Cập nhật:  GMT+7
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuT5HTEbhu6tKSExG4burw6FRUOG7t0RK4burQ+G7kFLhu6vEqEjhuqpG4burxKhGR+G6vEzhu6tGQUzhu4Thu6vhuqpGw5rhuqrhu6tM4buE4bumxqBH4bur4buH4bu3SkRRUkdMROG7q1JG4bum4buUTOG7hOG7q+G7rE1M4buEw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDuW/Dom9yb+G6teG7qy3hu6vDoFLhu6tMRuG6tFLhu6t54burTOG7hOG7psagR+G7q+G7h+G7t0pEUVJHTEThu6tSRkfhur5S4burS8OBTOG7hOG7q+G7rEHhu6tGQUzhu4Thu6vhuqpGw5rhuqrhu6tM4buE4bumxqBH4burxKhG4bu54bqq4bur4bqow43hu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6tSUE1M4buE4bur4busw5rhu6tDw5pM4buE4burQ+G7kOG7q0vhu5ZH4burTEbhurRS4bur4bus4buWR+G7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qEdMRuG7q0pITEbhu6vDoVFQ4bu3RErhu6vEqEZH4burSuG7qOG6quG7q0rhu6bhu5pM4buE4burTEFX4burQ+G7kFLhu6vEqEjhuqpG4burS+G7kFLhu6tM4buE4buOR+G7q0xGQeG7q+G7nOG7q1JGQUxG4bur4bueRsOV4bur4bqvRExHTOG7q1JGU+G7kOG6quG7qz7GoOG7q2fhurJX4bur4bqow43hu6vhuqpGR+G6vEvhu6tDTkzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuVvhurJX4burSkHhu6vhu6zDmuG7q0vhu5ZH4burTEbhurRS4burUlBNTOG7hOG7q0vhu5BS4burSk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q1JG4bu5R+G7q+G6quG6okzhu4Thu6tSRuG6sEzhu4Thu6vhu4RH4buw4bu34burw6FRUOG7t0RK4bur4busQeG7q+G7h+G7t0pEUVJHTERx4burUlBNTOG7hOG7q+G6qMOVR+G7q+G6qsOATEbhu6vhuqjDgU3hu6tK4buo4bqq4bur4buc4burPsag4burZ+G6slfhu6vhu4RH4bu34burUuG6okzhu4Thu6vhuqrhu7dN4burTEbhurRS4burUlBNTOG7hOG7q0xGR8OKU+G7q0zhuqJLcuG7q3vhu7nhuqrhu6tM4buEU8OUTOG7q1JHTOG7q0PDjeG7t+G7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4bur4busQeG7q0xG4bqyTOG7q+G6qkbFqEzhu4Thu6vhuqpGTeG7q+G6qEfhurxSceG7q0vhu5BS4burQ+G7lEzhu6vhu6zDjeG7q+G7oFPhurJM4burQ+G7kEfhu6vDoVFQ4bu3RErhu6vhuqpVTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q1ZE4bur4bqow5Phuqrhu6tSRsSQ4bue4burQ+G6oOG7q+G6qOG7t03hu6vhu6zhurJX4burS+G7kFLhu6tM4buE4buOR+G7q0xGQeG7q1JQTUzhu4Thu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4bur4busQeG7q+G6qMODUuG7q+G7hEfhu7Dhu6tL4buQUuG7q1HDleG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhu4fhu7dKRFFSR0xEcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7reG7r+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpy4bqo4bu3TeG7oFPhu7dM4buEUlBHcuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buvduG7reG7sS/hu63hu613Qnfhu7F4eMO9d3dSdsO9eOG7s0rhu7Mt4bu3cuG7iOG7nuG7hOG7qeG7q+G7t0pS4buX4bupPkdMRuG7q0pITEbhu6vDoVFQ4bu3RErhu6tD4buQUuG7q8SoSOG6qkbhu6vEqEZH4bq8TOG7q0ZBTOG7hOG7q+G6qkbDmuG6quG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhu4fhu7dKRFFSR0xE4burUkbhu6bhu5RM4buE4bur4busTUzhu4Thu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4but4buv4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDueG6sUZOR+G7q0rhu6rhu7fhu6vhuqjDleG6quG7q0rhurpM4burUeG7t1Phu6vhuqpT4buQ4bqq4burQ8OaTOG7hOG7q0Phu5Dhu6vDoVFQ4bu3RErhu6st4bur4buH4bu3SkRRUkdMROG7q+G7nOG7q0LDgEfhu6s54bu3euG7t+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buv4butcuG7qz1MRuG7oeG7q+G7hURTUkRQUcO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lvw5rhu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4burQuG6tFfhu6tK4bq6TOG7q0pN4burTOG7hMOBR+G7q+G7rMOK4burTOG7hFNX4bur4bqq4buU4bur4busT0zhu4Thu6tWTeG7uVfhu6vhuqjDgU3hu6tK4buo4bqq4burS+G7lkfhu6vEqEZH4bur4bqqRkhMRuG7q+G7nkbDmeG7q1JGRE3hu6tD4bumxqBM4buE4burSsOVR+G7q+G6quG7qOG6quG7q0bhu7BT4bur4buc4burw6FRUOG7t0RK4burQ+G7t0zhu4Thu6tSRuG7qOG6quG7q1JGR+G7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRuG7q+G6qsWoTOG7hOG7q1DDg0zhu6vhu6zhu5ZH4burTOG7hOG7psagR+G7q+G7h+G7t0pEUVJHTERy4bur4buDU+G6skzhu6tD4buQR+G7q8OhUVDhu7dESuG7q0PhuqDhu6tW4bu54bqq4burTEbhuqRM4bur4bqqU+G7kOG6quG7q0Phu5BS4burxKhI4bqqRuG7q0PDlEzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G6qkZN4bur4bqoR+G6vFLhu6tD4bqg4burUkfhurpT4burQkfhur5S4burxKjDieG7q1JJTEbhu6tM4buERkfhu6tKQeG7q1JGw5nhu6vhu55Gw4FL4bur4busw5rhu6tR4bu5UuG7q0bDgUfhu6vhu6/hu6vhuqrhu45M4buE4burQuG6skzhu6vDoVFQ4bu3RErhu6vhu5zhu6tSRsON4burUlDhurRM4burYeG7t+G7ruG7t1Dhu7dx4bur4bueRkjhu7fhu6s+w4Phuqrhu6vEqEZT4burPsag4burZ+G6slfhu6vhu6xBTeG7q1JTw4JM4burUlDhu6bhu5bhuqpyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuXtGSExG4bur4bugU1fDikzhu6vhu4fhu7dKRFFSR0xE4burQ+G6oOG7q+G6qk7hu6vhu55Gw4BM4burxahM4buE4burS8OBTEbhu6tL4bq44burxKhGR+G7q+G6quG7uU3hu6vhuqhT4buQ4bqq4bur4bugU+G6skzhu6tD4buQR+G7q8OhUVDhu7dESuG7q1JH4bq8TOG7q0ZBTEbhu6vigJxL4buQUuG7q+G6qlPhu5Dhuqrhu6vhuqpGR+G6vEzhu6tS4buSTOG7hOG7q0rhu6jhuqrigJ3hu6vhuqpGw5VM4buE4burSsOBR+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhu4fhu7dKRFFSR0xE4bur4busQeG7q0pBS+G7q+G6qkbhur7huqpG4burRuG7puG7lkzhu4Thu6tMRuG7sEzhu4Thu6tM4buY4burSuG7qOG6quG7q+G7hMOCTOG7q0PhurJX4burTEbEgkvhu6vEqEbhu45H4bur4bueRsOa4bqq4burRk/hu7fhu6vhuqhJTEZy4burYeG7lEzhu6t54bux4burTOG7hOG7psagR+G7q+G7h+G7t0pEUVJHTEThu6tD4bqg4burUkZH4bq+UuG7q0vDgUzhu4Thu6tSUE1M4buE4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqU+G7kOG6quG7q0PDmkzhu4Thu6tD4buQ4bur4bus4buWR+G7q8OhUVDhu7dESuG7q1JQTUzhu4Thu6tM4bqiS+G7q0zhu7dXci9yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4burUEfhu4RGUnDhu6nDucO6UVJQTUzhu4TDuWdGU+G7q2FNQUcvb8Oib+G7rcO6L1FSUE1M4buEw7nhu6t04bqoR+G6ukzhu6tCw43huqpGdWdGRE3hu6Hhu6vhu7bhu4fDui/hu57DuQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nga tăng cường xe tăng ở Bakhmut

Nga tăng cường xe tăng ở Bakhmut
2023-03-07 06:48:00

QTO - Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga đang triển khai xe tăng chiến đấu bọc thép cổ điển T-62 tại Bakhmut, nơi đang xảy ra giao tranh khốc liệt giữa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết