Cập nhật:  GMT+7
PmkyMGRtw6F0dCQgcVXDrXVtw6kge1nDqTBkaeG7oTBkw6B1MGjhuqXDvTBj4bunw60wd+G6oTB1w63hu4duMOG6q28wdcOhw60wb+G6o28waMOtw6HDszB1aeG7kW9oPi9pMns+cTBkbcOhdHQkIHFJw6nDocSRIHtVaeG7o8OtMGjDrcOhbzByw7rDoS4wb2nhuqd1MG3huqEwdeG7sTB0w6HDujB14buBdTBPaMO6w73hur9vMGXDoG8wT2nhuqVuMMSQ4bqtbzBl4buBbzBvw6HDvS4wb2jhu6nhu6PDrTDEkeG6pW8wbGnDrTBlw60wZeG7qeG7o29oMEPhuqNkaTBF4bq3b2gwZcOz4bqjbzByw7rDoTBxaeG7qeG7o29oMMOBbzBF4buRby4wdWnhu4kwecSDMFLDusOjb2gwVXPhu4kwbcO64buRbzBtw7MwdOG7nzB1w6HDrTBv4bqjbzBow63DocOzMHVp4buRb2gwxJHDszB5w6kwZGnhu6EwZMOgdTBkaeG6o8O9MHTDuuG7k3Uwb2jhuqHDvSEwTuG7lXUwb2jhu6nhu6PDrTDEkeG6pW8wdOG7k29oMGThuqNvaTBkw7NvMGXhu6nhu6NvaDBv4bqhw70wY+G7q2QwecO5ZDBkacOzMGPDreG7gXUuMGjDrcOhMGXhu4tvaTBp4buPMGXDoW9oMHThu5NvaDB1c8Ozb2gw4oCcb8ahw60wbcOzMGzhurlx4oCdLjB34buxw6EwZGnhu5NvaDBj4bunw60wd+G7scOhMG3DszB1w6HDrTBv4bqjbzBow63DocOzMHVp4buRb2gwb+G6v28wc+G6p3UwbGnhu5cwdOG7oSE+L3F7PnXDoWNtw6kwdHXDvW3DqSQgbsOhc2jDrW87M3F5MMOhw7p1w7Mgez51c3s+dcSRez7DrW5oMHRzZCQgLy9kIWPDocOzcsO6w6FvaHVzw60hd28vxJHDqXRsdcOzcS9vw6l4dC8zMzFhLzU5xJE0Mjc1MTIydTI3NjQyNm0yIWtxw6loIDAvez4vdcSRez4vdXN7PnVzez51xJF7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7ReG7qeG7o29oMGnhurtxLjB5w6kwZGnhu6EwZMOgdTBkaeG6o8O9MG3DreG6v28wdeG7p2QwaOG6pcO9MGPhu6fDrTB34bqhMHXDreG7h24w4bqrbzB1w6HDrTBv4bqjbzBow63DocOzMHVp4buRb2gwLTDDg29pOzBPIVc+L3F7Pi91xJF7Pi91c3s+L3XDoWNtw6l7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7SMOtw6PDrTB1acOsZGkwd+G7hzB04butMGPhu6tkMHnDuWQwZMWpw6Ewb2jhu6nhu6PDrTDEkeG6pW8uMExpw7owcWnhu5MwdXPhu6nhu6FvaDBMacO6MHFp4buTMDIuMHFp4bup4bujb2gww4FvMEXhu5FvMFVz4bup4bubb2gww53hur9vMGRpw7MwY8Ot4buBdS4wdeG7i29pMHVz4bqjb2gwZeG7qeG7o29oMGPhu6fDrTBv4bqhw70wZMOyMHXhu7EwbGnDoDBt4bqlw7owc+G7mcOtITBF4buFMGRp4buTb2gwY+G7p8OtLjBkw6BkMGXhu5tvMHfhu4kwZMOyMGPEg8OtMHXhuqlxMGzhu4F1MGTDoHUwdXPhur9vMGTDs28wZeG7qeG7o29oMG/huqHDvTBkw7IwaeG7n3EwZeG7mW9oMHfhu53DrTDhu5FvaDBD4bulw60wT2jhu49kMFThu5tvMGXhu4UwdeG7qeG7ncOtMG/hu6nhu51kITBVaeG7rWQwdeG7gTDhu5FvaDBU4bubbzBkw7IwdeG7qeG7ncOtMG/hu6nhu51kMG9p4bupb2gwbGnhu5FvaDB1aeG7hTBlw6NuMGPDo8OzMGRp4buTb2gwY+G7p8OtMGXhu6nhu59kMHfhu4swdOG7kzBt4bup4bufb2gwecOpMHLDusOhMG3huqPDrTByw7rDoDBt4budbywwd8Ot4buDZDB14bup4budw60wb+G7qeG7nWQwZGnEqTBt4bqhMHnhu68wbeG7szB14buLb2kwacO64buTb2gwdeG6o24wdWnhu6PDrTB34buLMHTDocO6MGxpw60wdeG7qeG7ncOtMGxpw7PDo29oMDQxMHFpw7l1MG7hurN1MGXhu6nhu6NvaDBt4bqjw60wbGnhu5EuMGPhu6fDrTB3Ym8wacOz4bqhbzBj4bunw60hMEPhur9vMGThuqNvaTBlw7IuMOG7oTBl4bqtw7owZMOzbzBl4bup4bujb2guMGXDs+G6o28wb+G7k8OtMHfhu53DrTBk4bqtw7owVWnhuqNkaTBJxINvMHfhu7HDoTDEkeG7k2QuMHfhu7HDoTBkw7NvaDBt4bqjw60wecO64buTb2gwZOG6p3Ewb2hpw63hur9uMHVz4buPb2gwb+G6v28wdcOhw60wb+G6o28waMOtw6HDszB1aeG7kW9oMG3DuuG7kW8wc+G7i29pMHPhuqlxMGxpw63hu4FvMG9o4bup4bujw60wZcOtMGXhu6nhu6NvaDBtw7MwbeG6sW9oIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtX4buHMHfDreG7g2QwdeG7qeG7ncOtMG/hu6nhu51kMGRp4buTb2gwY+G7p8OtMG9p4bupb2gwbGnhu5FvaDBpw63hu4PDujByw7rDoy4w4buRb2gwVOG7m28wZGnDszBjw63hu4F1MOG7kW9oMGTDsjBp4bufcTBl4buZb2gwd+G7ncOtMGTDoGQwZeG7m28wd+G7iTBkw7IwY8SDw60wdeG6qXEwbOG7gXUwZMOgdTBl4buFMHXhu6nhu53DrTBv4bup4budZCEwSeG7n3EwZeG7mW9oMGXhu6nhu59kMGzhu7MwdWnDqcOzMHXhu7FvaDBv4bqvbjBs4buFMGTDozBu4bulw6EwbuG7qcOhMHfhu53DrTBow63DoDAyMjB1c8Ot4buDw7owZeG7mW9oL3Vpw6BvaCEwTsahw60wb2jhuqHDvTDhu5FvaDB14bup4budw60wZeG7gW8wNjBj4buZbzBv4bup4budZDBv4bq/bzBkw7IwbGnDrTB04buTMHXDreG7h28wb+G6ocO9MGxp4buRb2gwZcWpMGXhu4UwZGnDrTBxacOsITBP4bqvbjAzMTMzMG/huqHDvTDEkeG7pTBkaeG7qcOhMGzhu7MwaeG7n3EwZeG7mW9oMG9p4bupb2gw4buRb2gwd2JvMHXhu6nhu53DrTBv4bup4budZCE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7VXPDocOzMGXhu5fDrTB34budw60wZGnDuW9oMHXhu5HDrS4wQ8OsMHVp4bupMEXDo29oMMWpw70wcWnhu6nhu6NvaDDDgW8wReG7kW8wVXPhuq1vMFfhuq9vMFXDreG7gW8wZGnDszBjw63hu4F1LjBpw63hu4NvMHXhuqPDrTB1c+G6v28wZcOz4bqjbzBl4bup4bujb2gwb+G6ocO9MGTDsjA1MGXhu5tvMHfhu4kwdeG6qXEwbOG7gXUwZMOgdTB54bqlw70wxJHhu61vaDBv4bq/bzBp4bq3b2gwb2jhuqHDvTBkw7IwbuG7lXUwbeG7qeG7n29oMG3hu51vMHnDqTB1w6PDrTB34bqpbzBkacO6w73hu4VvMGTDoHUwZcOtMHXDreG6v8O6MHVp4bunITBX4budw60wbeG7qeG7n29oMHnDqTB1w6PDrTBt4budbzBvaeG7qTB1aeG7gTApaeG6oW9oMHVz4bqvbjBt4bup4bufdTB5w6kvb2jhuqHDvTAtMFFXPDBv4bq/bzBlxIMwaOG6pcO9MGPhu6fDrTBj4bqzbjBkacOzMG9o4bup4bujw60wZcOtMGXhu6nhu6NvaDB34bqhMG9o4bup4bujw60wxJHhuqVvMHThu5NvaDBpw6HDrTBj4bq/bzBl4bup4bujb2guMGzhu4UwZMOjMHVz4bunMHThu6EwbeG6oW4wd8Ot4buDZDBkxanDoTBxaeG7qeG7o29oITBVc+G7qeG7nWQwdWnhu61kMHVz4bqjb2gwb+G6ocO9LjDDmkNPxJAwcWnhu6nhu6NvaDBlxIMwb2nDreG7h8O6MG3huq1vMGzDreG7gW8wb2hp4buJMHfhu53DrTDDmkNPxJAwdWnhu4kwecSDMFLDusOjb2gwVXPhu4kwb2nhu6lvaDBl4buBbzBvw6HDvTB3Ym8wZGnhu6nDoTBl4bup4bufZDB54buvMG3hu7MhMFfhu7HDoTBz4buZw60wb2jhu6nhu6PDrTDEkeG6pW8wY+G7q2QwecO5ZDBl4buJb2kwbOG6ucOzMG9pw6HDujBzw6EwZGnhurNvMHnDqTBvaeG7qW9oMHFp4bup4bujb2gwbOG7iXEwdWnhu6PDrTBkw6FvMG9o4bqvby4wZGnhu6MwZOG6p3EwdXPhur9vMGTDsjBjw63hu4NvMHFpw6BxMHnhu68wbeG7szB1c8Ot4buDdTBl4buFIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtPaMO6w71mbzBXw61vaT4vcXs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp
2022-02-25 19:30:29

(QTO) – Hôm nay 25/2, thông tin từ Điện lực Đông Hà (Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhà thầu trong quá trình thi công hạng mục mở rộng đường và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết