Cập nhật:  GMT+7
uỄựứẨĨỵPPổưỢfFQĨCưúưnÙứỈỄGưứQỠŨKỂứỢỄAQứỄÚVứỄLAFứỞRỵKứỄÊứặỲứ-ứẳỂỵu/ỄựúuỢứẨĨỵPPổưỢ9CỵẪưúỴẳf{qnẳứ-ứfỠŨKỂứỢỄAQứBÀứQỠỚứQỄỹKỄứQỄỦứỰÙứỈỄGứKỂRVứỄFẾJứỄÚVứỄLAFứỞRỵKứỄÊứỂFỪỵứặỲứỰỹứẳỂỵứỈỄFứJỹứỄỵFứẨỤỖKỂứỞRỎẨứỄỹKỂứBẴRứQỄẺứỂFỔFứKỹVứỈỄỌKỂứQỄẾứQHJứBỤƠẨứẨỷẨỄứQỄỦẨứQỄỤỘKỂứĨỤƠKỂứBẾứỂFÁFứỞRVẺQứẬẲQứBÕKỂpứQỠỵKỄứẨỄẲỢqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGKỄứỢỄÚứẳỂỵứẨỵKứẪƯứỰỹLứKỄFẼRứỰẲKứBẼứỰỹứKỄFẼRứỈỄRứỰƯẨứQỠẸKứQỄẺứỂFỔFpứẬỵLứỂÕJứẨRÔẨứỮRKỂứBÔQứQAFứJFẼKứ}ỌKỂứgỈỠỵFKCpứẨỄFẺKứQỠỤỖKỂứễVỠFỵpứỢỄỷứỄLAFứẨỷẨứKẼKứẪẶKứẨỄÚứỢỄỤỘKỂứfẶVứỰỹứQẲKứẨỌKỂứJAKỂqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỷẨứẨỄÍứPỎứẨỄỦKỂứỈỄLỷKứẨỄÚứẨỄỎQứẨÚỵứẳỂỵứĨỹứểfễứỰỹứặẵ[óứBÀứJẲQứĨẴKứĨỤƠQứvpỳvơứỰỹứữpỳvơứỂFỷứQỠIpứQỠLKỂứỈỄFứBMứBÕKỂứểRẬĨCứẨÚỵứẳỂỵứẨÙKỂứQỠỤƠQứỂFỷứPLứỰỔFứẨỷẨứKỂLAFứQÊứJAKỄứKỄỤứBÕKỂứgễ{ứỄỵVứ[RỠLqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGKỄứỰHứQỄẺpứẨTKỂứỰỔFứỰFÊẨứVẸRứẨẴRứẨỄGKỄứỢỄÚứẳỂỵứĨẸKứỈẺứỄLAẨỄứỂFSỢứBỜứẨỷẨứẨỌKỂứQVứKÃJứQỠLKỂứẪỵKỄứPỷẨỄứQỠŨKỂứỢỄAQứẨÚỵứặỲpứẬỵLứỂÕJứẨỷẨứẨỌKỂứQVứQỠLKỂứĨÌKỄứỰƯẨứĨRVÊKứỈFJpứKẠKỂứĨỤƠKỂứỰỹứỞRỎẨứỢỄNKỂpứfỄÚứQỤỔKỂứặCẪỰCẪCỰứẨÙKỂứỈỄẮKỂứBIKỄứPÉứẨMứBNKứQỠÁứBÙỵứQỤỘKỂứỮỦKỂqứễLKỂpứẬFÊKứỢỄỷỢứQỠŨKỂứỢỄAQứBỷỢứQỠÁứQŨứỢỄGỵứẳỂỵứĨỹứỂHứQỄHứẨỄỤỵứQỄẲVứỌKỂứặCẪỰCẪCỰứKMFứỠÒqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢMứBFẼRứỰÙứỈỄGứKỹVứỈỄỌKỂứẨỄÍứỄÚVứỄLAFứỞRỵKứỄÊứỂFỪỵứẨỷẨứẨỤỖKỂứỞRỎẨứỄỹKỂứBẴRứQỄẺứỂFỔFứJỹứẨNKứÁKỄứỄỤỚKỂứỮẲRứQỔFứỞRỵKứỄÊứỞRỎẨứQẺứỄFÊKứKỵVqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn
2018-04-09 14:49:58

(ANTG) - Liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta, được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước khủng bố kể...

Kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho tương lai Iraq

Kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho tương lai Iraq
2018-04-09 07:05:41

QĐND - Vào ngày 12-5 tới, Iraq sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai kể từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này năm 2011. Cuộc bầu cử được kỳ vọng tạo ra bước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết