Cập nhật:  GMT+7
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cDLDisO9w4rDuuG7mOG6vHfhu5jDuuG7lOG7nOG6oMONw7rGoFXDusONeMOMw7rhurJQdsO64bqh4buuw7rDjUPhu5zDuuG7muG6osONw7rhurJMw43hurrDuuG6vcav4buWw4p24buZ4buhL+G6vOG7pXDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gz4bqkduG6tHVww6rDqcOjw7otw7rhuqHhu67DuuG6suG7isO64bua4bq8RcO64bua4bq8VeG6ssO64bq8w4rEkMONw7rhu5rhuqLDjcO64bqyTMON4bq6w7rDgk7DjeG6usO6SMOMeeG7msO64bukeMOMw7pJT+G7msO6xqBNw7pJ4bug4bqyw7rhu5rDikLhu5zDuuG7lOG7nOG6oMONw7rGoFXDuuG6vcav4buWw4p2xqHDusON4bq8UsON4bq6w7rhurLhurzhu7fhurLDuuG6suG6vOG7t8ONw7rGoOG6qsO6R+G6vEzDjeG6usO6SXnDjMO64bq8w4pFScO64buaxILhu5jDukfhur7hurLhurzDuuG7pHjDjMO64bqy4bu1w43DuuG6slPDuuG6suG7isO64bq2w4rDjeG6vMO6xqDhu4TDuuG6o+G6unbDusOCTsONw7rhu5rhu5bhu6Lhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhu6HDiknhurrDusag4buW4bqy4buPdS8v4bqy4bub4bq2dsOM4buU4bucdsON4bq64bua4buWw4rhu5vhu6TDjS/hurThuqTGoEfhu5rDjOG7mC/DjeG6pOG7psagL+G7peG7reG7peG7qS/GsOG7reG6tMWpw7nhu7HFqeG7p8O5w7nhu5rhu6Xhu6fhu63hu63hu6nFqUjhu6Xhu5tG4buY4bq6dcO6L3Dhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDncON4bq84buVw7os4bqj4bqj4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhu5ZCw43DusOC4bqgxq/Dukh4w7rDjeG6vMSCw43DusOC4buGw43hurzDuuG6slB2w7pMw43hurrDuuG7icOKR+G7msOM4buWw7rhuqHhu5zhu5Z2R+G6vMOM4bukxqBHw4rGocO64bua4bq8eMON4bq8w7rhu6TDikLDjcO6M0/DisO6w4JOw43hurrDuuG7mlLDuuG7pOG6osONw7rhurJQdsO64buaw5PDuuG6vMOU4buYw7rhurJMw43hurrDusON4bq64bq8w4rEkOG7mC3hu5Thu5zhuqDDjcO6xqBVw7rhuqPhurp24bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4oCcw6HhurxMw43hurrDuuG6suG7isO6w43hurzDikThu5zDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO6d8ONw7rhu5rhuqLDjcO64bqyTMON4bq6w7rhur3Gr+G7lsOKduG7m8O6IeG7isO64bqy4bq84buCw7rhurLhu4rDuuG7muG6vEXDukh4w7rhu5pCw43DukjDmnbDuuG6vHjDjeG6vMO64bua4buW4buAw43hurzDusOqw4xJduG6vHbhu6ZHw7rhu5jhurzhu4rDjeG6usO64buaVMO64bqyd+G6ssO64bqy4bq8w4pDw43DuuG6vHlJw7rhu5rhu5ZCw43DuuG6tsOKRcONxqHDuuG6vMOMQeG6ssO64buaQsONw7pIw5p2w7rhurx4w43hurzDuuG7muG7luG7gMON4bq8w7phVuG6veG6veG6oS0o4bq7w7rhu5jhurzhu4rDjeG6usO64buaVMO64bua4buWQsONw7pH4bq8TMON4bq64bubw7rhuqHhu67DuuG6suG7isO64bua4bq8RcO6xqDDmsO64bq04bugw43hurrDukl3xq/DuuG6tnbGr8O64bqh4buuw7rhurzDisSQw43DusOCdsON4bq6w7rhurZNw7rhu5rhu5bhur7DuuG7kMO6R+G6vOG7nMO64bukVeG6ssO6w6rhu5bhu5zDjeG6usO6IUzDjeG6uuKAncahw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO64bq6w4p2w7rhuqHhu5zhu5Z2R+G6vMOM4bukxqBHw4rDuuG7mOG6vOG6oMONw7rhu5rhur7hurLhurzhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG6vHjDjeG6vMO64bukw4pCw43DujNPw4rDusOCTsON4bq6w7rhu5pSw7rhu6ThuqLDjcO64bqyUHbDuuG7msOTw7rhurzDlOG7mMO64bqyTMON4bq6w7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5gt4buU4buc4bqgw43DusagVcO64bqj4bq6dsO64bqyUcON4bq6w7pIUuG7nMO64buow7rhu5bhu7nDjeG6usahw7rhurJ34bqyw7pIw4x5w4rDuuG7mkLDjcO6SMOadsO64buaw4NJw7rFqHbDuuG6tk3DuuG7muG7luG6vsO64bua4buWQsONw7rhurJ34bqyw7rhurLhurzDikPDjcO64bq8eUnDuuG6oeG7rsO64buQw7oh4buGdsO6w6rhu5bhu5zDjeG6usO6M8O9w4rDuuG6suG7isO6R+G6vMO9w7rDjeG7tcON4bq6w7rhurbhu7fDjcO6w4JDw43DuuG6vMOD4bucw7rDjeG6vFLDuuG7msOMeMONw7rhurZPw7pI4buzw43hurzDuuG7muG6vMOTw7rhur3Gr+G7lsOKduG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOKAnOG6oeG7rsO64bqy4buKw7rhu5rhurxFw7rhu5rhuqLDjcO64bqyTMON4bq6w7rhurLhu7XDjcO64bqyU8O6R+G6vEzDjeG6usO64buU4buc4bqgw43DuuG7pHjDusON4bq8w5nDjeG6usO6w4LDikVJw7rhu5rhu5bDikXDjcO6R+G6vHbDisO64bua4bq8UsOVw43hurrDuuG7muG7llXhurLDuuG6slB2w7rhurJ34bqyw7rDguG7jMONw7rhu6Thu4bDuuG7lOG7nOG6oMONw7rDgk/DisO64bq9xq/hu5bDinbGocO64bq8w4xB4bqyw7rhurzEqMO6xqDhuqrDukjDikThu5zDuuG7muG6osONw7rhurJMw43hurrDujtPw7rhurnhu5xN4bqyw7rhu5jhurzhu4jDjeG6usahw7rDjeG6vFLDjeG6usO6w4LDikThu5zDusONeMavw7pH4bq84buKw7rFqMO9xq/DuuG7lnbGocO64buk4buAw7rhu5DDusOC4buKw7rhurLhu4rDuuG6snfhurLDuuG6sk3DuuG7pOG6osONw7rhuqPhurp24oCdxqHDuuG6suG6vOG7nMavQsONw7rhurrDinbDuuG6o+G6unbDusON4bq84bqiw43Dukl5w43hurzhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG7lsOMw43hurrDukfhurzDisO6w4Lhu4rGocO6w6rDikPDjcO6xqDhu4TDukfhurzDjHbDuuG6vMSo4bqyw7rDocOMw43GoOG7mnbDjeG7msOKw43DuuG6vcOK4bukR8OM4bukw7rhurLhurzDjMO64buW4bu5w43hurrDuuG6oeG7rsO64bqy4buKw7pH4bq8w73DusON4bu1w43hurrDuuG7muG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcO64bua4bqiw43DuuG6skzDjeG6usO64bq9xq/hu5bDinbDuuG7mlTDuuG7mOG6vOG6vnbDuuG6vXbhu5zhurTDisO6VuG7lnbhurbDinbhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDigJzhuqHhu67Dusag4bqqw7rhurbhuqLhu5rDukjDlMOKw7rDjUPhu5zDusOCTcOKw7rDgsOD4bucw7rhu5rhu5ZV4bqyw7rhurTDisSQw43DuuG7pOG7jsOKw7rhuqPhurp2w7rhu5DDusOq4buW4bucw43hurrDuiFMw43hurrGocO64buk4buAw7rhu6TEgsavw7rhurLhu5xP4bqyw7rhu5rhuqLDjcO64bqyTMON4bq6w7rhur3Gr+G7lsOKdsO64bqy4bq84bu34bqyw7pIeMO6xqDhuqrDuuG7muG6vsON4bq8w7rhu5rDjHfDjcO6w4JFw7pIeEnDusagdsOMw7rhu5DDusON4bq6w4x4w4rDuuG7msODScO64buk4buOw4rDuuG6slB2w7rhurJ34bqyw7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG7msOKxJDDjcO64buY4bq84buIw43hurrDukfhurxMw43hurrDuuG6o+G6unbhu5vDuuG6oeG7rsO64bqy4buKw7rhu5rhurxFw7rGoMOaw7rhurThu6DDjeG6usO6Oy3hu6nhu6fDuuG7pHjDuuG6tk3DuuG7muG7luG6vsO6SXfGr8O64bq2dsavw7rDjeG6pknDuuG6tsOMScO6w414xq/DuuG7kMO64bq9duG7nOG6tMOKw7pW4buWduG6tsOKduKAncahw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO64bq6w4p2w7rhur3DiuG7pEfDjOG7pMO64buY4bq8d8ONw7rDgsOMd8ON4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG6vOG7nMavQsONw7rhurrDinbDuuG6o+G6unbDuuG6slHDjeG6usO6w41C4bucw7rhurrDisO9w7rhu5rhurzDikPhu5rDuuG7luG7ucON4bq6xqHDuuG6oeG7rsO64bqy4buKw7rhu5rhurxFw7rhu5jhurzhu4rDjeG6usO64buaVMO6xrDDucO6LcO64bunw7nDucO64buaQsONw7pIw5p2w7rhurx4w43hurzDuuG7muG7luG7gMON4bq8w7rDqsOMSXbhurx24bumR8O64bukeMOMw7rhurJ34bqyw7rhurLhu4zDusag4buQw7rhurx5w7rhu5rDg8ON4bq6w7rhu5Thu5zhuqDDjcO6xqBVw7rhu5Thu5x2w43DuuG7muG7lsSow43hurrDuuG6slB2w7rhur3Gr+G7lsOKdsahw7rhu6R4w7pH4bq8TMON4bq6w7pIw4x5w4rDuuG7muG7llTDuuG6snfhurLDukjDjHnDisO64buaQsONw7pIw5p2w7rhurx4w43hurzDuuG7muG7luG7gMON4bq8w7pH4bq8d+G6ssO6w4JSw5ThurLDuuG7mOG6vOG7isON4bq6w7rhu5pUw7rhu5p44bucw7rDjeG6usODScahw7rhu5p44bucw7rDjcOTw4rDuuG7kMO6IeG7hnbDusOq4buW4bucw43hurrDujPDvcOKw7rhurzDjEHhurLDujNOw43hurrDujPDvcOK4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG6vOG7nMavQsONw7rhurrDinbDuuG6vcOK4bukR8OM4bukw7rhurJRw43hurrDuuG6suG6vMOMw7rhu5bhu7nDjeG6usO64bqyd+G6ssO64bqy4bq8UMO64bua4bq8RcO64buU4buc4bqgw43DusagVcO64bqyUHbDuuG6o+G6unbDuuG7kMO6w6rhu5bhu5zDjeG6usO6IUzDjeG6usO6xqDhuqrDukfhurxMw43hurrDuuG7mOG6vMO9w4rDukh4w7pJ4bug4bqyw7rhu5rDikLhu5zDuuG7muG6osONw7rhurJMw43hurrDuuG6slB2w7rhuqHhu67GocO64bq24buQw4rDusSpdsag4bq8w4rDjeG6uuG7msOMw43DuuG6vMOKReG7nMO64buW4bu5w43hurrDukjDikThu5zDukjhu4TDjeG6vMO6w4JNw4rDusOCw4Phu5zDuuG7lOG7nOG6oMONw7rGoFXDuuG7muG7llXhurLDuuG7msOKQ+G7mMO64buk4buOw4rDuuG6ocOMxqDhurLDjOG7psO64bqy4buKw7rhu5rhurxFw7rhu5p5w4zDuuG7lnbDuuG6suG7nE/hurLDusOCTcOKw7rDgsOD4bucw7rhurx54buaw7rDjeG6vOG6oMON4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhu4fhuqMyw7ouZ+G6q+G6ozLhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG6vOG6pMOMw7rhur3hu5jhu5zhu5rDjcOKR+G7oS/hu5hw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn
2018-04-09 14:49:58

(ANTG) - Liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta, được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước khủng bố kể...

Kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho tương lai Iraq

Kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho tương lai Iraq
2018-04-09 07:05:41

QĐND - Vào ngày 12-5 tới, Iraq sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai kể từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này năm 2011. Cuộc bầu cử được kỳ vọng tạo ra bước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết