Cập nhật:  GMT+7
ỵỌĂẢGƠẬWWũẠỬỏỎXƠÍẠỷẻỌẨỜỌẢXỌẪỜỌẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẬẢỖỌỢẬẢXỒỜỌẢóYCỜÒẢỏVỐỵ/ỌĂỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬẫÍẬHẠỷýóỏỳẢ-ẢáỌẪỢẢỚ=ỜÒẢạBỎẢỌÚỎẢạCỜÒẢFÚẢXỒỜỌẢƠỀỜẢXỌ#ẢqỡbwẢỜỌỎMỚẢỖ.ẢẮÃĂẲ-ẮÃẮÃẢWEỬẢỖỌẬỎẢỚBGwẢỌSỚẢỮYẬẢẮĂ/Ầ/ẮÃĂẲwẢọỪẢrẢXKẢóYCỜÒẢỏVỐẢIDẢXÙẢGỌ#GẢƠOẢỖỌẨỜỌẢXỌẪỜỌẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẬẢỖỌỢẬẢXỒỜỌxẢỏỌẬỚẢH$ẢGỞẢGẨGẢIUỜÒẢGỌÕữẢẽJẢẫ*YẢoỌÝGwẢõỡỏỗẢạCỜÒwẢaÕẢXỌ@ẢỏỒỜỌẢỶ;wẢáỌỶẢXỐGỌẢẫạếàẢXỒỜỌvẢoỌBỚẢạ#GẢáỌÊYwẢoỌỞẢaÕẢXỌ@ẢỏỌ@ƯỜÒẢXV$GẢỏỒỜỌẢỶ;wẢỏV@ỪỜÒẢạỢẪỜẢạaóẫẢXỒỜỌvẢếÒY;OỜẢạ#GẢáỌÕỜỌwẢoỌỞẢaÕẢXỌ@ẢỏỒỜỌẢỶ;wẢáỌỶẢXỐGỌẢõaếàẢXỒỜỌvẢếÒY;OỜẢỡĐỜẢẫỲỜÒwẢoỌỞẢaÕẢXỌ@ẢỏỒỜỌẢỶ;vẢGẨGẢIUỜÒẢGỌÕẢXVỢỜÒẢaẬỜẢỏỌ@ƯỜÒẢ&ỴẢỏỒỜỌẢỶ;wẢỏỌ@ƯỜÒẢXV$GẢẫạếàwẢõaếàwẢõaêỏỏóỡếẢXỒỜỌvẢƠDỜỌẢIBỢẢGẨGẢWỪwẢỜÒẪỜỌwẢIỦỜẢ&ỐẢGẾỬẢXỒỜỌvẢIBỎẢHỎMỜẢƠDỜỌẢIBỢẢọỪẢrẢXKẢXỒỜỌẢỏỌ=ẬẢỏỌỎJỜ-ẢẫYKwẢỏV@ƯỜÒẢạBỎẢỌPGẢrẢà@ỨGẢẫYKwẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢỏVYỜÒẢ@ỦỜÒẢẫYKwẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẪẢếẼỜÒwẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢỌ*YẢỜÒỌỐẢỡỎMXẢếẬỚ-áYẢaẬẢạUỜÒẢẫŨỎxxxỵXẬFƠÍẢWX;ƠÍũẠỚẬVÒỎỜữẮỬ:ẢẬYXỢẠỷỵXVỷỵXHỷỵỎỚÒẢWVGũẠ//GxFẬỢỮYẬỜÒXVỎx&Ờ/HÍWỖXỢỬ/ỜÍ?W/ĂẲẰẤ/ẶẤHẮÃÂẶẴẰẲXẦẦẴẰẮƠĂxỔỬÒẠẢ/ỷỵ/XHỷỵ/XVỷỵXVỷỵXHỷỵỬỷáẨGẢIUỜÒẢGỌÕẢƠDỜỌẢIBỢẢXỒỜỌẢGEXẢFĐỜÒẢỖỌẨỜỌẢXỌẪỜỌẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẬẢỖỌỢẬẢXỒỜỌẢ-ẢáSỜÒẢXVÔỜỌẢGỌẪỢẢỚ=ỜÒẢạBỎẢỌÚỎẢạCỜÒẢFÚẢXỒỜỌẢƠỀỜẢXỌ#ẢqỡbẢ-Ả[ỜỌữẢỏẫ{ếẫẢàổếẩỵ/Ửỷỵ/XHỷỵ/XVỷỵ/XẬFƠÍỷỏBỎẢFYÙỎẢƠOwẢIUỜÒẢGỌÕẢỏVỀỜẢỡĐỜẢỏỌẪỜỌwẢỏõỡwẢẩỎẨỚẢITGẢọỪẢrẢXKẢIDẢFẨỢẢGẨỢẢỖKXẢỮYCẢỮYẨẢXVÔỜỌẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẬẢỖỌỢẬẢXỒỜỌxẢỏỌÍỢẢIỞwẢH$ẢẨỜẢI@ỨGẢỖỌỪỎẢGSỜÒẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢX=ẢXỌẨỜÒẢẶ/ẮÃĂÃẢXVJỜẢHỎMỜẢXÕGỌẢỌỦỜẢẮÃẢỌẬwẢXBỎẢỬỌ@ƯỜÒẢạSỜÒẢẽ@ỦỜÒwẢỏoxẢạSỜÒẢẫẪxẢà$ẢẨỜẢGỞẢỮY;ẢỚSẢẲÃÃẢÒỎ@ƯỜÒẢFMỜỌẢ&ŨỎẢỜỌỎLYẢỌBỜÒẢỚỴGẢGSỜÒẢXVÔỜỌẢỜỌ@ữẢẻỌYẢỜỌẪẢỌẪỜỌẢGỌÕỜỌwẢỖỌYẢỖỌẨỚẢFMỜỌẢIẬẢỖỌỢẬwẢGỌY;JỜẢỖỌỢẬvẢỖỌỢẬẢIỎLYẢXVỐẢXỌÍỢẢ;JYẢGỀYvẢỖỌỢẬẢỬỌỴGẢỌUỎẢGỌ#GẢỜĐỜÒvẢXVBỚẢỜ@ŨGwẢXVBỚẢIỎMỜwẢXVBỚẢỢ:;…Ả&ŨỎẢXÙỜÒẢHỎMỜẢXÕGỌẢWẪỜẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢÒỀỜẢẶẦxÃÃÃẢỚẢẮẢxẢáỞẢXÙỜÒẢGÚỜÒẢẶĂẢÒỞỎẢXỌỀYwẢ&ŨỎẢẮĂẢỜỌẪẢXỌỀYẢXỌẬỚẢÒỎẬẢ:Ê;ẢH$ỜÒwẢGYỜÒẢGẾỬẢGẨGẢXỌỎKXẢFỐẢGỌỢẢFMỜỌẢ&ỎMỜxẢẻỎỜỌẢỬỌÕẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢI@ỨGẢIỎLYẢGỌỒỜỌẢX=ẢÂẮÂẢXỒẢIUỜÒwẢWẬYẢIỞẢGEXẢÒỎCỚẢGỠỜẢẲẰẲẢXỒẢIUỜÒwẢỜÒYUỜẢ&TỜẢXVẨỎẢỬỌỎKYẢáỌÕỜỌẢỬỌỶxẢàỢẢGEXẢÒỎCỚẢỜÒYUỜẢ&TỜẢIỀYẢX@ẢỜJỜẢỬỌCỎẢGEXẢÒỎCỚẢỚÚXẢWTẢỌBỜÒẢỚỴGẢ&ẪẢXÔỚẢỖỎKỚẢGẨGẢỜÒYUỜẢ&TỜẢỖỌẨG…ẢêẸGẢHỲẢỮYẨẢXVÔỜỌẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢÒẸỬẢỜỌỎLYẢỖỌỞẢỖỌĐỜẢ&LẢỜÒYUỜẢ&TỜẢỜỌ@ỜÒẢõaếàẢXỒỜỌẢ:ẨGẢIỐỜỌẢIÊ;ẢƠẪẢGSỜÒẢXVÔỜỌẢXVPỜÒẢIỎNỚẢỜJỜẢIDẢXÕGỌẢG$GẢGỌỒẢIBỢẢICỚẢFCỢẢXỎKỜẢIÚwẢỖKẢỌỢBGỌẢILẢVẬxẢáSỜÒẢXVÔỜỌẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢXỒỜỌẢỚŨỎẢỚẬỜÒẢ,ẢỜÒỌỘẬẢ:DẢỌÚỎwẢỜỌÊỜẢ&ĐỜwẢƠẪẢIỎNỚẢỜỌẾỜẢXVỢỜÒẢỖỎKỜẢXVÝGwẢGCỜỌẢỮYẬỜẢGỶẬẢỏoxẢạSỜÒẢẫẪxẢỡỎMGẢI@ẬẢGSỜÒẢXVÔỜỌẢ&ẪỢẢW%ẢHỴỜÒẢIẨỬẢ#ỜÒẢỜỌYẢGỀYẢỖỌẨỚẢGỌ*ẬẢFMỜỌwẢFCỢẢ&MẢW#GẢỖỌQÍẢGỶẬẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜxẢoỌẨXẢFỎNYẢXBỎẢFYÙỎẢƠOwẢIUỜÒẢGỌÕẢêẬỎẢỏỌ#GwẢoỌỞẢáỌỶẢXỐGỌẢõaếàẢXỒỜỌẢIẨỜỌẢÒỎẨẢGẬỢẢỜỌ*ỜÒẢỜỤẢƠ$GẢGỶẬẢỜÒẪỜỌẢ;ẢXKwẢGẨGẢỜỌẪẢXỌỀYwẢaẬỜẢỮYCỜẢƠ,ẢH$ẢẨỜẢIDẢỖỌEGẢỬỌỴGẢỜỌ*ỜÒẢỖỌỞẢỖỌĐỜwẢXVỪẢỜÒBỎẢINẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢỌỢẪỜẢGỌỒỜỌẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẬẢỖỌỢẬẢXỒỜỌẢICỚẢFCỢẢỖ)ẢXỌYỆXwẢỚ)ẢXỌYỆXwẢXỎKỜẢIÚxẢạNẢGSỜÒẢXVÔỜỌẢỬỌẨXẢỌY;ẢỌỎMYẢỮYCwẢIUỜÒẢGỌÕẢILẢỜÒỌỐẢỜÒẪỜỌẢrẢXKẢ&ẪẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢXỒỜỌẢXỎKỬẢXỴGẢIỀYẢX@ẢỌỢẪỜẢXỌẪỜỌẢGẨGẢỌBỜÒẢỚỴGẢGSỜÒẢXVÔỜỌẢGỠỜẢƠBỎwẢICỚẢFCỢẢXÕỜỌẢIUỜÒẢFÚẢXVỢỜÒẢỖỌẬỎẢXỌẨGwẢW%ẢHỴỜÒxẢáỲỜÒẢ&ŨỎẢ&ỎMGẢỜÊỜÒẢGẾỬẢGỦẢWỪẢ&ỆXẢGỌẾXẢGỀỜẢỜÊỜÒẢGẬỢẢ;ẢI#GwẢXÕỜỌẢGỌY;JỜẢỜÒỌỎMỬẢGỶẬẢỜÒ@ƯỎẢXỌỀ;ẢXỌYTGwẢỌ@ŨỜÒẢXŨỎẢW$ẢỌẪỎẢƠỠỜÒẢGỶẬẢỜÒ@ƯỎẢFMỜỌvẢỖJYẢÒPỎwẢXỌYẢỌÝXẢỜỌỎLYẢỜỌÊỜẢXẪỎẢIKỜẢƠẪỚẢ&ỎMGẢXBỎẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢXỒỜỌxẢỏỎKỬẢXỴGẢXVẬỜỌẢXỌỶẢW$ẢÒỎÝỬẢIỰẢGỶẬẢGẨGẢFÚwẢỜÒẪỜỌẢỏVYỜÒẢ@ỦỜÒẢINẢXỎKỬẢỜỌỆỜẢXỌJỚẢỚẨ;ẢỚỞGwẢỖ)ẢXỌYỆXẢỚŨỎxẢỏĐỜÒẢG@ƯỜÒẢIẪỢẢXBỢẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢỜÒYUỜẢỜỌÊỜẢƠ$GwẢXVỎNỜẢỖỌẬỎẢGẨGẢHỐGỌẢ&ỴẢỖỌẨỚẢGỌ*ẬẢFMỜỌẢXTXẢỌỦỜxẢỏV@ŨGẢỚEXẢXỌ$GẢỌỎMỜẢ&ỎMGẢHỎẢHƯỎẢFMỜỌẢỜỌÊỜwẢỬỌ@ỦỜÒẢXỎMỜẢX=ẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢGỸẢWẬỜÒẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢỚŨỎẢẬỜẢXỢẪỜwẢICỚẢFCỢẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢỌỢBXẢIÚỜÒẢƠỎJỜẢXỴGxẢỏỌẬ;ẢỚẸXẢáaỡáẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢạẬẢỖỌỢẬẢXỒỜỌwẢIUỜÒẢGỌÕẢỏVỀỜẢóYTGẢỏYẾỜwẢẩỎẨỚẢITGẢaMỜỌẢ&ỎMỜẢGCỚẢỦỜẢW$ẢỮYẬỜẢXÊỚwẢỌỤẢXVỨẢIỀYẢX@ẢGỶẬẢỏVYỜÒẢ@ỦỜÒẢ&ẪẢXỒỜỌẢINẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢỌỢẪỜẢGỌỒỜỌẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢỜỌ@ẢỜÒẪ;ẢỌSỚẢỜẬ;xẢỡŨỎẢGỦẢWỪẢ&ỆXẢGỌẾXẢỌỎMỜẢGỞẢƠẪẢIỎLYẢỖỎMỜẢXỌYỆỜẢƠỨỎẢINẢÒỎCỎẢỮY;KXẢXÔỜỌẢXVBỜÒẢỮYẨẢXCỎwẢỚỪẢVÚỜÒẢỮY;ẢỚSẢỖỌẨỚwẢGỌ*ẬẢFMỜỌẢGỌỢẢỜỌÊỜẢHÊỜvẢXỎKỬẢGỆỜẢGẨGẢHỐGỌẢ&ỴẢỖ)ẢXỌYỆXẢỌỎMỜẢIBỎxẢạUỜÒẢGỌÕẢỌ#ẬẢW%ẢHỴỜÒẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢỌỎMYẢỮYCvẢIÙỎẢỚŨỎẢỬỌỢỜÒẢGẨGỌẢỬỌỴGẢ&ỴwẢƠẾ;ẢỜÒ@ƯỎẢFMỜỌẢƠẪỚẢXVYỜÒẢXÊỚxẢoỌẨXẢỌY;ẢỮY;LỜẢƠẪỚẢGỌỶẢGỶẬẢáaáếỡwẢÒỎ*ẢÒÔỜẢFCỢẢ&MẢGỦẢWỪẢ&ỆXẢGỌẾXwẢXBỢẢGCỜỌẢỮYẬỜẢỚSỎẢXV@ƯỜÒẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢ:ẬỜỌ-WBGỌ-ẢIỊỬxẢếÊỜÒẢGẬỢẢGỌẾXẢƠ@ỨỜÒẢIỎLYẢXVỐwẢIẨỬẢ#ỜÒẢỜÒẪ;ẢGẪỜÒẢXTXẢỌỦỜẢỜỌYẢGỀYẢỖỌẨỚẢGỌ*ẬẢFMỜỌẢGỶẬẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜxẢáẨGẢIUỜÒẢGỌÕẢƠDỜỌẢIBỢẢXỒỜỌẢ&ẪẢỜÒẪỜỌẢrẢXKẢIDẢGEXẢFĐỜÒẢỖỌẨỜỌẢXỌẪỜỌẢFMỜỌẢ&ỎMỜẢỚŨỎẢ&ẪẢÒEỜẢFỎNỜẢáSỜÒẢXVÔỜỌẢGỌẪỢẢỚ=ỜÒẢạBỎẢỌÚỎẢạCỜÒẢFÚẢXỒỜỌẢƠỀỜẢXỌ#ẢqỡbxẢếaỵ/Ửỷ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”
2015-09-21 08:42:26

(QT) - Ngày 18/9/2015, Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2015. Tham dự hội thi có 9 đội thi đến từ 9 phường thuộc TP. Đông Hà. Các đội...

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết