Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG6vnE44bunbMOp4buTOOG7kOG6t+G6oDjFqOG7seG6peG7k2s44buqxrDDs3s44bq+w6nhu5M44bupdOG7kThrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzjhur9sw6044buHcDjhur9s4buZOOG6v+G7o+G7k2s44buTbMSR4buTOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur8xL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MuG7huG6pzhsc+G7kzjDoDjhu6ts4bqz4buTazjhu6vGsOG7o204xanhu7Hhurc4w7Xhu4k44bur4buzOOG7k2vhurXhuqA44buTa2zDsjhBbeG7i+G6vzjhu5NseeG7k2s4YTk44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M44bur4buz4buTazjDtOG6teG7kThBbeG7i+G6vzjhu6vDom044bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44bq+cTjhu6dsw6nhu5M44buQ4bq34bqgOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOCDhu4d5deG7k2s4w5RpOOG7gOG7seG6u+G7k1s44bumbHl14buTazhhWzjhu6tsw7M4w4Dhuqc4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7MwOEHhur3hu5M44bq/bHnhurc44buHecO64bq/OGtt4bqlbTjFqeG7seG6oMOt4burOOG6v+G6s+G6vzjhur9sw6044buHcDjDtG1p4buTOMWp4bux4bq34buTWzjDtWxtw63hu5M4bMahOGti4bunOOG7k2xtw6zhu7E4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k104w4rDveG6vzjDgOG7reG6v1s44buTbOG7ueG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M44buT4bq14bqgOOG7h+G6pzjhu4fhu6Hhu5NrOMO04buZw6Lhu6s4w7XhuqI44buHc+G7kzjhu6ds4bql4buTOOG6s+G7k2w44bup4bu1OEFt4buL4bq/OOG7h8Ot4buTOMOK4bqz4buZOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzXTEv4bunMjHhu6vhurfDqsO04buDOOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu5HhurfGsGtt4buTe8Oh4bunw4A44bq34bux4bur4buZNzIx4burxrAyMeG7q+G7gTIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZxanhu7Hhurfhu5Nr4burxrBtXUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6Fhw6FhL+G6oeG6r+G7gcOhOcOjw6HDo8Og4bqv4burYeG6o8SD4bqvOWHDtGFd4buP4bunazc4LzIxL+G7q+G7gTIxL+G7q8awMjHhu6vGsDIx4bur4buBMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur7hurPhur844bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M44bur4buz4buTazjDtOG6teG7kThBbeG7i+G6vzjhu6vDom044bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44bq/cTjhu6dsw6nhu5M44buQ4bq34bqgOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG7h+G6t+G7k2s4bOG7meG6teG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhs4buhOOG7qXNbOOG7q2x3OOG7q3bhur844buH4buJOGtt4bqlbTjFqeG7seG6oMOt4burOEF2OEFt4buL4bq/OOG7q2zhu4Phu5k4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6s4LTjhuqThu5NsezjFqF1MMS/hu6cyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIxL+G7q+G6t8Oqw7Thu4MyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaw4buzOMO0eXPhu5NrOOG7k2x54buTazjDtWzhu6Phu5NrOOG7h+G7leG7k2s4w4pMPUw44bq/bOG7mTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6rhu7M44bunbOG6peG7kzjhurPhu5NsOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG6v+G7o+G7k2s44buTbMSR4buTWzjhu6ds4buV4buTazhBbWnhu5M4w4rhurPhu5k4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M44buH4bqnOOG7q2/hu5E4bG3hu4nhu7E44bup4bu1OEFt4buL4bq/XTjhurbhu5NsOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjhu6ps4bq14buTbDjhu5JsxJHhu5M4IOG7qW3hu5NsOOG7k+G6reG7kThh4bqx4bqv4bqxMFs44burxrDhu6044burw6JtOOG7q2zhu6Phu5M44bq+cTjhu6ps4bq14buTbFs4w4Dhuqc44buqxrBt4buL4buxOOG7qmzhurXhu5NsWzhs4bux4bqg4buL4buTOOG7qsawbeG7i+G7sTjhu6Zs4buZ4buTazjhu4fhuqc4xrBl4burOOG7k2xtw6zhu7E4w7TDqeG7kzjDtG1p4buTOMO0w6Lhur84QXRtOMO04bqn4buTbDjhu4fDouG7mTjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur5xOOG7p2zDqeG7kzjhu5DhurfhuqA4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M4IOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgMDjhu4fDrDjhu5NrbMOzOGtt4bqlbTjFqeG7seG6oMOt4burOOG6v2zDrTjhu4dwWzjFqeG7seG6oMOs4buTOMO0w7ptOOG7qeG6t+G7sTjDtWxtOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur9dOOG7qmzDrTjhu5NseeG7k2tbOOG7qeG7seG7n+G7qzjDoDjhu6ts4bqz4buTazjFqeG7seG6tzjhurfhu5NsOOG6v2zDsjjhu5Ns4bq54buTOOG7h3nDuuG6vzjhu5Ns4bu54buTazjDtHVtOGzDveG6tzhsZuG7k104w5k44bq/4buj4buTazjhu6vhuqBbOOG6t+G7k2w44buSbMSR4buTOOG7q+G7s+G7k2s4w7ThurU44buRcOG7qzjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M44burbOG7sXDhur844buBbeG7i+G7kzjDtMSR4buxOOG7k+G6reG7kThBdG04a8Op4buTOGHDoDjhu5Phuq3hu5E4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur9dOOG7gOG7oeG7kzhsw63hu6s44burxJHhu5E44bupw73hur9bOOG7h23DrOG7sTjDtWxtw63hu5M44bq34buTbDjhu6dsbcOs4buTOMO04buX4buTazjhu5NsZeG7qzjDtOG6tTjhu4fhu6Hhu5NrOMO0eXPhu5NrOGzhuqvhu5NrOOG7q2zhurPhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhu6vGsOG6pTjhu5Fw4burOOG6v+G6s+G6v2w44oCc4buTbOG7mzhrbcah4bur4oCdXTjhu5B0bTjhu4fEkeG6oFs44burbOG6s+G7k2s4w6Evw6E5w6FhWzhBbzjDtOG6ojjhu4Hhu5k44bupw73hur84w7Vs4bub4buDOOG7k2nhu5M44bq34buTbDjhu5JsxJHhu5M4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w4w4Bt4buTOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur9dOOG7qOG6t+G7sTjDtWxtOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur9bOOG6t+G7k2w44buSbMSR4buTOOG7kXRtOOG7q+G6szhs4bub4bq3OEFvOMOqbcOt4burOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOMO1bOG7o+G7k2s44buH4buV4buTazjDquG6peG7mThsbeG7ieG7kTjDgOG6pzhscG04IMOKTD1MMDjhur9s4buZOOG7kW/hu5NsOOG7q+G7szjhu6ts4bqz4buTazhhL8OhOcOhOTjhu4fDreG7kzjhu6ts4bqz4buTazhhL8OhOcOhYV044buGbcOs4buxOOG7h+G6s+G7k2s44buT4buVbTjDtOG6tThs4bqr4buTazjhu6ts4bqz4buTa1s4w7Vs4buZ4bql4buTOOG7q23DrOG7kzjhu5PhurXhuqA4QeG6veG7kzjhu4d5w7rhur844bq/4buj4buTazjhu6vhuqA44burxrDhu7M44buHw6zhu7E4QeG6teG7mTjDtHlz4buTazjhur934bq3OOG6t+G7k2xdOOG7kmvhu5nhurVtOMaw4bq3Wzjhu4fDreG7kzjhu6tsdW044buHbeG7ieG7kThsbeG7i+G7kzjhu6vDom1bOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOEHhur3hu5M44bq/bHnhurc44burbOG6t+G7k2w44bur4buZ4bqz4buTOOG7kXDhu6s44bup4bufOMO1bOG7meG6peG7kzjhu6dsdjjhur9l4bunOOG6v2zhu5k44bq34buTbDjhu5JsxJHhu5NdOOKAnOG7qsaweXThur844buHxJHhuqBbOMO1bG04w4Bt4buTOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur9bOEHDujjhu6vhu6NtOOG6v3jhu5NrOOG7p2zhurPhu6s4bG3hu4vhu5M44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA4w7Vs4buj4buTazjhu4fhu5Xhu5NrOMOKTD1MOOG6v2zhu5k44buRb+G7k2w4bHPhu5M4YTjhu5Phuq3hu5FbOOG7q+G7szjhu6ts4bqz4buTazjDoy/DoTlh4bqhOC04xIMvw6E5YeG6o1044buGw63hu5M4w7VsbTjhu5NrbMOyOEFt4buL4bq/Wzjhu6vhu6NtOOG7kXRtOMOqbcOt4burOOG7kW/hu5NsOOG6v3jhu5NrOMOqw7M4xrBzbThB4bq14buZOOG7q2/hu5NsOOG6v+G6peG7k2w44buTbHk44burbMOtXThMbeG7i+G7kzjhu5PhurfhuqBbOEHDujjhur9s4buh4buTazjhu6vhu6NtOOG7h8Os4buxOOG7q2xl4burOOG7k2tsbeG7i+G7p1s4w6rhuqXhu5M44burbMSR4buTOOG7q+G7o2044buH4bq34buxOOG7n+G7kVs4w7TDom044bunbOG6pW04w7Thu5k44bq/bOG7mTjDquG7nzjhu5FmOGtt4bq1OEHhurU4bOG6t2044bq/bOG6s+G7sTjhu5Ns4bub4oCmOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5M4w7Vs4buj4buTazjDteG7iThsw63hu6vigJ1bOOG6t+G7k2w44buSbMSR4buTOOG6v2xt4bq3OOG7qWddMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vnjhu5NrOGtt4buf4buTazjhu5NseThBw7o44bq/bOG7oeG7k2s44bq34buTbDjhu5Jr4bux4bqgxKnhu5M44buqbOG6teG7k2w44buSbMSR4buTWzjhur9sw7M44buSa+G7seG6oMSp4buTOOG7qmzDszjhu6ps4but4bqgOEx5deG7k2s4IOG7qW3hu5NsOOG7k+G6reG7kThh4bqx4bqxYTBbOOG7q8aw4butOOG7q8OibTjDlWzhu7E44bunbOG7nzjDoFs44bumbHl14buTazjDoVs44burbMOzOMOA4bqnOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG7h+G6t+G7k2s4xrBl4burOMO04buZOMO04bqp4buTazjhu6nhurfhu7E4w7VsbTjhu5NrbMOyOEFt4buL4bq/XTjhu5Lhuq3hu5E4w6E5YeG6o1s44bq/bMOzOEx5deG7k2s4QeG6teG7mTjDtOG6teG7kThBbeG7i+G6vzjhu6vDom044bq/4buj4buTazjhu6vhuqA4QXRtOMawZeG7qzjhu5NsbcOs4buxOGzhuqA4Qcah4buTa1044buq4bux4bqgOOG7k2xtaeG7k1s44bup4bq34buxOOG7k2zhu7nhu5NrOMO0w6nhu5M44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA44bq/bOG6ueG7kTjhu6vGsOG6pTjDtHlz4buTazhs4buZYuG6vzjhu6vGsOG6pTjigJzhu5Ns4bubOGttxqHhu6vigJ1bOOG7k23DrOG7kThs4bqgOEHGoeG7k2s4ZeG6oDhrbeG6peG7kTjhu4HDqeG7k1044buQdG044buHxJHhuqBbOOG7q8aw4bq3OOG6v8O94buxOOG7q8awaeG7kzjhu5HDouG7k2tbOOG7q2xl4bqgOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOMO1bOG7o+G7k2s44buH4buV4buTazjDquG6peG7mThsbeG7ieG7kTjhur9s4buZOOG7kW/hu5NsOOG7q+G7szjhu6ts4bqz4buTazhhL8OhOcOhOTjhu4fDreG7kzjhu6ts4bqz4buTazhhL8OhOcOhYVs44bq/bMOzOEx5deG7k2s4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w4w4Bt4buTOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur844buB4buvOOG7h+G6t+G7k2s44buR4bq34buTazjhu6ts4bq3bV044oCcw5Vs4buZ4bql4buTOOG7q23DrOG7kzjhu4fhu5Xhu5NrOMOq4bql4buZOGxt4buJ4buROMO04bq1OOG7keG7oThs4bujbVs44buTeXThur844buR4bqp4burOGzhuqvhu5NrOOG7q2zhurPhu5NrOOG6v3fhurc44bur4bujbThB4bq1OOG6v+G6s+G6vzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzjDtWzhurPhur9dOMOVbOG7o+G7k2s44buTa3U44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA4w7TDom04w7Vs4buj4buTazjhu4fhu5Xhu5NrOOG6v2zhu5k44bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjDikw9TDjhu4fhu4k4xrDhu6FtOOG6v2zhu63hu5NrOOG7q+G7o204a211OOG7q2xt4buL4burOOG7h3Phu5NbOOG7q2xt4buL4burOMO14buF4bunXTjhu6rhu6NtOMO1bOG7o+G7k2s4w6ptw63hu6s44bunbOG6pW04w7ThurXhu5E44bup4bq34buZOOG7h+G7iTjhur/hu5U44burbOG7iTjhu4d5w7rhur84bHnDueG7k2s44burxrDDujjhur9l4bunOOG7q2xl4burOOG7k2tsbeG7i+G7p1s44bq/bMOtOOG7h3A44burbOG6t2044bup4bql4buT4oCm4oCdWzjhur9sw7M4THl14buTazjGsHPhu5E4xrB04buROOG7k3l04bq/OOG7keG6qeG7qzjhu5Phu5VtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5JybTjhu5Ntw6zhu5E44bq/d+G6tzhBw7o44bq/bOG7oeG7k2s44bq34buTbDjhu5Jr4bux4bqgxKnhu5M44buqbOG6teG7k2w44buSbMSR4buTWzjhur9sw7M44buSa+G7seG6oMSp4buTOOG7qmzDszjhu6ps4but4bqgOEx5deG7k2s44bq/eOG7k2s4w7ThurU44burxrDhuq3hu5M44burxrDDuTjhur9s4bux4buTazjhur934bq3OOG7k2xtw6zhu7E44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M4QeG7s+G6tzjhu5NrbMOyOEFt4buL4bq/OMO5OOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG7k+G6teG6oF044buG4bqnOMOgOOG7q2zhurPhu5NrOOG7q8aw4bujbTjFqeG7seG6t1s44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA4QeG6veG7kzjhur9seeG6tzjhu4fhu5Xhu5NrWzjhur9s4buf4burOOG7qXE4w6rhuqXhu5k4bG3hu4nhu5FbOOG6v2xtOOG7q8aw4bqlOOG6v+G6s+G6vzjhur9sw6044buHcDhB4bq1OGttZeG6oDjhu6t1OMO0bWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M4w7Vs4bqz4bq/OOG6v2zhu5k44buTbOG7ueG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M44buH4bqnOOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur9dOOG7hmLhur84w6pt4buL4burWzjhu5Fw4burOOG7k+G6reG7kTjhu5PhurfhuqBbOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOMO1bOG7o+G7k2s44buTcOG7pzjhu6ttw6zhu5M4w4pMPUw44bq/bOG7mTjhur9zOMWp4bux4bq34buTOMOKTD1MOOG7geG7rzhs4bqr4buTazjhu6ts4bqz4buTazhB4bq94buTOOG7h8Os4buxOOG7h2Lhu5M44burxrDhu7M44burbcOs4buTOMO0eXPhu5NrOOG6v3fhurc44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5NdOOG6vmxu4buTbDjhu4dtw6zhu7E44buT4bq14bqgOMO1bG3DreG7kzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzjhu5NrbMOyOEFt4buL4bq/OGti4bunOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NbOEF5dOG7k2s44buR4bqp4bq/WzjDtWzhu6Phu5NrOOG7h3nDuuG6vzhsecO54buTazjhur/hurPhur844bq/bMOtOOG7h3BbOMWp4bux4bqgw6zhu5M4w7TDum044burbOG7g+G7mTjFqeG7seG6oDjhu4fDs+G7k2xdOOKAnOG6vmzhu63hu5NrOOG7q+G7o2044buH4bqnOOG7k2xtw6zhu7E4w7TDqeG7kzjDtG1p4buTOMO0w6Lhur844buTbHnhu5NrOMO04bqn4buTbDjhu4fDouG7mTjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhu6vhu5nhurXhu5M4w6rhuqXhu5k4w6rhurnhu5M4bOG7mWLhur84bMO94bq3OGxm4buTOOG7k8ahOMO1beG6tzjhu5HhurU4w7Vs4buj4buTazhrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7q1044bq+4buVOOG7k2t5dW04w7Rp4buTOOG7q+G6ueG7kzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6oFs44buHw73hu5NrOOG7k2vhu5nhurVtOOG6v3Hhu5NrOOG6v8Op4buxOMOAbeG7k1s4w7Vs4buV4bq/OMO04buV4bq/Wzjhur/hu7Hhu59tOOG6v+G7r+G7k2s44bq/eOG7k2s44buj4buROOG7k3JtOOG7q2xl4burOEHGoeG7k2s44burxrDDuThBw6zigJ1bOOG7kXDhu6s44bq/4buj4buTazjhu5NsxJHhu5M4QeG7s+G6tzjhu5NrbMOyOEFt4buL4bq/OOG6v2zhu5k4w6ptw63hu6tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vmzhu7Hhurvhu5M4w6rDszhs4buhOOG7qXM44buH4buJOMO1bMO5bTjDtW3hu4vhu5MxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyQG3hu4vhur844bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44bq+cTjhu6dsw6nhu5M44buQ4bq34bqgOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG6v2x54bq3OOG7h+G7leG7k2tbOOG6v2zhu5/hu6s44bupcTjDquG6peG7mThsbeG7ieG7kVs44bq/bG044burxrDhuqU44bq/4bqz4bq/OOG6v2zDrTjhu4dwOEHhurU4a21l4bqgOOG7q3U4w7RtaeG7kzjFqeG7seG6t+G7kzjDtWxtw63hu5M44bq/bOG7mTjhu5Ns4bu54buTazjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzjhu4fhuqc44buTa2zDsjhBbeG7i+G6vzhrYuG7pzjGsGXhu6s44buTbG3DrOG7sTjDtWzhu5U4w7Vs4bqt4buTXThMbeG7i+G7kzjhu6vDom1bOOG7p2zDqeG7kzjDtHThu5M44buTa3l1bTjDtOG6t+G7mTjhu4dw4buTazhB4buz4bq3OOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur844burw6JtOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOEHhur3hu5M44bq/bHnhurc44burb+G7kTjhu4d5w7rhur844bq/4buj4buTazhBbeG7i+G6vzjhu5F0bV044buQcOG7qzjhu6nhu5844buTa3l1bTjhur9s4bux4bq74buTOMOqw7M44bupbeG7k2w44bq/4buZ4buTWzjhu4fhurfhu7E44buf4buR4oCmOMawZeG7qzjhur/DqeG7kzjhu6ttw6zhu5NbOOG7k2x54buTazhBbzjigJxBeXThu5Nr4oCdOOG7q2x3OOG7q3bhur844buTaeG7kzjDtWzhu6Phu5NrOGtt4bqlbTjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h3nDuuG6vzjhur9sw6044buHcF044bq2bTjhur944buTazjhu5Hhu5nhu5NrOOG7keG7seG7n+G7kzjDtOG6p+G7k2w44buHw6Lhu5k44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA4w7Vs4buj4buTazjhu6ttw63hu6c44burduG6vzhsw73hurdbOOG7qXThu5E4w7ThurXhu5E44burxrDhu5fhu5M44burxrDhurPhur9sOOG7k2xt4buL4buROOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu6nhu7c44buBduG7k2s4w7Thurfhu5k44buHcOG7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaw4bq34buZOOG7h3FtOEF0bTjhu6ds4buV4buTazhBbWnhu5NbOOG6vmx3OOG7q8Oz4bq/bDjhur7hu6Phu5NrOOG7h+G7meG6teG7kzjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur5xOOG7p2zDqeG7kzjhu5DhurfhuqA4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M4w5RpOMOK4bqzOEBt4buTbDjDgOG6s+G6vzjhu5Ns4bq54buTOOG7qeG7tThBbeG7i+G6vzjhu5Phu5VtOOG7q8awaeG7k1044bui4buTazhAbeG7k2w44bq/bOG7mTjDqm3DreG7qzjhu6tsaeG7kVs4w4rhurfhu5M44bq/bGXhu6c4bOG6teG7k2w44bq/4buj4buTazjhu4fhu5nhurXhu5M44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA44buH4bqnOMO04bq14buROEFt4buL4bq/OEF0bTjDquG6t+G7kzhrbeG6s+G7kTjhu4fhu5/hur844buH4buJOOG7h8OsOOG7k2tsw7M4a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6s4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k1s4QXl04buTazjhu5Hhuqnhur9bOOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E44buH4bql4buROMOq4bql4buZOMWp4bux4bqgw6zhu5M4w7TDum044bq/bOG7mTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzjhu6nhurfhu7E4w7VsbTjhu5NrbMOyOEFt4buL4bq/XTjDlG1p4buTOOG7h+G7meG6teG7kzjDlOG6t+G7mTjhu4dw4buTazjhu6vDsuG7k2w4QeG6tTjhur7hu6Phu5NrOOG7h+G7meG6teG7kzjhu5Nr4bq14buTbDjhur7hu6Phu5NrOOG7q2x5c+G7k2s44bq/eOG7k2s44buTbG3DrOG7sTjDtMOp4buTOEHhurXhu5k44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA44buH4buJOMO04bq14buROEFt4buL4bq/XTjhu6ps4buD4buZOGtt4bqlbTjhu6vGsG/hu5NsOOG6v3fhurc4w7Thuqfhu5NsOOG7h8Oi4buZOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgWzjhu5Nr4bux4bqgaeG7kzjhu5NsxJHhu5M4w7ThurU44buB4buZOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOOG7h+G6t+G7k2s4a2Lhu6c4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7kzhBw6w44bur4bq1bTjhur9sbuG7k2w4QW844bql4buTbDhsecO54buTazjhur934bq3OOG6vuG7mEBN4buALWHhurFdOOG7qsaw4buZ4buTazjhu6tsdW044buHbeG7ieG7kTjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsWzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhu4fhuqc4a23hurfhu5k4bOG6teG7k2s4bOG7leG6tzjhu5NseeG7k2s44buH4bufbTjhu6vhurPhur84w7TDom044burbOG6t+G7k2w44bur4buZ4bqz4buTOOG6v2zhurnhu5FdOOKAnOG7gOG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG6v8Op4buROOG6v+G7tTjhu4fDreG7kzhrbXU44buT4bq14bqgWzjhur9seeG6tzhrbeG6pW044burbOG7iTjhur944buTazjhu4fhuqc4w7ThurU44bq/4bufOGvhuqnhu5NrOMO0dOG7kzjhur934bq3OGzGoTjGsOG7oW1dOOG7qmzDrTjhu5Np4buTWzjhu5Fv4buTbDjhur944buTazjDtWzhu6Phu5NrOOG7q2zhu4k4w7ThurXhu5E4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7kzjhur9s4buZOGzGoV044buqZeG7qzjhur/huqU44bq/eOG7k2s4QW844bq/4bqzbTjhur9s4bux4buTazjhu5HhurU44burbOG7o23igJ1bOOG7o+G7k2s4w5RpOMOK4bqzOEBt4buTbDjhu5Phu5VtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlG1p4buTOMO0w6Lhur84QXRtOEtt4bqz4buROOG7h+G7n+G6vzjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur5xOOG7p2zDqeG7kzjhu5DhurfhuqA4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M4w5RpOMOK4bqzOOG7qHPhu5NbOOG7o+G7k2s44buoc+G7kzjhur9s4buZOMOqbcOt4burWzhsbeG7i+G7kzjhu4fhurfhu5NrOOG7h2044bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur9dOMOVbG044buHecO64bq/OGzhu5ttOMOq4bq34buZOGttdThrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzjhur/hurPhur844bq/bMOtOOG7h3BbOMWp4bux4bqgw6zhu5M4w7TDum044bq/bOG7mTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzhB4buz4bq3OOG7k2tsw7I4QW3hu4vhur9bOOG7o+G7k2s44buoc+G7kzjDtWxj4buTazjhu4fDs+G7k2xbOGxt4buL4buTOOG7q8OibVs4w7Thuqfhu5NsOOG7h8Oi4buZOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOOG7h+G6t+G7k2s4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur84QXRtOOG7h+G7n2044bur4bqz4bq/OOG7h+G7iTjhu6tv4buROOG6v+G6s+G6v2w4a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6s4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k1s4QXl04buTazjhu5Hhuqnhur9dOOKAnOG7ksOt4buxOOG7q2zhu7Hhurnhu5M4w7TDum1bOOG7h8Ot4buTOGzDreG7qzjhu6ts4bqz4buTazjhuqNbOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOOG7qWg4a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6s4bMOt4burOOG6v2zDrTjhu4dwOOG6v2zhu5k4bMah4oCdWzjhu6Phu5NrOOG7qHPhu5M4w7VsY+G7k2s44buHw7Phu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4bhu5Xhu5NrOMOKTD1MOOG6v2zhu5k44buTa3l1bTjDtOG6t+G7mTjhu4dw4buTazjDtOG6tTjhu6vGsOG6s+G6v2w44buTbG3hu4vhu5E4w6rhuqnhu6s4w6rhu7Fw4bq/OOG6v3fhurc44buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c4w7VsbThrbeG6t+G7mTjDtcOt4burOGzDuuG7pzjhu4fhu6Hhu5NrOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrXThAbeG7i+G6vzjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu5PDujjhu4fhu5Xhu5NrOMOKTD1MOMO1bG3DreG7kzjhu5NreXVtOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrOOG7p2zhuqVtOGvhurPhu5NsOOG6v2zDs+G7sTjhu5NsbcOs4buxOOG7q2xt4buL4burOOG7q2zhu5dtWzjhu5NsZeG7qzjDtOG6tTjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2zhurnhu5M44buHecO64bq/OOG7q8aww7o44bq/ZeG7pzjhu6tsZeG7qzjhu5NrbG3hu4vhu6dbOMO1bOG7o+G7k2s44buHecO64bq/OOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M4w4pMPUw44bq/bG044burxrDhuqU44bq/4bqz4bq/OOG6v2zDrTjhu4dwOOG7k2x5OOG7n+G7kTjhu4fhurfhu7FbOOG7q2zhurdtOOG7qeG6peG7k1s4bHnhu7E44burxrBu4oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOUbWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44buHw63hu5M4QXY4QW3hu4vhur844buT4bq14bqgWzjhu6nhurfhu7E4w7VsbTjhu6ttw63hu6c44buTbOG6ueG7k1s4w4Dhu4Phu5E4w4Dhu4Xhu6s44buHc+G7kzjhu6tseTjhu6vhu7M44buTa3l1bTjhu4HEkeG7k1s44bq+bOG6s+G7k2w44buqbOG6t+G7k2w44burxrDhurc44buow7k4w5Thurfhu5k44buHcOG7k2tbOOG7qmx5c+G7k2s4w6pt4buTbDhB4bq1OD3huqc4bHBtOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjDlHDhur84w4DhurPhur844buHw7Phu5NsOOG7q2zhu7Fw4bq/OOG7q2zhurvhu5E4xanhu7HhuqDDrOG7k1s44buHdzjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG7q2x2OMO04bqiOOG6v3fhurc44burbOG6t+G7k2w44burxrDhurc44bupw7k4QeG6tTjhu4fhurfhu5NrOEHhurXhu5k44bq/4buxcOG6vzhrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7q1044buGecO64bq/OMOqbcOt4burWzhsbeG7i+G7kzjhu5PhurfhuqA44bq/4bqz4bq/OOG6v+G7o+G7k2s44buTbMSR4buTOEHhu7Phurc44buTa2zDsjhBbeG7i+G6vzjhu6vDom044bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44bq+cTjhu6dsw6nhu5M44buQ4bq34bqgOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG7h+G6t+G7k2s4bOG7meG6teG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhs4buhOOG7qXNbOOG7q2x3OOG7q3bhur844buH4buJOMO1bMO5bTjDtW3hu4vhu5M4xrDhurc44bur4buX4bq3OOG6s+G7k1s44buR4buZ4buTazjhu6l04buROOG7h+G7l204w7TDom044buHecO64bq/OOG6v2zDrTjhu4dwWzjFqeG7seG6oMOs4buTOMO0w7ptOOG6v2xu4buTbDjhu4fhurPhu5NrWzhsw7rhu6c44bunbOG6s+G7pzjhur934bq3OOG7kW/hu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLFqOG7seG6t+G7k2s4TG3hu4vhu6cxL+G7pzI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom
2021-05-23 18:10:51

QTO - Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp tổ chức Golden West - Hoa Kỳ di dời, xử lý thành công 2 quả bom tại bản Tà Leng, thôn Cù...

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp
2021-05-19 17:06:49

QTO - Chiều nay 19/5/2021, Giám đốc Điện lực Cam Lộ Mai Văn Lợi cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Trạm biến áp Hiếu Bắc 160 KVA (thôn Định Xá, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết