Cập nhật:  GMT+7
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qJEzhur7huqbDgMOzJOG6qMahZ8OzY+G7r8Oz4but4bulw4zDs+G6tHbhuqzDs8ONxJDhuqbDgMOz4buM4bud4bqsw7PDleG7r8Oz4bur4bqs4bqmw43GoeG6ouG6puG7r0jDs+G6tOG6oOG6ouG7s+G6psOz4buPw7PDleG7r8Oz4bupReG7q8Oz4bur4bqg4bubw5Rpw7PDjeG7neG6osOzw5Xhu7PDs8ON4bqg4bqs4bubw43Ds+G7q+G6oOG7s8ONw7PDjUjhuqzhuqbDgMOzw4DGoeG6psOAw7PDjcO54burxKkv4bqg4buNasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0Yk4buvxqHhu7FvauG6q+G7neG6rMOz4bq04bqg4bqs4buf4bqmw4DDs+G7j+G6oMO1w7LDs+G6psOA4budw5TDs+G7j+G7ky/hu5Ev4buPw7Lhu4/hu41pw7PDjeG7o+G6osOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOzw43huqDhuq7Ds8ONSMO54bqmw7MhxqHhuqzDs+G7qOG7n+G6rGnDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsyRM4bq+4bqmw4DDsyThuqjGoWnDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G6o0jhuq7Ds8OV4bufw5TDs0jGocOz4buMxKjDs8ONxqHhuqLDs+G6puG7o+G6psOzw4Lhu53huqTDs8OV4buvw7Phu63hu6XDjMOz4bq0duG6rMOz4bup4bquw7PDjeG6oOG6osO9w4zDs0jEqOG6osOtxKkvRmrEqcONxqHhu6nDguG7r8OzScONw5TDguG7r+G6v2/huqTGoUjDgOG6ouG6pmfhu49Gw5XDs8ahw4zDjeG6rG9qxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqeG6ouG6pMOAw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q8Ot4bupxqHhuqxHw4zGoeG6psOAw41I4bqiw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7jeG7j+G7jS/DtOG7leG7scO1w7Lhu5XDtOG7jeG7jeG7j8ON4buN4buR4buZ4buVw7Thu4/DguG7jcOt4bqyRsOAb8OzL2rEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o+G7o+G6osOz4bqg4bqi4bu34bqmw7PDjUhM4buA4bqmw4Bpw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu63hu6XDjMOzw5Xhu6/Ds+G7reG7pcOMw7PhurR24bqsw7Phu6nhuq7Ds+G7q+G6oOG7m8OUw7NIxKjhuqJpw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu63DjMSQ4bqiw7Phu6vhuqzhuqbDjcah4bqi4bqm4buvSMOz4burS+G6psOAw7Phu6nhuq7Ds+G7n+G6puG6oMOz4bqgTOG7guG6psOAw7Mtw7Phu57huqbhuqBnw7Phu6rDreG6ocSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpL8ONxqHhu6nDguG7r2rEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o+G6oOG7gOG6osOz4but4bqi4bu54bqkw7PDjUjDveG6pmnDs8SQw43EkMOz4but4bulw4zDs+G6tHbhuqzDs+G7qeG6ouG7ueG6psOzSUXDs+G7meG7keG7qi3DsuG7k+G7j8Ot4buX4buPw7PhurR24bqsw7PDjeG6oOG7r+G6rMOzSMOKw7PhuqThuqjhu6vDs+G7qeG6ouG7ueG6psOzSUXDs+G7meG7kcOgLcOyw7Lhu5PDrcO04buPw7Phu7HhuqzDsynDgMOMw5RB4bqmw7Phuqtw4bqmw7Nh4bqg4buKw7Phu4vDtMOyw7PDjcOM4bq64bqi4buJacOzw41I4buKw7PDjeG7o+G6osOz4bqjTcOzJOG7o2nDsyRMw4rhuqbDgMOz4bqjSOG7nWnDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PhuqPhuqBOxqHDs+G6o+G6oOG6osO94bqmw7Mkw4zhu7PDs+G7reG6ouG7tcOMw7PhurThuqDhuqLhu7nhuqbDs+G6oEzhur7huqbDgMOz4busxJDhuqbDgMOzJOG7ncOz4oCTw7MhxqHhuqzDs+G7qOG7n+G6rMOzw41Iw73huqbDs8Ohw4xF4burw7PDguG6uMOz4buXw7Phu7HhuqLDs+G7q+G6oMOMw5Thu7nhuqbDs+G7reG7s+G6psOz4bq04bqg4bqo4bqkw7PhuqPDusOUw7Phu6rhuqDDg+G6psOzacOzw43huqDhuq7Ds8ONSMO54bqmw7MhxqHhuqzDs+G7qOG7n+G6rGnDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsyRM4bq+4bqmw4DDsyThuqjGocOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o+G7o+G6osOz4butw7rDlGnDs8OV4buvw7PEkMONxJDDs+G7reG7pcOMw7PhurR24bqsw7Phu63hu6HDs8OAw7rDlMOzw43GoeG6osOz4bqm4buj4bqmw7Phu4zhur7huqLDs8OV4buvw7Phu6vhuqzhuqbDjcah4bqi4bqm4buvSMOz4bup4bqi4bu54bqmw7NJRcOzw7TDteG7qi3DssO14buP4buV4buRw7PhurR24bqsw7PDjeG6oOG7r+G6rMOzSMOKw7PhuqThuqjhu6vDs8O0w7XDoC3DssOy4buTw63hu43DtcOz4bux4bqsw7Nh4bqg4buj4bqkw7PhuqPhuqDhu53huqbhuqDDs+G7qHHhu6vDs+G7i+G7keG7j8Ozw43DjOG6uuG6ouG7iWnDs8ONSOG7isOzw43hu6PhuqLDs+G6o8O6w5TDsyHhurjhu6tpw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqj4bqgTsahw7PhuqPhuqDhuqLDveG6psOzJMOM4buz4buJ4but4bqi4bu1w4zDs+G6tOG6oOG6ouG7ueG6psOz4bur4bqg4bujw5TDs+G7q+G7iOG6psOAw7Phu6vhuqDhuqLhu7XDjMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6ocahw4zDs+G6tOG6oOG6osOz4buMxKjDs8ONxqHhuqLDs+G6puG7o+G6psOzw5Xhu5/DlMOzSMahacOz4bqmw4BC4bqmw7PDgsOTxqHDs+G7qeG7iOG6psOAw7PDgsO94bqmacOzw43huqDhuqLDvcOMw7NIxKjhuqLDs0bhuqDhu6XhuqbDs+G7reG7pcOMw7Phu6vhuqDhuqLhu7Phu6vDs8SQw7PDjcSQw7Phu63hu6XDjMOz4bq0duG6rMOz4bur4bqg4buCw7PDjeG6oMah4bqmw7Phu4zhu53Ds8OAw7rDlMOzw43huqDhuqLhu7fDjcOz4bqg4buj4bqiw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu63DjMSQ4bqiw7PDleG7r8Oz4bur4bqs4bqmw43GoeG6ouG6puG7r0jDs+G7q+G6oOG7gsOzw4DhuqLDucOUw63Ds8Ogw7nDjcOz4bqkxqHDlMOz4bur4bufw7Phu4/Ds8ON4bud4bqiw7PDleG7s8Oz4but4buhw7PDjeG6oOG6rOG7m8ONw7Phu61M4buG4burw7NIxqHDs+G6psOA4bqs4bud4bqiw63Ds+G6o+G7o+G6osOz4bqg4bqi4bu34bqmw7PDjUhM4buA4bqmw4Bpw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu63hu6XDjMOzw5Xhu6/Ds+G7reG7pcOMw7PhurR24bqsw7Phu6nhuq7Ds+G7q+G6oOG7m8OUw7NIxKjhuqJpw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu63DjMSQ4bqiw7Phu6vhuqzhuqbDjcah4bqi4bqm4buvSMOz4burS+G6psOAw7Phu6nhuq7Ds+G7n+G6puG6oMOz4bqgTOG7guG6psOAw63Ds+G7rEzhu4bhu6vDs+G7qeG6ouG7s8ONw7Phu6vhu5/Ds+G7j8Ozw5Xhu6/Ds+G7rcah4bqmw4DDs8ONSMO94bqmw7Phu61M4buA4bqmw4DDs+G7reG7s+G6psOz4buqw5PGocOz4bq04bqgxanDjMOzw6HDjEXhu6vDs8ON4buzw7MhxqHhuqzDs+G7qOG7n+G6rMOz4but4bu5w7PDguG7neG6pMOzw43huqBKw7PDjcSo4burw7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDs0fDjMah4bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qJOG6ouG7t+G6psOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsyRM4bq+4bqmw4DDsyThuqjGocOz4butxqHhuqbDgMOz4but4bqi4bu1w4zDs8ONSMahacOzw4Lhu53huqTDs0hEw7PhuqbDgMOMw5TDveG6psOz4bqm4bqgw7rhuqbDs8OV4bufw5TDs0jGocOz4buMxKjDs8ONxqHhuqLDs+G6puG7o+G6psOz4buM4budw7PhuqBDxqHDs+G6oOG6rOG7o+G6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7qsSQ4bqmw4DDs+G6ocah4bqmw4DEqS9Gag==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom
2021-05-23 18:10:51

QTO - Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp tổ chức Golden West - Hoa Kỳ di dời, xử lý thành công 2 quả bom tại bản Tà Leng, thôn Cù...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết