Cập nhật:  GMT+7
ÃỖẦÂJRÉ@@wẴỴơƠ#RMẴĂơỸ=TỔÂộ=ỨJÂỔIỴÂỸ$#ÂJÊƠÂJẸJỖÂR=Ì#Â#Ỹ:WJÂJỀTỔÂ#ỖFTỔÂẵẺƠÂgUÉTÃ/ỖẦĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴẻMÉKẴĂằỆJÂfƠTỖÂ@ÒÂỸ$#ÂTỔỆTÂỶ={Â#ỸỜTỖÂ>H{ÂK.TỔÂR=Ì#ÂJỖỞÂỶ=ÉÂSỰ#ÂJ=ỰJÂỖỤỴÂ#ỖÉ{Â)ỜÂCÂ#ỖẸTỔÂ#Ỹ:WJÂLH{AÂSỰ#ÂLỰTỔÂ#ỖẸƠÂLỄ#ÂLI#ÂT:WJÂ)ẺUÂ#HSÂ#ỖỎ“#ỖXƠÂJỖƠỎT”ÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂÃƠSỔÂJRÉ@@wẴƠặMT#MỸẴÂ@#{RMwẴ<ƠK#ỖỷÂECẤỴ>ỹÂỖMƠỔỖ#ỷÂBẪẤỴ>ỹẴÂ@ỸJwẴ//JÁĨÉUỶ=ÉTỔ#ỸƠÁ)T/KM@Q#UỴ/TM<@/ẬẨẦẤ/ẦẤCKẪẦĐBCBE#DẨDẪRẪ-UTỔ-#ÉỴÁPỴỔẴÂÉR#wẴơỸ=TỔÂộ=ỨJÂỔIỴÂỸ$#ÂJÊƠÂJẸJỖÂR=Ì#Â#Ỹ:WJÂJỀTỔÂ#ỖFTỔÂẵẺƠÂgUÉTẴÂ<ƠK#ỖwẴECẤẴÂỖMƠỔỖ#wẴBẪẤẴÂ/ĂÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴặÉỴ#ƠUTẴĂặỖ&Â#ỢJỖÂơỸ=TỔÂộ=ỨJÂơÌỴÂặÌTÂằỜTỖÂ#ỖÉSÂỔƠÉÂẵẼƠÂỖỰƠÂẵẼƠÂĨƠỐ=ÂiỖHTÂKHTÂơUẺTÂỶ=ỨJÂ)ẺUÂB/ẨÁÂiỔ=ỪTỷÂiƠQQMƠÂ0@ƠÉÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂỡ{ÂĨÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂẵẼƠÂỖỰƠÂẵẼƠÂĨƠỐ=ÂiỖHTÂKHTÂơUẺTÂỶ=ỨJÂJÚÂ#ỖỐÂL:ÉÂK.ÂR=Ì#ÂỸÉÂĨƠỐ=ÂỶ={Ỏ#ÂTỔÉ{ÂJỖỞÂ@É=ÂSỰ#ÂJ=ỰJÂỖỤỴÂLỨƠÂ)WƠÂ#Ỹ:XTỔÂỖYỴÂQỖỊTÂJIỴ–Â#Ỹ:WJÂLH{Â#Ỗ:XTỔÂSI#ÂT!ÉÂTỀSÂỖUỄJÂỖVTAÂ#ỖMUÂiƠQQMƠÂ0@ƠÉÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂỗ!ÉÂLỬƠÂTẺ{ÂK.ÂQƠỎTÂ@ÒÂL:YJÂ#ỖƯTỔÂỶ=ÉÂ)ẺUÂTỔẺ{ÂẦẨ/ẨÂ-ÂTỔẺ{ÂJ=ỨƠÂJ%TỔÂJ&ÉÂỴỖƠỌTÂỖỤỴÁÂỗÉ=Â#ẸSÂTỀSAÂg=Ì#ÂgÌỴÂồỖẸỴÂTẺ{ÂLẾÂL:YJÂ>MSÂ>N#Â@!ÉÂLỬƠÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂẵỪTỔÂ#ỖXƠAÂSỰ#ÂRUẼ#ÂĨỰÂR=Ì#ÂL:YJÂLÕÂ>=I#ÂK:WƠÂ#ỖXƠÂƯTỔÂơÌỴÂTỖỂSÂJỖ=ỊTÂĨỢÂJỖUÂTỖ(TỔÂJỀTỔÂ#ỖFTỔÂRWTÂJÚÂQỖÊÂTỀTỔÂTỬÂỸÉÂÝÂẵẺƠÂgUÉTÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂơỸUTỔÂ@ỨÂLÚAÂSỰ#ÂLẼUÂR=Ì#ÂJỖUÂỴỖNỴÂTỖÉTỖÂJỖÚTỔÂLỰTỔÂ)ƠỌTÂJ.=ÂỶ=HTÂTỖHTÂỸÉÂ#ƠÕTÂ#={ỎTÂLẾÂJÚÂỖƠÔ=ÂR.JÂ#ỸUTỔÂ#ỖẸTỔÂTẺ{ÁÂiỔUẺƠÂỸÉAÂJ?TỔÂJÚÂTỖƠÕ=Â@!ÉÂLỬƠÂQỖẸJÂTỖ:Âg=Ì#Âẻ={ÂLỰTỔÂộ=ỨJÂỴỖÙTỔÂTỖỂSÂLÊSÂĨÊUÂTỔ=ỪTÂTỖHTÂ@.Â)ẺÂJẸJÂTỔ=ỪTÂR.JÂQỖẸJÂ#ỸUTỔÂ#ỖXƠÂJỖƠỎTÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂơỖƯTỔÂ#Ỗ:XTỔAÂỶ=ẸÂ#ỸỜTỖÂRÌỴÂỴỖẸỴÂ#Ỗ:XTỔÂ#ỸÊƠÂỶ=ÉÂĨÉÂ)ÙTỔÂ#ỖÊUÂR=ÌTÁÂơ={ÂTỖƠỌTAÂg=Ì#ÂỖƠÔTÂỖẺTỖÂJỖUÂỴỖNỴÂĨỦÂỴỖƠỎ=ÂJỖỞÂ@É=ÂỖÉƠÂJ=ỰJÂỖỤỴÂQỖƠÂJÚÂ@.ÂTỖI#Â#ỸỚÂJỖ=TỔÂỖUỄJÂJỖỞÂJÍTÂSỰ#ÂJ=ỰJÂỖỤỴÂQỖƠÂJÚÂ@.ÂLỪTỔÂ#Ỗ=ÌTÂ@!ÉÂLỬƠÂLỨƠÂ)WƠÂSỰ#ÂỴỖÍTÂR=Ì#ÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂơỖỎÂTỖ:TỔÂ)ƠÔJÂ@!ÉÂLỬƠÂ@ÒÂỔỄỴÂTỖƠÕ=ÂQỖÚÂQỖỀTÂQỖƠÂJỖ:ÉÂỔƠÊƠÂ#ỖỚJỖÂL:YJÂLH=ÂRẺÂ#ỜTỖÂ#ỸẼTỔÂQỖỊTÂJIỴÁÂhỄJÂK%AÂTỎ=Â>N#Â#ỸỌTÂTỔ={ỌTÂ#ỆJÂ#ỖỜÂẵẼƠÂỖỰƠÂẵẼƠÂĨƠỐ=ÂiỖHTÂKHTÂơUẺTÂỶ=ỨJÂRẺÂJVÂỶ=ÉTÂỶ={ÕTÂR.JÂTỖẺÂT:WJÂ#ỨƠÂJÉUÂJ&ÉÂơỸ=TỔÂộ=ỨJAÂ#={ÂTỖƠỌTÂ#ỸỌTÂ#Ỗ.JÂ#ỎAÂẵÊTỔÂặỰTỔÂ@ÊTÂKUÂƯTỔÂơÌỴÂặÌTÂằỜTỖÂRẾTỖÂLẼUÂSWƠÂ#Ỗ.JÂ@.ÂTỆSÂỔƠ(ÂỶ={ÕTÂR.JÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂặẸJÂ@!ÉÂLỬƠÂL:YJÂLÕÂ>=I#Â@ÒÂRI{“ơ:Â#:ÝTỔÂơÌỴÂặÌTÂằỜTỖÂ)ÕÂặỖ&ÂTỔỖỠÉÂ>ẾÂỖỰƠÂLỄJÂ@ỆJÂơỸ=TỔÂộ=ỨJÂ#ỸUTỔÂQ"ÂTỔ={ỌTÂSWƠ”ÂRẺSÂTỔ={ỌTÂ#ỆJÂLỢTỖÂỖ:WTỔÂJỖUÂ)ƠÔJÂ>H{ÂK.TỔÂR=Ì#AÂJ%TỔÂ)WƠÂLÚÂRẺ“ơ:Â#:ÝTỔÂhÉUÂơỸẼJỖÂẵƯTỔ”Â)Ẻ“g}ÂR=ÌTÂẵỄTỔÂơƠỐ=ÂằỜTỖ”ÁÂằỌTÂJẼTỖÂLÚAÂỖỤJÂ#Ỗ={Ỏ#“ằÉÂLẼƠÂKƠÔT”ÂJ&ÉÂặ.=ÂJỖ&Â#ỢJỖÂẹƠÉTỔÂơỸẼJỖÂẳHTÂ)Ẻ“ơỸƠỐTÂ)ỤTỔÂQỖUÉÂỖỤJÂ)ÕÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐT”ÂJ&ÉÂJ.=ÂRẾTỖÂLẼUÂơỸ=TỔÂộ=ỨJÂẻỪÂặỊSÂẵẺUÂJ?TỔÂ@ÒÂL:YJÂ#ỖỌSÂ)ẺUÂTỖỂSÂ#ỀTỔÂJ:XTỔÂ@;JÂÊTỖÂỖ:ÝTỔÂJ&ÉÂƯTỔÂơÌỴÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂặỖ$TỔÂJ?TỔÂ@ÒÂQỎ#ÂỖYỴÂ)WƠÂSƯÂỖỜTỖ“ỖƠÔTÂLẼƠÂỖÚÉÂQƠỐ=ÂơỸ=TỔÂộ=ỨJ”Â-ÂSỰ#ÂSƯÂỖỜTỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂL:YJÂƯTỔÂơÌỴÂỔƠWƠÂ#ỖƠÔ=Â#ẼƠÂLẼƠÂỖỰƠÂLÊTỔÂ)ẺUÂ#ỖẸTỔÂẦẤ–ÂTỖỂSÂ#Ỗ$JÂLỊ{Â@.Â#ỸÓÂỖÚÉÂJ&ÉÂKHTÂ#ỰJÂơỸ=TỔÂẻUÉÂ#ỸỌTÂSỤƠÂSỄ#ÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂặẸJÂỴỖÍT“JÊƠÂJẸJỖÂ)ẺÂSÝÂJ!ÉÂ)WƠÂ#ỖỎÂỔƠWƠÂĨỌTÂTỔUẺƠ”Â)Ẻ“RI{ÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂRẺSÂTỖƠÔSÂ)*Â#Ỹ=TỔÂ#HS”Â-Â)ỨTÂĨỢÂĨỦÂÝÂJẸJÂK.Â#ỖÊUÂ#Ỹ:WJÂLÚ–ÂLẾÂL:YJÂL:ÉÂ)ẺUÂ#ỖÊUÂR=ÌTÂ#ỸÝÂRẼƠÁÂặ?TỔÂJÚÂRUÂTỔẼƠÂỸỂTỔÂR=Ì#ÂQƠTỖÂ#ỎÂJÚÂ#ỖỐÂỚ#ÂL:YJÂ:=Â#ƠỌTÂỖVTÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂằỌTÂJẼTỖÂLÚAÂằÉTÂRẾTỖÂLẼUÂLÊTỔÂJ?TỔÂJÚÂTỖƠÕ=ÂLÚTỔÂỔÚỴÂỖVTÂK:WƠÂ#ỖXƠÂƯTỔÂơÌỴÁÂg=Ì#ÂLẾÂ@!ÉÂLỬƠÂ#,ÂỶ={ÂLỢTỖÂỡ{ÂĨÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂỖỤỴÂỖÉƠÂ#ỖẸTỔÂSỰ#ÂRÍTÂ#ỖẺTỖÂJÚÂ#ỖỐÂỖỤỴÂĨI#ÂQ[ÂR$JÂTẺUÁÂặVÂỶ=ÉTÂTẺ{ÂLẾÂ#ỖƯTỔÂỶ=ÉÂR=Ì#ÂÉTÂTƠTỖÂẻỪTỔÂfƯTỔÂTỀSÂẬẤẬẤÂQỖƠÂJỖỞÂ)WƠÂỖÉƠÂJ=ỰJÂỖỤỴÂ#ỸUTỔÂỖVTÂSỰ#Â#=ÍTÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂgÌ#ÂặỖƠỎTÂơỖ:AÂSỰ#Â#ỸUTỔÂTỖ(TỔÂRẾTỖÂLẼUÂ#ỖHTÂ#ỚTÂTỖI#ÂJ&ÉÂƯTỔÂơÌỴAÂLẾÂL:YJÂĨỬÂTỖƠÔSÂRẺSÂJỖ&Â#ỢJỖÂỡ{ÂĨÉTÂơỖ:XTỔÂ)*Â)ẺUÂ#ỖẸTỔÂẨ/ẬẤẦĐÁÂơỖÉ{ÂJỖUÂƯTỔÂRẺÂƯTỔÂơỸƠÔ=ÂgẼJÂơỎÂ-ÂJ?TỔÂRẺÂ#ỖHTÂJÌTÂJ&ÉÂƯTỔÂơÌỴÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂg=Ì#ÂgÌỴÂỴỖẸỴÂL:YJÂ#ỖƯTỔÂỶ=ÉÂ)ẺUÂTỀSÂẬẤẤẤÂK:WƠÂ#ỖXƠÂặ.=ÂJỖ&Â#ỢJỖÂẹƠÉTỔÂơỸẼJỖÂẳHTÂTỖỂSÂJÊƠÂ#ỖƠÔTÂ#ỚTỖÂSƠTỖÂĨẼJỖÂ#ỸUTỔÂỶ={Â#ỸỜTỖÂRẺSÂR=Ì#Â)ẺÂ#ỖỐÂỖƠÔTÂTỮÂR.JÂJÊƠÂJẸJỖÂ)ẺÂSÝÂJ!ÉÂJ&ÉÂằỆJÂfƠTỖAÂ#ẼUÂ@;JÂỖ$#Â)WƠÂLÍ=Â#:ÂT:WJÂTỔUẺƠÁÂg=Ì#ÂTẺ{ÂJ?TỔÂQỖFTỔÂLỢTỖÂTỮÂR.JÂJ&ÉÂơỸ=TỔÂộ=ỨJÂ#ỸUTỔÂ)ƠÔJÂ#ỖÉSÂỔƠÉÂơỬÂJỖ;JÂơỖ:VTỔÂSẼƠÂơỖỎÂỔƠWƠÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴ0=#ỖUỸẴĂ0TÂơỖẸƠÂẠơỖMUÂiƠQQMƠÂ0@ƠÉẢÃ/ỴĂ

An Thái (Theo Nikkei Asia)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nga tăng cường xe tăng ở Bakhmut

Nga tăng cường xe tăng ở Bakhmut
2023-03-07 06:48:00

QTO - Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga đang triển khai xe tăng chiến đấu bọc thép cổ điển T-62 tại Bakhmut, nơi đang xảy ra giao tranh khốc liệt giữa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết