Cập nhật:  GMT+7
oẶộốxBpJJgôỊẳẲKBỳôóẳăkốÝÊDẰố;rỉố;ỆẲốKẶẲốxqDốwỆố“YứDốỘửDốẪẶỵĐ”o/ẶộóoỊốxBpJJgôỊ;ỳpyôómắẳnố-ố]ẰrƠốộở/ỡ/ổồộớjốẳẶrDẶốÓƠốÝÊDẰố;rốmắLtDẰốẳĨẤnốKỂốxẶỎxốẶỆẲốKẶẲốxqDốwỆố“YứDốỘửDốẪẶỵĐ”ốDúCốổồộớkốẳẶpCốyÔốẶỆẲốKẶẲốxEốỡốýỆẲốKẶẲốýÀDốKÕốỡốỊẶỌHDẰốKẶLỆxốẳăkốÝÊDẰố;rkốXqxốýỆẲốỊẶtẲốKĨtẲốỈLpốỗốỊẶựDốKẶẲốwùKốwLỆxốẰỀCỉốXẶrĐốẶẺẲjố;ẲÃLốwẲÀKốỘrốẻỐốBỚốKÂDẶốẶLẾDẰjố:ẲGẲốKẶẲẢLốýẲÃDốẶÂDẶốyứDốỘửDốẪẶỵĐkốXẶÓốýẠốxÓpốẶỆẲốKẶẲốKửỊốKĨLDẰốỘrĐốxqxốDỆẲốyLDẰỉốẳÂCốẶẲÃLốỈLpDốýẲÃCjốxẶÓốKĨỌFDẰjốýỌHDẰốBẾẲốxÓpốÝtDẰjốxẶẴDẶốJqxẶjốỊẶqỊốBLửKốxÓpố]ẶrốDỌGxốỘrốKỌốKỌÍDẰố;ỀốXẶẴố[ẲDẶốỘẠố“yứDốỘửDốẪẶỵĐ”jốxÊDẰốKqxốyứDốỘửDjốxÊDẰốKqxốỘửDốýỆDẰốỈLựDốxẶMDẰĩốỘửDốyODẰốxqxốỈLpDốýẲÃCjốýỌHDẰốBẾẲjốxẶẴDẶốJqxẶốxÓpốÝtDẰjốỈLƠốýẤDẶốxÓpốỊẶqỊốBLửKốýÃố“ẪẶỵĐ”ốKĨĐDẰốỖỐốBỚốxqxốCứLốKẶLvDốKĨĐDẰốDẶứDốyứDĩốẰẲtẲốỈLƠÀKốDẶỒDẰốKÂDẶốẶLẾDẰốDtƠốJẲDẶốKĨĐDẰốxÊDẰốKqxjốýHẲốJẾDẰốÍốýẤpốỊẶỌFDẰĩốỖứƠốyÔDẰốýHẲốJẾDẰốỘúDốẶEpốÍốẪẶLốyứDốxỌĩốKẶÔxốẶẲẢDốỈLƠốxẶÀốyứDốxẶÓốÍốxFốJÍ…ố{ÀKốKẶMxốẶỆẲốKẶẲjốWpDốKỂốxẶỎxốKĨpĐốẰẲtẲố]ẶừKốxẶĐốýỆẲốỊẶỌHDẰốÝÊDẰốẳẶpDẶĩốẰẲtẲố]ẶÂốxẶĐốẶpẲốýỆẲỉốỊẶỌHDẰốổốỘrốỊẶỌHDẰốỗĩốẰẲtẲốWpốxẶĐốxqxốýỆẲỉốÝÊDẰố:ẲpDẰjốÝÊDẰố}ỌFDẰốỘrốÝÊDẰố}ĂĩốẰẲtẲố{ẶLƠÀDốẪẶẴxẶốxẶĐốxqxốýỆẲỉốỊẶỌHDẰốộjốỊẶỌHDẰốơốỘrốỊẶỌHDẰốớkố;"R,ố];ẵ]:o/Ịó


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết