Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgw5LEqeG6r8O1xKk1xanEqeG6scO1xKk14bq9eTXhuq/DtTXhu490NeG7peG7o8O14buJNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k1LTXDisahw7Xhu4k1xKjhurE14buJasSDajXDqsO04bq3w7U1SkoiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQgW8OZxahdNS01w5Xhu4nhurFBNTfhuqMvw6MvODY3w6E+NeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k1LTXDisahw7Xhu4k1xKjhurE1w6rhurU1xanhu5814bq7xKl34bq7NeG7jcOsNcOyxKnhuq/DtcSpNcWpxKnhurHDtcSpNeG6vXk14bqvw7U14buPdDXhu6Xhu6PDteG7iTXhurvGocO14buJNcWpQTXhu4lqxINqNcOqw7ThurfDtTVKSj414bq7xqHDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeG6u8Sp4bqxw7Q14buPeMO14buJNcOK4bq3ajXEqeG7o2o1w4rhurPDteG7iTXhurnhu6M1xaluw7XEqTXhu41kw7U1xanEqXc14bu44bu0Sns1xajEqcSD4buPNeG6vXk14buNw6w1w7LEqeG6r8O1xKk1xanEqeG6scO1xKk14bq74buRNeG6u+G6r+G6uzXDquG7ncO14buJNeG6u8Spayk14buMZjXEqOG7s8awNcOaxKnhu6nhurs+Ncav4bu0xahWNcOK4bqzw7Xhu4k+NeG6uGs1xanEqXY1xahuw7XEqTXhu61BPjXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXEqMOKw5Xhurw1xaluw7XEqTw1w5Xhu4nGsEHDrMO1NeG7tMOiw7U1xKjhu6vDteG7iT41w5rEqeG7kTXhurhrNcWpxKl2NcWobsO1xKk14butQTw1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcSo4buzxrA14bq84buvw7Xhu4k+Ncav4bu0xajhu7TFqMavPjXDmsSp4buRNeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcav4bq4w5Xhurw1xaluw7XEqTw1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcOKd+G6uzXhurzhu6/DteG7iT41xajGr+G7tD41w5rEqeG7kTXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXEqMOKw5Xhurw1xaluw7XEqTw1xKjDtOG6scO14buJNcOKd+G6uzXFqMSp4bqlw7Xhu4k+NcWoxq/hu7Q+NeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcav4bq44buOxajFqMOZ4bu0w5U1xaluw7XEqTw14buMZjXFqGpnw7U1xajhu6V2csO14buJPjXFqOG7n8O14buJNeG7iGrhuq/hu481w6rhu5vhurs1xajEkcO6NcOqw7ThurHDtTXhur1pxak14buPxINBNeG7tGppxak1w5XEg+G7jzw1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcOKd+G6uzXFqOG7pW0+NcWo4bufw7Xhu4k14buIauG6r+G7jzXDquG7m+G6uzXFqOG7n8O14buJNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG6uuG7nzXDusSpZMO1NeG6vWnFqTXhu4/Eg0E1xKjhu5PEgzXFqMSp4buZPDXhu43hurXDtcSpNcOq4bq3w7Q14bq74bqv4bq7NeG7p3Q+NeG6ucSDw7U+NcO14buJ4bqxw7XEqTXhurtjw7o1xaluw7XEqTXhu7XhurE14bq74bqv4bq7NcSpxrBBacO1PjXFqcSpbTXhu7nhurU+NcWpxKnhurHDtcSpNcO6xKnhu5t7IsWpxIPhurnhu43hur814bunxalB4buN4bq/OjThu4/Eg+G7peG7iWrDtSk4w7rhu7k1xIPGsMWpw7Q0ICLFqeG7pSAixanhur0gImrhu4/hu4k14bun4bul4bq7OjQvL+G6u3vhurnEg8O0w7nGsMSDw7Xhu4nFqeG7pWp74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvN8OhOeG6oS9h4bqj4bq9w6A3YTk2NjbFqcOjw6PDoTjhuqPhu403e8Ozw7rhu4k0NS8gIi/FqeG6vSAiL8Wp4bulICLFqeG7pSAixanhur0gIsO6IOG6uuG6r+G6uzXDquG7ncO14buJNeG6u8SpazXhu43hurXDtcSpNcOq4bq3w7Q1xaluw7XEqTXDmcaw4bqzw7Xhu4k1xajhu6VtNeG6u+G6pcWpNeG6ucOiw7Xhu4k1w7LEqeG6r8O1xKk1xanEqeG6scO1xKk14bq9eTXhuq/DtTXhu490NeG7peG7o8O14buJNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k1LTXDisahw7Xhu4k1xKjhurE14buJasSDajXDqsO04bq3w7U1Sko1LTXhurLDtcSpKTXFqMSo4bqww5XEqDXhurzhu67DleG7iCIvw7ogIi/FqeG6vSAiL8Wp4bulICIvxanEg+G6ueG7jeG6vyDhurrGocO14buJNcWpQTXhu4/Eg0E1xKjhu5PEgzXFqMSp4buZNS01w4rGocO14buJNcSo4bqxNeG7jeG6sTXhurvEqWo1w7XEqeG6r8O1xKk14bq74butxIM1xajhu5/DteG7iTXhurrGocO14buJNcWpQTXhurrhu581w7rEqWTDtTXhur1pxak14buPxINBNcSo4buTxIM1xajEqeG7mTXDqnZz4bq7NcWpxKnhurHDtcSpNeG7jcSRw7o1w7XDouG7jzU4NjbhuqE14bu1cWo1w7nGsEE14buPxqE1ODY14bq7xKnGsEFow7U14buPxINBPjXhurvEqcawQWbDtTXhu6fhurPDtTXhu7nGsGPFqTXEqeG6scO14buJNeG7j8SDQTXhu4/huq3hurs14bu5xrBjxak1w7LEqWXGsDXhu7VxajXhu4/huq3FqTXEqeG6scO14buJNeG6u8Sp4butNeG7jXnhurs14buN4bqxNeG6r8O0NcOzxIPhurvDsuG6v8WpPjXhuq/DtDXDucawZMO1NeG6ueG6s8O0NcSp4bujNeG7jcSDw7Q1w6rhu6PDteG7iTXhu7nGsGPFqTXDssSpZcawNeG7p8SDw7Xhu4k1xanEqW01xanhu6V2csO14buJNeG7jsODPjXhurrEqWLGsDVCxrA+NcOVxKnEkcWpNeG6uOG6s8O1PjXEqOG6scO1NcOZxrDhu5vhurt7NcOVxKnhu7PDteG7iTXDtcOi4buPNcO5xrDEgz414bq6xqHDteG7iTXFqUE1w6rhurU1w7Xhu6E14buNeeG6uzXhu7V2c8WpNcO5xrDEgzXDssSp4buRNcOyxKnDosO1NcOqw601w7rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U14bufw7U1w6ptw7XEqT414buJauG6s2o1w7nGsEFnxak14bu1amnhurs14buN4bqx4buPNeG6u8Spw7Q1xKlww7U1N3s2NjY14buNxIPDtDXDquG7o8O14buJNcOqbcSDNcO6xKl2cMO14buJezXDiuG6reG6uzXhurlqacWpPjXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w6A1xanEqeG6r8O14buJNcOqZMawNcO1w6Lhu481ODY3w6E+NeG6usahw7Xhu4k1xalBNcOq4bq1NcOq4bq3xak14bq9w7TEg8O1xKk1xanEqcawNcWp4bulZsO1NcOhYTXFqeG6ojXDquG7ncO14buJNVvDteG7o8O6NcO14buJYsO1NeG7p+G6r+G6u8SpNcO1xKnhurE1w7V2ceG6uzU3Pjg1xanhuqI1w6rhu53DteG7iV014bu14bqxNcWpxKnGsDXDtcSpxJHDujXhurlsw7XEqTXDucawYsO1NeG6u8ahw7Xhu4k1w7XEqWLDtTVhPsOgNcWp4bulamnGsDXDquG7ncO14buJL8O14buJdnJqL8WpxKnhuq/DteG7iXs14bq8eTXhuq/DtTXhu490NeG7peG7o8O14buJNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k1LTXDisahw7Xhu4k1xKjhurE14buJasSDajXDqsO04bq3w7U1Sko1w6p2c+G6uzXFqeG7pWrDrcO1NcOyxKnEg2o14bq7xrDhu5tqNcO1w6Lhu481ODY3YTXhu7VxajXDucawQTXhu4/GoTXDquG7ncO14buJNeG6ueG7ozXDssSp4buBw7o1w7Jrw7U1Nzg14bq7xKnGsEFow7U14buPxINBNeG7tXFqNcWp4bufw7Xhu4k1w7Jqw7XEqTXDusSpazXDqmTGsDXFqXY1xKlww7U1w6E2NcWp4bqiNcOq4budw7Xhu4l7NeG6vHk14bqvw7U14bq7xKlrw7XEqTXFqcSpd+G6uzXDqmo14bu14bqxw7Q1xKnDtOG6t8WpNcOq4bujw7Xhu4k14bu14bqxw7Q1xanEqeG6r8O14buJNcOgLzg2N8OhNcWpxKnGsDXEqeG7qcWpNcWpxKlm4buPNcOhNjY14buNxIPDtDXDquG7o8O14buJNVvDtWLDteG7iTXFqeG7n8O14buJNeG7p+G7mzXhu43Eg8O0NcOq4bujw7Xhu4k1xKlqacO1NcO1xINBNeG7jWbDtTU3e8OhNjY14bq7xqHDteG7iTXDtcSpYsO1XXsixanEg+G6ueG7jeG6vzXhu6fFqUHhu43hur86NOG7j8SD4bul4buJasO1KTjDuuG7uTXEg8awxanDtDQgIsWp4bulICLFqeG6vSAiauG7j+G7iTXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq7e+G6ucSDw7TDucawxIPDteG7icWp4bulanvhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py83w6E54bqhL2HhuqPhur3DoDdhOTY2NsWpw6PDo8OhOOG6o+G7jTh7w7PDuuG7iTQ1LyAiL8Wp4bq9ICIvxanhu6UgIsWp4bulICLFqeG6vSAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG7n8O14buJNeG6u8ahw7Xhu4k1xalBNeG6uuG7nzXDusSpZMO1NeG6vWnFqTXhu4/Eg0E1xKjhu5PEgzXFqMSp4buZNcOq4bq1NeG7rcO14buJNcSp4bujNcOZxrDDgzXhu7VsNcO14buJdnJqNcO14buJxKnDqMO0NcWpbsO1xKk1w5nGsOG6s8O14buJNcWo4bulbTXhu6fhu5s1xalqaMO1NTg2NjXFqeG7pWppxrA1w6rhu53DteG7iT414buJ4buRw7o1w7rEqWTDtTXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U14bq7xKl2cMO14buJNcWp4bulbMO1xKk1xIPDtTXhu6dqw7XEqTXhu7nhurU1xKnhu6NqNcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1NS014bqyw7XEqSk1xajEqOG6sMOVxKg14bq84buuw5Xhu4giL8O6ICIvxanhur0gIi/FqeG7pSAiL8WpxIPhurnhu43hur8gw5rEqeG6r8WpNeG6uWrDrcawNcWp4bq3ajXhu43DrDXDssSp4bqvw7XEqTXFqcSp4bqxw7XEqT41w6rhu53DteG7iTXhurvEqWs1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcSo4buzxrA14bq84buvw7Xhu4k+Ncav4bu0xajhu7TFqMavPjXDmsSp4buRNeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcav4bq4w5Xhurw1xaluw7XEqTXEqcO0xIPDtTXDteG7icSpZsO1xKk14bu14bqxNcOq4bqvw7XEqTXhu4lq4bqvNeG6u8SDw7Q14bu1amnhurs1xajhu5/DteG7iTXhurrGocO14buJNcWpQTXhurrhu581w7rEqWTDtTXhur1pxak14buPxINBNcSo4buTxIM1xajEqeG7mTXFqeG7pWrDrcO1NcOyxKnEg2o1w6pkxrA1xal2NeG7teG6sTXhu490NeG7peG7o8O14buJNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k1LTXDisahw7Xhu4k1xKjhurE14buJasSDajXDqsO04bq3w7U1Skp7NcOK4budw7Xhu4k14bq7xKlrNcO1xKljw7U14buP4bq3w7XEqT41w6piQTXhu43hurE14bq7xqHDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeG6u+G7kTXDgTXDteG7icSpb8SDNcWpxKlqZ8WpNcWpxKl54bq7NeG6u8Sp4bqxw7Q14buPeMO14buJNcOK4bq3ajXEqeG7o2o1w4rhurPDteG7iTXhurnhu6M1xaluw7XEqTXhu41kw7U1xanEqXc14bu44bu0Sj41xanEqcOtNcSpamnDtTXDucawQWfFqTXFqWLhu4814buNccO1NeG6u+G7rcSDNcWpbsO1xKk14bu14bqxNcWo4bufw7Xhu4k14bq6xqHDteG7iTXFqUE14bq64bufNcO6xKlkw7U14bq9acWpNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k+NeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k1LTXDisahw7Xhu4k1xKjhurE1xanhu6XDtMO14buJNeG7tWpp4bq7NcO6xKljw7U1w6pjxrA14bq74burw7Xhu4k14bu1cWo14bq74bqv4bq7NeG6vcO0xIPDtcSpNcO14buJxKlqacO6NcWp4bulw7TDteG7iTXDteG7ieG6scO1xKk14bq9acWpNeG7j8SDQTXDmcaw4bqzw7Xhu4k1xajhu6VtNeG7iWrhurNqNcO5xrBBZ8WpNeG7tWpp4bq7NeG7jeG6seG7jzXhu7XhurE1w6rhur/hu4814buN4bq3ajXFqcSpxrA1w7XEqcSRw7o14bq7xKnDtDXEqeG6scO14buJNcO14buJxKlsw7U14buNxIPDtDXDquG7o8O14buJPjXDquG7kcO14buJNeG7ieG7kcO6NeG7teG6scO0NcO14buJYsO1NeG7p+G6r+G6u8SpNcO1xKnhurE1w7V2ceG6uz414buJ4buRw7o1w7rEqWTDtTXhu5/DtTXDqm3DtcSpNeG7teG6sTXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXDsmrDtcSpNcWpZzUtNeG7ueG6tTXEqeG7o2o14bq74butxIM1xaluw7XEqXs1xajEqeG6v8O0NcOyZzXEqcO04bq34bq7xKk1xanhu6XDtMO14buJNcO1w6Lhu481ODY3w6E+NcWo4bufw7Xhu4k14bq6xqHDteG7iTXFqUE14bq64bufNcO6xKlkw7U14bq9acWpNeG7j8SDQTXEqOG7k8SDNcWoxKnhu5k14bun4buFNcWpamfDujXFqeG7seG6uzXDqmTGsDXFqXY14bq9YkE14bq7xKnGsEFow7U1asO1NS01xanEqWbGsDXFqeG6t2o1w5LEqcawNeG6u8ahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o1w5XEg+G7jzXDisahw7Xhu4k1xKjhurE+NeG7iWrhurNqNcO5xrBBZ8WpNeG7tWpp4bq7NeG7jeG6seG7jzXhurvEqcO0NTg2NjXhu43Eg8O0NcOq4bujw7Xhu4k8NcOqZMawNcWpdjXhur15NeG6r8O1NeG7j8SDQTXFqeG6t2o14bq74bux4buPNeG6u8ahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o1w4rGocO14buJNeG6rmo1xajDvTVbxKnGsEFpw7U1xajhu6VqacawNcOaxKnDtMO14buJXTXhu4lqxINqNcOqw7ThurfDtTVKNeG7tXFqNTg2NeG6u8SpxrBBaMO1NeG7j8SDQT41xanEqcawNcSp4bupxak1w6A2NjXhu43Eg8O0NcOq4bujw7Xhu4l7NcOK4budw7Xhu4k1xanEqXJqPjXFqWpnw7o1xanhu7Hhurs1w7Xhu4nEqWpmw7U14bq7d8awNcOqZMawNcWpdjXhur15NeG6r8O1NeG7j8SDQTXFqeG6t2o1w5LEqcawNeG6u8ahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o1xahiQTXhurjhuqXhurs1xKjhu5014bu44bqvNVvEqcawQWnDtTXhu7Rvw7XEqTXhu4xqw7XEqV014bu14bqxNeG6vXk14bqvw7U14buPxINBNcWp4bq3ajXEqcawQWnDtTXhurrEg+G7jzXhu4zhu6M14bu1cWo1w7nGsEE14buPxqE1w6pkxrA1xal2NcWpdnDDteG7iTXDqnZww7Xhu4k14bu1cWo14bq74bqv4bq7NeG6vXk14bqvw7U14buPxINBNeG7j+G6reG6uzXFqeG6t2o1xanEqeG6scO1xKk1w7rEqeG7mzXDisahw7Xhu4k1xKjhurF7NcOVxKliw7U14bq9bcO6NcO14bqxQT41xajhu5/DteG7iTXhurvGocO14buJNcWpQTXhurrhu581w7rEqWTDtTXhur1pxak14buPxINBNcSo4buTxIM1xajEqeG7mTXDquG6tTXhu63DteG7iTXEqeG7ozXDmcaww4M14bu1bDXDteG7iXZyajXDteG7icSpw6jDtDXFqW7DtcSpNcOZxrDhurPDteG7iTXFqOG7pW014bun4bubNcWpamjDtTU4NjY1xanhu6VqacawNcOq4budw7Xhu4k+NeG7ieG7kcO6NcO6xKlkw7U1xanEqXnhurs1xKlqacO1NeG6u8SpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNcSDw7U14bunasO1xKk14bu54bq1NcSp4bujajXFqeG7pWbDtTXDqm3EgzXhurnhurHDtXs1xajEqMSCw5XEqDXFqOG7pOG7qOG6uiIvw7og


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn
2015-09-18 07:40:37

(QT) -Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến một nền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết