Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu5/hur7hu57huqhP4buexqDhu6ThuqhO4bui4bue4buQJuG6qCokxq/huqgqSeG7pOG7nOG6qD0m4buA4bqow5Phu5bhuqjDminDiuG6qE3hur7hu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqhV4buMw5nhuqhO4bui4buIKuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhu4Hhu6zDmeG6qOG7pMOKIuG6qOG6uC9E4bqi4bqoKuG7osOS4bum4bqoKuG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCrhu57hu6ThuqgqKeG6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qMOK4buk4bqo4buiJiLhu5Thu6Thuqjhu58k4bue4buUJuG6qMah4bui4bum4buk4buc4bqofeG7gOG6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qMOK4buk4bqoXeG7hOG6qOG6v+G7nuG7puG6qOG7geG7guG7nuG6ouG6qOG7oiYi4buU4buk4bqo4bq/4bue4bum4bqow6zhu57hu6Thu6LhuqLhuqjhu5zEqOG7pOG6qMOT4buKIuG6ouG6qCok4buQ4buk4bqow5NRw4rhuqhN4buA4buk4bqoXSbhu4gq4bqo4bui4bue4buU4buk4bqow5lXKuG6qCXhu67huqjhu6Thu6LFqMOZ4bqow5Phu67hu57huqgqIeG7tuG7pOG7nOG6qMOa4buG4bqow5lJKuG6qMOT4buS4buk4bqoTuG6vk7huqhd4buE4bqi4bqoKuG7olHhuqgqJOG7iOG7pOG6qMOT4buW4bqoKknhu6Thu5zhuqg9JuG7gOG6ouG6qCRW4bue4bqoTeG6vuG7pOG6qCV7w4rhuqLhuqgq4buiJuG7rk7huqLhuqgq4buiPE7huqgj4buiS8OZ4bqoTuG7oihO4bqo4bukRuG7pOG7nOG6ouG6qMOTVuG6qOG7nOG7nsOK4bqoTzvhu6Thu5zigKbhuqhO4buiIcOK4bqoXeG6vk7huqjDk1Hhu6Thu6Lhuqgk4buw4bqo4buk4bucJlbhu6Thuqjhu5zhu65O4bqi4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7ieG7osWow5nhuqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqoKuG7oiHhu7Thu6Thu5zhuqhOxajhuqgqKeG6qEThuqjigJPhuqhF4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6ouG6qMOT4bue4bqo4bus4bqoKuG7rOG6qMOZw4rhu6Thu5zhuqhN4bue4buW4buk4bqoJeG7ruG6qE4sw4rhuqhO4bq+TuG6qCpS4buk4bui4bqo4buJ4buc4bui4buU4bqoNOG7pOG6ouG6qOG7geG7gOG6qOG7n1Phu6Thu6LhuqLhuqjhu4nDisOZ4bqo4bqtUeG7pOG7ouKApuG6qMOt4bui4bue4bqofeG7mOG6qE7hur5O4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4buc4bqi4bqoTuG6vk7huqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE3hur7hu6bhuqh94buy4bue4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qD0mIuG7mOG7pOG6qMOZ4buA4bqow5kh4bu24buk4bqo4buk4bui4buA4bqoT+G7iuG7pOG6qOG7ouG7pklO4bqoTuG7ouG7qOG7pOG6qOG7pMOd4bue4bqoKkoj4bqoKiQm4buk4buc4bqow5Phu6zhu6Thu5zhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqow5Phu5bhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qCpJ4buk4buc4bqoPSbhu4DhuqLhuqhN4bq+4buk4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoVeG7oiYi4buS4buk4bqow5nhu4Thu57huqh94buy4bue4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qE7hu6Lhu57hu5Am4bqoKiTGr+G6qFXhu6Lhur5O4bqo4buk4buiw4omw4Phuqjhu4vhu7Lhu57huqjDk+G7iiLhuqjhu6Thu6Lhu4gq4bqi4bqoTuG6vk7huqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqow5Phu4ThuqhdJuG7iCrhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgq4buG4bue4bqoXeG7hOG6qOG7nyThu57hu5Qm4bqo4bq/4buew4rhu6Thu5zhuqh94buA4bqoXeG7hOG6qOG6v+G7nuG7puG6qOG7geG7guG7nsOD4bqo4bujw4om4bqoVeG7ouG7nuG6qOG7pOG7okrhu6ThuqjDkyHhu7ZO4bqoI+G7ouG7guG7pOG6qOG6vuG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qMOaPE7huqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqhO4buiKE7huqjhu6RG4buk4buc4bqow5rhu57hu5jhu6ThuqjDk+G7kuG7pOG6qCpK4buk4bqo4bukw53hu57huqjDk+G7luG6qFXhu57hu5bDmeG6qCokw4rhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqoTuG6vk7huqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqow5Phu4ThuqjDmuG7kOG7pOG6qF3DkuG6qOG7rOG6qCrhu6zhuqgk4bu04bue4bqow5Phu57huqgqJCHhu7JO4bqow5PFqMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bqtIeG7tk7huqhN4bue4buSKuG6ouG6qCpQ4buk4bui4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqgqJOG7kOG7pOG6qCop4buk4buc4bqoXeG7giLhuqgkw4rhuqgq4buG4bue4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qMOTUcOK4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qCok4buQ4buk4bqow5NRw4rhuqhN4buA4buk4bqoKlLhu6Thu6LDg+G6qMawUOG6qCrhu57hu6Thuqgq4buiw5Lhu6bhuqjDmuG7tOG7nuG6qE4sw4rhuqhO4bq+TuG6qMOT4buu4bue4bqoKiHhu7bhu6Thu5zhuqLhuqgq4bui4buIIuG6qOG7nOG7nuG6vuG6qCTDleG6ouG6qMOa4buG4bue4bqow5Mh4bu2TuG6qCpJ4buk4buc4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qD0m4buA4bqi4bqow5lXKuG6qCXhu67huqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6qMOT4buE4bqow5kmw4rhuqgj4bui4buC4bue4bqo4bui4buA4buk4buc4bqo4buc4bue4buC4bqi4bqo4bui4buA4buk4buc4bqo4buk4bui4bq+4bue4bqi4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoVeG7jMOZ4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zigKbhuqjhu6PDiibhuqhV4bui4bue4bqow5o8TuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qE7hu6IoTuG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqh94buA4bum4bqoTiZXTuG6ouG6qE7hur5O4bqow5Phu67hu57huqgqIeG7tuG7pOG7nOG6qMOa4buG4bqow5lJKuG6qMOT4buE4bqoJOG7tOG7nuG6qMOT4bue4bqi4bqo4bugKuG6qF0m4buIKuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qOG7osON4bukw4Phuqjhu58mIuG6qOG7pOG7ouG7nuG7kOG7pOG6ouG6qOG7nMSo4buk4bqow5Phu4oi4bqi4bqoTuG6vk7huqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqo4buk4buAIuG6qF0m4buIKuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCok4bu44bqow5rhu4bhu57huqLhuqjhu5zhu4oi4bqo4buC4buk4bui4bqo4buiIeG7uOG7pOG7nOG6qMOT4buS4buk4bqoKlDhu6Thu6Lhuqjhu6JQ4buk4bui4bqow4rhu6Thuqjhu6Thu57hu6Thu6LhuqgqJEoq4bqoKjzDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7nyQh4buyTuG6qCpQ4buk4bui4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqjhu6Thu4Ai4bqi4bqoTeG7kOG7pOG6qE7hu4bhu6Thu6Lhuqgi4buQJuG6qE7EqCbhuqjhu6Thu5Am4bqoTsOK4bum4bqoKuG7nuG7pOG7ouG6qCrhu6LEqOG7pOG6qE7hu4Lhu6Thu6Lhuqjhu5zhu57hur5O4bqi4bqow5Phu5jhuqjhu6Thu5zhu6JR4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE/hu4rhu6ThuqhN4bq+4bum4bqo4buk4bucw4oi4bqoTuG7ouG7puG6qE7DneG6qD0mw4rhu6ThuqhO4buiKE7huqjhu6RG4buk4buc4bqi4bqow5NJTuG6qE3hu57hu5Qq4bqow5rhu4DhuqjDmjxO4bqow5oh4bu24buk4buc4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qMOK4buk4bqoXeG7hOG6qMOT4buW4bqoJeG7ssOZ4bqow5Phu57hu5gm4bqoKiTDiuG6ouG6qF0+4bqow5og4bqi4bqoKiThur7hu6Thu6LhuqhNUeG6qMOaKcOK4bqow5Phu4Lhu6bDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7m+G6qCbDiuG7pOG7nOG6qOG7geG7nuG7lCPhurYvI+G6sg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép
2022-03-03 10:35:18

QTO - Hôm nay 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết