGãáGỶắGỴỬỮGỠ=G0W@ỬGỬ1:@ỰEG aGỠ:GãÒăG"MGạOG0"W@ỬG0aGãáGỶắG0ỬR#GQ2@ỰG]1ăG0"W@ỬG@ỬÔỸGỴX[G0Ử<ỮGỴỬ?ỮG[Ử4ỠGỠ1@ỰGỠỖ[GQỮŨ@GQ2@ỰG]1ăGQX@ỬÉGf,ỮG@Ự6GỠN@GỞ,GỴẵG0Ử1Ớ0GỠ5MGQ(@GạXGQ7>ỠG0"M@ỰGỞXGỴỮỤ@G0Ử8ỠEGỴẵG@Ỏ@ỰEGỴỮ@ỬG@ỰỬỮŨỸG0ỬaỠG0ỤGạOG aG@ỬM@ỬG@ỬÓăEG8@ỰG[Ử=GãáGỶắG0W@ỬGỬ1:@ỰGỴỬỮGỠ=GỠNỠGỠ1,ỠG0Ỗ@GỠ?@ỰGỸÓ@ỰEG@Ự1ăGỠ(EGỸ:ỮGQRGP%MGạỦGM@G0#O@GQ:ỮGạ)ỮGỠNỠGỬŨG0Ử:@ỰG0Ử?@ỰG0Ữ@ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾf;@ỰG0Ử<ỮGỰ=[G[ỬƠ@G01ăÙ@G0"1ăỦ@EG[Ử.GỞỮỤ@G@Ổ@ỰGỠM#GỬỮŨ1G]1ÒG@ỬỚ@G0Ử8ỠGạOG0"NỠỬG@ỬỮŨỸGạỦGâữữữGỠ5MGỠNỠG[Ử$@ỰEGỞM@EGQ(@GạXG0"aỠG0Ử1,ỠG0"#@ỰGỠ?@ỰG0ăGạOG@Ự7<ỮG áGP4@ỰÉGừ1MGQ=EGỰỮ2[GỠN@GỞ,GỴẵG0Ử1Ớ0GỠ=GỴỮ@ỬG@ỰỬỮŨỸG0ỬaỠG0ỮỨ@GQƯG0aG0Ữ@GỬ(@GỴỬỮG8@ỰG[Ử=EGãáGỶắGỠNỠGỠ1,ỠG0Ỗ@GỠ?@ỰGỸÓ@ỰGạO#GỬŨG0Ử:@ỰG0Ử?@ỰG0Ữ@GỠ5MGỠ?@ỰG0ăGạOGỠ5MG@ỰO@ỬGQỮŨ@ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[â10Ử#"FẾộỔỸGồỬM@ỬÊ/[Ế

Lâm Khanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chuyển đổi số cho đám cưới

Chuyển đổi số cho đám cưới
2024-03-13 05:45:00

QTO - Là những người trẻ yêu công nghệ, các đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn vừa cùng nhau chuyển đổi số cho đám cưới một đồng nghiệp của mình. Món quà...

Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số

Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số
2024-02-26 05:25:00

QTO - Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số là mục tiêu được tỉnh Quảng Trị hướng đến nhằm tạo những giá trị mới trong quản lý, vận...

Tin liên quan

Gợi ý