Cập nhật:  GMT+7
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MMav4bun4bqv4buRNmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbigJzGr2tow7k2xal44bq9NuG6v2jDtDbGsOG7p3dzw7TEqeKAnTbhur1q4buRNjjDoMOjNsawY8O0NsWpa8O0ajbhu7drZ8O0IC9qODAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7lK4buB4bqvw6o1MF3hu6TGryI2LTbGr+G7nWs24bul4bup4bqvNjjDoy/Egy85NzjDoHs2xrDhurNrNsOUauG6tzbhu7bhuqXDtDZq4buT4bqvNsav4bun4bupw7TEqTbGsGPDtTbGsG/DtGp7NuG6uuG6seG7kTbGr+G7qeG7oWs2xq/hu6fhu4V7NuG6vOG7juG6ujbDlMSpasOz4bqvNsawbcO0ajbhu6Thu6nhurXDtMSpNsav4bunbjbGsOG6s2s2xq/DmX02SuG7ozbhurxqbDbDlWvDtGp7NsWodTbEqMOKKOG6vsavezZK4bufazbhu4xq4bupw4Fow7Q2auG7leG6vTbGsG/DtGp7Nsavb8O0ajbhur/hu5HhurfDtHs24bq+4bq3azbDmcavLcavSjbhu6Thu6nhurXDtMSpNsav4bunbjbhu7fhurc24bq64bqx4buRNuG7pOG7qeG6tcO0xKk2xq/hu6duNsO5auG7nWs2anTDuTbGsOG7oTbhur1qeOG6vTbhu4/hu4s2xrDhu6fhuq/hu5E2auG7leG6vTbhurvhu6HDtMSpNuKAnMava2jDuTbFqXjhur024bq/aMO0Nsaw4bund3PDtMSp4oCdNsO04bqlw7U2OTc4w6A24bu3cms24bq9auG7rzbhur9pNuKAnOG7jGrhurHGsDbhu7fhu5XDtMSpNsO1a2nDtDbhur9kxrA2auG7leG6veKAnX02xq9q4bqvw7U2w6rDvTbhurvhu6nhu6FrNuG7j+G7izbhur3hu5M24bq94bqx4bq9NuG6v+G7o8O0xKk24bq9amw8NsOZauG6s8O1NuG6vnjhur024bq8amPhu6l7NsOZauG7kzbhurpsNsawanc2xq9qd3PDtMSpNsaw4bunw73hur02xq9vw7RqNuG7r8OBPjbDlMSp4bupw4Hhu4vDtDbhur544bq9NuG6vGpsw7RqezbDmWrhu5M24bq6bDbGsGp3Nsavb8O0ajbhu6/DgXs24bq8auG7rzbGsG7hur1qNuG7qOG6usOUw4o2xrBvw7RqPjbDleG6r2s2xq9qeOG6vXs24buo4bu2xq/hu7bGr+G7qHs2w5lq4buTNuG6vGrhu682xrBu4bq9ajbhu6jhurrDlMOKNsawb8O0aj42w5TEqeG7qcOB4buLw7Q24bu24bqlw7Q2SuG7scO0xKl7NuG7qOG7tsav4bu2xq/hu6h7Nsav4bund3XDtMSpNuG6uuG6r8O0Nsav4bupw4Fnw7Q2xKlr4bqx4buRNsavb8O0ajbhu6/DgT42SuG6tzbFqMSCNuG6vuG7o8O0xKl7Nsav4buo4bu2ezbDmWrhu5M24bq8auG7rzbGsG7hur1qNuG7qOG6usOUw4o2xrBvw7RqPjbhur/hurNrNsOqa8Otw7Q24buPw6LDtGo24bq/4bqz4buRNuG6veG6seG6vTbFqXV7NuG6u+G6r8O0ezbDtMSp4bq3w7Rqezbhur/hu5HhurfDtDbGsGrDrDbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrBvw7RqPjbhur/hurNrNsOqa8Otw7Q24bq94bqx4bq9NuG6v3HDtDbhu7duNsaw4bq3azbGsOG7p3R7NuG6veG6seG6vTbDtGrhurc2auG6teG7kTbGsGPDtTbhur/Dojbhu6/DtMSpNmrhu5824bq9auG7kTbhur1qd3HDtMSpNsaw4bunbcO0ajbigJzGr2tow7k2xal44bq9NuG6v2jDtDbGsOG7p3dzw7TEqeKAnTbDtOG6pcO1Njk3OMOgNuG7t+G6tzbhur3hurHhur02xrBjw7Q2xalrw7RqNuG7t2tnw7Q24bq/d3Thur02w7RqZcO0Nmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbigJzGr2tow7k2xal44bq9NuG6v2jDtDbGsOG7p3dzw7TEqeKAnTbGsOG7p2fDtDbhur9u4bqvNuG6u+G6t8O0Nsawb8O0ajbhu6Thu6nhurXDtMSpNsav4bunbn0gxrDhuq/hurvhu4/hu4E2xanGsMOB4buP4buBOzXDteG6r+G7p8Spa8O0PDnDuUE24bqv4bupxrDhu5E1MCDGsOG7pzAgxrDDqjAga8O1xKk2xanhu6fhur07NS8v4bq9feG6u+G6r+G7keG7peG7qeG6r8O0xKnGsOG7p2t94bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS84w6Bh4bqjL8Ohw6PDquG6oTjDoTnDoMOhYcawxIPEg8OgOcSD4buPOH3DssO5xKk1Ni8wIC/GsMOqMCAvxrDhu6cwIMaw4bunMCDGsMOqMCDDuTDhur7hu6PDtMSpNuG6vWpsNsOZauG6s8O1NuG6vnjhur024bq8amPhu6l7NsOZauG7kzbhurpsNsawanc2xq9qd3PDtMSpNsaw4bunw73hur02xq9vw7RqNuG7r8OBNuG7t+G6tzbhur/hu6PDtMSpNuG6vWpsNsOUxKnhu6nDgeG7i8O0NuG6vnjhur024bq8amzDtGp7NsOZauG7kzbhurpsNsawanc2xq9vw7RqNuG7r8OBezbhurxq4buvNsawbuG6vWo24buo4bq6w5TDijbGsG/DtGo2xrDhu6fhuq/hu5E2auG7leG6vTbhurvhu6HDtMSpNuG6vWrhu5E24bq94bqx4bq9NsawY8O0NsWpa8O0ajbhu7drZ8O0Ni024bq0w7RqPDbGr0rhurbDlEo2w4pWw5TEqCAvw7kwIC/GsMOqMCAvxrDhu6cwIC/GsOG6r+G6u+G7j+G7gTDigJzGr2tow7k2xal44bq9NuG6v2jDtDbGsOG7p3dzw7TEqeKAnTbhu4/hurc24bq9andxw7TEqTbGsOG7p23DtGo2auG7leG6vTbhurvhu6HDtMSpNsO14bqvw7TEqTbhur9lw7U2xrBsw7RqNsO0amPDtDbhu7fhuqXDtDbFqWPhu6k2xanhuqfhur17NuG6v8OiNuG6v3d04bq9NsawasO94bq9Nmprw63DtDbGsOG6s2s2xrBvw7RqNuG7pOG7qeG6tcO0xKk2xq/hu6duNjhhNsO04bqlw7U24bul4bup4bqvfTbhurxqd3HDtMSpNsaw4bunbcO0ajbhur/Dojbhu41oxrA2w7Thu51rNuG6v3d04bq9NsO0amtp4bupNsawZMO1NuG7j+G7mcO0xKk2auG6teG7kTbGsGPDtTbEqcSRw7Q2QeG6rzbhur1q4bupw7TEqTbGsOG6r8OBNsSp4buTw7k2w7Rnw7Q2w7Rq4bu1w7TEqTbDteG7k8O0NuG7peG7qeG6tzbDgDbDtMSpasOz4bqvezbGsGpraMawNsawasO94bq9ezbhu41uw7k2xrBqc2s24bq/aMO0NuG7t3JrNuG6veG6seG6vTbGsGPDtDbFqWvDtGo24bu3a2fDtDbDtMSpasOo4buRNuG6v+G7q8O0xKk2xrBqc2s24bq/a8Osw7U24bul4bup4bqvw7Q2xrDhu6fhu5XDtMSpNsO0amTGsHs2w7Rq4bqtw7U2anA2xrDhu6d0NuG6u3dy4bq9NuG6v8SR4bupNsSpa+G7q8O5NuG6veG6seG6vTbhu4HDtTbhur9ow7Q2xKlr4bq1w7TEqTbhur93c8O0xKl9Nsav4bqzazbhu4/hu4s2xrDhu6fhuq/hu5E2auG7leG6vTbhurvhu6HDtMSpNuKAnMava2jDuTbFqXjhur024bq/aMO0Nsaw4bund3PDtMSp4oCdNsO04bqlw7U2OTc4w6B7NjjDoMOjNsawY8O0NsWpa8O0ajbhu7drZ8O0NuG6v8OiNuG6v3d04bq9Nsaw4bun4bqv4buRNsWp4bupZMawNmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbhur3hu5M2xrDhu6duNsSpa+G6sTbhuqM2xrDhu6drw63hu6k24bq/4bujw7TEqS/FqeG7qWTGsH02xq/hu6HDtMSpNsaw4bunbjbEqWvhurE24bq/dMawNsaw4bun4bqv4buRNmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbhu4/EkcO0NsO04bq3w4E24buP4bq3Nsaw4bunZ8O0Njh7ODbGsMODNuG6v+G7o8O0xKl7Nsaw4bun4buRw7TEqTbhur/hu5M2ODc3NsWp4bupZMawNsOq4buRNuG6vOG7juG6ujbDlMSpasOz4bqvNsawbcO0ajbhu6Thu6nhurXDtMSpNsav4bunbjbGsOG6s2s2xq/DmX02SuG7ozbhurxqbDbDlWvDtGo2xrDhurdrNsaw4bundD42w6DhuqE2xanhu6lkxrA24bq94buv4bqvNuG6veG6seG6vTbDtGrhurc2auG6teG7kTbGsGPDtTbGsOG7p2fDtDbhur9u4bqvNuG6u+G6t8O0Nsawb8O0ajbhu6Thu6nhurXDtMSpNsav4bunbjbhur/hu5PDtMSpNsSp4buTw7k2anA2xrDhu6d0NsawauG7m8O0xKk24bul4bup4bqvNkrhu59rNuG7jGrhu6nDgWjDtDZq4buV4bq9Nsawb8O0aj42OTbFqeG7qWTGsDbhur3hu5nDtDbhu4/hurNrNsOq4buRNuG6u+G6seG6vTbFqcOzNuG7jmc2w5RqY8O0Nsav4bun4bupw7TEqXs2w7Xhu5/GsDbhur3DveG7qTbFqWvDtGo24bu3a2fDtDbGsHnDtMSpNsO0amXDtDZq4buV4bq9NuG6u+G7ocO0xKk24oCcxq9raMO5NsWpeOG6vTbhur9ow7Q2xrDhu6d3c8O0xKnigJ02w7ThuqXDtTY5NzdhNuG7t+G6tzbDteG7n8awNsWp4budNsawZMO1NuG7j+G7mcO0xKk2auG6teG7kTbGsGPDtTbGsOG7p2fDtDbDteG6s8O0xKk2QcOiNmrhu59rNuG7ieG6r+G6veG7geG6u+G7keG7keG7jTbhur/hu5PDtMSpNsSp4buTw7k2w7TEqeG6r8OBNsaw4bund3Lhur024buP4buLNsaw4bun4bqv4buRNmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbDqmvhu4vDtDbhu6fhuq99NsOUauG7tcO0xKk2xanhu6lkxrA2auG7leG6vTbhurvhu6HDtMSpNuG6v8SRw4E2w7TEqWrDs+G6rzbGsG3DtGo2w7ThurfDgTbFqWY2xKnhu5PDuTbDuWrEkcO0Nsawa2jDuTbFqXjhur024bq7d3Lhur024bq/xJHhu6k24bq9auG7kTbhur3hurHhur02xrBjw7Q2xalrw7RqNuG7t2tnw7Q2w7TEqWrDqOG7kTbhu6Thu6nhurXDtMSpNsav4bunbjbhuq/DtDbGsGPDtTbhur9ow7Q24bu3cms2xKlr4bq1w7TEqTbhur93c8O0xKk24bq/w6w2xrBq4buB4buRNuG6v+G7qeG7oWs2d3Lhur02w7VxNmrhu5Xhur02xrBlw7l7Nmp3csO0xKk2xrByazbhur1qY8O0Nsaw4bunc2s2xrB3ccO0xKk24buP4bqvazbGsHdxazbFqeG6scO0xKl9IMaw4bqv4bq74buP4buBNsWpxrDDgeG7j+G7gTs1w7Xhuq/hu6fEqWvDtDw5w7lBNuG6r+G7qcaw4buRNTAgxrDhu6cwIMaww6owIGvDtcSpNsWp4bun4bq9OzUvL+G6vX3hurvhuq/hu5Hhu6Xhu6nhuq/DtMSpxrDhu6drfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOMOgYeG6oy/DocOjw6rhuqE4w6E5w6DDoWHGsMSDxIPDoDnEg+G7jzl9w7LDucSpNTYvMCAvxrDDqjAgL8aw4bunMCDGsOG7pzAgxrDDqjAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhur7hu6PDtMSpNuG6vWpsNsOV4bqvazbGr2p44bq9ezbhu6jhu7bGr+G7tsav4buoezbDmWrhu5M24bq8auG7rzbGsG7hur1qNuG7qOG6usOUw4o2xrBvw7RqNuG7t+G6tzbhur/hu6PDtMSpNuG6vWpsNsOUxKnhu6nDgeG7i8O0NuG7tuG6pcO0Nkrhu7HDtMSpezbhu6jhu7bGr+G7tsav4buoezbGr+G7p3d1w7TEqTbhurrhuq/DtDbGr+G7qcOBZ8O0NsSpa+G6seG7kTbGr2/DtGo24buvw4E2xrDhu6fhuq/hu5E2auG7leG6vTbhurvhu6HDtMSpNuG6vWrhu5E24bq94bqx4bq9NsawY8O0NsWpa8O0ajbhu7drZ8O0Ni024bq0w7RqPDbGr0rhurbDlEo2w4pWw5TEqCAvw7kwIC/GsMOqMCAvxrDhu6cwIC/GsOG6r+G6u+G7j+G7gTDGr+G6s2s24buP4buLNsaw4bun4bqv4buRNmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbhur12w7TEqTbhur/DojbDqmvhu4vDtDbhu6fhuq824bq74bup4buhazbEqWvhuq/hu5E24buPd+G7qTbhu7dyazbDteG7n8awNsWp4budNuG7gcO1NsawY8O0NsWpa8O0ajbhu7drZ8O0NuG6veG7kzZq4buR4bq3w7Q24bq94bq1w7RqNuG6v+G6qeG6vTbhurtrw63GsDbhu41q4buTNuG7jWrhuqXDtH02xq9q4bubw7TEqTbhu6Xhu6nhuq82w7Vwazbhur1j4bupNuG6vWrhu6nDgcOtw7Q2QeG7q+G6vTbhur/hu5/DtMSpNuG7t2k2xanhu502w7lqZcO0NuG7jeG7h8O1NsO14bqvw4E2w7XhuqfDtHs24bu3aTbDtMSpam424buPw73hur024bu3d3HDtDbhu49nw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNuG6veG7qeG7n+G6vTbFqeG7ncO0xKl7Nmrhu5Xhur02xrBlw7k24bq94buv4bqvNuG6veG6seG6vTbhu4HDtTbhur/Dojbhu41qa2jDtDbDtGrhu7XDtMSpNsO0xKl3c2s2xrBq4buB4buRNsOqxqFrNuG6vWp3ccO0xKk2xrDhu6dtw7RqNuG7jWrhu5vDtMSpNuG7jWrhu5drNuG7p3fDtMSpNuG7p3fDtMSpNkHhu6vhur024bq/4bufw7TEqTbhu7fhurc24bq94bq1w7U2w7lq4but4bq9fTbDiuG7sTZq4buR4bq3w7Q24bq94bq1w7RqNuG7jWrhu5M24buNauG6pcO0NuG6u+G7n8O0NuG6u2l7NuG6veG7qeG7n+G6vTbFqeG7ncO0xKk24buNauG7m8O0xKk2w7Thu5E24bq/4buvezbGsGpraOG7qTbGsGrhu53DtDbGsG3DtGo2xrBqd3HDtMSpNsSpa+G6rzbhur9tw7RqNsO0anfDtMSpNmrEkeG7qTZqaMawNuG6veG6seG6vTbhu4HDtTbhur/DojbDtHA24buPw73hur024bu3d3HDtDbhu49nw7Q24bq/w6w2xrBqw73hur02amvDrcO0NsSpa2Thur02w7VxNmrhu5Xhur02xrBlw7l7NmprNuG7t+G7lcO0xKk24bu34bq34buRNsawd3HDtMSpNuG7j+G6r2s2xrDhu53GsDbhur/hu4PDuX024bu2cms24bu34bqvazbGsOG7p+G7mTbhu4/hurc24bq/ccO0NuG7t242xanhurHDtMSpNuG7j2XDuXs24bq9auG7rzbGsOG7p2024bu34bq3NuG7j+G6t8O1NuG6vcSR4bupNsO04budazbhur1qd3HDtMSpNsaw4bunbcO0ajZq4buV4bq9NuG6u+G7ocO0xKk24oCcxq9raMO5NsWpeOG6vTbhur9ow7Q2xrDhu6d3c8O0xKnigJ17NsWp4bup4budxrA2OGE2w7ThuqXDtTbhu6Xhu6nhuq824bq64bqx4buRNsav4bup4buhazbGr+G7p+G7hTbhur/Dojbhur/hu6PDtMSpNmrhurfDtGo2xrDhu6E24bq9anjhur02w7Rqa2nhu6k24bq9andxw7TEqTbGsOG7p23DtGo24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTZBw6I2auG7n2s2xrBq4bup4buf4bq9NuG6vWp3ccO0xKk2xrDhu6dtw7RqNuKAnOG7tm02w7TEqeG6t8OBNsO14bqvazbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO04oCdNuG6veG7r+G6rzbhur9xw7Q24bu3bn02xq/hu6fhu5HDtMSpNuG6v+G7k3s24bq9andxw7TEqTbGsOG7p23DtGo24oCcxq9raMO5NsWpeOG6vTbhur9ow7Q2xrDhu6d3c8O0xKnigJ024bq/d3Thur024bq/ccO0NuG7t242xrDhu6drw6zDtDbhu41q4bqvazbDtGpjw7Q24bun4bufw7TEqTbGsHk2xrBvw7RqNuG6v8SR4bupNsawa2fDtDbhu4/hurc24buk4bup4bq1w7TEqTbGr+G7p257NuG6v2jDtDbDtOG6r8OBNuG6v8OiNuG7j+G6r8O0Nsaw4buX4bqvNuG7p+G6rzbhur9ow7Q24bqhYTbGsG/DtGp7NsawauG6t8O0ajbDuWrhu502xrDhu6fhu5HDtMSpNuG6veG6tTbDtHdy4bq9ezbEqeG7k8O5NsO5asSRw7Q2xrBraMO5NsWpeOG6vTZq4buV4bq9NsawZcO5NuG6vWrhu5E2xKnEkcO0NjhhfTc3NzbGsGPDtDbFqWvDtGo24bu3a2fDtDbhu7dyazbGsOG7ocO0xKk2xanhu502xrBracO0Nmrhu5Xhur024bq74buhw7TEqTbhur/DojbGsOG7p+G6r+G7kTbGsOG7p242xKlr4bqxNsSpxJHDtDbhuqE3Nsaww4M24bq/4bujw7TEqX024bq+WOG6vDbhu7ZLw43GryAvw7kw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn
2015-09-18 07:40:37

(QT) -Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến một nền...

Hội thi sơ cấp cứu an toàn giao thông

Hội thi sơ cấp cứu an toàn giao thông
2015-09-17 05:58:38

(QT) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội thi sơ cấp cứu an toàn giao thông năm 2015. Tham gia hội thi gồm có 4 đội đến từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết