Gộp lương hưu 2 tháng vào kỳ chi trả tháng 1/2024

Gộp lương hưu 2 tháng vào kỳ chi trả tháng 1/2024

QTO - Ngày 13/12/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4210/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2024.

Thời tiết