Cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số

Cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số

QTO - Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Trị cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trên phạm vi toàn tỉnh theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, địa phương và trên nhiều lĩnh vực.

Thời tiết