Cập nhật:  GMT+7
búêẻồửiẤẤãẹẲ)ùẦửỗẹc4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễb/úêcbẲẻồửiẤẤãẹẲÚỗiộẹc6íồẻổũvúẻỔpẻívẻẽễẻửìẻúẮẲẻẲúọvẻẴẬivẻẦÂývuẻÊìẻữivuẻẦụvúẻổÁẦẻẲúíẻẦÂwvuẻẦÀvuẻẦúrẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẻẴẬỹồẻuùiâẻÊùqồẻẦÂùrvẻựúiùẻẦúìvúẻồỷvuẻổpẻívẻvìỆẻẴẬỆỡẦẻổũvúẻẤẸẻẦúìvúẻồỷvuẻồCiẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẻẴẬỹồẻuùiẻvxùẻồúẬvuẻÊìẻồCiẻẦÉvuẻổũiẻẲúĐẢvuẻvxùẻÂùởvuấẻẦúĂùẻuùivẻẴẬiẻúẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻổĩẻvẠẻửẸồẻẦúíwẻuẶẻồíồẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễẻổĩẻổĐẮồẻ)úCẻẦĐÃvuẻỒúụvúẻẲúCẻỆởẬẻồọẬẻẦịùẻỒỷvuẻÊjvẻẤỹẻệểế/))u-Ự())ẻvuìỆẻếề/ể/ếẽếềầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcbùữuẻồửiẤẤãẹùỒỗvẦỗÂẹẻẤẦỆửỗãẹẾùộẦúẵẻggễẲỀâẻúỗùuúẦẵẻểềếẲỀâẹẻẤÂồãẹ//ồầốiwẴẬivuẦÂùầÊv/ộỗẤựẦwẲ/vỗẾẤ/ếệêf/êêệộệếẽềềêệẦêểệễửệ-ựùồú-úwiẦ-ùvú-ộivú-ùầừẲuẹẻiửẦãẹ4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễẹẻẾùộẦúãẹggễẹẻúỗùuúẦãẹểềếẹẻ/cb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỒiẲẦùwvẹcỰụồúẻúwịẦẻổũvúẻộivúẻổùqvẻẦẺẻẴẬiẻEvuẻộBvuẻ4VỗÙỘẻẦịùẻỀĩẻ4ứvúẻÚyiấẻúẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻ-Ỉvúẵẻ,ầVb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔrẻồxẻẤẸẻẦúỹvuẻvúòẦẻẦÂwvuẻồỷvuẻẦíồẻẦúẸồẻúùqvấẻẤiẬẻựúùẻ)úCẻẦĐÃvuẻỒúụvúẻẲúCẻốivẻúìvúẻỒỷvuẻÊjvẻẤỹẻệểế/))u-Ự())ấẻộĐÃùẻẤẸẻồúưẻổịwẻồCiẻẦưvúấẻ<ỐVỘẻúẬỆqvẻổĩẻỀóỆẻộẸvuẻÊìẻốivẻúìvúẻồỷvuẻÊjvẻẤỹẻgệẽ/<ỐVỘ-4,ẻÊpẻÊùqồẻẦÂùrvẻựúiùẻồíồẻuùỉùẻẲúíẲẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễẻẦÂởvẻẲúịữẻÊùẻẦwìvẻổũiẻốìvầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔAvuẻẦúĂùấẻồúưẻổịwẻồíồẻồẢẻẴẬivấẻốivấẻvuìvúẻổũiẻẲúĐẢvuẻẦùỡẲẻẦBồẻẦúẸồẻúùqvẻựúõvẻẦÂĐẢvuấẻvuúùởữẻẦẨồẻồíồẻvúùqữẻÊBẻẦÂwvuẻổpẻívầẻ)jvuẻồĐĂvuẻồỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻẦÂwvuẻữýùẻẦọvuẻửÃẲẻvúóvẻộóvầẻUùiwẻvúùqữẻÊBẻồúwẻửẸồẻửĐẮvuẻồỷvuẻivẻÊÃùẻÊiùẻẦÂyẻvyvuẻồỹẦấẻẦúĐĂvuẻẦÂẸồẻồCiẻ)ÀẻồỷvuẻẦíồẻỔpẻívẻẽễẻúẬỆqvẻẦúĐĂvuẻỀẬỆởvẻÂìẻẤwíẦấẻổỷvẻổỹồấẻựũẲẻẦúĂùẻốíwẻồíwẻổrẻẦúíwẻuẶẻữýùẻựúxẻựújvấẻÊĐÃvuẻữkồẻẲúíẦẻẤùvúẻẦÂwvuẻẴẬíẻẦÂủvúẻẦúẸồẻúùqvầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcVúlữẻuxẲẻẲúọvẻúwìvẻẦúùqvẻẦúrẻồúỡấẻ<ỐVỘẻúẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻổĩẻẦúiữẻuùiẻuxẲẻỂẻÊìwẻộẸẻẦúỉwẻồíồẻvuúũẻẴẬỆỡẦấẻựỡẻúwịồúẻồCiẻẦưvúẻvúĐẻẴẬỆẻổũvúẻồíồẻựúwỉvẻẲúụẻÊìẻửqẻẲúụẻổỹùẻÊÃùẻúwịẦẻổÁvuẻẤẺẻộBvuẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvấẻộivúẻữBồẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvẻồòẲẻúẬỆqvẻÊìẻồòẲẻỀĩấẻẦúẸồẻúùqvẻồúùẻẦÂỉẻựúỷvuẻộẪvuẻẦùpvẻữmẦẻổỹùẻÊÃùẻồíồẻổỹùẻẦĐẮvuẻồúụvúẻẤíồúấẻẦúẸồẻúùqvẻếẻvúxữẻửùởvẻẦúỷvuẻẦúCẻẦBồẻúìvúẻồúụvúẻẩ))ÚỒẫẻựúiùẻẤùvúẻÊìẻựúiùẻẦẺầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc)úiữẻuùiẻÊìwẻÊùqồẻÂìẻẤwíẦấẻổẢvẻuùỉvẻúwíẻ))ÚỒấẻ<ỐVỘẻúẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻổĩẻỀóỆẻộẸvuẻốíwẻồíwẻổpẻvuúũẻẦÂủvúẻ<ỐVỘẻẦưvúẻốĩùẻốỳẻêẻ))ÚỒẻÊìẻồkẦẻuùỉữẻêgẻ))ÚỒẻồòẲẻỀĩấẻổẢvẻuùỉvẻúwíẻếfẻ))ÚỒẻồòẲẻỀĩẻÊìẻếẻ))ÚỒẻồòẲẻúẬỆqvầẻ,úyvuẻ)ìùẻồúụvúẻ-ẻỰỡẻúwịồúẻúẬỆqvẻổĩẻẦúẸồẻúùqvẻÊùqồẻẦùỡẲẻvúỏvấẻuùỉùẻẴẬỆỡẦẻ))ÚỒẻẦúẬÁồẻếẻửứvúẻÊẸồẻửìẻẦúìvúẻửỏẲẻÊìẻúwịẦẻổÁvuẻộwivúẻvuúùqẲấẻẦúìvúẻửỏẲẻÊìẻúwịẦẻổÁvuẻồCiẻúẮẲẻẦíồẻỀĩầẻ!ùởvuẻÊùqồẻíẲẻộBvuẻữEồẻẦúẬẻvÁẲẻổỹùẻÊÃùẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvẻổĐẮồẻíẲẻộBvuẻẦÉẻvuìỆẻê/g/ếẽếềẻổịẦẻựỡẦẻẴẬỉẻựúỉẻẴẬivẻÊÃùẻửqẻẲúụẻổjvuẻựỂẻựùvúẻộwivúẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvẻốlvuẻgẽắẻữEồẻẦúẬẻẲúụẻÊÃùẻúwịẦẻổÁvuẻẤẺẻộBvuẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦùỡẲầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỐíữẻẤíẦẻẤẸẻồúưẻổịwẻồCiẻồòẲẻẦÂởvẻÊìẻồjvẻồEẻÊìwẻẦủvúẻúủvúẻẦúẸồẻẦỡẻẦịùẻổũiẻẲúĐẢvuấẻúẬỆqvẻổĩẻổõỆẻữịvúẻồíồẻuùỉùẻẲúíẲẻẦúẸồẻúùqvẻúùqẬẻẴẬỉẻồíồẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvẻổrẻẲúBồẻÊBẻẦỹẦẻồúwẻVúóvẻộóvầẻ)úỗwẻổxấẻổĩẻẦỏẲẻẦÂẬvuẻẦjvuẻồĐĂvuẻồíồẻúwịẦẻổÁvuẻồúẬỆrvẻổÀùẻẴẬỆẻẦÂủvúấẻẦúẸồẻúùqvẻ))ÚỒấẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÉẻẲúĐẢvuẻẦúEồẻẦÂẬỆpvẻẦúỹvuẻẤivuẻữỷùẻẦÂĐĂvuẻổùqvẻẦẺâẻỀóỆẻộẸvuẻồíồẻốùrẬẻữôẬẻổùqvẻẦẺấẻẲúọvẻữpữẻồúẬỆởvẻộBvuấẻẤỹẻúxiẻúAẻẤẢấẻựỡẦẻẴẬỉẻuùỉùẻẴẬỆỡẦẻ))ÚỒẻổrẻửìữẻuùìẬẻựúwẻộẼẻửùqẬẻẦịwẻổùpẬẻựùqvẻẦúẬỏvẻửẮùẻồúwẻvuĐĂùẻộóvẻÊìẻộwivúẻvuúùqẲẻựúỷvuẻẲúỉùẻồẬvuẻồòẲẻửịùẻồíồẻẦúỷvuẻẦùvẻổĩẻồxầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc)úẸồẻúùqvẻvuúùởữẻẦẨồẻÊùqồẻựúỷvuẻỆởẬẻồọẬẻồỷvuẻộóvẻỀẬòẦẻẦÂủvúẻúÁẻựúõẬấẻẤÀẻẦịữẻẦÂẨẻuùòỆẻẦÂwvuẻẴẬíẻẦÂủvúẻẦùỡẲẻvúỏvẻúAẻẤẢầẻỔĩẻẦùỡvẻúìvúẻồẬvuẻồòẲẻếểếẻ))ÚỒẻẦúẸồẻúùqvẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvấẻẦÂwvuẻổxẻồẬvuẻồòẲẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦwìvẻẦÂủvúẻửìẻêệhẻ))ÚỒấẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻữÁẦẻẲúọvẻửìẻêẽềẻ))ÚỒầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔĩẻẦÂùrvẻựúiùẻồẬvuẻồòẲẻểềẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦúùỡẦẻỆỡẬẻẦúỗwẻỔpẻívẻẽễấẻẦÂwvuẻổxẻổĩẻồxẻếê/ểềẻộũồúẻÊBẻẲúíẦẻẤùvúẻúAẻẤẢấẻổịẦẻẦưẻửqẻềhấễắầẻỰỡẦẻẴẬỉẻẤỹẻúwíẻúAẻẤẢẻẦịùẻổũiẻẲúĐẢvuẻồDvuẻồxẻvúùpẬẻồúẬỆrvẻốùỡvẻẦụồúẻồẸồầẻ)ÉẻvuìỆẻếề/ể/ếẽêềẻ-ẻệ/ệ/ếẽếềấẻẦưẻửqẻúAẻẤẢẻổĐẮồẻẤỹẻúwíẻổịẦẻgểấễắâẻẤỹẻúwíẻổọỆẻổCẻẦúìvúẻẲúọvẻổọẬẻÊìwẻổịẦẻgềấfắẻÊìẻẤỹẻúwíẻuùỉùẻẴẬỆỡẦẻ))ÚỒẻổịẦẻhgấgếắầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcÚẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻồDvuẻổmồẻốùqẦẻẴẬivẻẦóữẻổọẬẻẦĐẻẲúíẦẻẦÂùrvẻúịẻẦọvuẻẤỹẻẦÂởvẻồỉẻềẻvúxữẻúịẻẦọvuẻÊùsvẻẦúỷvuấẻồỷvuẻvuúqẻẦúỷvuẻẦùvẻÊìẻúịẻẦọvuẻẦÂẬvuẻẦóữẻộẼẻửùqẬầẻỒBẻẦúrấẻúẬỆqvẻổĩẻẲúỹùẻúẮẲẻÊÃùẻềẻổẢvẻÊũẻÊùsvẻẦúỷvuẻổxvuẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻửìẻ4V,)ấẻ4ùỗẦẦỗửẻÊìẻỮwốùtwvỗẻẦùỡvẻúìvúẻẦẬẻẤẺiấẻốỉwẻộĐẶvuẻÊìẻvóvuẻồòẲẻúịẻẦọvuấẻồẬvuẻồòẲẻổiẻộịvuẻồíồẻửwịùẻộũồúẻÊBẻổỡvẻvuĐĂùẻộóvầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcÚlvuẻvjữấẻẲúóvẻốÀẻựùvúẻẲúụẻồúwẻồíồẻồẢẻẴẬivấẻ<ỐVỘẻồíồẻỀĩấẻẦúũẻẦÂòvẻổọẬẻẦĐẻữÃùấẻvóvuẻồòẲẻúqẻẦúỹvuẻữịvuấẻữíỆẻẦụvúẻồẪvuẻồíồẻẦúùỡẦẻốũẻỒV))ẻvúlữẻổỉữẻốỉwẻêẽẽắẻồívẻốÁấẻồỷvuẻồúEồấẻÊùởvẻồúEồẻẦÉẻúẬỆqvẻổỡvẻồẢẻẤẰẻổpẬẻồxẻữíỆẻẦụvúẻựỡẦẻvỹùẻùvẦỗÂvỗẦẻẦỹồẻổÁẻồiwấẻốjvuẻẦúỷvuẻÂÁvuầẻÚùqvẻviỆấẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻúẬỆqvẻổĩẻẲúCẻẤxvuẻổùqvẻẦúwịùẻộùẻổÁvuẻÊìẻùvẦỗÂvỗẦẻổỡvẻêẽẽắẻẦúỷvấẻốỉvấẻẦÀẻộóvẻẲúỹâẻẦưẻửqẻộóvẻẤỹẻổĐẮồẻẦùỡẲẻồỏvẻộũồúẻÊBẻộùẻổÁvuẻệUẻổịẦẻhểắâẻúÁẻộóvẻồxẻổùqvẻẦúwịùẻẦúỷvuẻữùvúẻổịẦẻẦưẻửqẻgẽắầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcÚịẻẦọvuẻữịvuẻốjvuẻẦúỷvuẻÂÁvuẻồíẲẻẴẬivuẻồxẻổÁẻẲúCẻẦÂởvẻhểắẻúÁẻuùiẻổủvúẻÊìẻêẽẽắẻỀĩấẻẦúũẻẦÂòvẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻúẬỆqvấẻộwivúẻvuúùqẲẻÊìẻúẮẲẻẦíồẻỀĩẻồxẻữíỆẻẦụvúẻổịẦẻêẽẽắầẻVúĂẻổxẻổĩẻồẢẻốỉvẻổỉữẻốỉwẻvúẼvuẻổùpẬẻựùqvẻồọvẻẦúùỡẦẻổrẻuxẲẻẲúọvẻẦúẸồẻúùqvẻẦúìvúẻồỷvuẻổpẻívầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔỹùẻÊÃùẻÊòvẻổpẻổỉữẻốỉwẻÊpẻvuẬAvẻvúóvẻửẸồấẻúẬỆqvẻổĩẻẴẬivẻẦóữấẻổọẬẻẦĐẻựùvúẻẲúụẻổrẻổìwẻẦịwấẻốAùẻộĐẶvuẻẦÂủvúẻổÁẻồúẬỆởvẻữỷvẻvuúùqẲẻÊBẻồúwẻổÁùẻvuDẻồívẻốÁẻồíồẻồòẲầẻ)ÂwvuẻvjữẻẴẬiấẻúẬỆqvẻổĩẻẦÀẻồúEồẻổĐẮồẻểẻửÃẲẻốAùẻộĐẶvuấẻẦỏẲẻúẬòvẻồúwẻuọvẻệẽẽẻồívẻốÁấẻồỷvuẻÊùởvẻồúEồẻồíồẻồòẲầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔỡvẻviỆấẻêẽẽắẻồívẻốÁấẻồỷvuẻÊùởvẻồúEồẻẦịùẻổũiẻẲúĐẢvuẻổpẬẻổỉữẻốỉwẻÊpẻẦÂủvúẻổÁấẻồúẬỆởvẻữỷvấẻEvuẻộBvuẻúùqẬẻẴẬỉẻồíồẻvpvẻẦỉvuẻẤỹấẻựúiùẻẦúíồẻộẼẻửùqẬẻÊìẻồẬvuẻồòẲẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻồCiẻồíồẻồòẲấẻvuìvúầẻ)ÀvuẻẤỹẻvúóvẻửẸồẻẦÂẸồẻẦùỡẲẻẦúiữẻuùiẻồíồẻvúùqữẻÊBẻỔpẻívẻẽễẻẦịùẻổũiẻẲúĐẢvuẻổỉữẻốỉwẻúwịẦẻổÁvuẻúùqẬẻẴẬỉấẻồúòẦẻửĐẮvuẻÊÃùẻẦÀẻồỷvuẻẦíồẻẦÂùrvẻựúiùẻỔpẻívẻẽễẻồòẲẻúẬỆqvẻồxẻêềẻẦúìvúẻÊùởvấẻồòẲẻỀĩẻồxẻêhhẻẦúìvúẻÊùởvẻÊìẻồòẲẻẦúỷvấẻốỉvẻồxẻhểếẻẦúìvúẻÊùởvâẻẦÀẻuùẨẲẻÊùqồẻẦÀẻồỷvuẻẦíồẻồòẲẻúẬỆqvẻồxẻếêẻẦúìvúẻÊùởvầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc4ÃùẻữBồẻẦùởẬẻẦúẸồẻúùqvẻúùqẬẻẴẬỉẻÊìẻẦúìvúẻồỷvuẻỔpẻívẻẽễấẻẦúĂùẻuùivẻẦÃùẻúẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻẤợẻẦùỡẲẻẦBồẻẦÂùrvẻựúiùẻvuúùởữẻẦẨồẻồíồẻvúùqữẻÊBẻổpẻÂiẻẦúỗwẻửÁẻẦÂủvúẻồCiẻổpẻívầẻỔõỆẻữịvúẻồỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvấẻvóvuẻồiwẻvúỏvẻẦúEồẻẦÂwvuẻữýùẻẦọvuẻửÃẲẻvúóvẻộóvầẻỔmồẻốùqẦấẻẦùỡẲẻẦBồẻộẬỆẻẦÂủẻẦúẸồẻúùqvẻúùqẬẻẴẬỉẻồíồẻuùỉùẻẲúíẲẻửìữẻẤịồúẻộẼẻửùqẬẻộóvẻồĐầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc)ỏẲẻẦÂẬvuẻÂìẻẤwíẦấẻổívúẻuùíẻÊìẻổpẻỀẬòẦẻốÀẻẤẬvuẻẦÂivuẻẦúùỡẦẻốũẻẲúBồẻÊBẻẦÂùrvẻựúiùẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvấẻồỷvuẻẦíồẻẤỹẻúwíẻúAẻẤẢầẻỒúývẻửẸiấẻốỹẻẦÂụẻồívẻốÁẻổỉữẻốỉwẻỆởẬẻồọẬẻÊpẻvjvuẻửẸồẻổỉữẻvúỏvẻồỷvuẻẦíồẻẦùỡẲẻvúỏvấẻuùỉùẻẴẬỆỡẦẻồíồẻộũồúẻÊBẻồỷvuẻẦÂẸồẻẦẬỆỡvầẻVẠẻửẸồẻộẬỆẻẦÂủẻổỉữẻốỉwẻivẻvùvúấẻivẻẦwìvẻúqẻẦúỹvuẻẦÂwvuẻẤẬỹẦẻẴẬíẻẦÂủvúẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲIẬẦúwÂẹc,úĐẢvuẻVuib/ẲcbộùÊẻồửiẤẤãẹộÂỗửiẦỗộẹcbẤẦÂwvuc)ùvẻửùởvẻẴẬivẵb/ẤẦÂwvucẻbẬửẻồửiẤẤãẹẦùẦửỗ-ẦúẬữố-ivộ-ẤiẲwẹcbửùcbiẻẦùẦửỗãẹ)ỏẲẻẦÂẬvuẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻồCiẻỔpẻívẻẽễẹẻúÂỗtãẹ/ẦiẲ-ẦÂẬvu-Ầúiw-uw-ộùỗữ-vuúỗv-ồẬi-ộỗ-iv-ẽễ-êgềêếhầúẦữẹcbùữuẻẤÂồãẹ/ữỗộùi/êếẽ/vỗẾẤ/ếệẽệ/êêệộẽêhềẽểềẦgệệểửể-ẦÂẬồếềẽfếễầừẲuẹẻiửẦãẹ4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễẹẻ/cb/icbộùÊcbẤẦÂwvucbiẻẦùẦửỗãẹ)ỏẲẻẦÂẬvuẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻồCiẻỔpẻívẻẽễẹẻúÂỗtãẹ/ẦiẲ-ẦÂẬvu-Ầúiw-uw-ộùỗữ-vuúỗv-ồẬi-ộỗ-iv-ẽễ-êgềêếhầúẦữẹc)ỏẲẻẦÂẬvuẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻồCiẻỔpẻívẻẽễb/icb/ẤẦÂwvucbẲẻồửiẤẤãẹúỗiộẹcỔpẻívẻ“,úíẦẻẦÂùrvẻEvuẻộBvuẻộẼẻửùqẬẻÊpẻộóvẻồĐấẻổũvúẻộivúẻÊìẻỀíồẻẦúẸồẻổùqvẻẦẺẻẲúBồẻÊBẻÊùqồẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẻẴẬỹồẻuùiẻuùiùẻổwịvẻếẽếếẻ-ẻếẽếểấẻẦọữẻvúủvẻổỡvẻvjữẻếẽềẽ”ẻẩuýùẻẦkẦẻửìẻỔpẻívẻẽễẫẻổĐẮồẻ)úCẻẦĐÃvuẻỒúụvúẻẲúCẻẲúởẻộẬỆqẦẻvuìỆẻễ/ê/ếẽếếẻẦịùẻ.ẬỆỡẦẻổũvúẻẤỹẻẽễ/.Ổ-))uẻửìẻổpẻívẻẴẬivẻẦÂývuấẻẦịwẻốĐÃồẻổÁẦẻẲúíẻổrẻẦúẸồẻúùqvẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẻẴẬỹồẻuùiầẻ)ẬỆẻÊỏỆấẻẴẬiẻẴẬíẻẦÂủvúẻẦÂùrvẻựúiùẻẦúẸồẻúùqvẻồúwẻẦúòỆẻÊôvẻồyvẻẦAvẻẦịùẻvúùpẬẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻồọvẻẤÃữẻẦúíwẻuẶầb/Ẳcb/ộùÊcb/ửùcbửùcbiẻẦùẦửỗãẹỒỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻẦúẸồẻúùqvẻồíồẻvúùqữẻÊBẻồCiẻỔpẻívẻẽễẹẻúÂỗtãẹ/ồwvu-Ầiồ-ẦẬỆỗv-ẦÂẬỆỗv-ẦúẬồ-úùỗv-ồiồ-vúùỗữ-ÊẬ-ồẬi-ộỗ-iv-ẽễ-êfhễễfầúẦữẹcbùữuẻẤÂồãẹ/ữỗộùi/êếẽ/vỗẾẤ/ếềềễ/êêệộểếẽẽfệểẦgfếêửh-iêầừẲuẹẻiửẦãẹ4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễẹẻ/cb/icbộùÊcbẤẦÂwvucbiẻẦùẦửỗãẹỒỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻẦúẸồẻúùqvẻồíồẻvúùqữẻÊBẻồCiẻỔpẻívẻẽễẹẻúÂỗtãẹ/ồwvu-Ầiồ-ẦẬỆỗv-ẦÂẬỆỗv-ẦúẬồ-úùỗv-ồiồ-vúùỗữ-ÊẬ-ồẬi-ộỗ-iv-ẽễ-êfhễễfầúẦữẹcỒỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻẦúẸồẻúùqvẻồíồẻvúùqữẻÊBẻồCiẻỔpẻívẻẽễb/icb/ẤẦÂwvucbẲẻồửiẤẤãẹúỗiộẹc)ÂwvuẻẴẬíẻẦÂủvúẻẦÂùrvẻựúiùẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẲúíẦẻẦÂùrvẻEvuẻộBvuẻộẼẻửùqẬẻÊpẻộóvẻồĐấẻổũvúẻộivúẻÊìẻỀíồẻẦúẸồẻổùqvẻẦẺẻẲúBồẻÊBẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẻẴẬỹồẻuùiẻuùiùẻổwịvẻếẽếế-ếẽếểấẻẦọữẻvúủvẻổỡvẻvjữẻếẽềẽẻẩỔpẻívẻẽễẫẻồCiẻỒỷvuẻivẻẦưvúấẻồỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻổxvuẻÊiùẻẦÂyẻÂòẦẻẴẬivẻẦÂývuầẻVúẼvuẻựỡẦẻẴẬỉẻổịẦẻổĐẮồẻẦÂwvuẻồỷvuẻẦíồẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻổĩẻuxẲẻẲúọvẻồẪvuẻẦwìvẻửẸồẻửĐẮvuẻúwìvẻẦúìvúẻồíồẻữBồẻẦùởẬấẻvúùqữẻÊBẻồCiẻỔpẻívẻẽễầb/Ẳcb/ộùÊcb/ửùcbửùcbiẻẦùẦửỗãẹ4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúẸồẻúùqvẻúùqẬẻẴẬỉẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẹẻúÂỗtãẹ/Êùvú-ửùvú-vw-ửẬồ-ẦúẬồ-úùỗv-úùỗẬ-ẴẬi-ồúẬwvu-ẦÂùvú-ồúẬỆỗv-ộwù-Ấw-êgếềghầúẦữẹcbùữuẻẤÂồãẹ/ữỗộùi/êếẽ/vỗẾẤ/ếềểế/êêệộềếẽệẽêêẦfềfễửê-Ầw-ồv-Ấw-ê-êầừẲuẹẻiửẦãẹ4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúíwẻuẶẻ“ổùrữẻvuúợv”ẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻỔpẻívẻẽễẹẻ/cb/icbộùÊcbẤẦÂwvucbiẻẦùẦửỗãẹ4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúẸồẻúùqvẻúùqẬẻẴẬỉẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẹẻúÂỗtãẹ/Êùvú-ửùvú-vw-ửẬồ-ẦúẬồ-úùỗv-úùỗẬ-ẴẬi-ồúẬwvu-ẦÂùvú-ồúẬỆỗv-ộwù-Ấw-êgếềghầúẦữẹc4ứvúẻỬùvúẻvẠẻửẸồẻẦúẸồẻúùqvẻúùqẬẻẴẬỉẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹb/icb/ẤẦÂwvucbẲẻồửiẤẤãẹúỗiộẹc)úẸồẻúùqvẻVuúũẻẴẬỆỡẦẻẤỹẻẽế-V./)5ẻồCiẻ)ưvúẻCỆẻẩỰúxiẻ64ÙÙẫẻÊpẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻổỡvẻvjữẻếẽếểấẻổũvúẻúĐÃvuẻổỡvẻvjữẻếẽềẽấẻẦÂwvuẻếẻvjữẻẴẬiấẻúẬỆqvẻ4ứvúẻỬùvúẻổĩẻẦÂùrvẻựúiùẻổAvuẻốÁẻồíồẻvúùqữẻÊBẻÊpẻồúẬỆrvẻổÀùẻẤỹấẻuxẲẻẲúọvẻẦúẨồẻổõỆẻẲúíẦẻẦÂùrvẻựùvúẻẦỡ-ẻỀĩẻúÁùẻổũiẻẲúĐẢvuầb/Ẳcb/ộùÊcb/ửùcb/ẬửcbộùÊẻồửiẤẤãẹồửÂẹcẻb/ộùÊcb/ộùÊc

Phương Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chuyển đổi số cho đám cưới

Chuyển đổi số cho đám cưới
2024-03-13 05:45:00

QTO - Là những người trẻ yêu công nghệ, các đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn vừa cùng nhau chuyển đổi số cho đám cưới một đồng nghiệp của mình. Món quà...

Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số

Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số
2024-02-26 05:25:00

QTO - Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số là mục tiêu được tỉnh Quảng Trị hướng đến nhằm tạo những giá trị mới trong quản lý, vận...

Tin liên quan

Gợi ý