Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG6rMOyauG7h33huqfhu4194buiceG7r+G6uXB94bqraGrhu4N94bqnw7R9auG7g+G7heG6vcSpfeG7huG7hTfEqX3huqvhu43huq194bugxqF9SuG7h2s54buFfeG7q3QuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyE74buiUCx9LX1K4buHOOG7r31dMy81LyJbXTEmfeG7oMahfUrhu4drOeG7hX3hu6t0fXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buJ4bq/feG6rcOyauG7h33huqfhu4194buiceG7r+G6uXB94bqraGrhu4N94bqtdTZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH1waWrhu4N94buicWFq4buHfVDhu59ofeG7q+G6u33huqvhu4XhurtxfeG6q8O1auG7h33hu6s4feG6p8O0fWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu4bhu4U3xKl94bqr4buN4bqtfeG7oMahfUrhu4drOeG7hX3hu6t0feG6q+G7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V94bqr4buPauG7h33huq3hu4NmfeG7gms4auG7h31KNsSpJn3hu5zhu4NsfeG6pmZ9cOG7g8O5feG7gnHhu6/hur1qfXXhu68mfeG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N9UeG6pkrhuqh94buDceG7r+G6vWp94bqqNuG7i+G7n8OyauG7hz994bqq4bq5an3huqnFqX3huq1sfeG6q+G7j2rhu4d94bqt4buDZn1K4buHceG7r+G6v2p94bqq4bul4bqtfeG6rOG7g2Zq4buDJn3hu5zhu4NsfeG6pmZ9cOG7g8O5fVBpauG7g3114buvJn3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfVHhuqZK4bqofXBpauG7gyp94bqrOeG7hX3huqnhu4Xhur1qfeG7icOhauG7g33huqs5a33hu6DGoX1Kw7Xhu4V94burdCZ94buqw6BqfeG7neG7g21q4buHfVHhuqZK4bqofXBpauG7gz8ucDbhuqfhu4lifeG7oXDhu6/hu4li4bu2e8SpNuG7n+G7h+G7hWolIuG7neG7rX02cXBreyEucOG7nyEucOG6qSEu4buFxKnhu4d94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqtP+G6pzZr4bujcTZq4buHcOG7n+G7hT/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS9dMSAzLzA04bqpMl0wIjJbNHA1NTEiM+G7iV0/w6zhu53hu4d7fS8hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEucOG7nyEucOG6qSEu4budIeG6quG7j2rhu4d94bqt4buDZn1K4buHceG7r+G6v2p94bqq4bul4bqtfeG6rOG7g2Zq4buDJn3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfVHhuqZK4bqofXBpauG7g31w4bufNmt94buiceG7r+G6uXB94bqraGrhu4N94bqnw7R9auG7g+G7heG6vcSpfeG7huG7hTfEqX3huqvhu43huq194bugxqF9SuG7h2s54buFfeG7q3R94bqt4buDa33huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94buCazhq4buHfUo2xKkuL+G7nSEuL3DhuqkhLi9w4bufIS4vcDbhuqfhu4liIeG6rMOgan3huq3hu6V94buiceG7r+G6uXB94bqraGrhu4N94buh4buNfV01IjUv4bui4bqqLVHhuqZK4bqoJn3huqvhu4XhurtxfeG6q8O1auG7h33huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94buCazhq4buHfUo2xKkmfeG7nOG7g2x94bqmZn1w4buDw7l94buCceG7r+G6vWp9deG7r33huqo24buL4bufw7Jq4buHfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu4t3fSJbXVt94oCTfSJbXTEmfeG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N9UeG6pkrhuqh94buDceG7r+G6vWp94bqqNuG7i+G7n8OyauG7h31q4buD4buF4bq9xKl94buLd30iW11dfeKAk30iW10yJn3huqvhurlqfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX1wOeG7hX3hu6DGoX1K4buHaznhu4V94burdH3hu6s4feG6p8O0fWrhu4Phu4Xhur3EqX3huq3hu4Phu6Xhuq194burdH3hu4bhu4U3xKl94bqr4buN4bqtfeG7oMahfUrhu4drOeG7hX3hu6t0fXDhu4M24buvfeG6q+G7j2rhu4d94bqt4buDZn3hu4JrOGrhu4d94bqqw6Bq4buHfcSoNuG7hX3huq3hu4Phu5V9auG7h+G7g2l94buDw7lxfXDhu4Nia33huq3hu4Phurl94bqrw7U/fVDhu4Phu5Xhu4V94buDOWp94bqnw7R9auG7g+G7heG6vcSpfTF9asOgxKl94buLw6p9cOG7p31q4buHOOG7r33hu6Jx4buv4bq5cH3huqtoauG7g33huq1sfeG7g+G7heG6vXF94buJxanhuq19XTIvNS8iW10xP31QOeG7hX3huqdxw7Thu4V94buJ4bq/Jn3huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH1waWrhu4N9SuG7h3Hhu6/hur9qfeG6quG7peG6rX3huqzhu4NmauG7g33huqvDoX1ww6Nq4buHfeG7g2s2feG6reG7g3Lhuq19xKnhu6dq4buHfeG7qzh9cOG7nzZrfeG7onHhu6/hurlwfeG6q2hq4buDfeG6p8O0fWrhu4Phu4Xhur3EqX3huq3hu4NrfeG6q+G7j2rhu4d94bqt4buDZn3hu4JrOGrhu4d9SjbEqX3hu6s4fXDDo2rhu4d94buDazZ94buH4buD4buFfWrhu4PhurVqfeG7ocWpfeG6q2xq4buHfeG7h2zhu5194bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX3huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94buCazhq4buHfeG6qsOgauG7h33EqDbhu4UmfWrhu4dx4buvw6lqfeG7huG7hTfEqX3huqvhu43huq194bugxqF9SuG7h2s54buFfeG7q3Q/feG7nOG7gzdwfeG6p+G7hcOqcX1wOeG7hX3huqdxw7Thu4V94buJ4bq/Jn3huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z9SuG7h3Hhu6/hur9qfeG6quG7peG6rX3huqzhu4NmauG7gyZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH1waWrhu4N94bqnOOG7r31wb33EqWtq4buHfcSpceG7jWp9cOG7n8Opan3huq3DueG7k2rhu4d94buraH3hu4bhu4U3xKl94bqr4buN4bqtfeG7oMahfUrhu4drOeG7hX3hu6t0Jn3huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94buCazhq4buHfUo2xKl94bqtw7pq4buHfWrhu4PDuX1wazhqfWrhu4c4auG7g31K4buHaznhu4V94burdH1w4buF4bq54budfXB04bqtfeG6reG7g3V94bqrw7Vq4buHfXDhu4M2xKl9xKnDuXF9UeG6pkrhuqh9cGlq4buDfXDhu59rauG7h33huq3Dsmrhu4d9cDfhuq19xKnGoX3hu5/DtWrhu4d94bujcTZqfeG7g+G6vX3huqvhu43hu4V9auG7h2s54buFfeG7q+G7meG7hX3huq034bqtfXBpauG7g31w4buDccO14bqtfeG6rTfhuq19asO54buZ4bqtfXDhu59rauG7h33hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfWrhu4PDuSV94buIOGsmfVDhu4M34buFfeG7iDZqJn3EqOG7rzZqxKk24bufPz8/feG7g8O54buZauG7h33huqvhurlqfcSpdOG6rX1w4buFw6lxfXA5a33hu582fcSp4buN4buFfeG7ieG7hcOpan3hu4vhurlwfeG7h+G7heG7qTZ9cGlq4buDfeG7onFhauG7h31Q4bufaH3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX1qw7nhu5nhuq19cOG7n8Opan1wceG7r+G6uWp94buCOGrhu4N94buJNmrhu4d94buK4buFauG7g31w4bq5feG6qsOyauG7h30tfVDhurHhu68mfWrhu4PhurdwfeG7iTh9cOG7n2tq4buHfeG6p+G7jeG7hX3huq1hauG7g33hu6rhu4Xhur1wfUo2xKl94bqrNmrhu4d9auG7hzjhu6994bqtOGrhu4d9xKnGoX3hu5/DtWrhu4cmfeG7g8O14buFfWrhu4PhurXhu5194bur4buZ4buFfWrhu4Phu4XhurtxfWrDueG7meG6rX1w4bufw6lqfXDhu4Phurl94buH4buF4buZ4buFP31Q4buF4bq54budfXB04bqtfeG6rXVq4buHfeG6reG7jSZ9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqfDtX3EqTfhu68mfeG6qzhrfXA5ayZ9auG6sWrhu4d94bqtNmt94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d9auG7h3Hhu49qfWrhu4PhurFqfeG7icWp4bqtJn1ww6Bq4buHfeG6rcO54buVauG7h33hu6HFqX3huqtrOGp94buL4bq5cH3hu4fhu4Xhu6k2fXDhurXhu519cOG7g8OqfeG6rTdqfeG6p8O1Jn3huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp94bur4buFw6lqfeG6reG7g+G7peG6rX1q4buHOGrhu4N9SuG7h2s54buFfeG7q3R9auG7g+G6o8SpfeG6q2HEqX3huqdha31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an1w4buNcH3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq19auG7h2s54buFfeG7h+G7hTZrfeG6rXU2fXBpauG7g33hu6JxYWrhu4d9UOG7n2g/feG6quG7j2rhu4d9cOG7g+G7leG7hSZ9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huq034bqtfeG6reG7g2Zq4buDfeG7oTfhuq3hu4N94buLw6lxfeG7h27hu4UmfeG7g+G7kX1w4buf4buXfeG6q+G6s3F9cMO5feG7h+G7heG7qTZ94bqtN+G6rX1qw7nhu5nhuq194bur4buZ4buFfeG7quG7heG6vXB9SjbEqX1qbOG7hX3huq3hu4NxauG7h33huq3Dumrhu4d9auG7g8O5feG7onFhauG7h31Q4bufaH1qbOG7hX3hu5/hu4XDqWrhu4cmfeG7o3E2feG6q2x94bqrbGrhu4d94buHbOG7nX3huq3hu4NrfeG7ocWpfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl9LX3hu63DoX3hu4PDteG7hX3huq11Nn3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4c/feG7nOG7gzdwfeG6p+G7hcOqcX1q4buD4bq1an1q4buD4buF4bq9xKl94burdCZ94bqr4buPauG7h33huq3hu4NmfeG7huG7hTfEqX3huqvhu43huq194bugxqF9SuG7h2s54buFfeG7q3R94buCazhq4buHfUo2xKl94bqnOOG7r31wb33hu6vhu4Vq4buDfeG6qcWpfeG7i+G7g+G7hX1q4buD4bq1an3hu6Jx4buv4bq5cH3huqtoauG7g33huq11Nn3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfVHhuqZK4bqofXBpauG7gz994bqq4buPauG7h33huq3hu4NmfeG7reG7hWp94buD4bulNn3hu6FlfWrhu5F94buJxanhuq194buD4bq5cH3EqWdq4buDfeG7qzh9xKlrauG7h33EqXHhu41qfeG7oWV9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX1q4buD4bq1an3huqvDueG7l+G6rX3hu6HFqX3hu6NxNmp9cOG6scSpJn3hu4Phu5F9cOG7n+G7l31w4bunfeG6rTfhuq194bqt4bq34budfeG7icOhauG7g33huqs5ayZ94bqtN+G6rX3huqc2aiZ9auG7hzhq4buDfeG7qzh94bqr4buPauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budfeG6q8OqfeG7g2s4an1w4buDOGrhu4N9cOG7jXB9auG7g+G7heG6vcSpfeG7q3R9cOG7n2tq4buHfeG6rcO54buTauG7h33hu6tofcSp4buZ4buFJn3hu4ds4budfeG7neG7g+G6s2p94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33huqvhu5NqfeG7q2h94bur4bupauG7h33EqTlq4buDJn3huqtsauG7h33hu4ds4budfXBm4bqt4buDfeG6rcWp4bqtfeG7qzh94but4bulauG7h33huqs3auG7h33huq3hu4NrfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3huqvhu43hu4V9auG7h2s54buFfeG6rXU2fXBpauG7g33hu6JxYWrhu4d9UOG7n2g/fVDhu4VqJn1hauG7gyV9UOG7hOG6uEp9SuG7guG6tlAuL+G7nSE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn
2015-09-18 07:40:37

(QT) -Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến một nền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết