Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14buBQeG7l0/hu6Xhuqbhu5fDiXZP4buXRXXhuqbhu5dFdOG6uuG7l+G7msO64bq64buX4bq44bqkw7rhu5fhu7fhu6/hurjhu5fEkOG6pOG6psSC4bq44buX4bub4buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buXT+G7luG7l+G7muG6uuG6uMOC4buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtcOqw7rhurrhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uMOC4buX4buh4buXw4Lhuqbhu4rhu5fhuqThu4LDieG7l+G6uHThu57hu5fhu58v4bujbuG7l0/DueG6puG7lyLDieG7l3FycityxqHGoeG7l+G6tcOT4buE4bu14buXRUfhu5fhu5tu4buX4bu54bq6w7nhurjhu5dMw5N04buXTMOTdOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l0/huqThu4Lhurjhu5cwU+G7l+G7tOG6pHXhurjhuqRu4buX4bui4bun4buXKOG7peG6puG7l+G7tOG6pHXhurjhuqThu5fDsuG6pMOT4bue4bqw4bq44buXKOG7peG6puG7lyDFqeG6uMOC4buN4buX4bui4bul4bue4buXTXThu5fDiUdP4buX4bua4buO4buXT3Thuqbhu5fhurjDueG6uOG7l8OC4bqmdOG6uuG7l0/huqThu4LhurjDguG7l+G6uMOC4bqk4bqmw4PDieG7l09N4bq+4bq4w4Lhu5fEkOG6pOG6psSC4bq44buX4bub4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5dP4buW4buX4bua4bq64bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0904buzRUHhu5dOT+G7nkVBw6zhu5XDiXRNw4Lhuqbhurhs4budS+G7ouG7l3TDk0/hurrhu5XDteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu4/huqbDicOC4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu1b+G7s3ThurpMw5N04bq4w4JPTeG6pm/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7ncahcy/hu59y4bu34buh4bubcOG7n3Lhu6Phu51P4bubcOG7oeG7o3Lhu5tF4bubb0RLw4Lhu5Xhu5cvw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSjhuqbhurDhurjhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bua4buO4buXT8O54bqm4buX4bq4w7nhurjhu5ct4buX4buk4bq44bqkbOG7lyBvMOG7jy9Lw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu48vT3Thu7NFQcO14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G6pOG7iuG6puG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buXT03Dg+G6uG7hu5fhu4Lhu5dP4buC4buXT+G7peG6puG7l8OJdOG6uMOC4buX4buz4bqmw4Phurjhu5fEkOG6puG6tsOJ4buXTuG6unVP4buXc+G7neG7tOG7ly3hu5fhu5tx4buhb3Bx4buX4bu34bq64buX4bu4SeG7l+G6tcOTdOG6uMOC4buXIMOT4bue4bqw4bq44buXw7JO4bqm4bq44bqk4buX4bq4xanDieG7l+G7m3Nz4buj4buN4buXT03DkuG7l0/DueG6puG7l+G7ouG7p+G7l+G6p3TDieG7lyDhu6fhurjhuqRu4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurPhuqTDkuG7lzHhuqbhurjhuqRu4buXT0LhurjhuqThu5fhurXDk+G7peG6uMOC4buXMXTDieG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXxJDhuqThuqbhurbhurjhu5dP4bqkQeG6uuG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu7LGsOG7teG7ly3hu5cxdMOJbuG7l8SQ4bqk4bqm4buXTMOTdOG7l8SQ4bqk4buA4bqm4buX4bu1d8OT4buXMFPhu5fhu7ThuqR14bq44bqk4buXw4lHT+G7l+G7ueG6usO54bq4buG7l+G7guG7l0/hu4Lhu5dP4bul4bqm4buX4buzdk/hu5fhurjDguG7iuG7l8OJdk/hu5dFdeG6puG7l+G7ueG7r8OJ4buX4buaw7rhurrhu5fhu7fhu6Xhuqbhu5dL4bqk4buv4bq44buX4bu1deG7teG6pOG7l+G7msO64buXT+G6psSCS+G7l0/hu47hu7Xhu5dFdOG6uuG7l0zDk3Thu5dL4bqk4bqsdOG7l+G7s8OD4bq44buXS+G6pOG7peG6puG7l+G7ueG7kOG7iuG6uMOC4buXTUbhuqbhu5fhu7nhu6/DieG7l+G7msO64bq64buXw4lHT+G7l+G6uOG6pMO64buX4bu34buv4bq4b+G7l+G6p8O54bqm4buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4bq4w7rhu55u4buX4buzw7rhu5fhu7hJ4buX4bqn4bqk4bqq4buXMG9u4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G6uMWpw4nhu5fhu5tzcHJu4buXT03DkuG7l0/DueG6puG7l0/huqThu4Lhurjhu5fhu7Thu6/Dk+G7lyjDum7hu5fhu6Lhu6fhu5co4bul4bqm4buX4bqz4bqk4bq64bq4w4Lhu5fDsuG6pMOT4bue4bqw4bq44buXKOG7peG6puG7lyDFqeG6uMOC4buN4buX4bu5dOG6uMOC4buX4bu54buS4bq4w4Lhu5dPTeG7kMOM4bu14buX4bq4w4Lhu4Lhuqbhu5fhurjhuqTDuuG7l+G7teG6pOG7iuG7l+G7okHhu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0/hu57hu5fhu7nEguG6uOG7l+G7ueG6vOG6uOG7l+G7msO64bq64buX4bq44bqkw7rhu5fDiXXhu57hu5dFw7rDieG7l+G7muG6puG6sOG7tW/hu5fDquG7juG7l+G7mnThu5fhu7XhuqTDucOJ4buXxJDhuqThuqbEguG6uOG7l+G7s8O64buXMG/hu5dP4buW4buX4bua4bq64bq4w4Lhu5dPw7nhuqbhu5fhu7XhuqRIb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1IeG6pOG6puG7l+G6uOG6pHjhurjhu5dPw7nhuqbhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOCbuG7l+G7teG6vOG7l+G7o+G7l8SQ4bqk4buE4bqm4buX4buzw4Phu5dP4buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu6Xhuqbhu5dL4bqk4buv4bq44buX4bu1deG7teG6pOG7l+G7ueG7p+G7l+G7s+G6quG7l+G7okHhu5dP4bul4bqm4buX4bu54buvw4nhu5fhu5rFqeG6uMOC4buXT03hu5DDjOG7teG7l8SQ4bqk4bqm4buXRXThurrhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G6uOG6pMO64buX4bu34buv4bq4buG7l+G7tXXhu7XhuqThu5fhu5rhuqrhu5dPTeG6rOG7l+G7t+G7peG6puG7l0vhuqThu6/hurjhu5fhu7V14bu14bqk4buXT03Dg+G6uOG7l+G7teG6pOG7mOG6uMOC4buX4bujxqHhu5fDicOBT27hu5fhu7l3w5Phu5fhu6JB4buXT+G7peG6puG7l+G6pOG7kOG7l+G6pOG7gOG6uMOC4buX4bq44bur4bq4w4Jv4buXw6rhu47hu5dPdOG6puG7l+G6uMO54bq44buXw4Lhu6/hu57hu5d14bu14bqk4buXT8aw4bu14buXw4LhuqZ04bq64buXT+G6pOG7guG6uMOC4buX4bu14buO4bu14buX4buzR+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l8OC4bqm4buK4buXReG6puG6ruG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSjhuqbhurDhurjhu5fhu5rhu47hu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7Thu4LhurjDguG7l3Thurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7lyjhu6Xhuqbhu5cgxanhurjDguG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXT0104buXRcO6w4nhu5dN4buGb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1IG8w4buPL0vDtQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép
2022-03-03 10:35:18

QTO - Hôm nay 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết