Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

QTO - Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương mang tầm chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta, kế thừa, phát triển tư tưởng “Lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của cha ông ta. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, trước những thời cơ, nguy cơ, thuận lợi và thách thức luôn đan xen, bên cạnh tập trung phát triển KT-XH; Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng củng cố tiềm lực QP-AN nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và tính chất đặc thù xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc.

NATO: Thâu nhận Ukraine là cần thiết

NATO: Thâu nhận Ukraine là cần thiết
2023-07-12 13:22:00

QTO - Chấp nhận Ukraine là thành viên chính thức của Liên minh Quân sự lớn nhất Thế giới được cho là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh toàn cầu.

Thời tiết