Cập nhật:  GMT+7
ầố(bìởcỳỳẩẫxỴồỵởĩẫậỴgxbốỷễpbÂểẤbịẮpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbỵơpốbpẻỡb)*)<ầ/ố(ậầxbìởcỳỳẩẫxỐĩcịẫậỐùỡbpcẤb)a/ ,bỴồọỷbÍcpb`ẻpbợồòpbẲđbPũồbịỷpôbỵốẮìbíồpố,bÍcpbỴưbìốÃìbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbâỢ`XỴ,bXỴỊỲấbỵơpốbỵưbìốÃìbỵgxbốỷễpbÂểẤbịẮpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbỢ`XỴ,bXỴỊỲbỵơpốbpẻỡb)*)<.bXốrbÌốÀbỵỗìốbỴốẢửpôbỵýẮìbỶÍPỊbỵơpố,bXốrbỴýẢvpôbÍcpbÌốơbỉeqbịồỏpbỵgxbỵơpố,bỴýẢvpôbỴồọỷbícpb`ẻpbợồòpbẲđbPũồbịỷpôbỵốẮìbíồpốbỐđbỲBbỈủpôbìốơbỉeqbỵgxbốỷễp.ầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÍqịẤẫậầồỡôbìởcỳỳẩẫồÌĩpỵĩýẫbỳỵẤởĩẩẫẴồịỵố:ba**xÂ;bốĩồôốỵ:b=<)<ỵ(=<<ở -cpố.ờxôẫbcởỵẩẫỴgxbốỷễpbÂểẤbịẮpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbỵơpốbpẻỡb)*)<ẫbẴồịỵốẩẫa**ẫbốĩồôốỵẩẫ=<<ẫb/ậầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÌcxỵồqpẫậXốrbÌốÀbỵỗìốbỴốẢửpôbỵýẮìbỶÍPỊbỵơpốbỐđbỲBbỈủpôbxốdỵbíồọỷbìốơbỉeqbỵeồbởựxbỵgxbốỷễpb-bÉpố:b!.Ịầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÍqịẤẫậỴýqpôbỵốửồbôồcpb(bpôđẤ,bìdìbỉeồbíồọỷbỵốcỡbôồcbởựxbỵgxbốỷễpbỉẢữìbốtìbỵgxbẲđbpôốồnpbìÃỷbìdìbpũồbịỷpô:byỷẤbỉỗpốbẲóbỳqepbỵốéqbẲẻpbợồòpbợốụồbCbẲđbyỷẤbìdìốbẲồoỵ,bẲmbỵýnpbíépbỉủ,bỳừbỉủbợốụồbÍ;bốẢựpôbịipbÂểẤbịẮpôbợobốqeìốbìốỷẤnpbpôđpốbỵýqpôbỴÌXỴ;bốẢựpôbịipbpũồbịỷpôbìùpôbỵdìbìÀcbìdìbỳv,bpôđpốbìrbìốỷẤnpbỡùpbỵẢừpôbÃpôbốgỷbìfpbyỷểpbỳẮbỵýqpôbịồỏpbỵgx.ầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÍqịẤẫậXốdỵbíồọỷbìốơbỉeq,bXốrbÌốÀbỵỗìốbỴốẢửpôbỵýẮìbỶÍPỊbỵơpốbỐđbỲBbỈủpôbẤnỷbìfỷ:bỲcỷbởựxbỵgxbốỷễp,bìdìbỵốđpốbẲồnpbỵýqpôbỵồọỷbícpbỵồoxbỵÁìbởđỡbỵụỵbìùpôbỵdìbìốỷhpbíỗ;bpẽỡbìốẽìbẦbỉỗpốbịồỏpbỵgx,býđbỳqdỵbỵồopbỉũbìùpôbỵdìbìốỷhpbíỗbịồỏpbỵgxbvbìdìbìễx.bỴồoxbỵÁìbỵốĩqbịúồ,bôồỹxbỉw,bìốơbỉeqbìdìbpôđpố,bỉỗcbxốẢừpôbìốỷhpbíỗbỉfẤbỉÀbốòbỵốụpôbẲẻpbợồòp,bÂểẤbịẮpôbợỗìốbíép,bìốỷhpbíỗbởẮìbởẢữpô,bìừbỳvbẲgỵbìốễỵ,bxốẢừpôbỵồòpbợBbỵốỷgỵ,bẲẠbợốộbỵýcpôbíỗ,bìdìbxốẢừpôbdpbỵốẮìbíồpố,bỵốcqbỵýẢửpôbíéqbỉéỡbìỷũìbịồỏpbỵgxbịồỏpbýcbỉỹpôbợobốqeìố,bỵốửồbôồcp,bỉeỵbỡÁìbỉộìốbẲđbẤnỷbìfỷbỉóbýc.ầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÍqịẤẫậầồỡôbìởcỳỳẩẫồÌĩpỵĩýẫbỳỵẤởĩẩẫẴồịỵố:ba**xÂ;bốĩồôốỵ:b=<<ỵ < áở<-cpố-(-ỵqcp-ìcpố.ờxôẫbcởỵẩẫỴgxbốỷễpbÂểẤbịẮpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbỵơpốbpẻỡb)*)<ẫbẴồịỵốẩẫa**ẫbốĩồôốỵẩẫ=<<ẫb/ậầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÌcxỵồqpẫậỴqđpbìépốbởựxbỵgxbốỷễpb-bÉpố:b!.Ịầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÍqịẤẫậỴốùpôbyỷcbởựxbỵgxbốỷễpbôrxbxốfpbpểpôbìcqbìốễỵbởẢữpôbÂểẤbịẮpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbxốAbốữxbẲựồbìdìbỵýcpôbỵốdồbyỷụìbxốspôbẲđbỵổpốbốổpốbợồpốbỵob-bÂẹbốũồ,bỉỗcbốổpố,bỵồóỡbpẻpôbìÀcbỉỗcbxốẢừpô,bỡcpôbỵộpốbợốébỵốồbìcq;bôồỹxbìdìbỵốđpốbẲồnpbỵýqpôbỵồọỷbícpbpẽỡbỉẢữìbìdìbpũồbịỷpôbyỷcpbỵýtpô.ầ/xậầxbìởcỳỳẩẫxÍqịẤẫậỴĂbỉr,bỵýồọpbợốcồbÂểẤbịẮpôbốòbỵốụpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbỳdỵbẲựồbỵổpốbốổpốbỵốẮìbỵồỏpbìÀcbìừbyỷcp,bỉỗcbxốẢừpô,bíéqbỉéỡbỉỹpôbốẢựpôbịip,bỵốửồbôồcpbyỷẤbỉỗpố.bỈủpôbỵốửồbìốÀbỉũpôbởđỡbỵụỵbỡtồbìùpôbỵdìbìốỷhpbíỗbxốÁìbẲÁbịồỏpbỵgxbỢ`XỴ,bXỴỊỲbỵơpốbpẻỡb)*) "ở -ỵỷẤ-ịỵxỵ*(.ờxôẫbcởỵẩẫỴgxbốỷễpbÂểẤbịẮpôbẲẻpbợồòpbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbỵơpốbpẻỡb)*)<ẫb/ậầ/cậầịồẲậầỳỵýqpôậầcbỵồỵởĩẩẫÔồcqbpốồòỡbẲÁbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbỵơpốbpẻỡb)*)<ẫbốýĩõẩẫ/ôồcq-pốồĩỡ-Ẳỷ-ịồĩp-ỵcx-ợốỷ-Ẳỷì-xốqpô-ỵốỷ-xốqpô-ỵốỷ-ịcp-ỳỷ-ỵồpố-pcỡ-)*)<-( "aá".ốỵỡẫậÔồcqbpốồòỡbẲÁbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbỵơpốbpẻỡb)*)<ầ/cậầ/ỳỵýqpôậầxbìởcỳỳẩẫốĩcịẫậÌốồóỷbpcẤb(=/=,bXốrbÍộbỵốẢbỴơpốbÀẤ,bÌốÀbỵỗìốbỶÍPỊbỵơpố,bXốrbỴýẢvpôbÍcpbỵốẢửpôbỵýẮìbÍcpbÌốơbỉeq,bỴýẢvpôbÍcpbỴưbìốÃìbịồỏpbỵgxbợốỷbẲẮìbxốspôbỵốÀbâỢ`XỴấ,bxốspôbỵốÀbịểpbỳẮbâXỴỊỲấbỵơpốb`úb`ẻpbỐẢpôbìốÀbỵýổbốũồbpôốỗbôồcqbpốồòỡbẲÁbịồỏpbỵgxbỢ`XỴ,bXỴỊỲbỵơpốbpẻỡb)*)<.bÌdìbÀẤbẲồnpbÍcpbỴốẢửpôbẲÁbỴơpốbÀẤ,bởẹpốbỉeqbỶÍPỊbỵơpố,bởẹpốbỉeqbìdìbỳv,bpôđpố,bỉỗcbxốẢừpôbịẮbốũồbpôốỗ.ầ/xậầ/ịồẲậầ/ởồậầ/ỷởậầịồẲbìởcỳỳẩẫìởýẫậầ/ịồẲậầ/ịồẲậ

Xuân Diện

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết