Cập nhật:  GMT+7
ỂXỈÌS=Ò33BÍ0yY4=ÚÍỄờ)4Ì3!ÌSXÝ%XÌ3ỌSXÌ$}YÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9ÌS&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌ4XỌ%WÌO/ĨỊĨJỂ/XỈỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0õ%4Ú2yY4=ÚÍỄ-Ìv5ẳÌUỴ%XÌ$}YÌắỪÌSỌ%ÌR)ẼÌS.%WÌSXàSÌSỢ0ÌặỐỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợWXỴÌUỴ%XÌJJ/ĨỊĨJ/ợí-hữÌ%WỎẳÌỈỊ/M/ĨỊĨJÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9Ì15ẳÌUỴ%XÌắỪÌSỌ%ÌR)ẼÌS.%WÌSXàSÌSỢ0ÌặỐÌ4XÒẳÌ4XỨÌỊKÌợWXỴÌUỴ%XÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9ÌắỎÌSỌSÌ15ẳÌUỴ%XÌS9ÒÌ0XỌ0Ì=5Ỡ4ÌS&Ì=YƯ%Ì15Ò%ÌS&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌ%WỎẳÌỈ/O/ĨỊĨJẼÌ42*%WÌU&ẼÌợWXỴÌUỴ%XÌS&Ì$)4Ì3!ÌUYỬ$Ì$}YẸÌơX.%WÌ15ẳÌUỴ%XÌSXàSÌTÒ%XÌS.%WÌSXàSÌy2á"%WÌh.%WÌÒ%ÌặỐẺÌR<Ì35%WÌ15ẳÌUỴ%XÌ4Ồ%WÌ4XƯ$ÌỀ#X.%WÌ#X!%WÌSXỨÌ4!YÌUÒỆÌ3!Ì=á]%WÌS.%WÌSXàSÌSỢ0ÌặỐẺÌR<Ì35%WÌ15ẳÌUỴ%XÌắỪÌ0X8ÌSỢ0Ì#YƯ$Ì%XYỰ$ẺÌ4Ồ%WÌ$àSÌ#X*Ọ%Ì15ậÌ0X8ÌSỢ0Ì%Wá[YÌX*Õ4ÌU)%WÌ#X.%WÌSX5ẳƯ%Ì42ỌSXÌ"Ì$>YÌU{%ÌắỴÌXỎ%XÌSXÝ%XÌSỢ0ÌặỐẺÊÊÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄỂY$WÌS=Ò33BÍT4X5$RÌTXYTÚÌYhÚ%4Ú2ÍÌ34ẳ=ÚBÍằYT4XẸÌOÓỊ0ặẺÌXÚYWX4ẸÌLLN0ặẺÍÌ32SBÍ//SÊRÒ*15Ò%W42YÊắ%/TÚ3#4*0/%Úằ3/ĨJJỈ/ỈỊNTĨỈLỈÓKM4MỈJO=Ó-SắÊ@0WÍÌÒ=4BÍờ)4Ì3!ÌSXÝ%XÌ3ỌSXÌ$}YÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9ÌS&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌ4XỌ%WÌO/ĨỊĨJÍÌằYT4XBÍOÓỊÍÌXÚYWX4BÍLLNÍÌ/ỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0õ%4Ú2yY4=ÚÍỄ-ÌyỒ%WÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YÌắỎÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợWXỴÌUỴ%XÌ3!ÌỂÒÌX2ÚVBÍX4403Ẹ//ắÒ%RÒ%ÊSXY%X0X5Êắ%/É0ÒWÚYTBĨNỈMỊET*SYTBĨỊOỈLMES=Ò33YTBỈE4ẳ0ÚW2*50YTBKÍỄKĨ/ĨỊĨJ/ợí-hữỂ/ÒỄÌ%WỎẳÌĨÓ/M/ĨỊĨJÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9ÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YÌắỎÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WÌS&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌ%WỎẳÌỈK/O/ĨỊĨJÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyXÚ*ÌợWXỴÌUỴ%XẼÌ4ạÌ%WỎẳÌỊỈ/N/ĨỊĨJẼÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ%XáÌ3Ò5ẸỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyỒ%WÌ4XƯ$ÌỈĨẼLDÌ42Ư%Ì$àSÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YÌắỎÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WÌS9ÒÌ4XỌ%WÌMÌ%Ồ$ÌĨỊĨJÌU!YÌắ}YÌSỌSÌU!YÌ4á]%WÌ15ẳÌUỴ%XÌUỐÌUá]SÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ4XÚ*ÌợWXỴÌUỴ%XÌ3!ÌỈỊO/ĨỊĨỈ/ợí-hữÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YÌắỎÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyỒ%WÌ4XƯ$ÌĨỊẼODÌ42Ư%Ì$àSÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YÌắỎÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WÌS9ÒÌ4XỌ%WÌMÌ%Ồ$ÌĨỊĨJÌU!YÌắ}YÌSỌSÌU!YÌ4á]%WÌ15ẳÌUỴ%XÌSXáÒÌUá]SÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ4XÚ*ÌợWXỴÌUỴ%XÌ3!ÌỈỊO/ĨỊĨỈ/ợí-hữÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YÌắỎÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyạÌ%WỎẳÌỊỈ/N/ĨỊĨJẼÌ%Wá[YÌUÒ%WÌXá"%WÌ=á{%WÌXá5ẼÌ42]ÌSỢ0ÌRÔ*ÌXYỬ$ÌặỐÌX)YẼÌ42]ÌSỢ0ÌXỔ%WÌ4XỌ%WÌ4XÚ*Ì15ẳÌUỴ%XẼÌ3Ò5Ì#XYÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌS&Ì$àSÌXá"%WÌ4XỢ0ÌX{%ÌJÊỊỊỊÊỊỊỊÌU(%W/4XỌ%WÌ4XỲÌUá]SÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ4Ồ%WÌ4XƯ$Ì%XáÌ3Ò5ẸỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyỒ%WÌ4XƯ$ÌJỊỊÊỊỊỊÌU(%W/%Wá[Y/4XỌ%WÌU!YÌắ}YÌ%Xă%WÌ%Wá[YÌS&Ì$àSÌXá"%WÌTá}YÌĨÊNỊỊÊỊỊỊÌU(%W/%Wá[Y/4XỌ%WẺÌ4Ồ%WÌ=Ư%ÌRỔ%WÌJÊỊỊỊÊỊỊỊÌU(%W/%Wá[Y/4XỌ%WÌU!YÌắ}YÌ%Xă%WÌ%Wá[YÌS&Ì$àSÌXá"%WÌ4ạÌĨÊNỊỊÊỊỊỊÌU(%W/%Wá[Y/4XỌ%WÌUỨ%ÌTá}YÌJÊỊỊỊÊỊỊỊÌU(%W/%Wá[Y/4XỌ%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0õ%4Ú2yY4=ÚÍỄ-Ìv5ậÌỏ>Ì42]Ì%.%WÌTỜ%ÌX*Õ4ÌU)%WÌ#X.%WÌắỲÌ$8SÌ4YƯ5Ì=]YÌ%X5Ỡ%Ể/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợWXỴÌUỴ%XỂÒÌX2ÚVBÍX4403Ẹ//ắÒ%RÒ%ÊSXY%X0X5Êắ%/É0ÒWÚYTBĨNỈMỊET*SYTBĨỊOỈĨĨES=Ò33YTBỈE4ẳ0ÚW2*50YTBKÍỄÌJN/ĨỊĨJ/ợí-hữỂ/ÒỄÌ%WỎẳÌĨK/M/ĨỊĨJÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9ÌắỪÌ4XỎ%XÌ=Ỡ0ẼÌ4<ÌSXàSÌắỎÌX*Õ4ÌU)%WÌS9ÒÌv5ậÌỏ>Ì42]Ì%.%WÌTỜ%ÌS&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌ%WỎẳÌO/O/ĨỊĨJÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợW5ẳƯ%Ì4ỘSÌX*Õ4ÌU)%WÌS9ÒÌv5ậÌỏ>Ì42]Ì%.%WÌTỜ%Ì=ỎÌ4ảÌSX9ÌắỪÌ4ỎYÌSXÝ%XẼÌ#X.%WÌắỲÌ$8SÌ4YƯ5Ì=]YÌ%X5Ỡ%ẼÌS.%WÌ#XÒYẼÌ$Y%XÌRÕSXẼÌRÔ*Ì4*Ỏ%ÌắỎÌ0XỌ4Ì42YỬ%Ìắ!%ẺÌSXỴ5Ì42ỌSXÌ%XYỰ$ÌXă5ÌXÕ%Ì42*%WÌ0XÕ$ÌắYÌ%W5(%Ìắ!%ÌSX9Ì3"ÌXă5ÌS9ÒÌv5ậÌỏ>Ì42]Ì%.%WÌTỜ%ẺÌ4XảSÌXYỰ%ÌU6%WÌSXàSÌ%Ồ%WẼÌ%XYỰ$Ìắ8ÌUá]SÌWYÒ*Ì4XÚ*Ì15ẳÌUỴ%XÌS9ÒÌ0XỌ0Ì=5Ỡ4ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄv5ậÌỏ>Ì42]Ì%.%WÌTỜ%ÌX*Õ4ÌU)%WÌắ}YÌ$8SÌ4YƯ5ÌX>Ì42]ÌX)YÌắYƯ%Ìỏ)YÌợ.%WÌTỜ%ÌẮYỰ4ÌợÒ$ÌặỜẳÌTả%WẼÌ%XỜ%Ì2)%WÌ$.ÌXỲ%XÌ3Ô%Ìặ5Ợ4ẼÌ#Y%XÌT*Ò%XÌS&ÌXYỰ5Ì15ÔẼÌW&0Ì0XỞ%Ì4Ồ%WÌ4X5Ì%XỠ0ẼÌ%Ờ%WÌSÒ*ÌU[YÌ3!%WÌSX*Ì%.%WÌTỜ%ẺÌ4Õ*Ì%W5(%Ì=ảSẼÌUYỪ5Ì#YỰ%ẼÌS.%WÌS8ÌUỬÌU*Ỏ%Ì#Ứ4ẼÌ4Ỡ0ÌX]0Ì%.%WÌTỜ%ÌắỎ*Ì4<ÌSXàSÌX)YẼÌW&0Ì0XỞ%ÌặỜẳÌTả%WÌX)YÌắỎÌ0X*%WÌ42Ỏ*Ì%.%WÌTỜ%ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0õ%4Ú2yY4=ÚÍỄ-ÌhXỨÌU)Ì0X8ÌSỢ0Ì42ỌSXÌ%XYỰ$Ì4XÚ*Ì%WXỪÌắ}YÌyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%Ể/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợWXỴÌUỴ%XÌKJ/ĨỊĨJ/ợí-hữÌ%WỎẳÌJỊ/M/ĨỊĨJÌS9ÒÌhXÝ%XÌ0X9Ì15ẳÌUỴ%XÌSXYÌ4YỨ4Ì$)4Ì3!ÌUYỪ5ÌắỎÌRYỰ%Ì0XỌ0Ì4XYÌXỎ%XÌớ5Ỡ4ÌyXÒ%XÌ42ÒÌS&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌỈL/O/ĨỊĨJẼÌ42*%WÌU&Ì15ẳÌUỴ%XÌSXỨÌU)Ì0X8ÌSỢ0Ì42ỌSXÌ%XYỰ$Ì4XÚ*Ì%WXỪÌU!YÌắ}YÌyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄh8Ì4XỬẼÌy<%WÌyXÒ%XÌ42ÒÌhXÝ%XÌ0X9ẼÌữX&Ìy<%WÌ4XÒ%XÌ42ÒÌhXÝ%XÌ0X9ẼÌyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%ÌSÒ*ÌSỢ0ÌUá]SÌXá"%WÌ0X8ÌSỢ0Ì42ỌSXÌ%XYỰ$Ì4XÚ*Ì%WXỪÌyXÒ%XÌ42ÒÌRỔ%WÌỈLDÌ$àSÌ=á{%WÌS{ÌRÔ%ÌXYỰ%ÌXá"%WÌS)%WÌắ}YÌ0X8ÌSỢ0ÌSXàSÌắ8Ì=Ố%XÌUÕ*ÌắỎÌ0X8ÌSỢ0Ì4XỜ$Ì%YƯ%Ìắá]4Ì#X5%WÌỀ%Ứ5ÌS&ỆÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%ÌSXÝ%XÌUá]SÌXá"%WÌ0X8ÌSỢ0Ì42ỌSXÌ%XYỰ$Ì4XÚ*Ì%WXỪÌyXÒ%XÌ42ÒÌRỔ%WÌĨỊDÌ$àSÌ=á{%WÌS{ÌRÔ%ÌXYỰ%ÌXá"%WÌS)%WÌắ}YÌ0X8ÌSỢ0ÌSXàSÌắ8Ì=Ố%XÌUÕ*ÌắỎÌ0X8ÌSỢ0Ì4XỜ$Ì%YƯ%Ìắá]4Ì#X5%WÌỀ%Ứ5ÌS&ỆÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%ÌUá]SÌXá"%WÌ0X8ÌSỢ0Ì42ỌSXÌ%XYỰ$Ì4XÚ*Ì%WXỪÌyXÒ%XÌ42ÒÌRỔ%WÌĨLDÌ$àSÌ=á{%WÌS{ÌRÔ%ÌXYỰ%ÌXá"%WÌS)%WÌắ}YÌ0X8ÌSỢ0ÌSXàSÌắ8Ì=Ố%XÌUÕ*ÌắỎÌ0X8ÌSỢ0Ì4XỜ$Ì%YƯ%Ìắá]4Ì#X5%WÌỀ%Ứ5ÌS&ỆÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợW*ỎYÌ15ẳÌUỴ%XÌ%Ư5Ì42Ư%ẼÌyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%Ì=ỎÌS.%WÌSXàSÌUá]SÌXá"%WÌSỌSÌ15ẳỪ%Ì=]YÌ%XáÌSỌ%ÌR)ẼÌS.%WÌSXàSÌ#XỌSÌ4XÚ*Ì15ẳÌUỴ%XÌS9ÒÌớ5Ỡ4ÌhỌ%ÌR)ẼÌS.%WÌSXàSẺÌUá]SÌXá"%WÌ=á{%WẼÌ0X8ÌSỢ0Ì4XỜ$Ì%YƯ%Ì%WXỪÌắỎÌSỌSÌSXỨÌU)ẼÌSXÝ%XÌ3ỌSXÌUỖSÌ4X7Ì#XỌSÌ4XÚ*Ì15ẳÌUỴ%XÌS9ÒÌ0XỌ0Ì=5Ỡ4ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyXÒ%XÌ42ÒÌắYƯ%Ì=ỎÌ3ỸÌ15Ò%Ì42*%WÌv5Ờ%ÌU)YÌ%XỜ%ÌTỜ%ẼÌh.%WÌÒ%Ì%XỜ%ÌTỜ%ẼÌ%Wá[YÌ=Ỏ$ÌS.%WÌ4ỌSÌS{ÌẳỨ5ÌUá]SÌXá"%WÌSXỨÌU)Ì4XÚ*Ì15ẳÌUỴ%XÌU!YÌắ}YÌ=ảSÌ=á]%WÌắaÌ42Ò%WÌắỎÌSXỨÌU)Ì0X8ÌSỢ0Ì42ỌSXÌ%XYỰ$Ì4XÚ*Ì%WXỪÌ4XÒ%XÌ42ÒÌ4XÚ*Ì15ẳÌUỴ%XÌ%Ư5Ì42Ư%ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0õ%4Ú2yY4=ÚÍỄ-Ìh.%WÌÒ%ÌSỢ0ÌặỐÌSỢ0ÌọYỢẳÌSXà%WÌ%XỠ%ÌU9ÌUYỪ5Ì#YỰ%ÌắỪÌÒ%Ì%Y%XẼÌ42Ỡ4Ì4ảÌắỎÌ15Ô%Ì=ẵÌSỌSÌS{Ì3"Ì#Y%XÌT*Ò%XỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄh&ÌXYỰ5Ì=ảSÌ4ạÌ%WỎẳÌỈL/N/ĨỊĨJẼÌợWXỴÌUỴ%XÌỂÒÌX2ÚVBÍX4403Ẹ//ắÒ%RÒ%ÊSXY%X0X5Êắ%/É0ÒWÚYTBĨNỈMỊET*SYTBĨỊOJKỈES=Ò33YTBỈE4ẳ0ÚW2*50YTBKÍỄLM/ĨỊĨJ/ợí-hữỂ/ÒỄÌ%WỎẳÌĨK/ỊN/ĨỊĨJÌ3ãÒÌU
HL.

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết