Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrIXThuqTDqXThu7d1w6l0w4Dhu63DqeG6vcOpw4Lhu6fDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO0dHXDqcOC4bqyw6zDqeG6tGd1w6nDtHThu6PDqeG7k+G7ucOpxILDqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7qCEtw6k0VMOp4buTa8O0w6nDtXXhu6HDgsOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63huqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qyF04buZ4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63DqcOCxJDDqS7EgsOp4bus4bu5dcOp4bq64bqo4bq1w6nDgsSQw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7hS3hur3hurnhur3hurnhurXDqeG6tMSCw6nhu5Phu4vDqcOCdGnhu610w6nhu6vDsuG6sMOp4buT4buvaeG7rcOp4bupdXDhu7HDqcOC4bqyZ8Op4bq6deG7ocO0w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtHThu6PDqeG7k+G7ueG6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurRow7R0w6nDgnThu5nhu6/DqeG7rHN04bulw6nhu5Phu6Xhu610w6nhurvhurvhu4cv4bq94bq54bq74bq5L+G7rOG7ki3DlDrhurXDqeG7rXNp4bq+w6nhur3hur8v4bq74bq9L+G6veG6ueG6u+G6ucOpw7Thuqpnw6nDlHTDuuG7rXTDqeG6sHThuqrDqeG6uuG7n8Opw7R0w7rhu610w6nhurRow7R0w6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcO0dETDtOG6tcOp4bq6deG7neG7rcOpw7R0RMO0w6nhurppw6nhu61zQ+G6onXDqXRDxILhu61zw6nhu6tDw4Dhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Op4bq6QsOpw4LhurJn4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpxILDqeG6uuG6rOG7rXPDqcO0dsOp4buTdeG7n+G6pMOp4bupdeG7oeG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6ktw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqeG7k2vDtMOpw7V14buhw4LDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4butw6nhuqfhu6xzdOG7pcOp4buT4bul4butdMOp4bq74bq74buH4bqtw6LDqTvhuqRnw6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJn4bq1w6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61z4bq1w6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nDtHbDqeG6tGd1w6nhurB0w63hu7HDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlOG6qMOpw4J0cOG6tcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4XhurXDqS7EgsOp4bus4bu5dcOp4bq64bqow6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJnw6nhurp14buhw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO0dOG7o8Op4buT4bu54bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tGjDtHTDqcOCdOG7meG7r8Op4busc3Thu6XDqeG7k+G7peG7rXTDqeG6u+G6u+G7h8Op4buT4bu1dcOp4bq64bqgdcOpw6rhurnDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqXR4w7TDqeG6umnDqSjDleG7rOG7kMOpw4rhu4vDqcOCdOG6pOG7ucO0w6nDtGjDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6t8OpVEPhuqDhu61zw6lUdmfhurXDqTLFqeG7rXTDqeG7qnXhu6104bq1w6nhu5Jn4bup4bqy4buz4butc+G6tcOpU3Xhu6/DqeG7qnXhu6104bq1w6kh4bqydeG7oeG6pMOpOnThu6/hu61z4bq1w6lUw6x1w6nhu6rhu4nhu61zw6LDqTvhuqRnw6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJn4bq1w6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOpdMOz4bqkw6l04bujw4LDqcO0aMO0w6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nhu5Phu5/huqTDqcO0dsOp4bq0Z3XDqeG6sHTDreG7scOp4bq64bqgdcOp4bq04bu1w6nDgnXhu5/hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+w6nDgnThuqTDqcO04bqqZ8Opw6rDqeG7q+G7r8OtdeG6t8Op4bqwdOG6qMOpw7Rv4bqww6nDgnThuqTDqXThuqbDguG6tcOp4bqwdOG6qMOpw7Rv4bqww6nhu6tu4bqkw6nhu63hu4nhu7HDqeG6umnDqcOC4bqyw4PDqcO0b+G6sMOp4burw7Phu63DqeG7k8Oz4bqkw6nDguG6suG7neG7rcOp4bq94bq14buHw6nDguG7p8Op4buT4bu34butc+G6s8Op4bq04bu1w6nDgnXhu5/hu63DqeG7k+G7n8Op4butc3Thu6XDqcOC4bqy4bqk4bq+w6nhu6vFqeG7rXTDqcO04bqqZ8Op4bq9w6nhu6vhu6/DrXXDqeG6sHThuqjDqcO0b+G6sMOpw4J04bqkw6l04bqmw4LDqeG6umnDqeG7q27huqTDqeG7reG7ieG7scOpw4LhurLhu53hu63DqeG6u2bhurvDqcOC4bqydeG7oeG6pMOp4buT4bu34butc8Oiw6nhu6zhu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u2bhurXDqS7EgsOp4bus4bu5dcOp4bq64bqow6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJnw6nDgsOtdcOp4bq/w6nDguG6skPhuqLhu61zw6khVDohw6nDguG6skXDtMOpw4J04bqk4bu5w7TDqS7EgsOpU3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOp4bq6acOp4buSaeG7r8Opw4LDreG7r8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qzvhuqRnw6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJn4bq1w6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOpIeG6skPhuqLhu61zw6khVDohw6lUQ+G6oOG7rXPDqTp04bqs4butc8Op4bq6acOpIeG6skPhuqLhu61zw6khVDohw6nhu5Jn4bup4bqy4buz4butc8Op4bq9w6nDtHfhu63DqcOC4bu34butw6nDgsOtdcOpdMOt4butw6nDtHThu6PDqeG7qXR1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu6xzdOG7pcOp4buT4bul4butdMOp4bq74bq74buHw6nhurrhuqB1w6nhurThu7XDqcOCdeG7n+G7rcOpw4LhurLhuqThur7DqcOCdOG6pMOp4bqwdOG6qMOpw7Rv4bqww6nDgnThuqTDqXThuqbDguG6tcOp4bqwdOG6qMOpw7Rv4bqww6nhu6tu4bqkw6nhu63hu4nhu7HDqcOC4bqy4bud4butw6nhu4dm4bq9w6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7k+G7t+G7rXPhurPDqeG6tOG7tcOpw4J14buf4butw6nhu5Phu5/DqeG7rXN04bulw6nDguG6suG6pOG6vsOp4burxanhu610w6nDtOG6qmfDqeG6vcOp4bur4buvw611w6nhurB04bqow6nDtG/hurDDqcOC4bqy4bud4butw6nDqsOqw6rDqcOC4bqydeG7oeG6pMOp4buT4bu34butc8Oiw6nhu6zhu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6ueG6tcOpLsSCw6nhu6zhu7l1w6nhurrhuqjDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOp4bupdXDhu7HDqcOC4bqyZ8Op4buDw6nDtMOAw6nhurbhuqRn4but4bq1w6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bul4bq1w6nDgnThuqThu7nDtMOpw7Row7TDqeG6tMSC4bq3w6nhu6zhu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6umnDqToh4busIeG6s8Op4buq4buS4bq1IcOV4bqvNFThurPDqTXDqcOC4bujw6nhurppw6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqcO0dsOp4bq0Z3XDqeG6sHTDreG7scOp4bq64bqgdcOp4bq04bu1w6nDgnXhu5/hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+w6nDgnThuqTDqcOC4bqy4bud4butw6nhur3hurXhur3DqcOC4bunw6nhu5Phu7fhu61z4bqzw6nhurThu7XDqcOCdeG7n+G7rcOp4buT4bufw6nhu61zdOG7pcOpw4LhurLhuqThur7DqeG7q8Wp4butdMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7h+G6u+G7h8Opw4LhurJ14buh4bqkw6nhu5Phu7fhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrLmfhuqTDqeG7qXR1w6nDtHbDqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOp4bupdXDhu7HDqcOC4bqyZ+G6tcOpLsSCw6nhu6zhu7l1w6nhurrhuqjDqeG7k+G7i8Opw7Vn4butw6l0aeG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhu5Phu6Xhu610w6nDgnThuqTDqXThu7d1w6nhurppw6nhu5Phu5/DqeG7rXN04bulw6nDguG6suG6pOG6vsOp4burxanhu610w6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7reG6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw4J04bqk4bu5w7TDqcO0aMO0w6nhurTEgsOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOiw6nhu5Lhu6Phu63DqeG7rWfhur7hurXDqeG7k+G7i8Opw4J04bqkw6l04bu3dcOp4buTQ8ODw7TDqcOC4buvaeG7rcOpw7Xhu7nDqeG6tOG7tcOpw4J14buf4butw6nDtHR1w6nDguG6ssOsw6nhurRndcOpw4J04buZ4buvw6nhu6xzdOG7pcOp4buT4bul4butdMOp4bq74bq74buHw6nhurrhuqB1w6nDgkHhu61zw6nhurThu7XDqcOCdeG7n+G7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6vcOpw4Lhu6fDqeG7k+G7t+G7rXPDosOp4buS4bu1dcOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqcOCdOG6pOG7ucO0w6nDtG/hurDDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DhurXDqS7EgsOp4bus4bu5dcOp4bq64bqow6nhu5Phu4vDqeG7q8Oy4bqww6nDtWjhu6/DqcO0aOG7r8Opw4LhurLDueG7rXTDqSjDleG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6nhu5Nww6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6kow5Xhu6zhu5DDqcO0aMO0w6l04bqk4bq+4buh4but4bq1w6nDgnThu6XDqcOK4buL4bq1w6nDgnRp4butdMOp4bqwdOG7tcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7R0dcOpw4LhurLDrMOpw4LhurLhuqThur7DqeG7q8Wp4butdMOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqXTDg+G6sMOp4buTQ8ODw7TDqXRDxILhu61zw6nhurB04bqow6nDtG/hurDhurXDqcOC4bqyw4PDqcO0b+G6sMOpw4J04buZ4buvw6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXThurPDqeG7rXThurjhu61zw6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDDqcO0dHXDqcOC4bqyw6zDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu5Phuqbhu61zw6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXTDqcOCdMO5w6nhurB0w6x1w6nDgnThuqTDqXThu7d14bq1w6nhu63hu7nhurDDqeG7rXNu4butw6nhurRow7R0w6LDqTvhuqRnw6nDgsO54buxw6l0dXDhuqTDqeG7k0PDg8O0w6nDtXXhu6PDguG6tcOpdMOz4bqkw6l04bujw4LhurXDqcO0aMO0w6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Op4bq64buP4butw6nhu5Nn4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurbhuqRow6nDguG6ssO54butdMOpw4J04bqkw6l04bu3dcOp4bq04bu1w6nDgnXhu5/hu63DqcO0dOG7o8Op4buT4bu54bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tGjDtHTDqcO0dHXDqcOC4bqyw6zDqeG6tGd1w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIeG6ssOz4butw6kh4bqk4bq+4buf4but4bqpL+G6sOG6qw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép
2022-03-03 10:35:18

QTO - Hôm nay 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng...

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp
2022-02-25 19:30:29

(QTO) – Hôm nay 25/2, thông tin từ Điện lực Đông Hà (Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhà thầu trong quá trình thi công hạng mục mở rộng đường và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết