Cập nhật:  GMT+7
ỦạWỮ]â#iiỜỬfÍảíâ0ỬŨẦ0ỏỮÔậhẵỮÍảấ0iRỮẤỗỮâả5ầỮấảầạỮơầạTỮFạ=fỮ =ầạỮIôhả#Ủ/ạWŨỦfỮ]â#iiỜỬfẠ0#"ỬŨÙFÂẬỤ-ỮÍhìô7ầỮíạđầàỮẤỗỮ l#ỮíảầỮđầàỮÍhìấfỮi4ỮiếấỮ]ẩỮíìô5ầỮ[eỮọ7Ữ]ạìô8ầỮâả5ầỮấảầạỮọếảỮơầạTỮFạ=fỮ =ầạỮIôhả#UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẦà$ôỮWY-ÝỮÙàảềỮ ắ#ỮfạlêầàỤTỮạ$ầàỮâậ%íỮ]êỮgì#ầỮíhìô7ầỮíạđầàỮâếầỮ]j#ỮẤỗỮ-ỮẦ0ỏỮÔậhẵỮÍảấ0iTỮÁậõỮẦ0ỏiTỮH0ìí0hiỮ–Ữ]ỉầàỮ l#ỮíảầỮÍẻầàỮíạeầàỮẤỗỮựậầ#â"ỮÍhìấfỮ &Ữh#Ữgìô6íỮ ắầạỮ =ầạỮIôhả#UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨừĩỮíạ9TỮđầàỮÍhìấfỮ &Ữ]ạằỮ %ậỮ =ầạỮọ$ậỮấẹíỮieỮấĩ]Ữíả5ìỮIôhả#TỮíhnầàỮfạ%íỮ]ạãầạỮfạjỮÍẻầàỮíạeầàỮIôhả#Ữứ#iạ#hỮ#â-ơii#"Ữ &Ữíạo]Ữạả8ầỮọĩỮí)ầỮ]đầàỮạẩ#Ữạb]ỮểỮựậìấ#TỮửđầàỮÀạậìí#ỮíeảỮỶ-ÝỮâ$ấỮạêầỮÝVỮầàlềảỮ]ạ6íUỮÍạ0ậỮẦ0ỏỮÔậhẵỮÍảấ0iỮTỮđầàỮÍhìấfỮi4ỮiếấỮ]ẩỮíìô5ầỮ[eỮ]ạãầạỮíạm]Ữọ7ỮIôhả#UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍhlế]Ữ ẩỮ]ỉầàỮầà$ôTỮầàlềảỮfạ=íỮầàđầỮẦạ$ỮÍh:ầàỮI#h#ạỮI#ầ"0hiỮầẩảỮẤỗỮ]ẩỮầả7ấỮíảầỮh)íỮ]#ậỮâ$Ữ]ạãầạỮfạjỮIôhả#Ữ]ạắìỮíh=]ạỮầạả8ấTỮọ$ỮẦà#Ữâ$Ữ“ấẹíỮfạ<ầỮọ)ầỮ 7”ỮẵạảỮẵạđầàỮầà?ầỮ]ạ,ầỮọĩỮí)ầỮ]đầàUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍ%ảỮ]ìẹ]ỮạbfỮẠẹảỮ éầàỮứ*ậỮ#ầỮÂả5ầỮẠả8fỮGìe]ỮÙẠửứơỮÂẠGỤỮầà$ôỮWY-ÝTỮ %ảỮimỮẤỗỮí%ảỮÂẠGỮẦảẵẵảỮẠ#â0ôỮ]=ậỮ[ìẹ]Ữ]ạãầạỮfạjỮIôhả#Ữ &ỮãíỮầạ)íỮỲVỮâ<ầỮióỮ"ĩầàỮọkỮẵạãỮạẩ#Ữạb]Ữẵ9ỮínỮẵạảỮầẹảỮ]ạả6ầỮ[:íỮ <ìỮầ?ấỮXVWWUỮừ=]Ữgì#ầỮ]ạm]ỮứẹỮẦàậ%ảỮàả#ậỮẤỗỮ]ạậỮ[ả6íỮọ}ầỮ #ầàỮ]eỮà:ầàỮõ=]Ữ ắầạỮọĩỮióỮ"ĩầàỮọkỮẵạãỮạẩ#Ữạb]ỮíeảỮỶ-ÝUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨỦảấàỮih]ỜỬ//]U[#ậgì#ầàíhảUọầ/"0iẵíậf/ầ0ỏi/WỸWỲ/ÝỸ"ỴV@VỲỲ@íWXỸ@Ý@âWUẳfàỬỮ/ŨẠăầạỮ*ầạỮ lệ]Ữ]ạậỮâ$Ữ]=]Ữầ%ầỮầạ(ầỮọĩỮí)ầỮ]đầàỮạẩ#Ữạb]ỮểỮựậìấ#ỮíeảỮỶ-ÝUỮởầạRỮẦÔÍỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨĐầàỮÍhìấfỮ]ạậỮ[ả6íỮơầạỮọ$ỮFạ=fỮ &Ữ éầàỮốỮíạ#ấỮàả#Ữ =ầạỮIôhả#ỮọếảỮẤỗUỮơầạTỮFạ=fỮầạả7ìỮầà$ôỮầ#ôỮíã]ạỮ]o]Ữ[$ầỮíãầạỮfạlêầàỮ=ầỮạ$ầạỮ ẹầàỮọếảỮẤỗUỮÍẻầàỮíạeầàỮFạ=fỮữấấ#ầì0âỮẤ#]hậầỮầà$ôỮWX-ÝỮầẩảỮ]ẩỮ[;ầàỮ]ạmầàỮ]ạậỮíạ)ôỮ]ạãầạỮfạjỮIôhả#Ữâ$ỮíạjỮfạ%ấỮí)ầỮ]đầàỮẵạãỮừạâậhảầ0Ữọ$ậỮ"(ầỮíạlềầàUỮừỉầàỮầà$ôỮí%ảỮơầạTỮầẹảỮ]=]ỮơầạỮ &Ữ éầàỮốỮọếảỮÍạjỮílếầàỮÍạ0h0i#ỮẤ#ôỮíạ#ấỮàả#Ữ]ỉầàỮẤỗỮọ$ỮFạ=fỮâ5ầỮẵ6Ữạậ%]ạỮ =ầạỮIôhả#UỮÍìôỮầạả5ầỮấẹíỮ éầàỮấảầạỮẵạ=]Ữ]j#ỮẤỗỮâ$Ữửm]Ữ &ỮínỮ]ạeảỮíạ#ấỮàả#TỮ"ỉỮÍạjỮílếầàỮửm]Ữơầà0â#ỮẤ0hẵ0âỮ éầàỮốỮọả8]ỮióỮ"ĩầàỮọkỮẵạãỮạẩ#Ữạb]Ữâ$ỮẵạđầàỮ]ạ)fỮầạ>ầỮ lệ]UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨứẹỮíhlểầàỮGìe]ỮfạẫầàỮẤỗỮẲ#ấ0iỮẤ#ííảiỮ]ạl#Ữfạ*ầỮmầàỮíhlế]Ữ"ảaầỮ[ả6ầỮầ$ôUỮÍhlế]Ữ ẩỮđầàỮẤ#ííảiỮ]ẩỮ[$ôỮícỮâậỮầà%ảỮ]ạìô8ầỮẤỗỮọ$Ữ]=]Ữ éầàỮấảầạỮfạeảỮạệfỮ =ầạỮIôhả#Ữ]ẩỮíạ9Ữi4Ữâ0ậỮíạ#ầàỮíạ$ầạỮấẹíỮ]ìẹ]ỮõìầàỮ ẹíỮâếầỮạêầỮàảò#ỮfạlêầàỮÍ(ôỮọếảỮẦà#TỮẢh#ầUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨỦảấàỮih]ỜỬ//]U[#ậgì#ầàíhảUọầ/"0iẵíậf/ầ0ỏi/WỸWỲ/ÝỸ"ỴV@VỲỲ@íWXỸ@Ý@âXUẳfàỬỮ/ŨĐầàỮÍhìấfỮi4ỮiếấỮ]ạãầạỮíạm]Ữ]ẩỮíìô5ầỮ[eỮọ7Ữgìô6íỮ ắầạỮ =ầạỮIôhả#UỮởầạRỮẦÔÍỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍạđầàỮíảầỮọ7Ữgìô6íỮ ắầạỮ =ầạỮIôhả#Ữ]j#ỮđầàỮÍhìấfỮ 6ầỮíhậầàỮâị]ỮÍẻỮ]ạm]Ữừ)ấỮỌkỮẵạãỮạẩ#Ữạb]ỮÙẬFừỎỤỮọ}ầỮ]ạl#Ữ]ẩỮẵ6íỮâì>ầỮâả8ìỮ]ẩỮíạ>íỮioỮõ*ôỮh#ỮấẹíỮọĩỮí)ầỮ]đầàỮạẩ#Ữạb]ỮểỮựậìấ#ỮầạlỮ]=]ỮíẻỮ]ạm]Ữ"(ầỮioỮểỮIôhả#Ữọ$Ữíhìô7ầỮíạđầàỮfạlêầàỮÍ(ôỮ l#ỮíảầỮạ#ôỮẵạđầàUỮẦà$ôỮWY-ÝTỮứẹỮGìe]ỮfạẫầàỮẦà#Ữ]ạậỮ[ả6íỮẦà#Ữ &Ữ]ẩỮ]ạmầàỮ]mỮ]ạậỮíạ)ôỮọĩỮọả8]Ữ"ậỮơầạỮfạeảỮạệfỮọếảỮÍẻỮ]ạm]ỮGì#ầỮi=íỮẦạ(ầỮgìô7ầỮIôhả#ỮÙ]ẩỮíhĩỮiểỮí%ảỮơầạỤỮ"$ầỮ"oầàUỮừ=]Ữ]ạìô5ầỮàả#ỮẬFừỎỮ"oỮẵả6ầỮi4Ữ[:íỮ <ìỮ]đầàỮọả8]ỮíạìỮíạ>fỮ]ạmầàỮ]mỮínỮầà$ôỮạđấỮầ#ôỮWÝ-ÝUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẦ6ìỮíạo]ỮioỮẤỗỮ =ầạỮIôhả#ỮíạăỮ (ôỮi4Ữâ$Ữâ<ầỮíạmỮạ#ảỮẤỗỮ =ầạỮọ$ậỮIôhả#Ữ"lếảỮíạềảỮđầàỮÍhìấfTỮ]kầàỮọếảỮ]ỉầàỮ]=ậỮ[ìẹ]Ữ]ạãầạỮfạjỮIôhả#ỮióỮ"ĩầàỮọkỮẵạãỮạẩ#Ữạb]UỮẦà$ôỮỶ-ÝỮầ?ấỮầàậ=ảỮđầàỮÍhìấfỮâ8ầạỮầ&ỮỲ@Ữgì*Ữí5ầỮâó#Ữạ$ầạỮíhăầạỮÍậấ#ạ#ỏẵỮọ$ậỮ]?ầỮ]mỮẵạđầàỮgì(ầỮIạ#ôh#íỮ]j#ỮIôhả#UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍạ0ậỮẦ0ỏỮÔậhẵỮÍảấ0iTỮ =ầạỮIôhả#Ữ]ẩỮầàìôỮ]êỮi4Ữẵ1ậỮẤỗỮâịầỮi(ìỮạêầỮọ$ậỮ]ìẹ]Ữ]ạả6ầỮfạm]Ữí%fỮầạả7ìỮ[5ầỮểỮIôhả#Ữấ$ỮấếảỮ]ạằỮíì<ầỮíhlế]ỮđầàỮÍhìấfỮ]ẫầỮầẩảỮấìeầỮhịíỮgì(ầỮiếấUỮừạl#Ữạ6íỮẤỗỮ]ẫầỮ]ẩỮầàìôỮ]êỮ eảỮ <ìỮího]Ữíả6fỮọếảỮẦà#Ữọ$ỮẢh#ầỮ–Ữạ#ảỮ éầàỮấảầạỮ]ạãầạỮ]j#ỮđầàỮơii#"TỮọeầỮ]ẩỮâo]ỮâlệầàỮểỮIôhả#UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍẠẢýẦỮúẦỦ/fŨ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

NÓNG: Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tấn công Syria

NÓNG: Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tấn công Syria
2018-04-14 08:49:19

TPO - “Tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành tấn công các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

“Hơi nóng” đã áp sát Syria

“Hơi nóng” đã áp sát Syria
2018-04-12 06:55:06

QĐND - Những tuyên bố và cân nhắc sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu ở Syria từ Mỹ và một số nước phương Tây có vẻ như đang dần thành sự thực khi tàu chiến của Hải quân Mỹ được...

“Vũ khí” trừng phạt hủy hoại quan hệ Mỹ - Nga

“Vũ khí” trừng phạt hủy hoại quan hệ Mỹ - Nga
2018-04-11 07:34:15

ANTD.VN - Trừng phạt đã trở thành thứ vũ khí nguy hiểm hủy hoại quan hệ giữa Mỹ và Nga khi mà hai cường quốc hàng đầu thế giới này không thể tìm được cách thức thương lượng để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết