Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKksw4Dhu4bhuqBvScSQb8OS4buIb8ah4bqkb8aww41E4bqkb+G6tOG7pcONb+G7hMOAxqFJb8OA4bqg4bu14bqkb0nhu53huqBv4buoT+G7l2/hurLDgOG7p8ONb0bDjcSQ4bupb0nDvW8u4buX4bqmb8av4buj4bqm4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hD3hu63hu5fhu6tuxKnDrGHhuqEp4buLb+KAk289RMOCb+G6pOG7l8OVb8O1L+G7j2hvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRvSU1v4buow4DhuqBv4bup4buI4bupbz3hu6PhuqBvRsON4buX4bqkb+G7qE/hu5dv4bqyw4Dhu6fDjW9Gw43EkOG7qW9Jw71vLuG7l+G6pm/Gr+G7o+G6pm/DrOG7qOG7iOG7qW894buj4bqgb0bDjeG7l+G6pG9hw43hu6PhuqTDgW/huqFHxILhu4tv4bupw4DhuqZvxrDhuqDDvUlob+G7seG6vOG6pG/DksSCb8OSTeG7l29H4buXb0bDjcOVw71Jb+G7scSC4bqkw4Bv4bqyw4Dhu4bhuqBvScSQb8OS4buIb8ah4bqkb8OAw4PhuqTDgG9ITm/DkuG7s29Jw4nhuqBvxrDDjUThuqRv4bq04bulw41v4buxS+G7gOG7qW/hu4TDgMahSW/DgOG6oOG7teG6pG9J4bud4bqgb+G7qE/hu5dv4bqyw4Dhu6fDjW9Gw43EkOG7qW9Jw71vLuG7l+G6pm/Gr+G7o+G6pmnhu4kv4buExKnhu4lJ4buXxrDhurThu61vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkZuG7jeG7hOG7jm/hu5fDjUnhuqZuxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqmRsON4buX4bqkw4FJR+G6oGnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jcOz4buVL8O14buZ4burw7TDssOyw7PDssOzw7NJw7Lhu5HDtOG7j+G7k+G7j+G6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqcOgxJBvw4Dhu5vhuqTDgW/DgOG6rOG7l2/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l29Jw4BO4bupb0nDvW/hurLDgEThuqTDgW/hu7HDjOG6pMOBb8OSw4rhuqBvSeG6vm/hurLDgOG7l+G6oG/DgOG7o+G6oG9Gw43hu5fhuqRvLW/hu6LhuqTDgGZv4buow4DhuqBv4bup4buI4bupbz3hu6PhuqBvRsON4buX4bqkb+G7qE/hu5dv4bqyw4Dhu6fDjW8u4buX4bqmb8av4buj4bqmb+G7qcON4bqkw4Fv4bupw7rhu4Thu4kv4buExKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4kvSeG7l8aw4bq04butxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhR0vDiuG7qW/hu7Hhuqxob+G6pMOB4bubw5Vv4buPL8Oyw7Iv4buNw7Phu43DsmhvSeG7neG6oG/hurLDgMONb8OSTuG7qW8ow4Dhu5tvw4Hhu5dv4buoT+G7l2/hurLDgOG7p8ONb0bDjcSQ4bupb0nDvW8u4buX4bqmb8av4buj4bqmaG/hu7DDieG6oG8s4bqg4bu3w4JvSOG6psahSW/hu6nDgMSQ4bqkw4FvxrDDjUThuqRv4bq04bulw41v4bqyw4DDjW/Dkk7hu6lvw4LhuqDhu7PhuqRv4bqhR8ON4bqkw4Fv4buEw4DEkOG6oG/DgOG7gOG7hG/DksOK4bqgb+G7qMOA4bqgb+G7qeG7iOG7qW894buj4bqgb0bDjeG7l+G6pG/hu6hP4buXb+G6ssOA4bunw41vRsONxJDhu6lvScO9by7hu5fhuqZvxq/hu6PhuqZvSeG6oMO94bqkb8OA4bub4bqkw4Bv4bqy4bqg4bu3w4JvSUfhu5dv4bq0RG/DgOG7m+G6pMOBb0bDjcahb+G7qeG7o+G6pMOAb0lNb+G7qeG7o+G6pMOBb+G6oeG6oHnhuqRvw6Dhu5dvw6zhu7Dhu5tvKHThuqTDgeG7i2/DkuG7peG6pG/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRvRsON4buXby7hu5vhuqZv4bur4bqmb+G7qEThuqTDgW9Jw5Vv4bqhKD09by7huqbDgeG6oEhJ4bqg4bupSG/huqnhuqDhu7VJby7hu5vhuqZvPWEob+G6tOG7m8OCb+G7qcOAxKhvSOG7hm/DgMOTw41p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocOA4but4bqmb0nhur5v4bqyw4Dhu5fhuqBvw4Dhu6PhuqBvRsON4buX4bqkaG/DgOG7m+G6pMOBb8OA4bqmxqFvRsONxqFv4bup4buj4bqkw4Bvw4FFw4Jvw7XDtW/DgnJJb8OA4bub4bqkw4FmbyHhu5Rv4buEw4Dhu6fDgmhvScOATuG7qW/hu4TDgOG7p8OCaG/hu7FFb+G7seG6oOG7teG6pG9JT+KApm/hu47DjcO6SW/hu45MbyjDgOG7pUlvxq/hu6PhuqRob0lHxIJvw4HhuqDGoW/hurLDgOG7l+G6oG/GsMah4bqmb8Oy4buZacO1w7PDtWnhu5Phu5HDtG87OWNvw6zhu7FF4bqkw4Fvw5V54bqkbyjDgOG7pUnhu4tvRsONw5Vv4bux4bq44bqgb0nDgOG7reG6pm/huqnhuqDhu7VJbyjhu5fDgm/hu7FF4bqkw4Fv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqTDgW/DgOG6vOG6pG/hu49o4buTb0nhuq5v4buxReG6pMOBZ29J4bq44bqkw4FvSUfhuqrhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4Fv4buN4buPaeG7leG7j8O0b+G6ssOBaG/hu7FL4buA4bupb8OS4bul4bqkb+G7qcOAw43DleG7t+G6pG9JR+G6puG6pMOBb+G7qeG6puG6pEnhu5fhuqDhuqThu61Hb0lHeeG6pG/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9J4bqg4bu14bqkb8OC4buX4bqkw4FvxrDhuqDhu7fhuqRv4bqy4bqg4bu3w4JvSOG6psahSW8u4bub4bqmb0jEkG/DssOz4buT4buPK+G7jeG7j8Oyw7Vp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocONw5Vv4bqkw4DhuqB54bqkaG/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l29Jw4BO4bupb0nDvWhv4bq0TuG7qW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bupw4BM4bupb+G6pOG7oeG6pMOBb+G7hMOAxqFJb8OA4bqg4bu14bqkb0jEkG/DgOG7m+G6pMOBb8OA4bqs4buXb0lHeeG6pG/hurLDgEThuqTDgW/hu7HDjOG6pMOBb8OSw4rhuqBvSMSQb+G6tEvhu4DhuqTDgW/DgOG7m+G6pMOBb8OA4bqs4buXb+G6pMOAS2/hurLDgOG7l+G6oG/GsMah4bqmaW/DoMSQb8OA4bub4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu4TDgMahSW/DgOG6oOG7teG6pG9JR+G6puG6pMOBb+G7qeG6puG6pEnhu5fhuqDhuqThu61Hb8OBRcOCb8Oyw7Jv4bq04bqm4bud4bqgZm8u4bqqb8OA4bqm4buXaG/hurRLb8OAS+G6vOG6pMOBaG/hu6nDgMONw4JvxrBx4bqkw4FvSExob+G7qcah4bupb8OSQm9Jw4Dhu4rhuqTDgW/hu47EkOG7hGhvw5JCb0nDgOG7iuG6pMOBb+G7qcah4bupb0lE4bqkw4Fob+G7qcahSW9IQuG6oGhv4buO4bqgb8OC4buh4bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7qOG7oeG6pG/hu6lMb8OARW9I4bq8b8OS4buIb8OS4bqg4bu14bupb8OS4bubb+G6ssO9SW9Gw43hu6Nv4buOxqHhu6lvw4LhuqDhuqTDgGhv4buow4DhuqBv4bup4buI4bupbz3hu6PhuqBvRsON4buX4bqkb+G7qE/hu5dv4bqyw4Dhu6fDjW9Gw43EkOG7qW9Jw71vLuG7l+G6pm/Gr+G7o+G6pm9Gw43DlcO9SW/hu7HEguG6pMOAb+G6ssOA4buG4bqgb0nEkG/DkuG7iG/GoeG6pG/DgMOD4bqkw4BvSE5vw5Lhu7NvScOJ4bqgb8aww41E4bqkb+G6tOG7pcONaG9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb0nhu53huqBv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqRvw7Vv4buw4bqg4buzw41vw7Lhu5nhu5lob8avw4lvLsON4bulSW89w4PhuqTDgG9ITm/hu43Ds8Oyw7Rob+G7sUXhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBv4bupw4DDjcOV4bu34bqkb8OARW9I4bq8b+G7qcOA4bqmb+G6qeG6oOG7teG6pG8s4bqg4bu3w4JvSMahSW/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pG/DgMONw5Xhu7XhuqRvPUvDiuG6pMOBbz3huqzhu5dvw5Lhu5tv4bup4bq8b0bDjeG7l+G6pG/hu6nhu6PhuqTDgG9IxqFJb+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXb0nhuqDDveG7hG9J4buI4bupb+G7jk9v4bq0w5Rp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6oUdL4bq+4bqkw4FvKMOBw43DlXnhuqThu4kv4buExKk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép
2022-03-03 10:35:18

QTO - Hôm nay 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết