Cập nhật:  GMT+7
ýÓẢÀỄỔẤỮỮụÁỪòÒVỔHÁỳọ8ẽaÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕÀỔẬỖÀ%ÒKỄÀ%ỤÒÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬý/ÓẢỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪậHẤFÁỳxnòyÀ-À9ÓÒJWÀỰWẤÀÃẢ/Â/ÃẠẢẰữÀGSƠOÀỄÓỌÀậẬÀó!ÀáSƠOữÀòọợữÀmÓỜÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀọ8ẽaÀVÔƠÓÀỄÓỲÀVỬỎÀỂWUÒÀỔẬỖÀ%ÒKỄÀ%ỤÒÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬÀ%JÀGÊWÀVỶÀF#ÀẦƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀỂỢÀVÓÕVÀVẨÒÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕvÀòÓẤỖÀF#ÀỂWUÒÀỔẬỖÀ%ÒKỄÀỄỜÀGẨÒÀFÒKƠÀỔBƠÓÀGẨỚÀỄẦỄÀỮƯựÀéĨÀÓỚẨỄÓÀ%ẬÀáÊWÀVỶữÀòẬÒÀỄÓỌƠÓữÀẽQƠOÀƠOÓÒKỪÀứÀmòẽòữÀòẬÒÀƠOW?ỈƠÀứÀẻQÒÀVỬỶỦƠOửÀợCƠÀỪÓỢƠOÀọ8ẽaÀVÔƠÓửÀẽOẺƠÀÓẬƠOÀòẻ9mÀáÊWÀVỶÀứÀmÓẦVÀVỬÒLƠÀợÒKVÀẽẤỖÀỄÓÒÀƠÓẦƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕửÀGẨÒÀFÒKƠÀỔBƠÓÀGẨỚÀỄẦỄÀÓW?KƠÀậỶỤƠOÀậỜẤữÀáẤỘỬQƠOữÀ9ẤỖÀẹTữÀợỐƠÓÀẹÒƠÓữÀầÒỚÀẹÒƠÓữÀòỬÒKWÀmÓỚƠOữÀậẪÒÀẹCƠOvýVẤỂỔHÀỮV?ỔHụÁỖẤỬOÒƠựÃỪ&ÀẤWVỚÁỳýVỬỳýVFỳýÒỖOÀỮỬỄụÁ//ỄvỂẤỚỰWẤƠOVỬÒv%Ơ/FHỮỘVỚỪ/ƠH*Ữ/ẢẰĂẴ/ẮẴFÃẠẲẮẲẢẮVÂÂẶĂẠỔẢvỒỪOÁÀ/ỳý/VFỳý/VỬỳýVỬỳýVFỳýỪỳáSƠOÀỄÓỌÀậẬÀó!ÀáSƠOữÀmÓỜÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀọ8ẽaÀVÔƠÓÀỄÓỲÀVỬỎÀỂWUÒÀỔẬỖÀ%ÒKỄÀ%ỤÒÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬý/Ừỳý/VFỳý/VỬỳý/VẤỂỔHỳa#ÀẦƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀỂỢÀOÒRƠOữÀỂỢÀVÓÕVÀỄỲẤÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬÀVỬỎƠÓÀ&ÒƠÀỄÓỲÀVỬỶÙƠOÀGÊWÀVỶÀVẨÒÀnWẪƠOÀòỬÕÀỄỜÀVUƠOÀFÒKƠÀVỌỄÓÀĂvẠẠẠÀÓẤữÀỰW?ÀỖQÀGÊWÀVỶÀẢẠẠvẠẠẠÀỄỚƠÀỂỢÀ%ỤÒÀVUƠOÀ%RƠÀGÊWÀVỶÀĂvẶẠẠÀV.ÀGSƠOvÀáỶŨỄÀỮ#ÀỄÓẼỪÀVÓWẾƠÀỄỲẤÀọ8ẽaÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕữÀỄWRÒÀVÓẦƠOÀẴ/ÃẠẢẰữÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬÀỪÓRÒÀÓŨỪÀ%ỤÒÀỄẦỄÀGÙƠÀ%ÕÀỄÓỸỄÀƠCƠOÀỔÒỈƠÀỰWẤƠÀGBÀVUÀỄÓỸỄÀỘÓẪỚÀỮẦVÀOÊƠÀẴvẰẠẠÀÓẤÀGẼVÀVÓWTỄÀẰÀÓW?KƠÀợỐƠÓÀẹÒƠÓữÀầÒỚÀẹÒƠÓữÀòỬÒKWÀmÓỚƠOữÀ9ẤỖÀẹTữÀậỶỤƠOÀậỜẤữÀáẤỘỬQƠOÀGLÀVỎỖÀGÕẤÀGÒLỖÀVÓỌỄÓÀÓŨỪÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒÀF#ÀẦƠvÀnWẤÀỰWẦÀVỬỎƠÓÀỘÓẪỚÀỮẦVữÀGÙƠÀ%ÕÀGBÀỔ#ẤÀỄÓỞƠÀÓẤÒÀ%YƠOÀGẼVÀVÓWTỄÀ&BÀậỶỤƠOÀẹÒƠÓÀ%ẬÀòẺƠÀẹẾỪữÀÓW?KƠÀậỶỤƠOÀậỜẤÀ%ỤÒÀVUƠOÀFÒKƠÀVỌỄÓÀÃvẠẠẠÀÓẤÀGỲÀGÒJWÀỘÒKƠÀỪÓYÀÓŨỪÀ%ỤÒÀ%ÒKỄÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀỂỢÀOÒRƠOữÀỂỢÀVÓÕVvÀáLÀF#ÀẦƠÀGỶŨỄÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀGXƠOÀVÒĨƠÀGTữÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬÀGJÀƠOÓÕÀọ8ẽaÀVÔƠÓÀỄÓẼỪÀVÓWẾƠÀỄÓỲÀVỬỶÙƠOÀGÊWÀVỶÀF#ÀẦƠÀ%ẬÀVÒĨỪÀVÝỄÀOÒỤÒÀVÓÒKWÀGÕẤÀGÒLỖÀGLÀỄQƠOÀV?ÀVÒĨƠÀÓẬƠÓÀỘÓẪỚÀỮẦVÀVÓỈỖÀẢvẠẠẠÀÓẤÀVỬỈƠÀGÕẤÀỂẬƠÀÓW?KƠÀậỶỤƠOÀậỜẤữÀGẪỖÀỂẪỚÀGỲÀFÒKƠÀVỌỄÓÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀF#ÀẦƠÀVÓHỚÀỘĨÀÓỚẨỄÓvÀnWẤÀƠOÓHÀỂẦỚÀỄẦỚÀỄỲẤÀGẨÒÀFÒKƠÀ9QƠOÀV?ÀỄUÀỪÓÊƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ8ỎƠÓÀậẬÀ%ẬÀ:ÀỘÒĨƠÀVÓẤỖÀOÒẤÀỄỲẤÀỄẦỄÀỮƯữÀƠOẬƠÓữÀGÙƠÀ%ÕÀỔÒỈƠÀỰWẤƠữÀGSƠOÀỄÓỌÀậẬÀó!ÀáSƠOữÀmÓỜÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀọ8ẽaÀVÔƠÓÀÓỚẤƠÀƠOÓỈƠÓÀỄQƠOÀV?ÀGBÀỖẨƠÓÀFẨƠÀGÊWÀVỶÀF#ÀẦƠÀỄÓCƠÀƠWQÒÀỂỢÀOÒRƠOữÀỂỢÀVÓÕVÀVẨÒÀGÕẤÀỂẬƠÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕvÀáSƠOÀỄÓỌÀỄÓỚÀỬĐƠOữÀỄQƠOÀV?ÀGBÀỄÓỸƠOÀỖÒƠÓÀGỶŨỄÀỄẦỄÀGÒJWÀỘÒKƠÀỄÊƠÀVÓÒĨVÀ%JÀ%RƠữÀỘÓỚẤÀÓỞỄÀỄQƠOÀƠOÓKữÀỘÒƠÓÀƠOÓÒKỖÀVÓ#ỄÀVĨữÀÓÒKWÀỰWẪÀGÊWÀVỶÀVÓẬƠÓÀỄQƠOÀVẨÒÀỄẦỄÀGÕẤÀỪÓỶÙƠOÀỘÓẦỄữÀFỚÀGỜÀVÔƠÓÀỄỴƠOÀỮỊÀVẨỚÀỖỞÒÀGÒJWÀỘÒKƠÀVÓWẾƠÀỔŨÒÀGLÀỄQƠOÀV?ÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀF#ÀẦƠÀVẨÒÀnWẪƠOÀòỬÕvÀáSƠOÀVÓỦÒÀOÒẤỚÀóƯÀẽQƠOÀƠOÓÒKỪÀứÀmòẽòữÀóƯÀòẬÒÀƠOW?ỈƠÀứÀẻQÒÀVỬỶỦƠOÀ%ẬÀọ8ẽaÀÓW?KƠÀậỶỤƠOÀậỜẤÀỬẬÀỮỚẦVÀỔẨÒÀỰW!ÀGẼVÀGÕẤÀỪÓỶÙƠOÀGLÀỔẬỖÀVÓỲÀVÝỄÀỄÓW?LƠÀGUÒữÀỄẼỪÀGẼVÀỄÓỚÀFỚẤƠÓÀƠOÓÒKỪÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒÀF#ÀẦƠvÀợJÀỪÓỌẤÀỄQƠOÀV?ÀỄÊƠÀVỌỄÓÀỄ#ỄÀỪÓRÒÀÓŨỪÀ%ỤÒÀỄÓỌƠÓÀỰW?JƠÀGÕẤÀỪÓỶÙƠOÀVỬỚƠOÀ%ÒKỄÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀỂSÒÀVÓỶỦƠOÀOÒẪÒÀỪÓỜƠOÀỖEVÀỂĐƠOÀỄÓỚÀỄẦỄÀVUÀỄÓỸỄữÀÓTÀOÒẤÀGỎƠÓÀỄỜÀỪÓÊƠÀGẼVÀỔÒỈƠÀỰWẤƠÀGĨƠÀF#ÀẦƠÀỖTVÀỄẦỄÓÀVÓỠẤÀGẦƠOvÀòỬỶỤỄÀỖDVữÀỄQƠOÀV?ÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒÀVÓ#ỄÀÓÒKƠÀF#ÀẦƠÀVỬỈƠÀÃvẠẠẠÀÓẤÀGẼVÀGBÀỘÓẪỚÀỮẦVữÀỄỢƠÀVÓÒĨWÀẢvẠẠẠÀÓẤÀGẼVÀVÓHỚÀỘĨÀÓỚẨỄÓÀỄỲẤÀF#ÀẦƠữÀVÔƠÓÀỮỊÀVÒĨỪÀVÝỄÀVÒĨƠÀÓẬƠÓÀỬẬÀỮỚẦVữÀỂRÀVỬỌÀỘÕỪÀVÓỦÒvÀòÒƠữÀẪƠÓựÀòậ(ẽậÀòoỏ9ý/Ừỳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
2015-09-22 07:46:35

(QT) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sắp khai mạc, hôm qua 21/9/2015, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham...

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”
2015-09-21 08:42:26

(QT) - Ngày 18/9/2015, Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2015. Tham dự hội thi có 9 đội thi đến từ 9 phường thuộc TP. Đông Hà. Các đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết