Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTrhu7PDtGrDueG7leG6sOG7tWrDuuG7keG6tmo/w5VqTHZq4bu1c+G7hGrhur7hu4Thu5Vq4bqw4buz4bu14bu34but4bquauG7guG7gMOC4bqw4buzauG6sOG7r+G7hGrhu4Jx4bqwasO54bqs4bqw4buzajdP4buA4bu3w7RoL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaeG6tTvhurXhu4PhurU6ai1qOuG7s8O0auG7p+G7l2rDueG7leG6sOG7tWrDuuG7keG6tmpMdmrigJzhu7Vz4buEauG6vuG7hOG7lWrhurDhu7Phu7Xhu7fhu63huq5q4buC4buAw4LhurDhu7PigJ1q4bqw4buv4buEaj/DlWrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBqw7nhu4RCw7lq4buCceG6sGrDueG6rOG6sOG7s2rhurDhu7Xhu53huq5qTOG7k+G6tmo3T+G7gOG7t8O0asSC4bu34but4bqwauG6vuG7hMO04bqwauG7p+G7r+G6sGrDueG7keG6tmrDuuG7hELDuWrhu4ZKauG7pUjhurDhu7NqTMONasOD4bu14bu5auG7teG6ssO0auG7tcOCw7lq4buC4buZ4bu3auG7pOG6tuG7hOG6rsO04buHajdP4buA4bu3w7Thu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTThu7Xhu5Hhu4Jqw7rhu7d44buEauG7guG7meG7t2rDueG7hELDuWrhu7XDgsOKauG7tELhu7dq4bun4bqq4bqw4buzasO64buV4bq2asO04bqwaibhu7fhu63hurBq4bu04bq4w4pqNeG7hOG6qMO5auG7peG7t3nhurBq4buAw7Rq4buG4buR4bqw4buzauG7hkXhuq5qbGsvb2rhu4Lhu7XFqeG6tmrhu7Phu7fDiWrhurXhu7d34buCajrDtOG6ruG7h2rhu6bhu5nhu7dq4buG4buKajrhu7PDtGrhu4Lhu5nhu7dqJuG7t+G7reG6sGrhu7ThurjDimo14buE4bqow7lq4bq1w7Thu4bhu4bhu7fEgk9qOsWpw7rFqeG6sHrhu7fDtOG6v2rigJwq4bu14bqs4bqw4buzasO54bqyasO54buEQsO5auG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7NqTMONasOD4bu14bu5auG7teG6tuG7kWrhu7XDgsO54buDajjhu7XhuqzhurDhu7Nq4bq+4buEw7Rqw7nhu5HDuWrDg+G7reG6sOG7tWrEguG7t+G7reG6sGrhur7hu4TDtOG6sOG7h2rDueG7tUbhurDhu7Nq4buC4bqs4bu3auG7p+G7l2rDueG7teG7hE944bqwauG7guG7leG7t2rDueG7teG6tmo/w5Vq4bquQuG7gmrhu4Lhu7XhuqzhurDhu7Nq4bun4bu3d8OKauG7gOG7neG6sOG7s+G7h2pM4bu3d8O5auG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7NqTOG7k+G6tmrhurDEkOG7t2rhuq7hu5Nq4bq+4buEcOG6sGrhu6dC4bu3ajrhu7PDtGrhu6fDjOG6uMO5auG7hsSoaklPauG6sOG7teG7t3fhuq5qw7lJw7Rq4bquQuG7gmrDueG7teG7ueG6sOG7tWrDiuG7tUlq4bu14bq4w4pqw4rhu7Xhu5HDimrhu4bhu7Fq4buldeG6sGrhu6fhu6/hurBq4bu1c+G7hGrhur7hu4Thu5Vq4bqw4buz4bu14bu34but4bquauG7guG7gMOC4bqw4buz4buDasOZ4bu1RuG6sOG7s2rhu4Lhuqzhu7dqw4Phu63hu4Rq4buzw4Lhu7dqw7nhu5HDuWrhurDhu7Xhu5Nqw7nhu7Xhu7nhurDhu7Vq4buC4buAw4Fqw4rhu7XDjMSQ4bqw4buzajhwT2rDuXLhurBq4buz4bu34buV4bquasO6ReG7gmrhurDhu7VL4bqw4buzauG6sOG7s+G6rOG6sGrhu4Lhu4hq4bu14bu34buv4buEasO54bu14bu34buv4bqwauG6ruG7k2pOxanhuq5qTsaw4buCasO5c+G6sGrhu4Lhu4DDguG6sOG7s2rDueG7kcO5auG7tXPhu4Rq4bq+4buE4buVasO5ScO0auG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buC4buET+G7reG6sGrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7Xhu7fhu6/hu4Rq4buC4bu1c+G6sGrhu4Lhu4DDguG6sOG7s+KAneG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDtMSC4buCZcSp4bqw4buzw7Rqw7nDtOG6sOG7tWrDusO04bq2auG6rk9qTMWpauG7tcO04buEauG6vuG7hMO0auG6sOG7s+G7teG7t8Wp4bquauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhurDFqeG7hGrhu4LDtOG6sGrDueG6tuG6sOG7s2rhu4ZP4buA4bu3w7Rq4bu14bu34bqw4bu1amzEqWrDueG6ruG7hi3DiuG7teG6tuG7guG6ti3DucO0w4rhu4Lhu7fhurbhurBlxKnhu6bhu5nhu7dq4buG4buKajrhu7PDtGrhu4Lhu5nhu7dqJuG7t+G7reG6sGrhu7ThurjDimo14buE4bqow7lq4bq1w7Thu4bhu4bhu7fEgk9qOsWpw7rFqeG6sHrhu7fDtOG7g2rhu5ThurDhu7Xhur9qN8OK4buE4buC4bqw4bu3w4PEqWrhu6XDtOG7gsO0LeG7pcWp4buGw7llxKnhu6bhu5nhu7dq4buG4buKajrhu7PDtGrhu4Lhu5nhu7dqJuG7t+G7reG6sGrhu7ThurjDimo14buE4bqow7lq4bq1w7Thu4bhu4bhu7fEgk9qOsWpw7rFqeG6sHrhu7fDtOG7g2rhu5ThurDhu7Xhur9qN8OK4buE4buC4bqw4bu3w4PEqWrhu6XDtOG7gsO0LcOK4bu14bq24buC4bq2LeG6tuG7gOG7t+G7s+G7t+G6sMO0xIIt4buG4buAw7llxKkvL8O54buDw7rDtOG6tuG6vuG7hMO04bqw4buz4buC4buA4bu34buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4buEw4rEguG6tsO04bulxanhu6Uv4buAw73hu4JNT8O64buATsO94bquxIJP4buP4buEekzFqeG7hMOD4buzL21rbOG7j19rb19say/hu6Xhu4Zf4bqw4buzw7RfxILhu7Xhur5fxanEgsO0xILhu4PhuqLDiuG7s8SpauG7huG7gMO5ZcSp4bu14buC4buCw4rhu4bhur8vL+G7t+G6rsO04buzxanhu4bhu4NM4bq2TOG7g0zhurAvTW/DtWsv4buEw4rEguG6tsO04bulxanhu6Uv4buAw73hu4JNT8O64buATsO94bquxIJP4buP4buEekzFqeG7hMOD4buzL21rbOG7j19rb19say/hu6Xhu4Zf4bqw4buzw7RfxILhu7Xhur5fxanEgsO0xILhu4PhuqLDiuG7s8SpauG7guG7t+G7gsSCxallxKnhurDhu7PDtGrDueG7leG6sOG7tWrDuuG7keG6tmrhuq7DlWpMdmrhu7Vz4buEauG6vuG7hOG7lWrhurDhu7Phu7Xhu7fhu63huq5q4buC4buAw4LhurDhu7Nq4bqw4buv4buEauG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7Nq4buGT+G7gOG7t8O0auG7tUHhurDhu7VqbMSpL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7puG7meG7t2rhu4bhu4pqOuG7s8O0auG7guG7meG7t2om4bu34but4bqwauG7tOG6uMOKajXhu4ThuqjDuWrhurXDtOG7huG7huG7t8SCT2o6xanDusWp4bqweuG7t8O04buDauG7lOG6sOG7teG6v2o3w4rhu4Thu4LhurDhu7fDg2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpPOG6sOG7s2rDucON4bqw4buzauG6sOG6suG7t2rhu4Dhu53hurDhu7Nqw7nhu5HDuWrhurDhu7Xhu5Nq4bun4bu3duG7hGrhu4Lhu4DDtGrDuUnDtGo4Q2rDueG7teG7isO5asO5ceG6rmpMw41qw4Phu7Xhu7lq4bu14bqyw7Rq4bu1w4LDuWrhurDhu63hurBqw7rDtE9q4buGw7ThurDhu7NqN0/hu4Dhu7fDtGrhu6d4ak7FqeG6rmpOxrDhu4Jqw7nhu5HDuWrDueG7keG6tmrDuuG7hELDuWpMdmpMSGrhu4Jx4bqwasO54bqs4bqw4buzakzDjWrDg+G7teG7uWrhu7XhurLDtGrhu7XDgsO5auG7guG7meG7t2rhur7hu4ThuqjDuWrhu7Phu7fDtGrhurDhu5NP4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmeG7hELDuWrhu7XDgsOKasOD4bu1dOG6sGpMdmpMceG6sGrhu6d2ajdP4buA4bu3w7Rqw7lJw7Rq4bu0QuG7t2rhu6fhuqrhurDhu7Nqw5rhu5XhurZqw7ThurBq4bul4bu3eeG6sGrhu4DDtGpM4buT4bq2asSCRsO5am3hu7Vq4buG4buR4bqw4buzauG6sMO0T2rhu4Lhu7XFqeG6tmrhu7Phu7fDiWrhurXhu7d34buCajrDtOG6rmrhu4Lhu7XFqeG6tmrhu6d2auG6sOG7s+G7tcOBasO5ScO0asO1auG6vuG7hOG6qMO5auG7s+G7t8O04buHauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu6fhurJqw7nhurJqP8OV4buDaj/DlWrhu6fhu5dq4bund2rhu4Lhu4BB4bqw4bu1auG6rkLhu4Jq4bulxKhq4buC4bu14buV4bq2auG6sOG7s+G7tcOBauG6vuG7hE/hu6/hu4JqxILhu63hurBq4bu0QuG7t2rhu6fhuqrhurDhu7Nqw5rhu5XhurZqw7ThurBqJuG7t+G7reG6sGrhu7ThurjDimo14buE4bqow7lqT+G7reG7hGrDuXLhu4Rq4bqu4bq6asO54buEQsO5auG7p+G7t3bhu4Rq4buC4buAw7Rq4bunQsO5asSCc8OKauG6rkXhu7dqTHZqw7nhu5HDuWpMSGrhu4Jx4bqwasO54bqs4bqw4buzauG7teG6ssO0auG7tcOCw7lq4buC4buZ4bu3ajdP4buA4bu3w7Rq4buGw7Thu4Rqw4Phu7Xhu7dqTuG7lU9q4buAw7RqTEhq4buCceG6sGrDueG6rOG6sOG7s2rhurDhu7Phu7Xhu7dq4buGSmrhu6VI4bqw4buzakzDjWrDg+G7teG7uWrhu7XhurLDtGrhu7XDgsO5auG7teG6quG7t2rDueG7hOG6qOG7t2rhu4Lhu4Ry4bqwauG6vuG7hMO0auG7guG7meG7t2rhu4Lhu7XDgWrhu4Lhu4Bx4bqwauG7pOG6tuG7hOG6rsO04buHasOD4bu14buEakzEqMO5auG7puG6rOG6sOG7s2rhu7Lhu7Xhurbhu4Thu4LDtGrDuUnDtGo3T+G7gOG7t8O04buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmeG7kcO5auG6sOG7s+G7hOG6quG6sGrhu4Lhu7fhurBq4buC4buA4bq24bqw4buzasOZ4bu14bu54bqw4bu1asOK4bu1SWo/w5Vq4bqw4buz4buTT2rDtS9vasO54bu14bq2asO64bu34buv4buC4buHauG7p+G7keG6sOG7tWrhu7Phu7fhu5Fqw7rDtOG6sGrhu6dy4buEasO5ScO0aj/DlWrDueG7teG6tmrhu4Lhu7VxT2rhuq5C4buCasO54bu1ceG7gmrhu6dCw7lq4buC4bu1cuG6sGrDg+G7t+G6sOG7tWrhu6fhu5dq4bunw4zhurjDuWrhu4ZKauG7pUjhurDhu7Nq4buC4buA4bq24bqw4buzakxIauG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7Nq4bu14bqyw7Rq4bu1w4LDuWpO4buVT2rhu4DDtGrDueG7hOG6qOG7t2rhu4Lhu4Ry4bqwauG6vuG7hMO0auG6umrhu6Thurbhu4Thuq7DtOG7h2rhurDhu7XDjOG6sOG7s2rDuXLhurBqw7nhurJq4buC4bu14but4bquasO64bud4bqw4buzasO54bu14buK4bqw4buzauG7p3hqTuG7kcO5auG7p8OB4bqw4bu1asO54bu1ceG7gmrhu6dCw7lqw7lIauG7guG7tXhq4bqw4buT4bq2auG7p+G7l2rhu6fDjOG6uMO5auG7hkpq4bulSOG6sOG7s+G7g2o64bu1S+G6sOG7s2rhurDhu7Phu4ThuqrhurBq4buC4bu34bqwauG6sOG7k09qw7nDjeG6sOG7s2rhu4Lhu7fhu6/hu4JqxIJC4buHasOZ4bu14bu54bqw4bu1asOK4bu1SWo/w5VqTHXhurBqw7nhu7XDjMO0ak7hu5HDuWrhu6fDgeG6sOG7tWrhu6fDjOG6uMO5asO54bu14bubw7lqw7nhu7Xhu5vhurBqxILhu7d34buEakxIauG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7Nqw7nhurJq4bunw4zhurjDuWrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBqw7rhurrhu7dqw7nhu5HDuWrEgsSow7lqxILDjOG6uOG6sOG7s2rDuUnDtGo4Q+G6sOG7s2rhu4Lhu7XhuqjhurDhu7NqN0/hu4Dhu7fDtGrDmsO04buG4bu1w7Thu4Bqw7TEgi3DlOG7huG7hsO04bulauG7tcO0T2rDg+G7teG6rOG6sOG7s+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7gOG6tuG6sOG7s2rDg+G7teG7t2rhu6fhurLhu4dqw7lH4bqw4buzauG6sOG7s+G7k0/hu4dq4bq+4buEcOG6sGrhu6dC4bu3ajrhu7PDtGrDueG7teG6tmrDuuG7t+G7r+G7guG7h2rDueG7kcO5auG7hsOVauG6vuG7hMO04bqwauG6sMOMRcO5auG6sOG7k09q4bun4buXauG7p+G7r+G6sGrhu4Lhu7XDgWrhu4bhu5Hhu4Jq4bunw4HDtGrhu6fhu7d44bquasO6w4Fq4bqw4buz4bu14bu3ak7hu5VPauG7gMO0auG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7Nq4bu14bqyw7Rq4bu1w4LDuWrhu4Lhu5nhu7dq4buC4bu1w4Fq4buC4buAceG6sGrhu6Thurbhu4Thuq7DtGrhurpqTEfhurDhu7Nq4bqw4buz4bq24buZ4bu3auG6rGrhu4Lhu7VJauG7p+G6rGrhu6TDtOG6rsO04buGw7nhu4Thu4Zqw7lJw7RqN0/hu4Dhu7fDtOG7gzjhu4RPauG6sOG7teG7t+G7reG6sOG7h2rhu7XDgmrhu6fhu5dqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4buCQeG6rmrhu4Lhu7VxT2rDuuG7neG6sOG7s2rDueG7teG7iuG6sOG7s2pMdmrDueG7kcO5akxIauG7gnHhurBqw7nhuqzhurDhu7Nq4bqw4buTT+G7g2omxKjDuWrEgsOM4bq44bqw4buzajrhu7PDtGrhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s2rhu4Lhu5nhu7dqTEfhurDhu7Nq4bqw4buz4bq24buZ4bu3auG6rGrhu6TDtOG6rsO04buGw7nhu4Thu4Zqw7nhu7XhurZqw7rhu7fhu6/hu4Jq4bu1w4Jq4bun4buXauG7p+G7r+G6sGrhu4Lhu7XGoeG6rmrhuq5C4buCasO6d+G6sOG7tWpM4bu3d+G6sGrhu4Lhu5nhu7dq4buC4bu1w4Fq4buC4buAceG6sGrhu6Thurbhu4Thuq7DtOG7g2rDmeG7kcO5auG6sOG7tXDhurBqTOG7t+G7reG6sGrDunfhurDhu7VqTOG7t3fhurBqw4Phu7XhuqzhurDhu7NqTuG7kcO5auG6sOG7tXPhurBqTHZq4buC4bu14bqs4bqw4buzauG7guG7t+G6sGrEguG7t+G7reG6sGrhur7hu4TDtOG6sGrhu6fhu6/hurBqTEhq4buCceG6sGrDueG6rOG6sOG7s+G7gy/hu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpacOU4bqw4bu1ajjhu4Rx4bqwL+G6tTvhurVsOOG7tcWp4bq2ajbFqeG7hOG7gsWp4buA4buGaC/Dimk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn
2018-04-09 14:49:58

(ANTG) - Liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta, được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước khủng bố kể...

Kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho tương lai Iraq

Kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho tương lai Iraq
2018-04-09 07:05:41

QĐND - Vào ngày 12-5 tới, Iraq sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai kể từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này năm 2011. Cuộc bầu cử được kỳ vọng tạo ra bước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết