Cam Lộ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Cam Lộ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

QTO - Cam Lộ là huyện đầu tiên của khu vực từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó việc xây dựng con người và môi trường văn hóa là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng những địa phương NTM trở thành những “miền quê đáng sống”. Thời gian qua, huyện Cam Lộ chú trọng xây dựng hoàn thiện chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện làm cho văn hóa trở thành mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Thời tiết