Cập nhật:  GMT+7
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slZMauG6tcOjbOG7tOG7ieG6szvhu7RA4bu0NuG7j2nEkeG6t+G7tDVd4bub4bu0NuG7jzrhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Thu5Xhu4/DrWzhu7Qz4bq1w6DEkeG7tGxqO+G6teG7tOG7ieG6szjhu4nhu7RsamXEkeG6t+G7tGThu4Ns4bu0xJHhurcs4bub4buuL+G6s+G7uFbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4nhurI3OjXhu7JW4bqy4bq/ZOG7tMSROuG7m+G7tOG7uC8jxq/hu7R44buD4bu0NuG7g+G6teG7tHjhurXDoMSR4bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfhu7TEqG0hxJHhurfhu7RMauG6p+G7tDThurNl4bu0M+G6teG6oWzGr+G7tDZnxJHhu7Thu5Xhuqfhu7Thu5XDtDrhu7RsauG6tcOjbOG7tOG7ieG6szvhu7RA4bu0NuG7j2nEkeG6t+G7tDVd4bub4bu0NuG7jzrhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Thu5Xhu4/DrWzhu7Qz4bq1w6DEkeG7tGxqO+G6teG7tOG7ieG6szjhu4nhu7Q04bqz4bqt4bu0bGplxJHhurfhu7Thu7jhu7TEkeG6tyzhu5vGr+G7tDM8bOG7tOG6t+G6teG7meG7tCrhu7Q24buB4bq14bu0bOG7j8OtxJHhurfGr+G7tGxqZcSR4bq34bu0NsOp4bu0I+G7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tDTDqeG7tOG6syzEkeG6s+G7tOG7leG6teG7tDUyxJHhu7Q1PGzhu6jhu64v4buJVuG7rmw6M2M34bu0a2zhu5tjN1Phu7JkOmrhurfhurXEkeG7pkDhu4nGoeG7tDptbGXhu7JW4buubGpW4buubDVW4buu4bq1ZOG6t+G7tGtqNFPhu7IvLzThu6gzOmXEqW06xJHhurdsauG6teG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0BA4bu2Py89JjVA4bu4KkAmPeG7uGzhu7glJEAmP2Phu7jhu6jhuqvhu4nhurfhu7Lhu7QvVuG7ri9sNVbhu64vbGpW4buubGpW4buubDVW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVnk7NOG7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tGxqZcSR4bq34bu0NOG6s23hu5vDoMSR4bu0O8SR4bu0xKhM4bu2QEBA4bu0M+G6p+G7tDM8bOG7tOG6t+G6teG7meG7tC3hu7R1xJHhurPhu6bhu7RELsSR4bqz4bu04bqyb8SR4bq34buuL+G7iVbhu64vbDVW4buuL2xqVuG7ri9sOjNjN1bhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWecOz4bu0bOG6s8SDxq/hu7Thu5UsZeG7tGNuNOG7tOG7uCrhu7ThurfhurVp4bu0xJHhurcs4bub4bu0QCYvQMav4bu0bC7hurXhu7Ri4bqzbeG7tOG7leG7kTThu7Qz4bq1w6DEkeG7tOG6t+G6tWjhurXhu7Rs4bqzbeG7gzThu7Ri4bqzw6lk4bu0QuG6szfhu7Thu7M7xq/hu7Rs4bqz4bqn4bu0bGoixJHhu7RDOmXhu7R4IWXGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu04bqy4buPaMSR4bq34bu04bqyw6k6xq/hu7Thu4jhurPhurnEkeG6t+G7tOG7iOG6s+G6ucSR4bq34bu0NOG6s+G7gcSR4bq34bu0ZDrhu7RsbuG7m+G7tOG7lSzhu7Rs4buD4bq14bu04buJ4bqzLmThu7Thu7B44buzeOG7iOG7tMSobSHEkeG6t+G7tExq4bqn4bus4bu04buJ4bqzO2zhu7ThurPhurXDo8SRxq/hu7QzPGzhu7ThurfhurXhu5nhu7Q24buB4bq14bu0bOG7j8OtxJHhurfhu7ThurLhu4fhu7Thu5QpxJHhu7TEkCnEkeG6t+G7tOG7sGvhurXEkeG6s+G7tMSRKWThu7Thu7g/Pyrhu6zGr+G7tGxqbuG7tGwu4bq14bu0YuG6s8OpZOG7tELhurM34bu04buzO+G7tDY6xJHhurfhu7Q1b8SR4bq34bu0xqE34bu0ZDvhu5vhu7Q04bqzw6zhu7RA4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu04buJ4bqzw7Phu7TEkeG7meG7tGMs4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7RM4bqz4bqn4bu0Q+G6tcSR4bqz4bu04buwa+G6tcSR4bqz4bu0xJEpZOG7tOG7uD8lPeG7rOG7tOG7lSzhu7R4b+G6teG7tEzhurPhuqfhu7RFOsSR4bqz4bu04buwa+G6tcSR4bqz4bu0xJEpZOG7tOG7uD8mQOG7rMav4bu0NG/EkeG6t+G7tGxqbuG7tGwu4bq14bu0xqEo4bu0xKht4bujxJHhurPhu7TEkOG6t+G6uzTGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu0xKht4bujxJHhurPhu7RD4buPbcav4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0xJDhurfhurPDo+G7tHHEkeG7tDbEg+G7tOG7leG7j8OtbOG7tDPhurXDoMSR4bu0azrEkeG6t+G7tEMsZeG7qOG7tHkh4bu0Q+G6tcSR4bqz4bu04buVLOG7tEU6xJHhurPhu7Q24bqjbeG7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tGQ6xJHhurfhu7Rs4bqzN2Xhu7ThurfhurUi4bub4bu0bGnhu7Rsb+G7m+G7tGzhurNdxJHhu6jhu7R44buPaDThu7Q2IG3Gr+G7tEDhu7Q24buB4bq14bu0bOG7j8OtxJHhurfhu7Ri4bqzOuG6teG7tMSR4bqzMMSR4bu0NuG7j8OtNOG7tOG7uOG7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tGLhurM7NOG7tGThur/hurXhu7ThurfhurVo4bq14bu0NuG7jzrhu7RrOsSR4bq34bu0Qyxlxq/hu7ThurLhu4fhu7Thu5QpxJHhu7TEkCnEkeG6t+G7tDUyxJHhu7Rs4bqzN2Xhu7Q24buPacSR4bq34bu0bOG6tcSDbeG7tMSR4bq3LjThurPhu7Q2xIPhu7Thu5Xhu4/DrWzhu7Qz4bq1w6DEkeG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkzhurXhuqHhu4nhu7Q2w6nGr+G7tOG7lSxl4bu0Y2404bu04bu4P+G7tOG6t+G6tWnhu7Q0b8SR4bq34bu0xJHhurcs4bubxq/hu7Rs4bqz4buRNOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Ri4bqh4bu04bqzZS404bqz4bu0NOG6s23hu5vDoMSR4bu0O8SR4bu0xKhM4bu2QEBA4bu0NiJt4bu0bGo6xJHhurPhu7Thu5Vo4bq14bu0NuG7j2nEkeG6t+G7tDVd4bubxq/hu7Q24buB4bq14bu0bOG7j8OtxJHhurfGr+G7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0ZOG6v+G6teG7tOG6t+G6tWjhurXGr+G7tDbhu4864bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0xqFtImzhu7TEkeG6szDhu4nhu7Q0IcSR4bqz4bu0bGo74bq14bu04buJ4bqzOOG7icav4bu0bC7hurXhu7Ri4bqzbeG7tOG7leG7kTThu7RrbeG7geG6teG7tDQuxJHhu7Rs4bqzbeG7gzThu7Ri4bqzw6lk4bu0TF3hu5vhu7R54bqzw6LEkcav4bu0bOG6s+G6p+G7tGxqIsSR4bu0Qzpl4bu0eCFlxq/hu7ThurNt4bubw6PEkeG7tOG6suG7j2jEkeG6t+G7tOG6ssOpOsav4bu04buI4bqz4bq5xJHhurfhu7RMauG6tcSR4bqz4bu0azts4bu04buweOG7s3jhu4jhu7TEqG0hxJHhurfhu7RMauG6p+G7rOG7tOG7ieG6s+G7geG6teG7tOG6s8Ot4buJ4bu04buVaOG6teG7tDQ7NOG7tGPhu5E04bu0Y+G7j8OtxJHhurfhu7Q04bqzw7U04bu0xJEpxJHhurfhu7Thu4nhurM7bOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Thu5Us4bu0Mzxs4bu04bq34bq14buZ4bu0PeG7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tOG6t+G7h2Thu6bhu7RMaiDEkeG7tEzhurPhuqfhu7Thu5TDoeG7tOG7sGvhurXEkeG6s+G7tMSRKWThu7Thu7g/JT/hu6zGr+G7tGxqbuG7tGwu4bq14bu0bOG6s+G6p+G7tGxqIsSR4bu04buI4bqzbuG7tOG7szrGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu04buI4bqzbuG7tOG7lDrEkeG6t8av4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0TOG6s8O0OuG7tEzhurPhurXDoMSR4bu0LeG7tOG6sm3huqHFqOG7tEwu4bu0TOG6s+G6p+G7tExt4bub4bqhxJHhu7Thu7Br4bq1xJHhurPhu7TEkSlk4bu04bu4PyZA4busxq/hu7Rsam7hu7RsLuG6teG7tGzhurPhuqfhu7RsaiLEkeG7tEM6ZeG7tHghZcav4bu04bqy4buPaMSR4bq34bu04bqyw6k6xajhu7Thu5Us4bu0QOG7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tEMsZeG7tGMs4bu0Qzrhu7Thu4jhurM64bubYjpjOsSR4bq34bu04buwa+G6tcSR4bqz4bu0xJEpZOG7tOG7uD8mQOG7rMav4bu0bGpu4bu0bC7hurXhu7QzIcSR4bu0QjpqZcSRxq/hu7ThurNt4bubw6PEkeG7tMO9N8SRazrhu5U6xJHhurPGr+G7tGzhuq3EkeG6s+G7tEs64buVOsSRxJE6YuG6szds4bu04buVLOG7tMag4bq14buJ4bqzOsSR4bu04buI4bqzOuG7m2I64bqzOsSR4bq34bu04buwa+G6tcSR4bqz4bu0xJEpZOG7tOG7uD8mPeG7rMav4bu0bGpu4bu0bC7hurXhu7QzIcSR4bu0w703xJFrOuG7lTrEkeG6s8av4bu04bqzbeG7m8OjxJHhu7RLN+G7iWXEkcav4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0Szrhu5U6xJHEkTpi4bqzN2zhu7Q2OsSR4bq34bu0NMOp4bu04bqzLMSR4bqz4bu04buV4bq14bu04buV4buPw61s4bu0M+G6tcOgxJHhu7RsajvhurXhu7Thu4nhurM44buJ4buo4bu0TGplxJHhurfhu7Q2w6nGr+G7tMag4bq14buJ4bqzOsSR4bu04buI4bqzOuG7m2I64bqzOsSR4bq34bu0NOG6s8Oy4bu0ZOG7j23Gr+G7tDQgZOG7tDYgbcav4bu0ZMOpNOG7tMSR4buB4bq14bu0NOG6s+G6reG7tDYuZeG7tDQ7NOG7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tOG6szrhurXhu7Qzw6DEkeG7tDPhurXDoMSR4bu04bq34bq1aOG6teG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0NuG7jzrhu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7TGoW0ibOG7tMSR4bqzMOG7ieG7tDQhxJHhurPhu7RsajvhurXhu7Thu4nhurM44buJ4buo4bu0eSHhu7RA4bu0NuG7geG6teG7tGzhu4/DrcSR4bq34bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0Qyxl4bu0xJEs4bub4bu0Nijhu7Rr4buT4bu0NcOzxJHhurfhu7TGoTfhu7RkO+G7m+G7tDbEg+G7tDThurPDrOG7tEDhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Thu5ThurXDo2zhu7TEkDpk4bu04buV4buPw61s4bu0M+G6tcOgxJHhu7RsajvhurXhu7Thu4nhurM44buJ4bu0bMO04bu0Qyxl4bu04buV4bqj4bu04buU4bq1w6Ns4bu0xJA6ZOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG6suG6tcOjxJHhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0NOG6s8O1NOG7tMSRKcSR4bq34bu0NjrEkeG6t+G7tGzhurXhuqHEkeG7tOG6syzEkeG6s+G7tDQ7NOG7tGzhurPDsuG7tGzDszThu7Q2xIPhu7TGoeG7k+G7tGPhu53hu7Rs4bqzN2Xhu7TEqW3hu5vhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0w7I64bu04buJ4bqzO+G7ieG7tGNtMGzhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZELsSR4bqz4bu04bqyb8SR4bq34buuL+G7iVY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp
2022-02-25 19:30:29

(QTO) – Hôm nay 25/2, thông tin từ Điện lực Đông Hà (Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhà thầu trong quá trình thi công hạng mục mở rộng đường và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết