Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Quảng Trị

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Quảng Trị

QTO - Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Quảng Trị tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Thời tiết