Cập nhật:  GMT+7
ẻừgễợỳkDDâểẪ"ựĐỳpểẽỘỷễỠẰễỶứkễIpỵễIqĐễừẦẪễĐlợễýựỷừễĐúễGmễĐừẾẴỷứễỵnựễDỹỷứễẪừẾẴỷứẻ/ừgẽẻẪễợỳkDDâểẪỪpkởểẽáỸáđáỶễ-ễỪkựễờuỷễỡóễỡẮỷứễÌễừẦẪễĐlợễỡủễĐỗỷễởẺỷứễợlợễĐựùỵễỷòỷứễợẼkễBEkỷễừụễýựỷừễĐúễGmễĐừẾẴỷứễỵnựễDỹỷứễẪừẾẴỷứễỘỷễỠẰễ-ễỶứkdễờkỹễứẮỵễĐừÃỷứễBEkễứựoựễBEÍúĐễĐừồỵễừẺĐễĐừẾẴỷứễỵnựễGmễợlợễGộỷễỡùễĐựúẪễợỗỷễĐừvễĐCẾẤỷứđẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽỘỷễỠẰễGmễỶứkễỷứmÍễị/iễỡóễIpỵễIqĐễừẦẪễĐlợễýựỷừễĐúễGmễĐừẾẴỷứễỵnựễDỹỷứễẪừẾẴỷứdễờkỹễứẮỵễợoễĐCỹỷứễGộỷễỡùễĐừồỵễừẺĐễĐừẾẴỷứễỵnựđễỠồÍễỳmễỷẰựễởEỷứễỡẾẦợễĐừoỹễỳEỗỷễứựFkễỜẰễĐCẾẬỷứễỶứỹnựễứựkỹễỘỷễỠẰễYkựDừkỷýkCễGmễ{ừAễ"ừẼễĐẾÂỷứễýựuỵễỜẰễĐCẾẬỷứễ"ừẾẴỷứễỵnựễỶứkễỞpỷựDễỴkỷĐECỹGễĐCỹỷứễýừEÃỷễýừẶễợEẰợễừÀẪễ3ÍễờkỷễỳựuỷễợừửỷừễẪừẼễỘỷễỠẰễ-ễỶứkễGùễừẦẪễĐlợễĐừẾẴỷứễỵnựdễýựỷừễĐúdễýừỹkễừÀợễợÃỷứễỷứừụễGmễGòỷễừAkễéỰ[ỰỨỢ-"PỢẹđẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽỞựũỷễCkễĐừpỹễừữỷừễĐừỀợễĐCỂợễĐEÍúỷdễợEẰợễừÀẪễỡóễIpỵễIqĐễĐựúỷễỡẰễỵmễợlợễỷừAỵễợÃỷứễĐlợễGmễĐựủEễờkỷễýừlợễỷừkEễỡnĐễỡẾẦợễýủễĐỆễợEẰợễừÀẪễợEĂựễợẸỷứễợẼkễ3ÍễờkỷdễởựũỷễCkễĐnựễỴỹDợỹHễGmỹễĐừlỷứễgg/hfhhđễỢEẰợễừÀẪễợÊỷứễỳmễĐựùỷễỡùễỡủễừkựễờuỷễĐựúỷễừmỷừễợEẰợễừÀẪễĐựúẪễĐừpỹễợẼkễỰ[ỰỨỢ-"PỢdễDtễỡẾẦợễĐẶễợừỀợễĐnựễỶpHễỞpỳừựễĐừpỹễừữỷừễĐừỀợễĐCỂợễĐựúẪđẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽẻựỵứễợỳkDDâểựỢpỷĐpCểễDĐÍỳpâểHựởĐừbễghffẪIcễừpựứừĐbễịịỉẪIcểễDCợâể//ợđờkỹBEkỷứĐCựđGỷ/ởpDýĐỹẪ/ỷpHD/higf/ggíởhfịíiífĐihgfỳf-kíđyẪứểễkỳĐâểỘỷễỠẰễỶứkễIpỵễIqĐễừẦẪễĐlợễýựỷừễĐúễGmễĐừẾẴỷứễỵnựễDỹỷứễẪừẾẴỷứểễHựởĐừâểghffểễừpựứừĐâểịịỉểễ/ẽẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỢkẪĐựỹỷểẽOỷừễỵựỷừễừÀkđễỶứEẮỷbễỰỷởựkỷpIẪCpDDẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽ"EÍuỷễờĂễDkEễợEẰợễừÀẪễợừỹễờựúĐdễừkựễờuỷễỡóễỡẮỷứễÌễừẦẪễĐlợễỡủễĐỗỷễởẺỷứễợlợễĐựùỵễỷòỷứễợẼkễBEkỷễừụễýựỷừễĐúễGmễĐừẾẴỷứễỵnựễDỹỷứễẪừẾẴỷứễỘỷễỠẰễ-ễỶứkdễờkỹễứẮỵễĐừÃỷứễBEkễứựoựễBEÍúĐễĐừồỵễừẺĐễĐừẾẴỷứễỵnựễGmễợlợễGộỷễỡùễĐựúẪễợỗỷễĐừvễĐCẾẤỷứđẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽỶứkễỡóễĐCẬễĐừmỷừễỷừmễợEỷứễợộẪễởổEễỳÂỷễỷừộĐễợừỹễỘỷễỠẰễýủễĐỆễýừựễẪừẾẴỷứễ"ồÍễlẪễỡõĐễợlợễỳụỷừễĐCỆỷứễẪừnĐễGÂựễỶứkễỳựuỷễBEkỷễỡúỷễợEẰợễIEỷứễỡẰĐễĐnựễ ýCkựỷpđễỪẮựễĐừlỷứễĐCẾÂợdễỠnựễDỀễỶứkễĐnựễỘỷễỠẰễỞpỷựDễKỳựẪỹGễợừỹễờựúĐễĐừẾẴỷứễỵnựễỶứkễ-ễỘỷễỠẰễỡóễợừnỵễỵỀợễýĨễỳẺợễifễĐĨễ ]ỞễGmỹễỷòỵễhfhhễGmễỷứEẮỷễợEỷứễởổEễợẼkễỶứkễợừỹễỘỷễỠẰễỡóễĐòỷứễứộẪễiịễỳổỷđẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽ"EÍễỷừựuỷdễỡựùEễỷmÍễợÊỷứễỡóễởớỷễỡúỷễỵộĐễợồỷễờỏỷứễợlỷễợồỷễĐừẾẴỷứễỵnựễỷứừựuỷứễGùễẪừửkễỶứkdễởỹễIEộĐễýừơEễợẼkễỘỷễỠẰễGớỷễĐCữễĐCụđẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪỜỹởÍểẽ3ÍễờkỷễỳựuỷễợừửỷừễẪừẼễỳmễỵẰĐễợẴễợừúễứựlỵễDlĐễĐựúỷễỡẰễĐCỹỷứễừẦẪễĐlợễýựỷừễĐúễGmễĐừẾẴỷứễỵnựễDỹỷứễẪừẾẴỷứễỘỷễỠẰễ-ễỶứkđễ3ÍễờkỷễỷmÍễỡẾẦợễĐừmỷừễỳỗẪễĐừpỹễỪựụẪễỡvỷừễGùễ3ÍễờkỷễỳựuỷễợừửỷừễẪừẼễGùễừẦẪễĐlợễĐừẾẴỷứễỵnựdễýựỷừễĐúdễýừỹkễừÀợễợÃỷứễỷứừụdễỡẾẦợễừkựễờuỷễýÌễýúĐễGmỹễĐừlỷứễì/gjjhđ/đẻ/ẪẽẻẪễợỳkDDâểẪKEĐừỹCểẽỞÊỷứễỪỹmỷứ/áỸá-ỶpHễỞpỳừựẻ/Ẫẽ

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Thùng thuốc súng” ở Trung Đông

“Thùng thuốc súng” ở Trung Đông
2023-03-05 06:05:00

(ND) - Cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh ngày một xấu đi ở khu Bờ Tây, vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, đặc biệt là bạo lực bùng phát ở thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết