Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5dk4buOxanhu4Lhu6HDlEThuqThu4bhu6FT4buzVOG7oeG7hkPhu6nhu6HDlEXhu4ZD4buh4buGQkPhurrFqeG7oVHhu6nhu6HDlMON4buG4buhW+G7gsWp4buhY8SC4buG4buh4bqgQ+G7guG7oUJExanhu6HDg0Xhu4ZD4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBD4buVL0Nx4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JbxILFqeG6ouG7n+G7l+G7k+G6q2Thu5nhu6Et4buhN0Lhu6lU4buhceG7py/hu6cvcnBxdcO14buhKuG7qUThu6FkW2Y34buhw5Thu6tE4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4buhW+G7iuG7oSRDxJDhu6E2ROG7hkPhu6HDkkPDjEThu6FDTsOS4buhUUxE4buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oSTEqOG7ocOSQ+G7t+G7huG7oeG6qUPhu7Phu4bhu6HDgOG7hOG7huG7oT1F4buGQ+G7oSpE4bqk4buGw7Xhu6Eq4bupROG7oeG6qWQtZFvhu6Hhuqvhu5Dhu7Hhu4ZC4buhZOG7jsOJ4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6Hhur7huqjhu6HDlOG7jsWp4buC4buhw5RE4bqk4buG4buhU+G7s1Thu6Hhu4ZD4bup4buhw5RF4buGQ+G7oeG7hkJD4bq6xanhu6FR4bup4buhw5TDjeG7huG7oVvhu4LFqeG7oWPEguG7huG7oeG6oEPhu4Lhu6HhuqDGsOG6oOG7oUJExanhu6HDg0Xhu4ZD4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBDw7Xhu6FD4buI4buh4buGQkPDqOG7guG7oU/hu6Fy4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fm4bq64buGQ+G7oTVE4buGQ+G7oVHhu6nhu6F9ROG7guG7oTVE4buGQ8O04buhZEPFqeG7gOG7oeG6ouG7nuG7oeG6oOG7hOG7oeG6oMaw4bqg4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buN4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhKuG7nOG6oOG7oSRDxJDhu4ZDw7Xhu6HhuqlD4buE4buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhZOG6uOG7hkPhu6Hhu5ZUw7Xhu6EkQ+G7luG7ocOUw4nhuqBD4buhxJE9NyXhu6HDlOG6uOG7hkPhu4/hu6E2xalE4buhZEPhu5zhuqDDteG7ocSRZmRmZMSRw7Xhu6HhuqlD4buE4buhJEPhu5bhu6HDlMOJ4bqgQ+G7ocSRPTcl4buhw5Thurjhu4ZD4buP4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhKuG7nOG6oOG7oSXGoOG7hkLDteG7oWTEkWbDteG7oeG6qUPhu4Thu6EkQ+G7luG7ocOUw4nhuqBD4buhWyo3JeG7ocOU4bq44buGQ+G7j+G7ocOD4burROG7oeG6okThuqbhu4bhu6Hhur7hu63hu4ZD4buhw4Phu6vhu4Lhu6Eq4bupROG7oWRbZjfhu6HDlOG7q0Thu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6Fb4buK4buhJEPEkOG7oTZE4buGQ+G7j+G7oWRDRMOC4buQ4buhw5Thu5pM4buGQuG7oWThu47hu5pL4buGQuG7oVtQ4buQ4buh4bqr4buQw4zhuqDDteG7oeG7hkLhu5BU4bq04buG4buhZMSo4buGQuG7oSThu5ThuqDhu6HDlOG7juG7mk/hu4ZC4buhZMSo4buGQuG7oSThu5ThuqDhu6Ek4bux4buGQ+G7ocOVxrDDlOG7oT3hu4jhu6Ekw43hu4ZC4buhxanhu4bhu4/hu6HDg+G7q0Thu6HhuqJE4bqm4buG4buh4bq+4but4buGQ+G7ocOD4bur4buC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlU/DteG7ocOAxanhu4bDteG7oeG7hkLhu6nhu4ZD4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buG4buP4buhw4Phu6tE4buh4bqiROG6puG7huG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oXLhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWbhurrhu4ZD4buhNUThu4ZDw7Xhu6F9ROG7guG7oTVE4buGQ+G7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7ocODS+G7huG7oVHDieG7ocOU4bupROG7ocOU4buOTsO04buVw5TFqcOA4bq+xILhu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n+G7gMWp4buOQkThu4bhu41yw5JT4buhxanhu5DDlOG7guG7n+G7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5fhu5VE4buAQuG7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqgw7TDgMWp4buC4buM4buQxanhu4ZCw5Thu45Ew7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcXVz4bulL3Thu6XhuqJxcOG7pXN1cMO5w5Thu6fhu6d14bunc+G6vnHDtOG6vMOSQuG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu5cq4buK4buGQuG7oeG6oEPEkOG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oSrhu5zhuqDhu6EkQ8SQ4buGQ8O14buhJEPhu5bhu6HDlMOJ4bqgQ+G7ocSRPTcl4buhw5Thurjhu4ZD4buhw5R44buGQuG7oUPhu4LFqeG7oeG6oEPhu4Lhu6HhuqDGsOG6oOG7ocODS+G7huG7oVHDieG7ocOU4bupROG7ocOU4buOTuG7lS/DkuG7l+G7lS/DlOG6ouG7l+G7lS/DlOG7juG7l+G7lS/DlMWpw4Dhur7EguG7lyrhuqzhu6FC4buEw5Lhu6HDkkPhu7fhu4bhu6HhuqBDRMWp4buhw5Xhurbhu6HDikPhu4Thu6HDikPhu6/hu4bhu6FRTEThu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlcaw4bqgQ8O14buhw4Phu4rhu4ZC4buhw4Dhu6nhu4Lhu6Hhu4ZCQ8Oo4buC4buhw5Thu6tE4buhcuG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhZuG6uuG7hkPhu6E1ROG7hkPhu6FR4bup4buhfUThu4Lhu6E1ROG7hkPDteG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jDteG7oVFE4bq04buG4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oSrhu6lE4buhZFtmN+G7ocOU4burROG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDkkPDjOG7oVvhu4rhu6EkQ8SQ4buhNkThu4ZD4buh4bqg4buY4buGQuG7oVFMROG7oSTDjeG7hkLhu6HDlFThu6EkxKjhu6HDkkPhu7fhu4bhu6HDkkPhu7Phu4bhu6HDgOG7hOG7huG7oT1F4buGQ+G7oSpE4bqk4buG4buhw4Phu63hu6FR4bu54buG4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buhw4NL4buG4buhUcOJ4buhQ+G7seG7guG7ocOU4buz4buA4buh4buW4buGQuG7oUPhu4jhu6HDlEThuqThu4bhu6HDg+G6rOG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7oeG7hkPhu6nhu6HDlEXhu4ZD4buh4buGQkPhurrFqcO04buhY8Wp4buQ4buhQ0vhu4bhu6Fx4buhw5RDxrDhu4ZC4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4pDxalE4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bDteG7ocOAxanhu4bhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOD4but4buhUeG7ueG7huG7ocOD4buI4buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7oULhu7fhu4bhu6Fy4buhw5Thu6Thu6HDg+G7iuG7hkLhu6HhuqDhu5jhu4ZC4buhccO0dXBw4buh4buA4buhcuG7ocOUw43hu4bhu6Hhur5Ow5Lhu6Fb4buCxanhu6FjxILhu4bDtOG7oWThu47hu4Lhu4ZC4buhw4Phu4TDteG7oeG7jkThurThu4ZC4buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oSTEqOG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOSQ+G7s+G7huG7ocOA4buE4buG4buhPUXhu4ZD4buhKkThuqThu4bhu6Hhu5bhu4ZC4buhQ+G7iOG7oXHhu6HDlOG7pOG7ocOD4buK4buGQsO14buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oSTEqOG7ocOSQ+G7t+G7huG7oWThu7nDkuG7ocOD4buC4bup4buG4buhW+G7gsWp4buhY8SC4buG4buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6Fxw7R1cHDhu6Hhu4Dhu6Fy4buhw5Thu7Xhu4Dhu6Hhur5Ow5Lhu6HDlMON4buG4buhW+G7gsWp4buhY8SC4buGw7TDtMO04buhZOG7guG7qeG7huG7ocOA4buI4buhw5XDjOG7ocOUROG6pOG7huG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4Phu63hu6HDg+G7mk7huqDhu6HhuqBD4buQVOG6rOG7huG7oVHhuqThu6Fy4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Fm4bq64buGQ+G7oTVE4buGQ+G7oVHhu6nhu6F9ROG7guG7oTVE4buGQ8O14buhw5Thu47hurThu4bhu6HhuqBL4buhw5VP4buhw4Phu4Thu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7ocOV4bqy4buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6HhuqDGsOG6oOG7oUJExanhu6HDg0Xhu4ZD4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBD4buhU+G7s1Thu6Hhu4ZD4bup4buhw5RF4buGQ+G7oeG7hkJD4bq6xanhu6FRTEThu6Hhu4Dhu5zhuqDhu6FDSuG7ocOU4buOTuG7oXVw4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCL+G7hkPhu6nDtOG7oSXhu57hu6HDikTDguG7huG7oVHhu6nhu4Lhu6FCRFDFqeG7ocOUQ8aw4buGQuG7oXFyL3JwcXXDteG7ocOSQ8SQxanhu6HDg0vhu4bhu6FRw4nhu6HDlOG7qUThu6HDlOG7jk7hu6HDleG6suG7oeG7hkJDROG6puG7gOG7ocOUQ+G7kOG7oVHhu6nhu6HDlOG7jsWp4buC4buh4buGQ+G7qeG7oeG7gExE4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhQkTFqeG7ocODReG7hkPhu6HDg+G7mk7huqDhu6FDSuG7ocOU4buOTsO04buhZOG7juG7mkzhuqDhu6HDg+G7hMO14buhKuG7qUThu6FkW2Y34buhw5Thu6tE4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4buhW+G7iuG7oSRDxJDhu6E2ROG7hkPhu6HhuqDhu5jhu4ZC4buhw5JDw4xE4buhQ07DkuG7oVFMROG7oSTDjeG7hkLhu6HDlFThu6EkxKjhu6HDkkPhu7fhu4bhu6HDkkPhu7Phu4bhu6HDgOG7hOG7huG7oT1F4buGQ+G7oSpE4bqk4buG4buhUeG7qeG7oTRDxrDhuqBD4buhw5Xhu6vhu4bhu6Fj4bupROG7oWNG4buGLSrDjeG7hkLhu6Fb4bup4buhw4Phu63hu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOU4buOxanhu4Lhu6F1cOG7oVPEguG7ocOD4burw5Lhu6FR4bup4buhcXVw4buhw5Xhu5Dhu7XDlOG7oeG7jOG7kOG7qeG7oVFMROG7ocOUxKjhu4ZC4buhw5Thu47DieG7oUJExrDhu6FxcnDhu6HDlOG7jkThuqbhu5Dhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HhuqBD4buC4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buh4buGQkPDqOG7guG7oeG6oMaw4bqg4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu43hu6EqxanDiuG7jsON4buGQsO14buhZuG6uuG7hkPhu6E1ROG7hkPDteG7oX1E4buC4buhNUThu4ZDw7Xhu6Fk4buOROG6puG7kOG7oeG6qUPhu4Lhu4ZC4buhUeG7qeG7ocOUQ8OJ4buhU+G7reG7oeG6q+G7kOG7seG7hkLhu6Fk4buOw4nDtOG7oeG6qUPGsMOU4buhw4BE4bqs4buQ4buhw5Thu6tE4buhw4Dhu5DEqEThu6Hhur7huqjDteG7ocOUQ8WpVOG7oeG7gHjDlOG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7ocOU4bq44buGQ8O14buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buhNsWpROG7oWRD4buc4bqgw7Xhu6HhuqlD4buE4buhJEPhu5bhu6HDlMOJ4bqgQ+G7ocSRPTcl4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4Dhu6lU4buhw5RI4buh4bqg4bux4buA4buhS+G7huG7ocODw4xE4buhUUxE4buhKuG7qUThu6FkW2Y34buhw5Thu6tE4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4buhW+G7iuG7oSRDxJDhu6E2ROG7hkPhu6FR4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg0vhu4bhu6FRw4nhu6HDlOG7qUThu6HDlOG7jk7hu6HDg+G7reG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw5Thu7Phu4Dhu6FCROG7ksOS4buhw4PDk+G7ocODw4xE4buhUUxE4buh4bqgxrDhuqDhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlcaw4bqgQ8O14buhw4Phu4rhu4ZC4buhw4Dhu6nhu4Lhu6Hhu4ZCQ8Oo4buC4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7ocOU4bq44buGQ8O04buhZOG6uOG7hkPhu6HDleG6suG7oeG6oEPhurjhu6HDg+G7q+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oVFE4bqm4bqg4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buh4buGQ+G7qeG7ocOUReG7hkPhu6Hhu4ZCQ+G6usWp4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhw4Phu5Lhu4ZC4buhw5REw4Lhu4bhu6HDg+G7iMO14buhw4Phu7Hhu4Dhu6HDgOG7seG7guG7oeG7hkNQ4buGQuG7oUPhu4jhu6HDikPhu4Thu6HDikPhu6/hu4bhu6FR4bqk4buh4buGQ+G7qeG7oU/hu6HDlUzhu4Dhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZLROG7oU/hu6Hhu4BMROG7ocOD4bqs4buhxKjhu4bhu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7ocOVw4zhu4ZCw7Thu6Eq4buK4buGQuG7ocOUQ01E4buh4buA4buC4buGQuG7oeG7gOG7kMOM4buG4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4ZD4bup4buhw5Thu6lE4buhw5Thu45O4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7s+G7gMO14buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6HDg8OMROG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDjEThu6HDlOG7mk7hu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBDw7Xhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7qeG7guG7oeG7hkJDw6jhu4Lhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhw5Thurjhu4ZDw7Thu6FkROG7hsO14buh4bux4buGQ+G7jeG7oTUp4buhN1vDquG7lS/DkuG7lw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn
2015-09-18 07:40:37

(QT) -Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến một nền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết